You have selected Polska. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Społeczeństwo | TRUMPF
Pracownicy TRUMPF stojący obok siebie

Społeczeństwo

Żadna firma nie działa w próżni. Jako przedsiębiorstwo rodzinne jesteśmy częścią społeczeństwa, a zatem działamy z silnym przekonaniem, że firmy muszą brać odpowiedzialność za system wartości i wdrażać go w życie. To dążenie do kształtowania znajduje odzwierciedlenie w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych naszego przedsiębiorstwa: na całym świecie ustaliliśmy jednolite zasady postępowania dla naszych pracowników i angażujemy się w liczne projekty oraz inicjatywy społeczno-polityczne i naukowe. Myślimy długofalowo i aktywnie współtworzymy warunki ramowe naszego przedsiębiorstwa.

Dialog polityczny

Uczestnicy konferencji siedzą przy stole

TRUMPF szuka dialogu z osobami decyzyjnymi ze świata polityki i z grupami interesów. Nasza kadra kierownicza i kierownictwo firmy aktywnie działają w grupach roboczych, sieciach i stowarzyszeniach, konstrukcyjnie współtworząc w ten sposób rozwój zagadnień przyszłości, takich jak transformacja przemysłu produkcyjnego. W wielu gremiach lokalnych, krajowych i międzynarodowych pracujemy nad poprawą zrozumienia potrzeb naszej branży oraz wymianą informacji między światem ekonomii i polityki.

Sieci i gremia

Rozmowa pracowników

Ze względu na pozycję naszego przedsiębiorstwa wstępujemy w ramach członkostwa w różne stowarzyszenia interesu i w ten sposób współtworzymy społeczno-polityczne, ekonomiczne i naukowe warunki ramowe. Zachęcamy naszych pracowników do zrzeszania się w sieci i długofalowego współdziałania w stowarzyszeniach specjalistycznych i grupach roboczych.

Sprawy socjalne

Dwóch pracowników rozmawia w języku migowym

Nasze zaangażowanie w projekty społeczne jest dostosowane do poszczególnych wymogów społecznych w regionach, w których firma TRUMPF prowadzi działalność. Jednoznacznie zachęcamy naszych pracowników do zaangażowania społecznego i tworzymy warunki ramowe dla osobistej aktywności. Regionalni pracownicy spółek córek angażują się w sprawy w swojej lokalizacji. Ponadto firma TRUMPF współpracuje na zasadach partnerskich z instytucjami dla osób niepełnosprawnych oraz z innymi instytucjami socjalnymi.

W ten sposób firma TRUMPF przejmuje odpowiedzialność w społeczeństwie i za społeczeństwo

JOBLINGE (KANDYDACI DO PRACY)
Kandydaci do pracy w firmie TRUMPF (Joblinge) stoją na schodach, zdjęcie grupowe

Od 2017 roku firma TRUMPF we współpracy z inicjatywą JOBLINGE wspiera integrację młodych uchodźców. Pod hasłem „JOBLINGE meets TRUMPF – together for diversity" przedsiębiorstwo oferuje trzydniowe szkolenie praktyczne. W ramach różnych modułów młodzi ludzie poznają firmę TRUMPF i uzyskują cenne informacje na temat kultury pracy w Niemczech. Ponadto młodzież przechodzi szkolenie dla kandydatów. Wielu pracowników wspomaga ten projekt, prowadząc różne moduły.

Zapewnienie zgodności działalności z regulacjami

Pracownicy stojący przy tablicy

Zwracamy uwagę na przestrzeganie krajowych i międzynarodowych regulacji oraz przepisów prawa. TRUMPF dąży do tego, aby w całej grupie stosowano takie same wartości, a każdy pracownik postępował wzorowo. W związku z tym wprowadziliśmy obowiązujący na całym świecie program zgodności i opracowaliśmy kodeks postępowania. Określamy w nim konkretne sposoby postępowania oraz zasadniczo uwrażliwiamy na problematyczne postępowanie.

Pomoc w razie kryzysu i katastrof

Ludzie obejmują globus z metalu

Pomagamy zakładom firmy TRUMPF oraz ich pracownikom w regionach dotkniętych katastrofami. Przykładowo, wspieramy regionalne organizacje pomocowe zbiórkami pieniędzy oraz delegujemy pracowników do miejsc zabezpieczonych przed katastrofami przy użyciu bezpłatnych urządzeń i narzędzi.

Darowizny i sponsoring

Osoby wskazują dokumentację na stole

TRUMPF przywiązuje dużą wagę do wspierania (finansowego) uzasadnionych projektów oraz instytucji społecznych. Dlatego duże znaczenie mają również działania związane z dotacjami i sponsoringiem. Wsparcie zapewnione jest w przypadku właściwych zagadnień specjalistycznych oraz przyszłościowych, które są blisko związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą i są zgodne z naszymi istotnymi zasadami.

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Kontakt
TRUMPF Huettinger Sp. z o.o.
Faks 22 761 38 01
E-mail

mgr Marta Gryciuk
Faks 22 761 38 01
E-mail
Serwis i kontakt