Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.

Upozornění k ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Firma TRUMPF GmbH + Co. KG je potěšena Vaší návštěvou na naší webové stránce a Vaším zájmem o náš podnik, výrobky a služby. Ochrana Vašich osobních údajů při zpracování během celého obchodního procesu je pro nás velmi důležitým bodem a je našim přáním, abyste se při návštěvě internetových stránek cítili bezpečně.

V následujících bodech Vám vysvětlíme, jaké informace jsou během Vaší návštěvy na našich stránkách zaznamenány a jak jsou užívány. Společnost TRUMPF GmbH + Co. KG je provozovatelem kompletní mezinárodní webové prezentace firmy TRUMPF a přidružených webových aplikací. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny webové stránky provozované firmou TRUMPF. Nevztahuje se na internetové stránky, ke kterým vedou naše externí odkazy. Naše kontaktní údaje naleznete v tiráži.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Vám se svým týmem k dispozici ve všech záležitostech, které souvisí s ochranou osobních údajů.

Se svými záležitostmi se obracejte na následující de-mailovou adresu: info@cz.TRUMPF.com

Osobní údaje

Osobní údaje jsou jednotlivé údaje o osobních a věcných poměrech určité osoby nebo určitelné fyzické osoby. Pod tím se rozumí informace jako např. Vaše správné jméno, Vaše adresa, Vaše telefonní číslo a Vaše datum narození. Informace, které nejsou přímo spojeny s Vaší skutečnou identitou - jako např. oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů nějaké stránky - se nepovažují za osobní údaje.

Vaše práva

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte právo po nás požadovat v souladu se zákonnými ustanoveními informaci, opravu, vymazání nebo omezení. Vaše osobní údaje kromě toho poskytneme v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu. Pokud na základě Vašeho souhlasu používáme Vaše osobní údaje (např. při přihlášení k odběru našeho e-mailového zpravodaje), můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Od okamžiku odvolání souhlasu již k danému účelu nebudeme Vaše osobní údaje používat. Pokud při zpracování osobních údajů sledujeme oprávněný zájem, máte možnost se na nás obrátit s námitkou. Rovněž můžete kdykoli kontaktovat příslušné dozorčí orgány.

Získávání a zpracování osobních údajů

Při užívání našich webových stránek jsou získávány údaje do souborů protokolu, prostřednictvím vyhledávacích služeb a formulářů. Když navštívíte naše webové stránky, ukládají naše webové servery standardně trvale pro účely systémové bezpečnosti spojovací údaje dotazujícího se počítače, webové stránky které u nás navštívíte, datum a dobu trvání návštěvy, identifikační údaje použitého typu prohlížeče a operačního systému a rovněž webovou stránku, ze které nás navštívíte. Osobní údaje přesahující tento rámec jako je Vaše jméno, Vaše adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa se nezjišťují, pouze tehdy, když tyto údaje jsou z Vaší strany poskytnuty dobrovolně, např. v rámci registrace, ankety, veřejné soutěže, k realizaci smlouvy nebo vyžádání informací. Uložené údaje se používají ke sledování zneužívání dat na webovém serveru a následně vymazány. Časový okamžik vždy posledního přihlášení se také využívá v rámci reklamního oslovení, pokud je toto zákonem povoleno.

Využití a předávání osobní údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, použijeme výhradně ke stanoveným účelům, jako například pro technickou administraci webové prezentace a k vyplnění Vašich přání a požadavků, tedy zpravidla pro plnění smluv, které jsme s Vámi uzavřeli, nebo pro zodpovězení Vašich dotazů. Při registraci na našich portálech B2B se údaje používají k přihlášení a nadto výhradně pro reklamní účely v rámci povoleném zákonem. Toto reklamní použití můžete kdykoliv odmítnout pomocí krátké zprávy na následující adresu: info@cz.trumpf.com.

Předávání, prodej nebo jiné postoupení Vašich osobních údajů osobám mimo skupinu TRUMPF se neprovádí, pouze tehdy, když je to potřebné pro vyřízení smlouvy nebo k provedení služeb v rámci zpracování údajů zakázky nebo jste s tím výslovně souhlasili.

