Wij maken op deze website gebruik van cookies. Als u deze website blijft gebruiken, zonder de instellingen voor cookies te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het gebruik van cookies.

Informatie over privacybescherming

Privacyverklaring

TRUMPF GmbH + Co. KG heet u van harte welkom op deze website en dankt u voor uw interesse voor ons bedrijf en onze producten en diensten. De bescherming van uw persoonlijke gegevens bij de verwerking ervan voor alle zakelijke interacties is van het allerhoogste belang voor ons, en wij vinden het belangrijk dat u zich veilig voelt bij het bezoeken van onze websites.
Hieronder vindt u informatie over de gegevens die tijdens uw bezoek aan onze websites worden geregistreerd en hoe deze worden gebruikt. TRUMPF GmbH + Co. KG is de exploitant van alle internationale websites van TRUMPF en de eraan gekoppelde webapplicaties. Deze privacyverklaring geldt voor alle door TRUMPF geëxploiteerde websites. Deze geldt niet voor internetpagina's die met externe links worden aangegeven.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn specifieke gegevens over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder valt informatie zoals uw werkelijke naam, uw adres, uw telefoonnummer en uw geboortedatum. Gegevens die niet onmiddellijk met uw werkelijke identiteit in verband kunnen worden gebracht - bijvoorbeeld favoriete websites of het aantal gebruikers van een website - zijn geen persoonsgegevens.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

In logbestanden, via zoekmachines en formulieren worden tijdens het gebruik van onze websites gegevens verzameld. Wanneer u onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard voortdurend de verbindingsgegevens van de aanvragende computer op, in verband met de systeemveiligheid. Daarbij worden volgende gegevens opgeslagen: de websites die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek, herkenningsgegevens voor de gebruikte browser en het gebruikte type besturingssysteem en vanaf welke website u ons bezoekt. Verdergaande persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, worden niet geregistreerd, tenzij u ons deze gegevens vrijwillig meedeelt, bijvoorbeeld bij een registratie, een enquête, een prijsvraag, het afsluiten van een contract of een informatie-aanvraag. De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor het vervolgen van misbruik op de webserver (overeenkomstig
§ 31 BDSG, Duitse wetgeving over bescherming van gegevens) en vervolgens weer gewist. Het tijdstip van de laatste login wordt ook gebruikt in het kader van contact voor reclamedoeleinden, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Gebruik en doorgeven van persoonsgegevens

De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de technische administratie van onze websites en om aan uw wensen en vereisten te voldoen, d.w.z. in de regel voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of voor het beantwoorden van uw aanvraag. Bij de registratie in onze B2B-portalen worden de gegevens gebruikt voor het uitvoeren van de aanmelding, en daarnaast voor reclamedoeleinden voor zover dit wettelijk is toegestaan. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik voor reclamedoeleinden door een kort bericht te sturen naar het volgende adres: info(at)nl.trumpf.com .
Het doorgeven, verkopen of op een andere manier overdragen van uw persoonsgegevens aan personen buiten de TRUMPF Groep is uitgesloten, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het verrichten van een dienst in het kader van het verwerken van opdrachtgegevens, of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Wissen van gegevens

Wanneer uw gegevens niet meer nodig zijn voor bovenvermelde doeleinden, inclusief de afrekening, worden deze gewist. Houd er rekening mee dat de gegevens bij het wissen eerst alleen worden geblokkeerd, en pas enige tijd later definitief worden gewist. Zo wordt voorkomen dat gegevens onbedoeld worden gewist of dat opzettelijk schade wordt toegebracht.
Om technische redenen worden gegevens mogelijk gedupliceerd in de vorm van back-upbestanden en spiegelingen van diensten. Deze kopieën worden eveneens gewist, om technische redenen eventueel ook pas na een bepaalde tijd.

Gebruik van cookies

Op onze websites maken wij in de regel gebruik van zogenoemde session-cookies, die gegevens opslaan in het geheugen van uw browser voor de technische sturing van de sessie. Deze worden ten laatste wanneer u de browser sluit gewist. Cookies bevatten geen persoonsgegevens en hebben na het verlaten van onze website geen functie meer. Ook als u aangeeft dat er geen cookies mogen worden opgeslagen op uw computer, hebt u nog steeds toegang tot de meeste van onze webpagina's. Het is wel mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde functies of bepaalde onderdelen van pagina's. Bovendien willen we u erop wijzen dat in de meeste browsers instellingen voor de omgang met cookies kunnen worden uitgevoerd. Informatie over de omgang met cookies bij webanalyse door derden vindt u hierna in de paragraaf "Cookies van derden op onze websites".

