Voľba krajiny/regiónu a jazyka
.NEW
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 5000

Vysoko produktívna 3D tlač pre priemyselnú sériovú výrobu

.NEW
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 5000

Pomocou doplnkovej výbavy Preform môžete 3D tlačou opravovať defektné dielce alebo sériovo vyrábať hybridné konštrukčný diely.

.NEW
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 5000

Zariadenie TruPrint 5000 s doplnkovou výbavou Predohrev na 500 °C pre vysokú kvalitu obrobkov a odolný proces laserovej 3D tlače

.NEW
Aditívne výrobné systémy

TruPrint 5000

TruPrint 5000 Green Edition

Rýchlejšie k vysoko kvalitnému 3D obrobku

Vysoko produktívny, čiastočne automatizovaný systém 3D tlače TruPrint 5000 Vás pripraví pre priemyselnú sériovú výrobu. Pomocou funkcií ako doplnkový predohrev na 500°C a výbavy Fullfield Multilaser s troma vláknovými lasermi TRUMPF výkonu 500 W budete najlepšie vyzbrojení pre najnáročnejšie priemyselné aplikácie. Stroj vyrába rýchlo a spoľahlivo vysoko kvalitné konštrukčný diely z najrozličnejších kovových materiálov – a spĺňa pritom vysoké nároky na kvalitu pri výrobe nástrojov a foriem aj pomocou 3D tlače na predlisovaných podstavách (preform), v leteckej technike a astronautike ako aj v medicínskej technike. Na želanie sa môže celý reťazec procesov vykonávať v ochrannej atmosfére: preosievanie, tlač, ochladzovanie, odstraňovanie prášku. V kombinácii s externou automatizáciou 3D tlače a riešeniami monitorovania od firmy TRUMPF je predurčený na priemyselný aditívny spôsob sériovej výroby.

Vďaka možnosti predlisovaných podstáv (preform) podporuje TruPrint 5000 hybridnú výrobu obrobkov. Konštrukcie obrobkov vytvárané aditívnym spôsobom sa pritom nanášajú na predlisok. Táto inovatívna možnosť je predurčená najmä na jednoduchú manipuláciu pri výrobe nástrojov a foriem.

Maximálne produktívne

Tri Fullfield Multilasery o výkone 500 Watt osvitujú vďaka vysoko dynamickým stratégiám skenovania pomocou SCANahead súčasne všade v pracovnom priestore tlače, vďaka čomu garantujú optimálnu kvalitu povrchu bez miest spojov. Okrem toho je automaticky sledované a v prípade potreby upravované polohovanie zdrojov laserového lúča.

Vysoká kvalita obrobkov

Doplnkový predohrev podkladovej platne na teplotu až do 500 °C prispieva k vysokej kvalite dielcov a odolnému procesu laserovej 3D tlače. Všetky dôležité kroky procesu je možné vykonávať v ochrannej atmosfére.

Automatické spustenie procesu

Automatické spustenie procesu umožňuje rýchle osadenie a poskytuje vysokú bezpečnosť procesov.

Hybridná výroba vďaka predlisovaným podstavám (preform)

Vďaka možnosti predlisovaných podstáv je podporovaná hybridná výroba obrobkov. Používaním predlisovaných podstáv ušetríte čas a náklady a zároveň prifitujete z výhod aditívneho spôsobu výroby.

Externá automatizácia 3D tlače

TruPrint 5000 umožňuje pracovať súbežne s hlavným výrobným časom: optimalizuje sa proces osadzovania, zvyšuje sa produktivita a zamedzuje kontaktu s práškom.

Priemyselný monitoring

Máte stále prehľad o nanášaní prášku, tavenine, stave a produktivite stroja a vrstvu po vrstve úplnú kontrolu nad kvalitou dielcov.

