Spoločnosť a politika

Žiadna firma nekoná vo vákuu: Práve ako rodinný podnik sme súčasťou spoločnosti a preto jednáme podľa pevného presvedčenia: Podniky musia prevziať zodpovednosť za naše spoločné hodnotové systémy a aktívne do nich vnášať život. Táto vôľa tvorenia sa odzrkadľuje vo vnútorných a vonkajších pomeroch nášho podnikania: Celosvetovo sme stanovili jednotné pravidlá správania sa pre všetkých našich zamestnancov a angažujeme sa v početných spoločensko - politických a vedeckých projektoch a iniciatívach. Myslíme dlhodobo a aktívne spolutvoríme rámcové podmienky nášho podniku.

Zhoda

Dbáme na dodržiavanie národných a medzinárodných predpisov a zákonov. TRUMPF sa usiluje o to, aby boli v celej skupine uznávané tie isté hodnoty a aby bol každý zamestnanec vzorom. Zaviedli sme teda celosvetovo platný program zhody (compliance) a schválili kódex správania sa. Nastavujeme v ňom konkrétne spôsoby správania sa a zásadne podporujeme povedomie problémového správania sa.

Politický dialóg

TRUMPF hľadá dialóg s politickými nositeľmi rozhodnití a záujmovými skupinami. Naše vedúce sily ako aj naše vedenie podniku je teda aktívne v pracovných kruhoch, sieťach a spolkoch a konštruktívne tým spolutvorí vývoj tém budúcnosti akými sú digitálna transformácia výrobného priemyslu. Pracujeme v početných lokálnych, národných a medzinárodných grémiách na tom, aby sa vylepšilo pochopenie pre požiadavky nášho odvetvia ako aj výmena medzi hospodárstvom a politikou.

Členstvá a siete

Na dosiahnutie podnikateľských pozícií vstupujeme v rámci členstiev do záujmových spolkov, čím prispievame k vytváraniu spoločensko - politických, hospodárskych a vedeckých rámcových podmienok. Podnecujeme našich zamestnancov zaspojiť sa dlhodobo do odborných spolkov alebo spolupracovať v pracovných krúžkoch.

Dary a sponzoring

TRUMPF kladie veľkú váhu na to, aby sa podporovali zmysluplné projekty a inštitúcie v spoločnosti. Veľký význam preto majú aj opatrenia pri dary a sponzorovanie. Podporované sú buď finančne alebo osobným angažovaním sa podstatné odborné témy a témy budúcnosti ako aj naše štyri ťažiskové body - vzdelávanie, zamestnanci, kultúra a sociálne pomery, spoločnosť a politika.

Pozrite si viac

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.