Web-analyse

Voor de analyse maken wij gebruik van analytische software, die gegevens statistisch verwerkt.  De gebruikersgegevens worden daarbij door een pseudoniem vervangen. De software maakt gebruik van zogenoemde "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het mogelijk wordt om uw gebruik van de website te analyseren. De door het cookie tot stand gebrachte informatie over uw gebruik van deze website wordt opgeslagen. Wij gebruiken deze informatie om een analyse te maken van uw gebruik van de website en om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen. Hiervoor maken wij gebruik van de open-source-software "Piwik". Dit betekent dat deze gegevens niet worden doorgegeven aan derden en er dus geen gevaar bestaat voor het samenvoegen ervan met andere gegevens die aan uw persoon kunnen worden gelinkt.  

Website-controlling via WiredMinds

Voor marketing- en optimalisatiedoeleinden worden op deze website producten en diensten van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) gebruikt. Hierbij worden gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen, waarmee onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Waar mogelijk en zinvol worden de gebruiksprofielen volledig anoniem gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen en voor het herkennen van de internetbrowser worden gebruikt. De verzamelde gegevens, waaronder ook persoonsgegevens, worden aan wiredminds doorgegeven of direct door wiredminds verzameld. Wiredminds mag informatie, die door bezoeken aan de websites wordt achtergelaten, gebruiken om anonieme gebruiksprofielen te maken. De hierbij verzamelde gegevens worden zonder de expliciete toestemming van de betreffende persoon niet gebruikt om de bezoekers van deze website te identificeren en ze worden niet met persoonsgegevens via de drager van het pseudoniem samengevoegd. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze direct na verzameling anoniem gemaakt door de laatste cijferreeks te wissen. De toestemming voor verzameling, verwerking en opslag van gegevens kan op elk moment voor de toekomst worden ingetrokken.

Veiligheid

TRUMPF GmbH + Co. KG neemt alle mogelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. Zo worden uw gegevens in een veilige omgeving opgeslagen, die niet publiek toegankelijk is. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens bij de overdracht door de zogenoemde Secure Socket Layer-technologie (SSL) versleuteld. Dit betekent dat de communicatie bij met SSL beveiligde gegevens tussen uw computer en onze servers plaatsvindt met gebruik van een erkend versleutelingsprocedé, indien uw browser SSL ondersteunt. Dankzij het gebruik van Ogone (www.ogone.de) kunnen wij u absolute veiligheid garanderen m.b.t. uw kredietkaartgegevens. Deze worden niet op onze servers opgeslagen, maar direct door het desbetreffende betalingsinstituut verwerkt. Als u per e-mail contact met ons wenst op te nemen, willen wij u erop wijzen dat bij e-mail de vertrouwelijkheid van de verstuurde gegevens niet gewaarborgd is. De inhoud van e-mails kan door derden worden gelezen. Daarom bevelen wij u aan om vertrouwelijke informatie uitsluitend per post aan ons te versturen.

Recht op inzage / herroepingsrecht

Op schriftelijke aanvraag krijgt u van ons informatie over welke gegevens wij m.b.t. uw persoon hebben opgeslagen (bijv. naam, adres) en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden, voor zover dit zonder uw toestemming is toegestaan. Wij blokkeren uw gegevens dan voor deze doeleinden. Toestemming die u hebt gegeven voor het ontvangen van reclame op uw e-mailadres of per telefoon kunt u op elk moment herroepen.

Contact en wijzigingen

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de toezichthouder voor gegevensbescherming bij TRUMPF GmbH + Co. KG, die ook voor aanvragen tot inzage, suggesties of klachten samen met zijn team tot uw dienst staat.
Stuur uw vragen aan het volgende e-mailadres: info(at)nl.trumpf.com .
TRUMPF behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Zodra een wijziging wordt aangebracht, zullen wij u de actuele versie ter beschikking stellen op deze website.

