Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.

Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

V spoločnosti TRUMPF GmbH + Co. KG sa tešíme z toho, že ste navštívili našu internetovú stránku a že máte záujem o našu spoločnosť, výrobky a služby. Ochrana Vašich osobných údajov pri spracovaní počas celého obchodného procesu je pre nás dôležitá a chceme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili bezpečne.

V nasledujúcej časti Vám vysvetlíme, ktoré informácie na našich internetových stránkach počas Vašej návštevy zhromažďujeme a ako s nimi narábame. Spoločnosť TRUMPF GmbH + Co. KG je prevádzkovateľom celej medzinárodnej internetovej prezentácie spoločnosti TRUMPF a súvisiacich internetových aplikácií. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov platí pre všetky internetové stránky prevádzkované spoločnosťou TRUMPF. Internetové stránky, na ktoré odkazujú naše externé odkazy, nie sú súčasťou tohto prehlásenia.

Osobné údaje

Osobné údaje sú jednotlivé údaje o osobných alebo vecných pomeroch konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patria sem informácie ako napríklad Vaše správne meno, Vaša adresa, Vaše telefónne číslo a Váš dátum narodenia. Informácie, ktoré nie sú priamo spojené s Vašou skutočnou identitou - ako napríklad obľúbené internetové stránky alebo počet užívateľov stránky - nepatria medzi osobné údaje. 

Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov

Údaje sú pri využívaní našich stránok zhromažďované prostredníctvom protokolových súborov, vyhľadávacích nástrojov a formulárov. Ak ste navštivili naše internetové stránky, naše internetové servery štandardne natrvalo ukladajú na účely systémovej bezpečnosti údaje o spojení s príslušným počítačom, internetové stránky, ktoré u nás navštívite, dátum a dobu trvania návštevy, rozpoznávacie údaje použitého typu prehliadača a operačného systému a stránku, z ktorej ste nás navštívili. Ďalšie osobné údaje, akými sú Vaše meno, Vaša adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, nie sú ukladané. Výnimkou sú prípady, kedy tieto údaje poskytnete dobrovoľne, napr. v rámci registrácie, prieskumu, súťaže, realizácie zmluvy alebo žiadosti o informácie. Uložené údaje sú použité na účely vystopovania v prípade zneužitia na internetovom serveri (podľa § 31 spolkového zákona o ochrane osobných údajov - BDSG) a následne vymazané. Čas príslušného posledného prihlásenia sa používa aj v rámci reklamných oslovení, ak je to zákonom povolené.

Používanie a poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré ste poskytli, používame výhradne na účely technickej administrácie internetových stránok a na splnenie Vašich želaní a požiadaviek, čiže spravidla na realizáciu zmluvy s Vami uzatvorenej, alebo na zodpovedanie Vašich otázok. Pri registrácii na našich B2B portáloch sú údaje používané na realizáciu prihlásenia a okrem toho výlučne na reklamné účely v rámci, ktorý je povolený zákonom. Takéto reklamné využívanie Vašich údajov môžete kedykoľvek zamietnuť napísaním krátkej správy na nasledujúcu adresu: info(at)sk.trumpf.com

Vaše osobné údaje nie sú poskytované, predávané ani nie sú inou formou odovzdávané osobám mimo skupiny TRUMPF. Výnimkou sú prípady, kedy je to potrebné pre účely realizácie zmluvy alebo vykonania služby v rámci spracovania údajov k zákazke alebo ak ste k takýmto krokom poskytli vyslovený súhlas.

Vymazanie údajov

Ak už Vaše údaje nie sú potrebné na vyššie uvedené účely (vrátane vyúčtovania), tak budú vymazané. Prosím pamätajte na to, že údaje sú pri každom procese mazania najprv len zablokované a až následne vymazané s určitým časovým oneskorením. Takýto postup pomáha predchádzať neúmyselným vymazaniam alebo zámerným poškodeniam. Z technických dôvodov sú z údajov v prípade potreby vytvárané duplikáty vo forme dátových záložných súborov a obrazov. Vymazanie takýchto kópií prebieha v prípade potreby takisto až s technicky podmieneným časovým oneskorením.

Používanie súborov cookie

Na našich internetových stránkach spravidla používame tzv. session cookie, ktoré ukladajú do pamäte Vášho prehliadača údaje na účely technického riadenia prehliadania. Tieto súbory budú vymazané najneskôr pri zatvorení Vášho prehliadača. Súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje a svoj význam strácajú pri opustení našej internetovej stránky. Ak sa rozhodnete, že si ukladanie súborov cookie na Vašom počítači neželáte, budete mať aj napriek tomu naďalej prístup k väčšine našich internetových stránok. Určité funkcie alebo oblasti stránok však predsa len nebudete môcť využívať. Okrem toho by sme Vás radi upozornili na to, že prehliadače väčšinou disponujú funkciami na správu súborov cookie. Informácie o zaobchádzaní so súbormi cookie pri webovej analýze vykonávanej tretími stranami sa nachádzajú v nižšie uvedenom odseku „Súbory cookie tretích strán na našich internetových stránkach“.

