Voor de beschikbaarstelling en functionaliteit van deze website maken wij gebruik van cookies. Klik hier als wij ook cookies voor andere doeleinden mogen gebruiken. Informatie over het deactiveren van cookies en gegevensbescherming

Privacyverklaring

De TRUMPF GmbH + Co. KG is blij met uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming en onze producten en services. De bescherming van uw persoonsgegevens bij de verwerking tijdens het gehele zakelijke proces is voor ons een belangrijke zaak en wij stellen het op prijs als u zich bij het bezoek aan onze websites veilig voelt.

Onderstaand geven wij een toelichting welke informatie wij op onze websites tijdens uw bezoek registreren en hoe deze gebruikt worden. TRUMPF GmbH + Co. KG is de exploitant van het gehele internationale weboptreden van TRUMPF en aangesloten webapplicaties. Deze privacyverklaring geldt voor alle door TRUMPF geëxploiteerde websites. De websites die u via onze externe links bereikt, zijn niet daarin opgenomen.

Onze contactgegevens vindt u in het impressum.

Verantwoordelijke voor privacybescherming

Onze verantwoordelijke voor privacybescherming en zijn team helpen u graag verder bij vragen over de privacybescherming.  

Stuur uw vraag naar het volgende e-mailadres: info@nl.TRUMPF.com

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatiegegevens die op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon betrekking hebben. Daaronder valt informatie als bijv. zijn correcte naam, zijn adres, zijn telefoonnummer en zijn geboortedatum. Informatie die niet direct met zijn werkelijke identiteit in verband wordt gebracht - als bijv. favoriete websites of het aantal gebruikers van een pagina - behoort niet tot persoonsgegevens.

Uw rechten

Conform de wettelijke bepalingen met betrekking tot persoonsgegevens hebt u het recht op informatie, correctie, verwijdering en inperking. Bovendien stellen wij uw gegevens op verzoek in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare opmaak beschikbaar. Wanneer wij uw gegevens op basis van de door u verleende toestemming gebruiken (bijvoorbeeld bij de aanmelding voor onze e-mail-newsletter), kunt u uw toestemming te allen tijden herroepen. Na de herroeping gebruiken we uw gegevens niet meer voor dit doeleinde. Wanneer wij een rechtmatig belang hebben voor de verwerking van uw gegevens, kunt u eveneens contact met ons opnemen en bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking hebben die opwegen tegen de tegenstrijdige belangen, of de opslag of verwerking bedoeld is om rechtsvorderingen te doen gelden. Wanneer wij persoonsgegevens voor op de consument gerichte reclame verwerken, hebt u zonder opgave van redenen het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking. In dit geval zullen wij de gegevens niet verder voor op de consument gerichte reclame gebruiken. Natuurlijk kunt u ook steeds contact opnemen met de toezichthoudende autoriteiten.

Bijvullen informatie volgens art. 13 DSGVO vindt u

Wissen van gegevens

Wanneer uw gegevens niet meer nodig zijn voor genoemde doeleinden, inclusief de afrekening, worden deze gewist. Houd er rekening mee dat de gegevens bij het wissen eerst alleen worden geblokkeerd, en pas enige tijd later definitief worden gewist. Zo wordt voorkomen dat gegevens onbedoeld worden gewist of dat opzettelijk schade wordt toegebracht. Om technische redenen worden gegevens mogelijk gedupliceerd in de vorm van back-upbestanden en spiegelingen van diensten. Deze kopieën worden eveneens gewist, om technische redenen eventueel ook pas na een bepaalde tijd.

Gebruik en doorgeven van persoonsgegevens

De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor bepaalde doeleinden, zoals voor de technische administratie van onze websites en om aan uw wensen en vereisten te voldoen. Dit houdt over het algemeen in dat de persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst of voor het beantwoorden van uw aanvraag. Bij de registratie in onze B2B-portalen worden de gegevens gebruikt voor het uitvoeren van de aanmelding en, voor zover dit wettelijk is toegestaan, voor reclamedoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik voor reclamedoeleinden door een kort bericht naar het volgende adres te sturen:  info@nl.trumpf.com

Een doorgifte, verkoop of andere overdracht van uw persoonsgegevens aan personen buiten de TRUMPF Groep geschiedt niet tenzij dit voor de afwikkeling van het contact of voor de uitvoering van een service in het kader van een opdrachtverwerking noodzakelijk is of u hier uitdrukkelijk in hebt toegestemd.

Bezoek aan onze website

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

In protocolbestanden, via zoekmachines en formulieren worden bij het gebruik van onze websites gegevens ingewonnen. Als u onze websites bezoekt, slaat onze webserver standaard, voor de veiligheid van het systeem, continu de verbindingsgegevens van de aanvragende computer, de websites die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek, de registratiegegevens van het gebruikte browser- en besturingssysteem-type alsmede de website van waar u ons bezoekt op. Verder gaande persoonsgegevens zoals uw naam, uw adres, telefoonnummer of e-mail-adres worden niet geregistreerd, tenzij deze gegevens vrijwillig door u worden afgestaan, bijv. in het kader van een registratie, een enquête, een prijsvraag, voor de uitvoering van een contract of een vraag om informatie. De opgeslagen gegevens worden voor misbruikvervolging op de web-server gebruikt en aansluitend gewist. Het tijdstip van steeds de laatste login wordt ook in het kader van de reclamedoeleinden gebruikt, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Gebruik van cookies

Op onze websites maken wij in de regel gebruik van zogenoemde session-cookies, die gegevens opslaan in het geheugen van uw browser voor de technische sturing van de sessie. Deze worden ten laatste wanneer u de browser sluit gewist. Cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben na het verlaten van onze website geen functie meer. Ook als u aangeeft dat er geen cookies mogen worden opgeslagen op uw computer, hebt u nog steeds toegang tot de meeste van onze webpagina's. Het is wel mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde functies of bepaalde onderdelen van pagina's. Bovendien willen we u erop wijzen dat in de meeste browsers instellingen voor de omgang met cookies kunnen worden uitgevoerd.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).

Google Analytics werkt met tekstbestanden die op uw toestel worden opgeslagen (zogenoemde "cookies") om informatie te verkrijgen over uw websitegebruik.

Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om analyses van het websitegebruik, rapporten over activiteiten op de website en andere services te maken en aan ons ter beschikking te stellen.

De gegevens over uw websitegebruik worden met behulp van "cookies" verzameld. Voor de analyse worden deze normaal gesproken aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Uw gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevens over u die eventueel bij Google zijn opgeslagen.

Wij maken bovendien gebruik van de functie "anonymizeIP" om IP-adressen te anonimiseren. Voordat uw IP-adres aan de Google-server in de VS wordt overgedragen, wordt het binnen de EU verkort. In slechts enkele gevallen worden de IP-adressen voor de overdracht niet verkort. In dat geval worden zij op de servers in de VS verkort.

Deze verwerking kunt u door middel van de volgende maatregelen verhinderen:

U kunt uw browser zo instellen dat er geen "cookies" worden opgeslagen. Dat kan er echter toe leiden dat onze website niet volledig functioneert.

Daarnaast kunt u de registratie van gegevens verhinderen door middel van een browser-add-on van Google. De add-on vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Naast de browser-add-on, bijv. als u een smartphone en tablet-pc gebruikt, kunt u de registratie van gegevens door Google Analytics verhinderen door hier te klikken. Hierdoor wordt een cookie opgeslagen die de registratie van gegevens verhindert. Hierdoor wordt een cookie opgeslagen die de registratie van gegevens verhindert. Mocht u onze website opnieuw bezoeken met een ander toestel of een andere browser of wanneer u uw cookies hebt gewist, moet u de cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier https://policies.google.com/privacy?hl=nl&%3Bgl=de.

Remarketing met Google AdWords

Wij gebruiken de remarketingfunctie van Google AdWords (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).

Met behulp van de remarketing van Google kunnen wij, wanneer u websites bezoekt die deel uitmaken van het Google Display-netwerk (GDN), precies de producten laten zien die voor u interessant zijn.

Hiervoor worden door uw browser cookies opgeslagen om u te herkennen wanneer u GDN-websites bezoekt. Op basis van een analyse van uw websitegebruik worden dan advertenties van producten weergegeven die u al eens hebt bekeken of die interessant kunnen zijn voor u.

Om te verhinderen dat voor de remarketing cookies worden opgeslagen, kunt u hier http://www.google.com/settings/ads instellingen voor gepersonaliseerde reclame uitvoeren. U kunt ook te werk gaan volgens de gebruiksaanwijzing op de website van de Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Conversion-tracking van Google AdWords

Wij gebruiken de functie Conversion-tracking van Google AdWords (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).

Met conversion-tracking van Google kunnen wij nagaan wat er gebeurt wanneer een gebruiker op onze advertentie klikt. Bijvoorbeeld om te zien of een product wordt gekocht of een aanmelding voor onze newsletter volgt. Door op onze Google-advertentie te klikken, wordt op uw toestel een cookie opgeslagen om deze functie te realiseren. Hierbij wordt niet naar bepaalde personen verwezen.

Om te verhinderen dat voor de conversion-tracking cookies worden opgeslagen, kunt u in uw browser bepaalde instellingen uitvoeren.

