Voľba krajiny/regiónu a jazyka
skupina zamestnancov firmy TRUMPF sa rozpráva

Zamestnanci

Vedomosti a angažovanosť našich zamestnancov je rozhodujúca pre náš úspech podnikania. Preto sa staráme o vytvorenie podmienok, ktoré podporujú výkonnosť v bezpečnom prostredí. Patrí k tomu vyrovnaný pomer medzi životom a povolaním, zdravotná pohoda ako aj cielené podporovanie rôznorodosti osadenstva.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Muž s ochrannými prostriedkami (okuliare, rukavice, ochrana sluchu)

Blaho našich zamestnancov je pre nás veľmi dôležité. Preto venujeme všetku potrebnú pozornosť a energiu na dosiahnutie cieľa - na zabezpečenie bezpečnosti zamestnancov ako aj udržanie ich zdravia a motivácie.

"Každej nehode sa dá vyhnúť" – To sú naše zásady

Prevencia je pre nás chlieb každodenný

Každému pracovnému úrazu a každej chorobe z povolania sa dá predísť. Žijeme kultúrou bezpečnosti práce a ochrany zdravia založenej na prevencii. V prípade potreby zabezpečíme rýchlu a primeranú reakciu.

Vytvárame bezpečné pracovné systémy orientované na zamestnancov

TRUMPF je garantom inovácií produktov najvyššej kvality. Navrhujeme naše pracoviská, pracovné miesta a procesy s rovnakými nárokmi z hľadiska bezpečnosti a ergonómie. Už pri plánovaní berieme do úvahy aktuálny regionálny stav techniky. Aktívne vťahujeme našich zamestnancov do tvorivého procesu. Posudzovaním rizík a opatrení, ktoré z nich vyplývajú, zabezpečujeme vysoký bezpečnostný štandard.

Zdravie každého jednotlivca je pre nás najvyššou prioritou

Pomocou preventívnej pracovnej medicíny chceme včas odhaľovať zdravotné riziká podmienené prácou a choroby z povolania. Venujeme pozornosť náznakom zdravotných problémov a v prípade potreby podporujeme našich zamestnancov. Okrem toho vytvárame ponuky zdravého životného štýlu.

Naši vedúci manažéri idú príkladom

Vedúci manažéri zodpovedajú za bezpečnosť práce a ochranu zdravia vo svojej oblasti. Konajú príkladne a vedú svojich zamestnancov k bezpečnému správaniu sa.

Zamestnanci TRUMPF konajú v súlade s bezpečnosťou

Zamestnanci prispievajú k tvorbe dobrých a bezpečných pracovných podmienok, dodržiavajú bezpečnostné pravidlá a neohrozujú ani seba ani ostatných.

Kvalifikácia a vývoj

Zamestnanci firmy TRUMPF stúpajú nahor

Dobre kvalifkovaní a vysoko motivovaní zamestnanci sú zárukou našej konkurencieschopnosti a inovatívnej sily. Živnou pôdou toho je neustála a zodpovedná kvalifikácia a ďalší rozvoj. Orientujeme sa pritom presne na potreby našich cieľových skupín a ponúkame programy pre vývoj a kvalifikáciu šité na mieru.

Žvot a povolanie

Mladý otec a jeho dcéra v budove TRUMPF

Pracovné prostredie vo firme TRUMPF je ovplyvňované flexibilným, individuálnym vytváraním pracovného času a miesta, oblasťami úloh s vlastnou zodpovednosťou, čestnosťou a vysoko hodnoteným spolunažívaním. Patria k tomu modely špecifické podľa lokalít, ktoré umožňujú napríklad mobilnú a flexibilnú prácu našich zamestnancov. Okrem toho odbremeňujeme rodičov rozsiahlou ponukou starostlivosti o deti.

Rozmanitosť a rovnosť šancí

Rozmanitosť a rovnosť šancí

Vďaka zlúčeniu mladších a starších, žien a mužov, ľudí mnohých národností ako aj rozličných osobných a odborných znalostí tvoríme silný tím. Podporujeme túto rôznorodosť, aby sme dosiahli bohatstvo nápadov a vytvorili prostredie, ktoré je primerané požiadavkám všetkých zúčastnených. TRUMPF vytvára pracovné miesta integrované v podniku a považuje sa za poskytovateľa príležitostí ľuďom so zdravotným postihnutím. Zástupca pre ťažko zdravotne postihnuté osoby (SBV) sa zaväzuje podporovať a začleňovať ľudí so zdravotným postihnutím do podniku a poskytuje im poradenstvo. Spoločnosť TRUMPF okrem toho pravidelne daruje vyradený hardvér neziskovej IT spoločnosti AfB a vytvára tak v súčasnej dobe sponzorstvo dvoch pracovných miest pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Corporate Volunteering

Corporate Volunteering

Zodpovednosť presahuje vo firme TRUMPF aj hranice spoločnosti. Naši zamestnanci sa môžu počas pracovnej doby angažovať určitý počet hodín ročne ako multiplikátori. Projekty sa pritom neobmedzujú len na vzdelávanie detí a mládeže, zahŕňajú ale napríklad aj projekty na prípravu utečencov alebo zdravotne postihnutých ľudí pre pracovný trh. Zmena perspektívy je pritom skutočná všeobecne užitočná situácia: Na jednej strane získavajú zamestnanci nové kreatívne impulzy a pohľady na iné spôsoby práce, na druhej strane vďaka atraktívnej ponuke narastá lojalita k podniku.

Kultúrny program vo firme TRUMPF

Zamestnanci zhromaždení pred obrazom

Náš rozsiahly kultúrny program pre zamestnancov ponúka kreatívne prostredie pre inovácie a zmenu perspektív. Čerstvé impulzy z umenia, literatúry a hudby prebúdzajú aj kreativitu v pracovnom prostredí. Tieto podujatia zároveň podporujú vytváranie kontaktov a výmenu názorov zamestnancov, ktorí by pri svojej každodennej práci málo čo prichádzali do styku.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Zamestnanci firmy TRUMPF sa zhovárajú pred obrazom
Kultúra

Angažovať sa spoločensky patrí k našej kultúre rodinného podniku. Chceli by sme nechať podieľať sa iných na našom hospodárskom úspechu a venovať pridanú hodnotu spoločnosti. Podporujeme to buď finančne alebo členstvami, nápadmi, vedomosťami a časom.

Kolegovia z TRUMPF-u stoja vedľa seba
Spoločnosť a politika

Žiadna firma nekoná vo vákuu: Práve ako rodinný podnik sme súčasťou spoločnosti a preto jednáme podľa pevného presvedčenia: Podniky musia prevziať zodpovednosť za naše spoločné hodnotové systémy a aktívne do nich vnášať život.

Zamestnanec TRUMPF s dcérou
Vzdelávanie

Ako podnik zameraný na špičkové technológie žije TRUMPF z čerstvých nápadov a impulzov. Vysoko kvalitné vzdelávanie je pritom základom inovatívneho myslenia: Je katalyzátorom pre spoločenský a hospodársky pokrok.

Kontakt
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
E-mail
Na stiahnutie
Servis & Kontakt