Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Kolegovia z TRUMPF-u stoja vedľa seba

Spoločnosť

Žiadna firma nekoná vo vákuu: Práve ako rodinný podnik sme súčasťou spoločnosti a preto jednáme podľa pevného presvedčenia: Podniky musia prevziať zodpovednosť za naše spoločné hodnotové systémy a vnášať do nich život. Táto vôľa tvorenia sa odzrkadľuje vo vnútorných a vonkajších pomeroch nášho podnikania: Celosvetovo sme stanovili jednotné pravidlá správania sa pre všetkých našich zamestnancov a angažujeme sa v početných spoločensko - politických a vedeckých projektoch a iniciatívach. Myslíme dlhodobo a aktívne spolutvoríme rámcové podmienky nášho podniku.

Politický dialóg

Účastníci konferencie sedia na stole

TRUMPF sa snaží o dialóg s politickými činiteľmi a záujmovými skupinami. Naši manažéri ako aj vedenie podniku je teda aktívne v pracovných kruhoch, sieťach a spolkoch a konštruktívne tým spolutvorí vývoj tém budúcnosti akými sú digitálna transformácia výrobného priemyslu. Pracujeme v početných miestnych, národných a medzinárodných výboroch na tom, aby sme lepšie pochopili požiadavky nášho odvetvia vylepšili komunikáciu medzi hospodárstvom a politikou.

Siete a výbory

Kolegovia sa rozprávajú

Na dosiahnutie podnikateľských pozícií vstupujeme v rámci členstiev do záujmových spolkov, čím prispievame k vytváraniu spoločensko politických, hospodárskych a vedeckých rámcových podmienok. Podnecujeme našich zamestnancov spojiť sa a spolupracovať v pracovných krúžkoch.

Sociálne pomery

Dvaja zamestnanci sa rozprávajú posunkovou rečou

Naše angažovanie sa v sociálnych projektoch sa riadi podľa konkrétnych spoločenských požiadaviek v regiónoch, v ktorých je TRUMPF aktívny. Vyslovene posmeľujeme našich zamestnancov k tomu, aby sa spoločensky angažovali a vytvárali základné podmienky pre osobné záväzky. Zamestnanci dcérskych spoločností sa regionálne zapájajú do záujmov svojej lokality. Okrem toho spolupracujeTRUMPFpartnerským spôsobom so zariadeniami pre ľudí s postihnutím ako aj s inými sociálnymi inštitúciami.

Tak preberá TRUMPF zodpovednosť v a za spoločnosť

JOBLINGE
TRUMPF joblingovia stoja na schodoch, skupinová fotografia

Od roku 2017 podporuje TRUMPF v spolupráci s iniciatívou JOBLINGE integrovanie mladistvých utečencov. Pod názvom „JOBLINGE meets TRUMPF – together for diversity“ ponúka spoločnosť trojdňové praktické školenie. V rôznych moduloch spoznávajú mladí ľudia spoločnosť TRUMPF a učia sa zaujímavé poznatky o pracovnej kultúre v Nemecku. Okrem toho absolvujú mladiství školenie uchádzania sa o zamestnanie. Množstvo zamestnankýň a zamestnancov podporujú projekt realizáciou jednotlivých modulov.

Zhoda

Compliance at TRUMPF

Je v súlade s našimi základnými hodnotami ktoré vravia, že dodržiavame právo a zákon vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme. Compliance je pre TRUMPF hlavnou hodnotou, ktorá je základom vlastnej reputácie a preto ďaleko presahuje cez len obyčajné plnenie normatívov. Aby sa tieto hodnoty rovnako uplatňovali v celej skupine podnikov, zaviedli sme rozsiahly systém riadenia Compliance. Týmto spôsobom by sme chceli motivovať a posilniť všetkých zamestnancov TRUMPF robiť správne veci v každodennom pacovnom živote.  

Pomoc v prípade kríz a katastrof

Ľudia okolo kovovej zemegule

Pomáhame tam, kde sú pobočky TRUMPF alebo naši zamestnanci postihnutí katastrofami. Podporujeme napríklad regionálne pomocné organizácie finančnými darmi, uvoľňovaním zamestnancov na výpomoc pri katastrofách a bezplatným poskytovaním zariadení a náradia.

Dary a sponzoring

Ľudia ukazujú na podklady na stole

TRUMPF kladie veľký dôraz na (finančnú) podporu zmysluplných projektov a inštitúcií v spoločnosti. Preto majú veľký význam aj opatrenia na darovanie a sponzorstvo. Podporované sú podstatné odborné témy a témy budúcnosti, ktoré úzko súvisia s našimi podnikateľskými aktivitami a ktoré zodpovedajú našim prioritám.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Compliance at TRUMPF
Compliance

Ako spoločnosť pôsobiaca po celom svete veríme v TRUMPF-e, že dlhodobý podnikateľský úspech je neoddeliteľne spojený s našou podnikovou kultúrou. Compliance má rozhodujúci vplyv na túto kultúru a riadi naše každodenné činnosti. TRUMPF preto zaviedol rozsiahly systém riadenia Compliance, ktorý sa neustále ďalej vyvíja.

Zamestnanci firmy TRUMPF sa zhovárajú pred obrazom
Kultúra

Angažovať sa spoločensky patrí k našej kultúre rodinného podniku. Chceli by sme nechať podieľať sa iných na našom hospodárskom úspechu a venovať pridanú hodnotu spoločnosti. Podporujeme to buď finančne alebo členstvami, nápadmi, vedomosťami a časom.

Zamestnanec TRUMPF s dcérou
Vzdelávanie

Ako podnik zameraný na špičkové technológie žije TRUMPF z čerstvých nápadov a impulzov. Vysoko kvalitné vzdelávanie je pritom základom inovatívneho myslenia: Je katalyzátorom pre spoločenský a hospodársky pokrok.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Servis & Kontakt