Persoonsgegevens en hun verwerking in detail E-mailmarketing (mailings)

Om optimaal in te gaan op uw wensen en interesses, wordt uw e-mailadres door verschillende bedrijven van de TRUMPF Groep voor reclamedoeleinden gebruikt. Met de TRUMPF newsletter en andere mailings informeren wij u over ons bedrijf en onze aanbiedingen.
Als u mailings wenst te ontvangen, dient u ons een geldig e-mailadres mee te delen en te bevestigen dat u de eigenaar bent van dit e-mailadres en instemt met het ontvangen van de mailings. Kort na het versturen van uw mailing-bestelling ontvangt u van ons een bevestigingsmail; pas wanneer u ter bevestiging klikt op de link in deze mail, wordt uw e-mailadres aan de mailinglijst toegevoegd en ontvangt u automatisch de mailings (dit is het zogenoemde double-opt-in-procedé).

Bij het bestellen van de mailings wordt het IP-adres en het tijdstip van de aanmelding en bevestiging opgeslagen, om de aanmelding achteraf in geval van twijfel te kunnen bewijzen. Om de e-mailcommunicatie voortdurend te kunnen optimaliseren, analyseren wij het gebruik in statistisch verwerkte vorm  (bijv.: 60% van alle ontvangers van mailings hebben op link A geklikt), zodat geen conclusies kunnen worden getrokken m.b.t. specifieke ontvangers.
Het abonnement op mailings kunt u op elk moment aanpassen of met onmiddellijke ingang en zonder dat u hiervoor een reden hoeft te geven, beëindigen. Klik hiervoor op de link "Persoonlijk profiel", die u telkens aan het einde van een mailing vindt. In uw persoonlijk profiel kunt u het abonnement volledig opzeggen of uw gegevens aanpassen en aanvullen. Bovendien kunt u abonnementen m.b.t specifieke interessedomeinen bewerken of opzeggen.

Hierna vindt u de toestemmingsverklaring die u aan TRUMPF stuurt in het kader van de mailing-bestelling , zodat u deze op elk moment kunt raadplegen. U kunt steeds bezwaar maken via de link in elke e-mail, in uw persoonlijke profiel.
"Mailings informeren u over actuele en toekomstige producten uit de bedrijfsdivisies van TRUMPF. Het meedelen van gegevens over uw naam en uw interesses is vrijwillig. Ik ga akkoord met het hierna beschreven gebruik van mijn gegevens. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om u persoonlijk aan te spreken. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. In elke mailing bieden wij u de mogelijkheid om het gebruik van uw gegevens stop te zetten of hiertegen bezwaar te maken. In uw persoonlijk profiel kunt u deze toestemmingsverklaring ook op elk moment inzien en hebt u de mogelijkheid om deze te herroepen."

Bestellingen in de online-shop

De gegevens die worden ingevoerd in het kader van bestellingen in de online-shops worden gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en vervolgens conform de wettelijk vastgelegde termijnen opgeslagen – voor fiscale doeleinden bijvoorbeeld 10 jaar lang. Bovendien worden de gegevens door TRUMPF en de ermee verbonden bedrijven gebruikt, voor zover dit zonder toestemming van de betrokkene wettelijk is toegelaten. Tegen dit gebruik kunt u op elk moment bezwaar maken via de hieronder vermelde contactgegevens.

Deelname aan wedstrijden

Door deel te nemen aan wedstrijden verklaart de deelnemer er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat TRUMPF de hiervoor vereiste gegevens voor de duur van de wedstrijd en daarna voor het uitvoeren van de wedstrijd opslaat. De deelnemer gaat er eveneens mee akkoord dat in het geval dat hij of zij wint, zijn of haar naam op de deelnemende webspagina's wordt gepubliceerd. Er kan geen aanspraak op publicatie worden gemaakt. De bij de wedstrijd verzamelde gegevens worden bovendien door de TRUMPF-bedrijvengroep, alleen voor zover dit wettelijk is toegelaten, gebruikt voor productmarketing. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Aanvragen via de contactformulieren

Op verschillende plaatsen op onze websites bieden wij bezoekers onder de rubriek "Contact" de mogelijkheid om ons aanvragen in verband met onze producten te sturen. Door te klikken op de button "Verzenden" geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens. De gegevens worden voor het verwerken van uw aanvraag net als bij zakelijke aanvragen (B2B) verwerkt, opgeslagen en gebruikt voor reclamedoeleinden, voor zover dit zonder uw toestemming is toegelaten. Tegen dit gebruik kunt u op elk moment bezwaar maken via de eerder vermelde contactgegevens.Na verwerking van een aanvraag worden de gegevens van verbruikers bij ons gewist.

Service & contact