Zariadenie TruPrint 5000 je čiastočne automatizovaný vysoko produktívny stroj na 3D tlač. Po nasadení konštrukčných valcov do zariadenia TruPrint 5000 stoj automaticky preberá pomocou automatického spustenia procesu spustenie procesu laserovej 3D tlače. Vďaka tomu je nahradené inak ručné osadzovanie a zvyšuje sa bezpečnosť procesov.
Pomocou našich rýchlo vymeniteľných konštrukčných valcov a valcov s práškom skrátite časy osadzovania a súčasne zvýšite produktivitu a vyťaženie stroja. Pretože v uzatvorených valcoch sa obrobok, ktorý je ešte horúci, ochladzuje v ochladzovacej stanici v ochrannej atmosfére mimo stroja.
Doplnok Preform pre hybridnú výrobu
Vysoko dynamické stratégie skenovania skracujú trvanie procesu
Naši odborníci na aditívny spôsob výroby vysvetľujú funkcie zariadenia TruPrint 5000.
Náš špecialista na 3D tlač vysvetľuje, že optimálne prúdenie plynu je rozhodujúce pre spoľahlivý proces 3D tlače.
Softvér TruTops Print - Využívajte v zariadení TruPrint 5000 výhody jednoduchej prípravy dát pomocou Build Processor-a a asistenta Multilaser Assistant firmy TRUMPF.
Časové porovnanie TruPrint 5000 Multilaser firmy TRUMPF
Maximálna produktivita s našim TRUMPF Fullfield Multilaser-om

Tri Fullfield Multilasery o výkone 500 Watt osvitujú vďaka vysoko dynamickým stratégiám skenovania pomocou SCANahead súčasne všade v pracovnom priestore tlače, vďaka čomu garantujú optimálnu kvalitu povrchu bez miest spojov. Okrem toho je pre dosahovanie opakovateľnej kvality obrobkov automaticky sledované a v prípade potreby upravované polohovanie zdrojov laserového lúča pomocou systému Automatic Multilaser Alignment Plus.

Rôznorodosť materiálov a lapšia kvalita obrobkov vďaka predohrevu až do 500 °C
Rôznorodosť materiálov a lapšia kvalita obrobkov vďaka doplnkovému predohrevu až do 500 °C

Vďaka doplnkovému predohrevu až do 500 °C docielite pri mnohých aplikáciách a materiáloch z oblasti výroby nástrojov a foriem, letectva a kozmonautiky alebo medicíny výrazne lepšiu kvalitu obrobkov. Budete tak pri titáne (Ti6AI4V) profitovať okrem iného z menšieho počtu podporných štruktúr a trhlín spôsobených pnutím. Okrem toho je pri určitých materiáloch ako H11 (1.2343) a H13 (1.2344) obrábanie vôbec možné až pri teplote 500 °C.

Hybridná výroba vďaka predlisovaným podstavám (preform)

Získajte výhody vďaka chytrej konštrukcii zameranej na 3D v kombinácii s výrobnými technológiami: Vytvárajte štruktúry Vašich obrobkov tlačou na cenovo výhodné, bežne dostupné predlisované podstavy (preform). Prostredníctvom ovládacej plochy HMI umiestnite geometriu, ktorú je potrebné tlačiť na predlisok - manuálne alebo automaticky, v závislosti od stupňa výbavy. Pomocou kamery na sledovanie práškového lôžka (Powder Bed Monitoring) si zobrazíte lícovanie obrobku. Využite túto možnosť trvalej recyklácie jednotlivých obrobkov alebo na sériovú výrobu. Využívajte výhody vysokej, opakovateľne dosiahnuteľnej kvality obrobkov.

Melt Pool Monitoring
Melt Pool Monitoring

Profitujte z podrobnej kontroly kvality a dokumentácie vrstvu po vrste. Vďaka tomu môžete včas rozpoznať odchýlky procesu a zobraziť si kritické oblasti na obrobku. Vyhodnoťte okrem toho údaje automaticky, voči referenčnému obrobku. Okrem toho môžete jednoducho paralelne sledovať všetky taveniny.

