Pro přípravu této funkce používáme cookies. Pokud smíme použít cookies i pro další účely, klikněte prosím sem. Informace k deaktivaci cookies a ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost TRUMPF GmbH + Co. KG je velice potěšena Vaši návštěvou naší webové stránky a Vaším zájmem o naší společnost a naše produkty a služby. Ochrana Vašich osobních údajů v rámci zpracovávání během celého obchodního procesu je pro nás velice důležitá a chceme, abyste měli při návštěvě našich webových stránek pocit bezpečnosti.

Následně vysvětlíme, jaké informace na našich webových stránkách během Vaší návštěvy zaznamenáváme a jakým způsobem je používáme. Společnost TRUMPF GmbH + Co. KG je provozovatelem celé mezinárodní webové prezentace firmy TRUMPF a přidružených webových aplikací. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny webové stránky provozované společností TRUMPF. To nezahrnuje webové stránky, na které odkazují naše externí odkazy.

Naše kontaktní údaje naleznete v tiráži.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Vám se svým týmem k dispozici ve všech záležitostech, které souvisí s ochranou osobních údajů.  

Se svými záležitostmi se obracejte na následující e-mailovou adresu: info@cz.TRUMPF.com

Osobní údaje

Osobními údaji jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu. K tomu patří informace jako např. Vaše skutečné jméno, Vaše adresa, Vaše telefonní číslo a Vaše datum narození. Informace, které nelze spojit s Vaší skutečnou identitou - jako např. upřednostněné webové stránky nebo počet uživatelů dané stránky - nepředstavují osobní údaje.

Vaše práva

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte právo po nás požadovat v souladu se zákonnými ustanoveními informaci, opravu, vymazání nebo omezení. Vaše osobní údaje Vám kromě toho na vyžádání poskytneme ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Pokud používáme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu (např. při přihlášení k odběru našeho e-mailového informačního bulletinu), můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.Od okamžiku odvolání souhlasu již k danému účelu nebudeme Vaše osobní údaje používat. Pokud při zpracování Vašich osobních údajů sledujeme oprávněný zájem, máte rovněž možnost se na nás obrátit s námitkou. V takovém případě Vaše údaje nebudeme dále zpracovávat, s výjimkou případů, kdy existují naléhavé a ochranyhodné důvody převažující zájem o námitku pro další uchovávání nebo zpracovávání slouží k sledování právních nároků. Pokud zpracováváme osobní údaje pro účely přímé reklamy, můžete proti zpracování kdykoli podat námitku, a to bez uvedení důvodů. V takovém případě již nebudeme údaje dále používat pro účely přímé reklamy. Rovněž můžete kdykoli kontaktovat příslušné dozorčí orgány.

Dodatkové informace podle čl. 13 GDPR najdete

Smazání údajů

Jakmile již Vaše údaje nebudou potřeba pro výše uvedené účely, budou vymazány. Vezměte na vědomí, že se při vymazání údaje nejprve pouze zablokují a teprve potom se s časovým zpožděním vymažou s konečnou platností, aby se předešlo smazání omylem nebo event. úmyslným poškozením. Z technických důvodů se údaje popř. duplikují v zálohovacích souborech a zrcadlení služeb. Takové kopie se rovněž příp. teprve s technicky podmíněným zpožděním vymazávají.

Využití a předávání osobní údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, použijeme výhradně ke stanoveným účelům, jako například pro technickou administraci webových stránek a k plnění Vašich přání a požadavků, tedy zpravidla pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, nebo pro zodpovězení Vašich dotazů. Při registraci na našich portálech B2B se údaje používají k přihlášení a výhradně pro reklamní účely v rámci povoleném zákonem. Toto reklamní použití můžete kdykoliv odmítnout pomocí krátké zprávy na následující adresu: info@cz.trumpf.com.

K předání, prodeji nebo jinému druhu poskytování Vašich osobních údajů osobám mimo skupinu TRUMPF nedochází, ledaže to je nezbytné pro účely realizace zakázky nebo k provedení služby v rámci zpracování zakázky nebo s tím výslovně souhlasíte.

Návštěva naší webové stránky

Získávání a zpracování osobních údajů

Údaje se shromažďují při používání našich webových stránek v protokolových souborech, přes vyhledávače a formuláře. Pokud navštívíte naše webové stránky, naši webové servery pro účel systémové bezpečnosti uloží standardně trvale spojovací údaje dotazujícího počítače, webové stránky, které u nás navštívíte, datum a dobu trvání návštěvy, identifikační údaje používaného typu prohlížeče a operačního systému jakož i webovou stránku, z které nás navštěvujete. Další osobní údaje jako Vaše jméno, Vaše adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa jsou shromažďovány pouze tehdy, pokud to údaje učiníte dobrovolně, např. v rámci registrace, ankety, soutěže o ceny, k plnění smlouvy nebo k požádání o informace. Uložené údaje jsou používány pro účely zabránění zneužití na webovém serveru a následně smazány. Moment posledního přihlášení se používá také v rámci reklamního oslovení, pokud je to zákonně přípustné.

