You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

MyTRUMPF | TRUMPF

MyTRUMPF

Nasledujúce informácie k ochrane údajov zobrazené v záložke „MyTRUMPF“ sú takisto platné pre používanie nášho zákazníckeho portálu MyTRUMPF. Všeobecné pokyny, najmä k právam, na ktoré máte nárok, platia aj pre používanie portálu MyTRUMPF.

Registrácia v MyTRUMPF

Pre používanie portálu MyTRUMPF je nevyhnutná registrácia na našom zákazníckom portáli. Počas registrácie spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete počas procesu registrácie Všetky údaje potrebné počas procesu registrácie sú osobitne označené. Okrem povinných údajov môžete dobrovoľne poskytnúť aj ďalšie údaje.

Vaše údaje používame v rámci povolenia Vašej registrácie a na identifikovanie Vás ako kontaktnej osoby zákazníka ako aj na zobrazenie obsahu špecifického podľa zákazníka. V rámci registrácie budete priradení ako osoba nášmu zákazníkovi. Pomocou tohto priradenia môžu mať ostatní zamestnanci Vášho podniku prístup k údajom, ktoré uložíte v portáli MyTRUMPF. Výnimkou z toho je samozrejme Vami zvolené heslo, uložené ako haš hodnota, ktorú nie je možné vidieť v obyčajnom texte. Tretie osoby k nemu nemajú možnosť prístupu.

Pokiaľ v MyTRUMPF aktivujeme pre Vašu spoločnosť funkciu užívateľského administrátora, môže vo Vašej spoločnosti oprávnený administrátor prehliadať údaje zadané počas Vašej registrácie (pozri informácie uvedené v „Užívateľský administrátor MyTRUMPF“).

Pred aktiváciou účtu porovnáme všetkých obchodných partnerov so zverejnenými sankčnými zoznamami. Túto kontrolu vykonáva jeden z nami zvolených poskytovateľov služby. Pritom sa porovnáva meno uvedené počas registrácie so sankčnými zoznamami. Ak by sme zistili, že sa meno nachádza na niektorom sankčnom zozname, zablokujeme účet. Z dôvodu pravidelných aktualizácií sankčných zoznamov sa porovnanie vykonáva pravidelne aj po registrácii. Stav kontroly sa u nás ukladá. Porovnávanie vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naše oprávnené záujmy spočívajú v zabezpečení toho, že TRUMPF nevykonáva žiadne obchody s takými osobami, ktoré sú uvedené na sankčnom zozname. Ak sa chcete dozvedieť, ktoré zoznamy TRUMPF jednotlivo kontroluje, môžete sa obrátiť na nášho poverenca pre ochranu údajov.

Spoločnosť TRUMPF je v jednotlivých krajinách zastúpená zástupeniami. V takom prípade bude mať zastúpenie prístup k osobným údajom, ktoré uvediete. Prostredníctvom zastúpení zabezpečujeme pomocou zmluvných nariadení spracovanie Vašich údajov v súlade s ochranou údajov.

V opačnom prípade sú Vaše údaje spracované výlučne len počas existencie Vášho účtu v portáli MyTRUMPF a vymazané budú najneskôr do roka po deaktivovaní účtu. Právnym základom pre spracovanie údajov, ktoré sú označené ako potrebné je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Pre poskytovanie a spracovanie Vašich dobrovoľných údajov je právnym základom Váš súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

Prihlásenie do MyTRUMPF

Používanie portálu MyTRUMPF je možné len po absolvovaní procesu prihlásenia. Počas prihlasovania spracovávame Vašu e-mailovú adresu ako aj heslo uložené ako haš hodnotu, aby sme Vás mohli identifikovať ako kontaktnú osobu nášho zákazníka. Slúži to na zabezpečenie toho, aby k našej platforme získali prístup len oprávnení užívatelia.

Počas procesu prihlasovania kontrolujeme stav kontroly sankčných zoznamov porovnávaním s údajmi v našom systéme. Pritom sa nevykonáva porovnávanie so sankčnými zoznamami. Načítava sa len stav oprávnení.

Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov počas procesu prihlasovania je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Porovnávanie stavu kontrol sankčných zoznamov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Obnova hesla

Pomocou funkcie obnovy hesla môžete obnoviť nastavenie Vášho hesla. Pritom je potrebné zadať Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Po uvedení e-mailovej adresy od nás získate odkaz, cez ktorý budete môcť vytvoriť Vaše nové heslo. Heslo, ktoré si zvolíte neukladáme ako text ale ako haš hodnotu. Tretie osoby nemajú žiadnu možnosť prístupu.

Právnym základom pre spracovanie Vašej e-mailovej adresy je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Užívateľský administrátor MyTRUMPF

Umožňujeme zákazníkom aby si vďaka funkcii „Užívateľský administrátor MyTRUMPF“ sami spravovali prístupy do portálu MyTRUMPF. Funkciu "Užívateľský administrátor MyTRUMPF" aktivujeme individuálne v koordinácii s našimi zákazníkmi.

