Kultúra a sociálne pomery

Spoločenská angažovanosť patrí k našej kultúre rodinného podniku. Chceli by sme sa spolupodieľať spoločenských témach budúcnosti v partnerskom vzťahu a s podporou kultúrnych a umeleckých projektov tvoriť inšpiratívne prostredie pre inovácie. Podporujemebuď finančne alebo členstvami, nápadmi, vedomosťami a časom.

Kultúra

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting

TRUMPF podporuje vybrané kultúrne inštitúcie a kultúrnych pracovníkov v regiónoch, v ktorých pôsobíme. Posilňujeme tým atraktivitu miest nášho pôsobenia - tak pre našich zamestnancov ako aj pre verejnosť. Našou angažovanosťou okrem toho zachovávame kultúrne poklady pre nasledujúce generácie.

Výstavy a múzeá

Podporujeme sprostredkovanie techniky v Nemeckom múzeu v Mníchove vystavenými exponátmi na našu tému. Okrem toho podporujeme Okresné múzeum Württemberg, Linden-Museum Stuttgart a Štátnu galériu Stuttgart.

Ars Electronica

Ars Electronica je festival, ktorý spája umenie, technológie a spoločnosť. Koná sa každoročne v hornorakúskom meste Linz. TRUMPF v meste Pasching je podporovateľom iniciatívy, pretože tu je množné umelecky sprístupniť širokému publiku priemyselný vývoj v automatizácii a riadiacej technike. 

Pozrite si viac
Park sklptúr Bad RagARTz

V máji 2016 bol po šiesty krát otvorený najväčší park skulptúr v európe Bad RagARTz. V okolí švajčiarskeho mesta Bad Ragaz prezentovalo svoje umelecké diela 90 umelcov z 13 krajín. TRUMPF Grüsch sponzoroval toto podujatie a pozval zamestnancov na prehliadku výstavy.

Pozrite si viac

Sociálne angažovanie

TRUMPF employees with disabilities working together

Naše angažovanie sa v sociálnych projektoch sa riadi podľa konkrétnych spoločenských požiadaviek v regiónoch, v ktorých je TRUMPF aktívny. Vyslovene posmeľujeme našich zamestnancov k tomu, aby sa spoločensky angažovali a vytvárali základné podmienky pre osobné záväzky. Zamestnanci dcérskych spoločností sa regionálne zapájajú do záujmov svojej lokality. Okrem toho spolupracuje TRUMPF partnerským spôsobom so zariadeniami pre ľudí s postihnutím ako aj s inými sociálnymi inštitúciami. 

Pomoc utečencom

Naši zamestnanci sú aktívni v podpore utečencov pri prvých krokoch v ich novej vlasti. Utečenci z Afganistanu, Iraku a Sýrie našli pracovné miesto alebo praktika v našich nemeckých závodoch. V roku 2016 vytvoril TRUMPF ďalšie učňovské miesta pre mladých utečencov.

Inclusion Factory

„Inclusion Factory“ v meste Taicang je dielňa pre ľudí s postihnutím, ktorá je podobná koncepcii životnej pomoci v Nemecku. TRUMPF China spolupracuje s verejnoprospešným zariadením tým, že poskytuje jeho zamestnancom pracovné odevy a bezpečnostnú obuv.

Pozrite si viac
Podpora verejnoprospešných organizácií

TRUMPF a DKMS (predtým Nemecká databáza darcov kostnej drene) zvolali v roku 2016 v meste Ditzingen spoločnú akciu na zaradenie podľa typov, aby našli darcov kmeňových buniek pre postihnutých leukémiou. Náklady na registráciu potenciálnych darcov uhradil TRUMPF.

Pozrite si viac
Pomoc ľuďom v núdzi

Pomáhame tam, kde sú pobočky TRUMPF alebo zamestnanci postihnutí katastrofami. Podporujeme napríklad regionálne pomocné organizácie finančnými darmi, uvoľnením zamestnancov pri ochrane pred následkami katastrof a bezplatným poskytnutím zariadení a náradia.

Pozrite si viac

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.