Smazání údajů

Jakmile Vaše údaje již nejsou potřebné pro výše uvedené účely včetně vyúčtování, jsou tyto údaje vymazány. Vezměte na vědomí, že se při vymazání údaje nejprve pouze zablokují a teprve potom se s časovým zpožděním vymažou s konečnou platností, aby se předešlo smazání omylem nebo event. úmyslným poškozením. Z technických důvodů se údaje popř. duplikují v zálohovacích souborech a zrcadlení služeb. Takové kopie budou vymazány rovněž, příp. s technicky podmíněným zpožděním.

Použití souborů cookies

Na našich webových stránkách používáme zpravidla tzv. session cookies, které ukládají údaje pro technické řízení relace v paměti Vašeho prohlížeče. Tyto soubory se vymažou nejpozději při zavření prohlížeče. Soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a ztrácejí význam po opuštění naší webové prezentace. Pokud se rozhodnete, že se na Vašem počítači nesmí žádné soubory cookies ukládat, máte i přesto nadále přístup k převážné části našich webových stránek. Přesto ale nemůžete za určitých okolností určité funkce nebo oblasti stránek již nadále využívat. Dále upozorňujeme na to, že prohlížeče zpravidla disponují funkcemi pro správu souborů cookies.

Analýza webových stránek

Pro analýzu používáme vyhodnocovací software, který údaje statisticky vyhodnocuje. Uživatelské údaje se pseudonymizují. Software používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webové stránky z Vaší strany. Informace vytvořené prostřednictvím souboru cookies o Vašem používání této webové stránky se ukládají. Tyto informace používáme k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky a pro sestavení zpráv o webových aktivitách. K tomu používáme open source software „Piwik“. To znamená, že se tyto údaje nepředávají třetím osobám a tím neexistuje nebezpečí spojení s jinými údaji přiřazenými k Vaší osobě.  

Ovládání webu pomocí WiredMinds

Pro účely marketingu a optimalizace se na této webové prezentaci používají produkty a služby společnosti wiredminds GmbH (www.wiredminds.de). Při tom jsou získávána, zpracovávána a ukládána data, ze kterých se pod pseudonymem vytvářejí uživatelské profily. Kde je to možné a smysluplné, tam jsou uživatelské profily zcela anonymizovány. K tomu lze používat soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči návštěvníka a slouží k opětovnému rozpoznání internetového prohlížeče. Získaná data, která mohou obsahovat také osobní údaje, se předávají společnosti nebo je společnost wiredminds přímo získává. Společnost wiredminds smí informace, které zůstávají po návštěvách na webových prezentacích, použít k vytvoření anonymizovaných uživatelských profilů. Přitom získané údaje se bez zvlášť uděleného souhlasu dotyčné osoby nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové prezentace a nejsou spojovány s osobními údaji nositele pseudonymu. Pokud jsou získávány IP adresy, neprodleně po získání se anonymizují smazáním posledního číselného bloku. Získávání, zpracovávání a ukládání dat lze kdykoliv s účinností do budoucnosti odmítnout.

Bezpečnost

Firma TRUMPF GmbH + Co. KG přijímá všechna nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše osobní údaje před ztrátou a zneužitím. Proto se Vaše údaje ukládají v bezpečném provozním prostředí, které není přístupné veřejnosti. V určitých případech se Vaše osobní údaje při předávání šifrují pomocí tzv. technologie Secure Socket Layer (SSL). To znamená, že v případě dat chráněných pomocí SSL probíhá komunikace mezi Vaším počítačem a našimi servery za použití osvědčeného šifrovacího procesu, pokud Váš prohlížeč podporuje SSL. Díky použití systému společnosti Ogone (http://www.ogone.de) Vám poskytujem absolutní bezpečnost údajů Vašich kreditních karet. Tyto údaje se neukládají na našich serverech, nýbrž se přímo zpracovávají přes příslušnou platební institucí. Pokud nás chcete kontaktovat prostřednictvím e-mailu, upozorňujeme na to, že důvěrnost předávaných informací není zaručena. Obsah e-mailové zprávy mohou prohlížet třetí osoby. Proto Vám doporučujeme, abyste nám důvěrné informace zasílali výhradně prostřednictvím pošty.

Osobní údaje a jejich zpracování podrobně E-mailový marketing (Mailings)

Abychom mohli optimálně vyjít vstříc Vašim přáním a zájmům, je Vaše e-mailová adresa využívána různými podniky skupiny TRUMPF pro reklamní oslovení. Prostřednictvím informačního bulletinu TRUMPF a dalších e-mailových zpráv Vás informujeme o našich nabídkách.