Meer informatie over conversion-tracking vindt u hier https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=nl.

Piwik (Mamoto)

Wij gebruiken op de pagina's van onze internetsite de open-source-software Mamoto (voorheen Piwik) voor de statistische evaluatie van bezoekers. Hiervoor worden zgn. "cookies“, die eenvoudige tekstbestanden voorstellen, op uw computer opgeslagen. De informatie de door de "cookies“ gegenereerd wordt, wordt uitsluitend op onze eigen servers resp. de servers van onze web-providers opgeslagen. Een doorgifte aan derden vindt niet plaats. De informatie is anoniem geregistreerd (IP-adres wordt slechts gekort opgeslagen) en dient ter verbetering van het aanbod. 

Uw instellingen ten aanzien van tracking kunt u hier beheren:

Website controlling via WiredMinds

Voor marketing- en optimalisatiedoeleinden worden op deze website producten en services van WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) gebruikt. Daarbij worden gegevens ingewonnen, verwerkt en opgeslagen waaruit onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Waar mogelijk en zinvol worden de gebruiksprofielen volledig geanonimiseerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internet-browser van de bezoeker worden opgeslagen en voor het herkennen van de internet-browsers dienen. De ingewonnen gegevens die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden aan wiredminds doorgegeven of direct door wiredminds ingewonnen. Wiredminds mag informatie die door een bezoek aan de websites achtergelaten wordt, gebruiken om geanonimiseerde gebruiksprofielen op te stellen. De daarbij ingewonnen gegevens worden zonder de speciaal gegeven toestemming van de betrokkene niet gebruikt, on de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en ze worden niet met persoonsgegevens via de drager van het pseudoniem samengebracht. Voor zover IP-adressen worden ingewonnen, worden deze terstond na inwinning door wissen van het laatste cijferblok geanonimiseerd. Tegen het gegevens verzamelen, -verwerken en -opslaan kan te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar worden gemaakt.

Uitsluiten van tracking

Akamai (Content-Delivery-Network en Download Delivery)

Wij maken gebruik van "Content Delivery Network“ (CDN), aangeboden door Akamai. Een CDN is een service waarmee de inhoud van ons online-assortiment, met name grotere mediabestanden als grafieken of scripts m.b.v. regionale verdelers en via de internet verbonden server, sneller worden uitgeleverd.

Om updates voor onze producten in MyTRUMPF voor download te kunnen aanbieden, gebruiken wij het product "Download Delivery" van Akamai.

Meer informatie vindt u onder https://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies/ 

Veiligheid

TRUMPF GmbH + Co. KG treft alle noodzakelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens tegen verlies en misbruik te beschermen. Zo worden uw gegevens in een veilige zakelijke omgeving opgeslagen, die niet toegankelijk is voor de openbaarheid. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens bij de overdracht door de zgn. Transport Layer Security-technologie (TSL) versleuteld. Dat betekent dat de communicatie bij TSL beschermde gegevens tussen uw computer en onze servers met gebruik van een algemeen erkende versleutelingsprocedure geschiedt, als uw browser TSL ondersteunt. Door het gebruik van Ingenico Payment Services GmbH (payment-services.ingenico.com) bieden wij u absolute veiligheid van uw credit card-gegevens. Deze worden niet op onze servers opgeslagen maar direct via het betreffende betalingsinstituut verwerkt. Als u via e-mail met ons in contact wilt treden, willen wij erop wijzen dat de vertrouwelijkheid van de doorgegeven informatie niet gewaarborgd is. De inhoud van e-mails kan door derden worden gelezen. Wij raden u daarom aan ons vertrouwelijke informatie uitsluitend via de post toe te sturen.

Google Maps

Op onze website gebruiken wij Google Maps (een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) voor de figuratieve weergave van onze locaties in Google-Maps Plug-In. Bij het gebruik van Google Maps worden gegevens die voor het gebruik nodig zijn en overige gegevens doorgegeven. Dit kunnen bijvoorbeeld toestelrelevante informatie, protocolgegevens van server incl. IP-adres of gegevens uit het webgeheugen van de browsers zijn. Google schrijft daarbij: "Onder omstandigheden koppelen wij persoonsgegevens uit de ene dienst aan informatie en persoonsgegevens uit andere Google-services.“ - Meer informatie en details vindt u in de voorwaarden voor gegevensbescherming voor Google services (https://policies.google.com/privacy ).