Webová analýza

Pri analýze používame vyhodnocovací softvér, ktorý štatisticky vyhodnocuje údaje. Údaje užívateľa sú pritom pseudonymizované. Softvér používa tzv. „cookies“, čiže textové súbory, ktoré sa ukladajú na Váš počítač a umožňujú analýzu Vášho používania internetovej stránky. Informácie o Vašom používaní tejto stránky, ktoré sú vytvárané súbormi cookie, sú následne ukladané. Tieto informácie používame pri vyhodnocovaní Vášho používania internetovej stránky a pri vytváraní správ o aktivitách na internetových stránkach. Používame pritom open-source softvér „Piwik“. To znamená, že tieto údaje nie sú poskytované tretím stranám a nehrozí tak riziko ich spárovania s inými údajmi, ktoré by bolo možné priradiť k Vašej osobe.  

Internetová stránka Controlling pomocou WiredMinds

Pre účely marketingu a optimalizácie sa na tejto internetovej stránke používajú produkty a služby spoločnosti wiredminds GmbH (www.wiredminds.de). Pritom dochádza k získavaniu, spracovávaniu a ukladaniu dát, pomocou ktorých sú pod pseudonymom vytvárané užívateľské profily. Tam, kde je to možné a užitočné, sú užívateľské profily kompletne anonymizované. Pre takéto účely sa môžu používať súbory cookies. Súbory cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré sú uložené v internetovom prehliadači návštevníka a ktoré slúžia na opätovnú identifikáciu internetového prehliadača.

Získané dáta, ktoré môžu obsahovať aj osobné dáta, sú odosielané do spoločnosti wiredminds alebo ich táto spoločnosť priamo získava. Spoločnosť wiredminds smie informácie, ktoré vznikajú v dôsledku návštev internetových stránok, využívať na vytváranie anonymizovaných užívateľských profilov. Takto získavané dáta nie sú bez osobitne poskytnutého súhlasu príslušnej osoby používané na osobnú identifikáciu návštevníka danej internetovej stránky a nie sú prostredníctvom nositeľa pseudonymu spájané s osobnými dátami. Ak sú získavané IP adresy, tak ihneď po ich získaní dochádza pomocou vymazania posledného bloku číslic k ich anonymizácii. S účinnosťou do budúcnosti možno kedykoľvek vyjadriť nesúhlas so získavaním, spracovávaním a ukladaním dát.

Bezpečnosť

Spoločnosť TRUMPF GmbH + Co. KG prijíma všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia zamerané na ochranu Vašich osobných údajov pred ich stratou alebo zneužitím. Vďaka tomu sú Vaše údaje sú uložené v bezpečnom prostredí, ktoré verejnosti nie je prístupné. V určitých prípadoch sú Vaše osobné údaje pri ich prenose zakódované pomocou technológie Secure Socket Layer (SSL). To znamená, že ak Váš prehliadač podporuje SSL, tak komunikácia medzi Vaším počítačom a našimi servermi prebieha pri údajoch chránených pomocou SSL s použitím uznávanej metódy kódovania. Vďaka používaniu služieb Ogone (www.ogone.de) Vám ponúkame absolútnu bezpečnosť údajov Vašej kreditnej karty. Tieto údaje nie sú ukladané na naše servery, ale priamo spracovávané príslušnou platobnou inštitúciou. Ak by ste nás chceli kontaktovať prostredníctvom e-mailu, musíme Vás upozorniť na to, že dôvernosť prenášaných informácií nie je zaručená. Obsah e-mailov môžu vidieť tretie strany. Preto Vám odporúčame, aby ste nám akékoľvek dôverné informácie posielali výhradne klasickou poštou.

Právo na informácie/právo na zamietnutie

Na základe písomnej žiadosti Vás budeme informovať o tom, ktoré údaje máme o Vašej osobe (napr. meno, adresa) uložené a na aké účely ich využívame. Reklamné využívanie Vašich údajov, ak bolo povolené bez Vášho súhlasu, môžete kedykoľvek zamietnuť. Vaše údaje už potom na takéto účely nebudeme využívať.  Poskytnutý súhlas na prijímanie reklamy do Vašej e-mailovej schránky alebo prostredníctvom telefónu môžete s platnosťou pre budúcnosť kedykoľvek odvolať.

Kontakt a zmeny

Ak máte otázky týkajúce sa spracovávania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v spoločnosti TRUMPF GmbH + Co. KG, ktorá Vám je so svojím tímom k dispozícii aj v prípade žiadostí o informácie, podnetov alebo sťažností.
Vaše otázky zasielajte na nasledujúcu e-mailovú adresu: info(at)sk.trumpf.com

Spoločnosť TRUMPF si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov bez predchádzajúceho oznámenia. Po vykonaní zmeny bude aktuálne znenie k dispozícii na tejto stránke. 

