Výběr země / regionu a jazyka
Kolegové TRUMPF stojící vedle sebe

Firma

Žádná firma nepůsobí ve vakuu: právě coby rodinná firma jsme součástí společnosti a jednáme proto dle pevného přesvědčení, že firmy musí převzít odpovědnost za náš společný systém hodnot a naplňovat ho v praktickém životě. Tato vůle se odráží ve vnitřních i vnějších vztazích naší firmy: celosvětově jsme pro všechny pracovníky stanovili jednotná pravidla chování a účastníme se četných společensko-politických a vědeckých projektů a iniciativ. Myslíme dlouhodobě a aktivně spoluutváříme rámcové podmínky naší společnosti.

Politická diskuze

Účastníci konference sedí u jednoho stolu

TRUMPF vyhledává dialog s politickými činiteli a zájmovými skupinami. Naši vedoucí pracovníci i členové našeho obchodního vedení jsou činní v pracovních kruzích, sítích a spolcích a konstruktivně tak ovlivňují vývoj budoucích témat, jako je digitální transformace výrobního průmyslu. V mnoha místních, národních a mezinárodních grémiích pracujeme na tom, aby se zlepšilo porozumění potřebám našeho odvětví a také komunikace mezi hospodářstvím a politikou.

Sítě a grémia

Kolegové diskutují

Pro naše firemní pozice vstupujeme v rámci členství do zájmových spolků, a tak spoluvytváříme společensko-politické, ekonomické a vědecké rámcové podmínky. Povzbuzujeme naše pracovníky, aby se spojili a vytvořili dlouhodobě profesní svazy nebo pracovní skupiny.

Sociální zázemí

Dva pracovníci se dorozumívají znakovou řečí

Naše účast v sociálních projektech se zaměřuje na příslušné společenské požadavky v regionech, v nichž TRUMPF působí. Naše pracovníky výslovně povzbuzujeme, aby se společensky angažovali a vytváříme rámcové podmínky pro osobní účast. Pracovníci dceřiných společností se v regionech zapojují do svých závodů. TRUMPF navíc spolupracuje se zařízeními pro osoby se zdravotním postižením a s dalšími sociálními institucemi.

Tímto vším TRUMPF přebírá odpovědnost ve a za společnost

MLADÍ ZAMĚSTNACI
Pracovníci TRUMPF stojí na schodišti, skupinová fotografie

Již od roku 2017 podporuje TRUMPF ve spolupráci s iniciativou JOBLINGE integraci mladistvých uprchlíků. Pod názvem „JOBLINGE meets TRUMPF – together for diversity“ nabízí společnost praktické školení založené na  na třech činnostech. V rámci různých modulů se tito mladí lidé seznámí se společností TRUMPF a dozví se užitečné informace o pracovní kultuře v Německu. Kromě toho absolvují tito mladiství školení pro uchazeče o pracovní uplatnění. Mnoho pracovnic a pracovníků se účastí realizace celého projektu tím, že provádí jednotlivými moduly.

Shoda

Shoda ve společnosti TRUMPF

Našim základním hodnotám odpovídá, že dodržujeme právo a zákony ve všech zemích, ve kterých jsme činní. Compliance je pro TRUMPF centrální hodnota, která je elementární pro vlastní reputaci a proto dalece přesahuje pouhé plnění požadavků. Aby tyto hodnoty byly v rámci celé skupiny uplatňovány stejně, etablovali jsme rozsáhlý Compliance Management System. Tímto způsobem bychom chtěli u všech zaměstnanců TRUMPF zvýšit citlivost vůči těmto otázkám a poskytnout jim oporu, aby v každodenní praxi jednali správně.  

Pomoc v dobách krizí a katastrof

Lidé objímají kovový glóbus

Pomůžeme tam, kde jsou stanoviště nebo pracovníci TRUMPF postiženi katastrofami. Například regionální charitativní organizace podporujeme finančními dary, zapůjčením pracovníků v případě katastrofy a bezplatnými přístroji a stroji.

Dary a sponzoring

Lidé ukazují na podklady na stole

TRUMPF klade velký důraz na podporu smysluplných projektů a institucí ve společnosti (finančního charakteru). Proto také mají velký význam dárcovské a sponzorské programy. Podporujeme příslušná odborná a budoucí témata, která jsou úzce spojena s naší podnikatelskou činností a která se shodují s těžišti naší práce.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Shoda ve společnosti TRUMPF
Compliance

Společnost TRUMPF, celosvětově působící firma, zastává názor, že dlouhodobý úspěch je neoddělitelně spojen s naší firemní kulturou. Compliance tuto kulturu rozhodujícím způsobem formuje a řídí naše každodenní jednání. Proto společnost TRUMPF etablovala rozsáhlý Compliance Management System, který je neustále rozvíjen dále.

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting
Kultura

Naše společenská angažovanost patří k naší kultuře rodinné firmy. Chceme nechat ostatní participovat na našem hospodářském úspěchu a vytvářet přidanou hodnotu pro společnost. Poskytujeme podporu, ať už finanční nebo prostřednictvím členství, nápadů, vědomostí a času.

Pracovník TRUMPF s dcerou
Vzdělávání

Coby firma se špičkovou technologií žije TRUMPF z čerstvých nápadů a výzev. Kvalitní školení je přitom základem inovativního myšlení: je katalyzátorem společenského a ekonomického rozvoje.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt