Pri poskytovaní tejto stránky používame súbory cookie. Ak naďalej používate túto stránku, bez zmeny nastavení pre súbory cookie, vychádzame z toho, že súhlasíte s používaním súborov cookie.

Spoločnosť a politika

Žiadna firma nekoná vo vákuu: Práve ako rodinný podnik sme súčasťou spoločnosti a preto jednáme podľa pevného presvedčenia: Podniky musia prevziať zodpovednosť za naše spoločné hodnotové systémy a aktívne do nich vnášať život. Táto vôľa tvorenia sa odzrkadľuje vo vnútorných a vonkajších pomeroch nášho podnikania: Celosvetovo sme stanovili jednotné pravidlá správania sa pre všetkých našich zamestnancov a angažujeme sa v početných spoločensko - politických a vedeckých projektoch a iniciatívach. Myslíme dlhodobo a aktívne spolutvoríme rámcové podmienky nášho podniku.

Zhoda

Dbáme na dodržiavanie národných a medzinárodných predpisov a zákonov. TRUMPF sa usiluje o to, aby boli v celej skupine uznávané tie isté hodnoty a aby bol každý zamestnanec vzorom. Zaviedli sme teda celosvetovo platný program zhody (compliance) a schválili kódex správania sa. Nastavujeme v ňom konkrétne spôsoby správania sa a zásadne podporujeme povedomie problémového správania sa.

Politický dialóg

TRUMPF hľadá dialóg s politickými nositeľmi rozhodnití a záujmovými skupinami. Naše vedúce sily ako aj naše vedenie podniku je teda aktívne v pracovných kruhoch, sieťach a spolkoch a konštruktívne tým spolutvorí vývoj tém budúcnosti akými sú digitálna transformácia výrobného priemyslu. Pracujeme v početných lokálnych, národných a medzinárodných grémiách na tom, aby sa vylepšilo pochopenie pre požiadavky nášho odvetvia ako aj výmena medzi hospodárstvom a politikou.

Členstvá a siete

Na dosiahnutie podnikateľských pozícií vstupujeme v rámci členstiev do záujmových spolkov, čím prispievame k vytváraniu spoločensko - politických, hospodárskych a vedeckých rámcových podmienok. Podnecujeme našich zamestnancov zaspojiť sa dlhodobo do odborných spolkov alebo spolupracovať v pracovných krúžkoch.

Dary a sponzoring

TRUMPF kladie veľkú váhu na to, aby sa podporovali zmysluplné projekty a inštitúcie v spoločnosti. Veľký význam preto majú aj opatrenia pri dary a sponzorovanie. Podporované sú buď finančne alebo osobným angažovaním sa podstatné odborné témy a témy budúcnosti ako aj naše štyri ťažiskové body - vzdelávanie, zamestnanci, kultúra a sociálne pomery, spoločnosť a politika.

Pozrite si viac

Kultúra a sociálne pomery

Angažovať sa spoločensky patrí k našej kultúre rodinného podniku. Chceli by sme nechať podieľať sa iných na našom hospodárskom úspechu a venovať pridanú hodnotu spoločnosti. Podporujeme to buď finančne alebo členstvami, nápadmi, vedomosťami a časom. Našu dlhodobo zavedenú angažovanosť sme nastavili na ťažiskové body.

a group of TRUMPF employees are talking
Zamestnanci

Know-how a angažovanosť našich zamestnancov je rozhodujúca pre náš úspech podnikania. Preto sa staráme o rámcové podmienky, ktoré umožňujú podávať výkony. Patrí k tomu neustále zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov, príjemné pracovné prostredie ako aj príslušné odmeňovanie.

Vzdelávanie

Ako podnik zameraný na špičkové technológie žije TRUMPF z čerstvých nápadov a impulzov. Vysoko kvalitné vzdelávanie je pritom základom inovatívneho myslenia: Je katalyzátorom pre spoločenský a hospodársky pokrok.

Kontakt

TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt