a group of TRUMPF employees are talking

Zamestnanci

Vedomosti a angažovanosť našich zamestnancov je rozhodujúca pre náš úspech podnikania. Preto sa staráme o základné podmienky, ktoré umožňujú podávať výkony. Patrí k tomu vyrovnaný pomer medzi životom a povolaním, zdravotná pohoda ako aj cielené podporovanie rôznorodosti osadenstva.

Žvot a povolanie

A young father and his daughter in the TRUMPF building

Pracovné prostredie vo firme TRUMPF je ovplyvňované flexibilným, individuálnym vytváraním pracovného času a miesta, oblasťami úloh s vlastnou zodpovednosťou, čestnosťou a vysoko hodnoteným spolunažívaním. Patria k tomu modely špecifické podľa lokalít, ktoré umožňujú napríklad mobilnú a flexibilnú prácu našich zamestnancov. Okrem toho odbremeňujeme rodičov rozsiahlou ponukou starostlivosti o deti.

Zdravie

Pohoda našich zamestnancov je pre nás veľmi dôležitá. Preto venujeme značnú pozornosť a energiu cieľu, zabezpečiť zdravie našich zamestnancov. Všetky pobočky TRUMPF majú ponuky na pohyb a dobré stravovanie, pracoviská sú vytvorené podľa ergonomických aspektov. Zdravotné fórum TRUMPF okrem toho ponúka preventívne lekárske prehliadky a sociálne poradensvo pri pracovných a súkromných výzvach.

Rozmanitosť a rovnosť šancí

Vďaka zlúčeniu mladších a starších, žien a mužov a mnohých národností ako aj rozličných osobných a odborných znalostí tvoríme silný tím. Podporujeme túto rôznorodosť, aby sme podporili bohatstvo nápadov a vytvorili prostredie, ktoré je vyhovujúce požiadavkám všetkých ľudí. TRUMPF vytvára pracoviská integrované do prevádzky a predstavuje sa ako tvorca šancí pre ľudí s postihnutím.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
Fax +421 55/728 09 22
E-mail
Servis & Kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Slovakia. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Slovakia
United States

Or, select a country or a region.