Použití souborů cookies

Na našich webových stránkách používáme zpravidla tzv. session cookies, které ukládají údaje pro technické řízení relace v paměti Vašeho prohlížeče. Tyto soubory se vymažou nejpozději při zavření prohlížeče. Soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a ztrácejí význam po opuštění naší webové prezentace. Pokud se rozhodnete, že se na Vašem počítači nesmí žádné soubory cookies ukládat, máte i přesto nadále přístup k převážné části našich webových stránek. Přesto ale nemůžete za určitých okolností určité funkce nebo oblasti stránek již nadále využívat. Dále upozorňujeme na to, že prohlížeče zpravidla disponují funkcemi pro správu souborů cookies.

Google Analytics

Při naší činnosti používáme nástroj Google Analytics od firmy Google (Google Ireland Limited, Gordan House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).

Google Analytics pracuje s textovými soubory, které jsou na Vašem zařízení (tzv. „cookies“) ukládány s cílem získat informace o Vašem užívání webové stránky.

Společnost Google využívá tyto informace na základě našeho zadání, aby nám mohla poskytnout analýzy užívání webové stránky, zprávy o aktivitách na webové stránce a další služby.

Údaje o Vašem užívání webové stránky sesbírané pomocí „cookies“ jsou obyčejně přenášeny k analýze na server společnosti Google v USA a tam ukládány. V rámci tohoto procesu nedochází ke sloučení s dalšími údaji o Vás, kterými Google může případně disponovat.

Kromě toho používáme maskovací funkci „anonymizeIP". Před přenosem Vaší IP adresy na servery společnosti Google v USA dochází ke zkrácení této adresy v rámci EU. Přenos nezkrácené IP adresy probíhá jen v několika málo případech a ke zkrácení pak dochází na serverech v USA.

Tomuto způsobu zpracování můžete zabránit prostřednictvím následujících opatření:

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby nedocházelo k ukládání „cookies“. To ovšem může vést k tomu, že naše webová stránka nebude plně funkční.

Dále existuje možnost zamezit sběru dat pomocí nástroje Browser Add-On (rozšíření prohlížeče) od společnosti Google. Nástroj Add-On naleznete na adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vedle použití funkce Browser-Add-On, například pokud používáte smartphone nebo tablety, můžete sběru dat nástrojem Google Analytics zabránit kliknutím zde. Tím nastavíte konkrétní cookie, který zabrání záznamu dat. Pokud naší webovou stránku navštívíte přes jiné zařízení nebo jiný prohlížeč nebo pokud došlo k vymazání cookies, je třeba tento cookie nastavit znovu.

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google naleznete zde https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs

Google Adwords Remarketing

Při naší činnosti používáme funkci Adwords Remarketing od společnosti Google (Google Ireland Limited, Gordan House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).

Díky této funkci máme možnost, Vám při návštěvě webových stránek, které patří k displejové síti Google (Google Display-Netzwerk - GND), prezentovat pouze výrobky, které Vás opravdu zajímají.

Váš prohlížeč k tomuto účelu ukládá cookies, aby Vás při návštěvě webových stránek GND mohl identifikovat. Na základě analýzy Vašeho užívání webových stránek jsou Vám prezentovány reklamy k výrobkům, které jste si již dříve prohlédli nebo které by Vás mohly zajímat.

Pokud chcete ukládání cookies pro reklamní účely zabránit, upravte nastavení o personalizované reklamě na adrese http://www.google.com/settings/ads . Alternativně můžete postupovat dle pokynů na webové stránce Iniciativy pro síťovou reklamu (Network Advertising Initiative - NAI) (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp ).

Google Adwords Conversion-Tracking

Při naší činnosti používáme funkci Adwords Conversion-Tracking (sledování konverzí) od společnosti Google (Google Ireland Limited, Gordan House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).

Tento nástroj nám umožňuje sledovat, co se stane poté, co uživatel vyvolal naší reklamu. Například, zda došlo k zakoupení výrobku nebo zda se uživatel přihlásil k odběru našeho informačního bulletinu. Kliknutím na naší reklamu na Googlu se na Vašem zařízení uloží cookie, který tuto funkci zaktivuje. V rámci tohoto procesu nedochází k identifikaci osoby.