Podrobné informácie o osobných údajoch a ich spracovávaní E-mailový marketing (posielanie hromadných e-mailov)

E-mailový marketing (posielanie hromadných e-mailov)


Aby sme mohli optimálne reagovať na Vaše želania a záujmy, Vašu e-mailovú adresu využívajú rôzne podniky skupiny TRUMPF na reklamné účely. Pomocou TRUMPF newslettera a ďalších hromadných e-mailov Vás informujeme o našej spoločnosti a našich ponukách.
 
Ak si želáte dostávať hromadné e-maily, potrebujeme Vašu platnú e-mailovú adresu a potvrdenie, že ste majiteľom príslušnej e-mailovej adresy a že s prijímaním hromadných e-mailov súhlasíte. Krátko po odoslaní Vašej požiadavky na prijímanie hromadných e-mailov od nás dostanete potvrdzovací e-mail; až keď kliknete na odkaz nachádzajúci sa v potvrdzovacom e-maile, bude Vaša adresa pridaná do zoznamu adries pre zasielanie hromadných e-mailov a následne budete automaticky dostávať hromadné e-maily (tzv. Double-opt-in proces).

Pri objednávke prijímania hromadných e-mailov sa uloží IP adresa s časom prihlásenia a potvrdením, aby bolo možné prihlásenie v prípade pochybností dokázať. Pre trvalú optimalizáciu e-mailovej komunikácie vyhodnocujeme správanie sa pri používaní v štatisticky upravenej forme (napr.: na odkaz A kliklo 60% všetkých príjemcov hromadných e-mailov) tak, aby nebolo možné žiadne spätné vystopovanie jednotlivých príjemcov.

Odoberanie hromadných e-mailov si môžete kedykoľvek prispôsobiť alebo bez uvedenia dôvodu s okamžitou účinnosťou aj ukončiť. Pre tento účel kliknite na odkaz „Osobný profil“, ktorý sa nachádza na konci každého hromadného mailu. Vo Vašom osobnom profile môžete kompletne zrušiť odber hromadných e-mailov alebo môžete prispôsobiť a doplniť Vaše uvedené údaje. Okrem toho si v tejto časti môžete upraviť alebo zvoliť odbery hromadných e-mailov týkajúcich sa jednotlivých oblastí záujmu.

V nasledujúcej časti si môžete kedykoľvek zobraziť súhlas, ktorý ste spoločnosti TRUMPF dali v rámci prihlásenia sa na odber hromadných e-mailov. Váš súhlas môžete odvolať v každom e-maile, v oblasti Vášho osobného profilu.
„Hromadné e-maily Vás informujú o aktuálnych a budúcich výrobkoch z obchodných oblastí spoločnosti TRUMPF. Uvedenie Vášho mena a Vašich záujmov je dobrovoľné. S nižšie popísaným využívaním mojich údajov súhlasím. Vaše údaje používame výlučne preto, aby sme Vás menovite oslovili. Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám. V každom hromadnom e-maile Vám ponúkame možnosť zrušiť jeho odber resp. zamietnuť ho. Vo Vašom osobnom profile si môžete tento súhlas kedykoľvek zobraziť a máte takisto možnosť na jeho odvolanie.“

Objednávky v online obchode

Údaje uvedené v rámci objednávok v online obchodoch sú používané pre realizáciu objednávky a následne sú ukladané podľa zákonných lehôt pre uchovávanie – napríklad pre daňové účely je táto lehota 10 rokov. Spoločnosť TRUMPF a s ňou spojené spoločnosti okrem toho využívajú takého údaje aj na reklamné účely, ak zákon takéto používanie bez súhlasu príslušnej osoby povoľuje. Takéto používanie môžete kedykoľvek zamietnuť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Účasť na výherných hrách

Svojou účasťou na výherných hrách účastník výslovne súhlasí s tým, aby spoločnosť TRUMPF pre účely realizácie výhernej hry uložila príslušné údaje po dobu trvania výhernej hry a aj nad rámec nej. Účastníci ďalej súhlasia s tým, že v prípade výhry budú ich kompletné mená zverejnené na zúčastnených internetových stránkach. Nárok na zverejnenie neexistuje. Okrem toho budú údaje získané pri výhernej hre skupinou TRUMPF využívané výlučne v zákonom povolenom rozsahu na reklamu výrobkov. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Otázky zaslané prostredníctvom kontaktných formulárov

Na rôznych miestach našich internetových stránok ponúkame návštevníkom v časti „Kontakt“ možnosť zaslať nám otázky týkajúce sa našich výrobkov. Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, spracovávaním a využívaním Vašich údajov. Ak je to bez súhlasu povolené, údaje budú pri vybavovaní Vašej otázky a pri otázkach z obchodného prostredia (B2B) spracované, uložené a použité pre reklamné účely, pokiaľ to je prípustné bez Vášho súhlasu. Takéto používanie môžete kedykoľvek zamietnuť prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. Po spracovaní Vašej otázky budú údaje o spotrebiteľoch vymazané.

Servis & Kontakt