Pokud chcete přijímat e-mailové zprávy, potřebujeme od Vás platnou e-mailovou adresu a potvrzení, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s přijímáním e-mailových zpráv. Krátce po odeslání Vaší objednávky e-mailových zpráv od nás obdržíte potvrzující e-mail; teprve když pro potvrzení kliknete na odkaz uvedený v této zprávě, bude Vaše adresa přijata do rozdělovníku a obdržíte následují e-mailové zprávy (tzv. postup double-opt-in).
Při objednání e-mailových zpráv se k časovém okamžiku přihlášení a potvrzení uloží IP adresa, aby bylo možné v případě pochybností přihlášení prokázat. Za účelem trvalé optimalizace e-mailové komunikace, vyhodnocujeme uživatelské chování ve statisticky upravené formě (např.: Na odkaz A kliknulo 60 % všech příjemců e-mailových zpráv), takže není možná žádná zpětná vazba na jednotlivé příjemce.

Odebírání e-mailových zpráv můžete kdykoliv upravit nebo ukončit s okamžitou účinností bez udání důvodů. Za tím účelem, prosím, klikněte na odkaz „Osobní profil“, který je obsažen na konci každé e-mailové zprávy. Ve Vašem osobním profilu můžete odebírání zcela zrušit nebo Vaše uskutečněné údaje upravit a doplnit. Kromě toho lze upravit nebo odhlásit odebírání jednotlivých zájmových oblastí.

V následujícím textu naleznete souhlas, který udělujete firmě TRUMPF v rámci objednávky e-mailových zpráv při možnosti odvolání v jakémkoliv okamžiku. Nesouhlas můžete vyjádřit v každé e-mailové zprávě, v oblasti Vašeho osobního profilu.

„E-mailové zprávy Vás informují o aktuálních a připravovaných produktech z oborů činnosti firmy TRUMPF. Údaje ohledně Vašeho jména a Vašich zájmů jsou dobrovolné. Souhlasím s níže uvedeným využitím mých údajů. Vaše údaje používáme výhradně k tomu, abychom Vás mohli jmenovitě oslovit. Vaše údaje nepředáváme třetím osobám. V každé e-mailové zprávě Vám poskytujeme možnost, odebírání zpráv vypovědět resp. s ním vyjádřit nesouhlas. Ve Vašem osobním profilu naleznete také možnost tento souhlas kdykoliv odvolat a možnost vyjádřit s ním nesouhlas.“

Objednávky v internetovém obchodě

Údaje zadané v rámci objednávek v elektronickém obchodě se využívají k realizaci objednávky a následně se ukládají podle zákonných lhůt pro uchování dat – například pro daňové účely na 10 let. Dále se údaje používají k reklamním účelům firmou TRUMPF a jejími připojenými podniky, pokud je to zákonem dovoleno bez souhlasu dotyčné osoby. S tímto využitím můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Účast na výherních hrách

Prostřednictvím účasti na výherních hrách vyjadřuje účastník výslovný souhlas s tím, aby firma TRUMPF uložila nezbytné údaje k tomuto účelu na dobu trvání výherní hry a kromě toho k provedení výherní hry. Účastníci dále souhlasí s tím, že v případě výhry bude zveřejněno jejich plné jméno na zúčastněných internetových stránkách. Nárok na zveřejnění neexistuje. Údaje získané při výherní hře se kromě toho využívají výhradně v zákonně povoleném rozsahu pro propagaci produktu skupinou podniků TRUMPF. Předávání třetím osobám se neprovádí.

Dotazy prostřednictvím kontaktních formulářů

Na různých místech našich webových stránek poskytujeme návštěvních pod položkou „Kontakt“ možnost zaslat nám dotazy, které mají souvislost s našimi produkty. Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte se získáním, zpracováním a využitím Vašich údajů. Údaje se zpracovávají, ukládají a využívají za účelem zpracování Vašeho dotazu a rovněž při dotazech z podnikového prostředí (B2B) k reklamním účelům, pokud je to dovoleno bez souhlasu. S tímto využitím můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas pomocí výše uvedených kontaktních údajů. Po zpracování Vašeho dotazu se u nás údaje spotřebitelů vymažou.

Servis a kontakt