Pokud chcete zabránit ukládání cookies pro funkci Conversion-Tracking (sledování konverzí), upravte příslušným způsobem nastavení v prohlížeči.

Další informace o funkci Conversion-Tracking (sledování konverzí) naleznete na adrese https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=cs.

Piwik (Mamoto)

Na stránkách naší internetové prezentace používáme open source software Mamoto (dříve Piwik) pro statistické vyhodnocení návštěv webových stránek. K tomu účelu jsou na Vašem počítači ukládány tzv. „cookies“, představující jednoduché textové soubory. Informace generované prostřednictvím souborů „cookies“ jsou ukládány výhradně na našich vlastních serverech nebo serverech našeho poskytovatele webových služeb. K předávání údajů třetím stranám nedochází. Informace se shromažďují anonymně (adresa IP se ukládá ve zkrácené podobě) a slouží k vylepšování nabídky. 

Vaše nastavení trackingu (sledování) můžete spravovat zde:

Website Controlling pomocí WiredMinds

 Pro účely marketingu a optimalizace se na této webové prezentaci používají produkty a služby společnosti wiredminds GmbH (www.wiredminds.de). Při tom jsou získávána, zpracovávána a ukládána data, ze kterých se pod pseudonymem vytvářejí uživatelské profily. Kde je to možné a smysluplné, tam jsou uživatelské profily zcela anonymizovány. K tomu lze používat soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči návštěvníka a slouží k opětovnému rozpoznání internetového prohlížeče. Získaná data, která mohou obsahovat také osobní údaje, se předávají společnosti nebo je společnost wiredminds přímo získává. Společnost wiredminds smí informace, které zůstávají po návštěvách na webových prezentacích, použít k vytvoření anonymizovaných uživatelských profilů.Přitom získané údaje se bez zvlášť uděleného souhlasu dotyčné osoby nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové prezentace a nejsou spojovány s osobními údaji nositele pseudonymu. Pokud jsou získávány IP adresy, neprodleně po získání se anonymizují smazáním posledního číselného bloku. Získávání, zpracovávání a ukládání údajů lze kdykoliv s účinností do budoucnosti odmítnout.

Akamai (Content-Delivery-Network a Download Delivery)

Používáme službu „Content Devilery Network“ (CDN) z nabídky firmy Akamai. CDN je služba, pomocí které lze rychleji distribuovat obsahy naší internetové nabídky, zejména velké mediální soubory, jako třeba grafiky nebo skripta pomocí regionálně rozmístěných a internetem propojených serverů.

Abychom mohli nabízet aktualizace našich produktů ke stažení v portálu MyTRUMPF, používáme produkt „Download Delivery“ od společnosti Akamai.

Bližší informace najdete na internetové stránce https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/ 

Bezpečnost

Společnost TRUMPF GmbH + Co. KG provede veškerá nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření pro účely ochrany Vašich osobních údajů proti ztrátě a zneužití. Vaše údaje tak budou uloženy do bezpečného provozního prostředí, které není přístupné veřejnosti. V určitých případech jsou Vaše osobní údaje při přenášení zakódovány tzv. technologií Transport Layer Security (TSL). To znamená, že v případě údajů chráněných TSL mezi Vaším počítačem a našimi servery probíhá komunikace s použitím uznávané metody kódování, pokud Váš prohlížeč podporuje technologii TSL. Využitím Ingenico Payment Services GmbH (payment-services.ingenico.com) Vám nabízíme dokonalou bezpečnost Vašich údajů ke kreditním kartám. Tyto údaje nejsou ukládány na našich serverech, ale jsou přímo zpracovány příslušným platebním institutem. Pokud se s námi chcete spojit pomocí e-mailu, musíme Vás upozornit na skutečnost, že není zaručena důvěrnost přenášených informací. Obsah e-mailů je přístupný třetím stranám. Proto Vám doporučujeme zasílat důvěrné informace výhradně poštou.

Google Maps

Na naší webové stránce používáme Google Maps (službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) pro obrazové znázornění našich pracovišť v pluginu Google-Maps. Při používání služby Google Maps jsou předávány údaje, které jsou potřebné k použití, a další údaje. Může se například jednat o informace týkající se přístrojů, protokolní údaje serverů vč. IP adresy nebo údajů z webové paměti prohlížeče. Google k tomu uvádí: „Za určitých okolností propojíme osobní údaje z jedné služby s informacemi a osobními údaji z jiných služeb společnosti Google.“ - Další informace a podrobnosti najdete v podmínkách ochrany údajů pro služby Google (https://policies.google.com/privacy).

