Autorské práva a ochranná známka

Všetky texty, grafiky, animácie, videá, zvuky a ostatné obsahy tejto webstránky, ako aj ich rozmiestnenie sú chránené autorským právom a inými zákonmi na ochranu. Bez predošlého súhlasu spoločnosti TRUMPF GmbH + Co. KG sa nesmie uskutočňovať žiadne rozmnožovanie, zmena alebo používanie uvedených obsahov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách. Všetky ochranné známky sú, pokiaľ to nie je uvedené inak, chránené známkovým právom, najmä známky, logá, emblémy a typové štítky TRUMPF. Patenty a známky uvedené na tejto stránke sú duševným vlastníctvom spoločnosti TRUMPF GmbH + Co. KG. Akékoľvek právne nároky alebo procesy vznikajúce v súvislosti so stránkou alebo jej používaním podliehajú z hľadiska výkladu Spolkovej republike Nemecko, s výnimkou predpisov Medzinárodného súkromného práva.

Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.