Ako užívateľskí administrátori MyTRUMPF môžu byť do MyTRUMPF prizvaní ďalší zamestnanci podniku. Pritom je potrebné zadať e-mailové adresy ďalších zamestnancov podniku. Pozvaní zamestnanci následne dostanú e-mailovú správu s odkazom na aktivovanie účtu. Ak sa odkaz na aktivovanie účtu nevyužije do 30 dní po jeho odoslaní, účet ktorý čaká na aktivovanie sa napokon automaticky vymaže.  Užívateľský administrátor MyTRUMPF má prístup k osobným údajom členov ich vlastnej organizácie. Prístup k osobným údajom užívateľmi z iných organizácii však nie je možný.

Užívateľský administrátor MyTRUMPF je okrem toho oprávnený buď aktivovať alebo odmietnuť členov vlastnej organizácie.

Právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Hlásenie servisných prípadov

Servisné prípady týkajúce sa Vašich produktov TRUMPF môžete nahlásiť na našom zákazníckom portáli MyTRUMPF. Údaje, ktoré sú odovzdané v rámci hlásenia, ako aj v nasledujúcej komunikácii ktorá nasleduje počas spracovania prípadu cez MyTRUMPF, sa ukladajú. Povinné polia sú pritom označené. Rozsah uložených údajov je závislý od Vášho zadania. TRUMPF spracováva Vaše údaje kvôli analyzovaniu a oprave ohlásených servisných prípadov. Upozorňujeme, že osobné údaje zadané počas nahlasovania servisného prípadu môžu vidieť ďalší členovia Vášho podniku.

Ak by ste nahlásili servisný prípad cez servisnú aplikáciu TRUMPF, platia príslušné doplňujúce pokyny pre servisnú aplikáciu TRUMPF.

Ak už viac nebude potrebné ukladanie Vašich údajov na vyššie uvedené účely, vrátane vyúčtovania, alebo z dôvodu iných zákonných noriem, budú tieto údaje vymazané.

Právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Objednávky v e-shope

V rámci Vášho účtu MyTRUMPF máte prístup do e-shopov TRUMPF. Údaje zadané v rámci objednávky v e-shopoch budú použité na realizáciu objednávky a následne potom budú uložené podľa zákonného času úschovy na daňové účely napríklad na 10 rokov. Ďalej budú tieto údaje využívané skupinou TRUMPF na reklamné účely, pokiaľ je to možné bez zákonného povolenia príslušnej osoby. Toto použitie môžete kedykoľvek zrušiť pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov.

SÚHLAS:

TRUMPF analyzuje proces objednávania užívateľom, či nedôjde k prerušeniu procesu objednávania. TRUMPF následne vyhodnocuje tieto údaje. TRUMPF využije takto získané údaje na kontaktovanie s užívateľom. Týmto súhlasíte, že TRUMPF vykoná vyššie popísanú analýzu a že môže získané poznatky využiť na nadviazanie kontaktu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Informácie o uplatnení Vášho práva odvolania súhlasu sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov v časti „Vaše práva“.

Právnym základom pre spracovanie údajov spracovávaných v rámci objednávky je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Súhlas, ktorý ste udelili, je právnym základom pre uvedené vyhodnocovanie, čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR

V prípade objednávok prostredníctvom našej aplikácie Easy Order platia informácie o ochrane údajov, ktoré je možné otvoriť v aplikácii.

Rezervovanie školení

Vo Vašom účte v portáli MyTRUMPF si môžete rezervovať školenia ponúkané spoločnosťou TRUMPF. Predpokladom možnosti rezervovania je aktívny účet v MyTRUMPF. Údaje zadané pri rezervovaní školenia sú spracovávané z dôvodu prípravy a realizácie školenia ako aj kvôli kontaktovaniu sa s účastníkmi. V rámci našich školení ponúkame kontrolu výkonnosti. Ak sa zúčastníte kontroly výkonnosti, ukladajú sa a vyhodnocujú údaje, ktoré tam uvediete. Následne sa na základe týchto údajov stanoví výsledok testu. Výsledky testov sa po ukončení kontroly výkonnosti odovzdajú účastníkovmu zamestnávateľovi.

Pri rezervovaní školenia môžete, ak chcete, nahrať Vašu fotografiu. Ak zo špeciálnych znakov na fotografii vyplývajú osobné údaje (napr. nosenie okuliarov), vzťahuje sa Váš súhlas výslovne aj na tieto údaje.

V prípade, ak pri rezervovaní školenia s tým budete súhlasiť, použijú sa Vaše kontaktné údaje na upozornenia na ďalšie ponuky spoločnosti TRUMPF.

Právnym základom pre spracovanie údajov spracovávaných v rámci rezervovania školenia je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Vaša dobrovoľne nahratá fotografia bude spracovaná po Vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR resp. čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR.

Servis & Kontakt