Font Awesome

Op deze websites worden externe lettertekens van Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, USA) gebruikt. De invoeging van deze web fonts geschiedt door een serveroproep, in de regel een server van Font Awesome in de USA. Hierdoor wordt aan de server doorgegeven welke van onze websites u hebt bezocht. Ook wordt het IP-adres van de browser van de terminal van de bezoeker van deze websites van Font Awesome opgeslagen. Nadere informatie vindt u in de instructies inzake gegevensbescherming van Font Awesome, die u hier kunt oproepen: https://fontawesome.com/privacy  

Gebruik van onze aanbiedingen op de website

Persoonsgegevens en de verwerking ervan in detail - e-mail marketing (mailings)

Om optimaal op uw wensen en interesses te kunnen inspelen, wordt uw e-mail adres door verschillende ondernemingen van de TRUMPF Groep voor reclamedoeleinden gebruikt. Met de TRUMPF newsletter en andere mailings informeren wij u over ons en onze aanbiedingen. Om onze e-mail marketing efficiënt te beheren, worden uw gegevens intern in het concern gebruikt.

Voor zover u zich via onze website aanmeldt, stellen wij uw identiteit via een bevestigings-e-mail door een Double-Opt-In-procedure veilig.

Het abonnement van mailings kunt u te allen tijde aanpassen of met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen beëindigen. Hiervoor klikt u op de link "Persoonlijk profiel“, die u onderaan iedere mailing vindt, of stuurt u een e-mail aan DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com. In uw persoonlijk profiel kunt u het abonnement compleet afzeggen of uw gedane opgaven aanpassen en aanvullen. Bovendien kunt u de abonnementen van de afzonderlijke interessegebieden bewerken of deactiveren.

Wij gebruiken de tool Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland) voor onze e-mail-processen. Door het instellen van een tracking pixel bij het openen van onze e-mail wordt informatie opgeroepen, die ons in staat stelt het gebruiksgedrag te evalueren (openen van de e-mail, e-mailadres, tijdstip, IP-adres). De links in onze e-mails zijn zo vormgegeven dat wij kunnen nagaan of deze zijn aangeklikt. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze aanbiedingen nog beter aan uw interesses aanpassen.

 

Registratie voor MyTRUMPF

U kunt zich op onze website voor ons klantenportaal MyTRUMPF aanmelden. De registratie daarvoor kunt u op de website doorvoeren, verplichte velden zijn gemarkeerd. Uw gegevens daar hebben wij nodig voor het vrijschakelen en gebruik deze om u als klant te identificeren en u passende informatie te geven. De omvang van de gegevens hangt van uw opgaven af. Wij gebruiken de gegevens van uw login uitsluitend voor de duur van het bestaan van uw MyTRUMPF-account. Na deactiveren van het account worden de uitsluitend account-specifieke gegevens uiterlijk na een jaar gewist.

Bestellingen in het online-shop

De in het kader van bestellingen in de online-shops ingevoerde gegevens worden voor de uitvoering van de bestelling gebruikt en aansluitend volgens de wettelijke bewaartermijnen opgeslagen – voor belastingsdoeleinden, bijvoorbeeld 10 jaar lang. Verder worden de gegevens voor reclamedoeleinden door de TRUMPF Groep gebruikt voor zover dit zonder toestemming van de betrokkene wettelijk is toegestaan. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik bij de boven aangegeven contactgegevens.

Deelname aan prijsvragen

Door de deelname aan prijsvragen geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming aan TRUMPF de daarvoor noodzakelijke gegevens op te slaan voor de periode van de prijsvraag en bovendien voor de uitvoering van de prijsvraag. De deelnemers staan verder toe dat in geval bij winst hun volledige naam op de deelnemende websites gepubliceerd wordt. Een aanspraak op publicatie bestaat niet. De bij de prijsvraag ingewonnen gegevens worden bovendien uitsluitend in het wettelijk toegestane omvang voor product-reclame door de TRUMPF Groep gebruikt. Een doorgifte aan derden vindt niet plaats.

Aanvragen middels de contactformulieren

Op verschillende locaties van onze websites bieden wij de bezoekers onder "Contact“ de mogelijkheid aanvragen, die in betrekking hebben op onze producten, aan ons te richten. Met het aanklikken van de button "Zenden“ stemt u toe in het inwinnen, verwerken en gebruik van uw gegevens. De gegevens worden voor de bewerking van uw aanvraag verwerkt, opgeslagen en gebruikt alsmede bij aanvragen uit de zakelijke omgeving (B2B) voor reclamedoeleinden gebruikt, voor zover dit zonder toestemming is toegestaan. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik bij de boven aangegeven contactgegevens. Na bewerking van uw aanvraag worden de gegevens van verbruikers bij ons gewist.

Service & contact

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Netherlands. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Netherlands
United States

Or, select a country or a region.