Font Awesome

Na těchto internetových stránkách používáme externí písma společnosti Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, USA). Začlenění těchto webových fontů probíhá aktivací serveru, zpravidla serveru společnosti Font Awesome v USA. Tímto způsobem získá server informace o tom, jaké naše webové stránky jste navštívili. Font Awesome navíc uloží IP adresu prohlížeče koncového zařízení návštěvníka těchto internetových stránek. Bližší informace najdete v pokynech k ochraně osobních údajů společnosti Font Awesome na této adrese: https://fontawesome.com/privacy  

Využití našich nabídek na webové stránce

Podrobnosti o osobních údajích a jejich zpracování – e-mailový marketing (mailing)

Různé společnosti skupiny TRUMPF používají Vaši e-mailovou adresu pro reklamní účely, aby bylo možné optimálně zohlednit Vaše přání a zájmy.Pomocí informačního bulletinu TRUMPF a dalších mailingů Vás budeme informovat o nás a našich nabídkách. Vaše údaje budeme využívat uvnitř koncernu za účelem efektivní správy našeho e-mailového marketingu.

Pokud se přihlásíte prostřednictvím naší webové stránky, potvrdíme Vaší identitu prostřednictvím potrvzovacího e-mailu na základě metody Double-Opt-In.

Odebírání mailingů můžete kdykoli upravit nebo s okamžitým účinkem ukončit, a to bez udání důvodů. Pro tento účel klikněte na odkaz „Osobní profil“, který se nachází na konci každého mailingu nebo zašlete e-mail na adresu info@cz.trumpf.com. Ve Vašem osobním profilu můžete odebírání úplně zrušit nebo Vaše údaje upravit či doplnit. Kromě toho je možné upravit nebo zrušit odběr jednotlivých polí zájmu.

Pro naše e-mailové procesy používáme nástroj Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo). Aktivací trackingového pixelu při otevření našich e-mailů jsou načteny informace, které nám umožní vyhodnocení uživatelského chování (otevření e-mailu, e-mailová adresa, čas, IP adresa). Odkazy v našich e-mailech jsou uspořádány tak, že jsme schopni rozpoznat, zda byly zakliknuty. Podle těchto informací můžeme naše nabídky ještě lépe přizpůsobit Vašim zájmům.

Registrace do portálu MyTRUMPF

Na naší webové stránce se můžete přihlásit do našeho zákaznického portálu MyTRUMPF. Příslušnou registraci můžete provést na webové stránce, povinná políčka jsou označena. Vaše tamní údaje potřebujeme pro aktivaci účtu a používáme je, abychom Vás identifikovali jako zákazníka a zobrazili Vám vhodné informace. Objem údajů závisí na Vašich údajích. Vaše přihlašovací údaje budeme používat výhradně po dobu existence Vašeho účtu na portálu MyTRUMPF. Po deaktivaci účtu budou údaje, které se týkají účtu, smazány nejpozději po uplynutí 1 roku.

Objednávky v online shopu

Údaje uvedená v rámci objednávek v online shopech jsou používány k realizaci objednávky a následně ukládány podle zákonných lhůt pro uchovávání – pro daňové účely například po dobu 10 let. Skupina TRUMPF navíc používá údaje k reklamním účelům, pokud je to bez souhlasu dotčeného subjektu zákonně přípustné. Proti tomuto způsobu použití můžete kdykoli podat námitku na výše uvedených kontaktních místech.

Účast na soutěžích o ceny

Účastí na soutěžích o ceny souhlasí účastník výslovně s tím, že společnost TRUMPF uloží k tomu potřebné údaje po dobu trvání soutěže a kromě toho k provedení soutěže. Účastníci dále souhlasí s tím, že jejich plná jména budou v případě výhry zveřejněna na zůčatněných internetových stránkách. Neexistuje nárok na zveřejnění údajů. Údaje sesbírané v průběhu soutěže jsou kromě toho používány výhradně v zákonně přípustném rozsahu pro produktovou reklamu skupiny TRUMPF. K předávání údajů třetím stranám nedochází.

Dotazy podávané prostřednictvím kontaktních formulářů

Na různých místech naší webové stránky poskytujeme návštěvníkům v bodě „Kontakt“ možnost obrátit se na nás s dotazy, které se týkají našich produktů. Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte se sběrem, zpracováním a použitím Vašich údajů. Údaje jsou pro účel zodpovězení Vašeho dotazu zpracovány, uloženy a používány a také používány k reklamním účelům v případě dotazů z obchodního prostředí (B2B), pokud je to bez souhlasu přípustné. Proti tomuto použití můžete kdykoli podat námitku na výše uvedených kontaktních místech. Po zodpovězení Vašeho dotazu vymažeme spotřebitelské údaje.

Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.