Princíp výmeny valca na strojoch TRUMPF TruPrint
Integrovaný princíp výmeny valca

Konštrukčný valec a valcový zásobník ktoré je možné rýchlo vymeniť umožňujú osadzovanie valcov, odstraňovanie prášku ako aj ochladzovanie horúcich obrobkov súbežne s procesom laserovej 3D tlače. Skracuje to časy prestojov a vedľajších časov a zvyšuje produktivitu stroja.

Priemyselná automatizácia 3D tlače
Priemyselná automatizácia 3D tlače

Profitujte z možnosti osadzovania a rozbaľovania súbežne s hlavným výrobným časom v jednom alebo viacerých strojoch: Krátke doby priebehu výroby veľkého objemu prášku a uzatvorený kolobeh prášku ponúkajú vysokú produktivitu a bezpečnosť obsluhy. Centrálne komponenty - stanica so sitkom, rozbaľovacia stanica a zásobník na prášok sú pritom základom pre priemyselnú sériovú výrobu. Na želanie sa môže celý reťazec procesov vykonávať v ochrannej atmosfére: preosievanie, tlač, ochladzovanie, odstraňovanie prášku.

Ovládacia plocha Touchpoint Print

Touchpoint Print je jednoduché rozhranie na obsluhu Vášho systému 3D tlače. Navigácia je podľa intuitívnej logiky a je možné ju ovládať pomocou dotykových gest a pohybov. Pohľady sú redukované len na najpodstatnejšie a 3D vizualizácie verné realite uľahčujú osadzovanie na stroji.

TruTops Print
TruTops Print

TruTops Print, softvér firmy TRUMPF na prípravu dát Vás inovatívne podporuje pri príprave dát potrebných na 3D tlač na predlisky. Početné inštancie s oblasťami previsu garantujú najvyššiu kvalitu dielcov a možnosť vytvorenia všetkých geometrií obrobkov. Tak vytvoríte najjemnejšie štruktúry – aj bez podporných konštrukcií.

Výmenník tepla

V priemysle letectva a kozmonautiky je možné v strojoch na 3D tlač kovov vyrábať veľké obrobky bez trhlín alebo chýb vzniknutých pri odlúpnutí od podkladovej platne. Pomocou zariadenia TruPrint 5000 a doplnkovej výbavy Predohrev 500 °C vytlačíte vo vysokej kvalite a cenovo efektívne napríklad tepelný výmenník z titánu (Ti64) – bez odpadu alebo plytvania materiálom.

Einspritzdüsenring der Blasius GERG GmbH

Prstenec vstrekovacej dýzý

Pomocou zariadenia TruPrint 5000 je možné v priemyselnom meradle vysoko produktívne spracovávať vysoko výkonné materiály. Priemysel letectva a kozmonautiky, odvetvie energetiky a výroby automobilov ťažia z výhod nového materiálu Ti6242, ktorý je možné bezpečne a bez tvorby vnútorného pnutia v obrobku spracovávať na strojoch TruPrint 5000 pri 500 °C, ako napríklad prstence vstrekovacích dýz pre firmu Blasius GERG GmbH.

Slider vyrobený 3D tlačou

Hybridná výroba nástrojov a foriem s predlisovanými podstavami (preform) a 3D tlačou

Aditívny spôsob výroby (3D tlač) umožňuje bezpečnú výrobu odliatkov s hlbokými rebrami. Vďaka chladeniu v blízkosti geometrie sa efektívne predchádza prehrievaniu domčekových geometrií posúvačov, vďaka čomu je možné realizovať kratšie doby cyklu. Zároveň sa tým vylepší aj mikrokryštalická štruktúra odliatku, čím sa zvýši jeho zaťažiteľnosť. Vďaka možnosti predlisovaných podstáv (preform) podporuje TruPrint 5000 hybridnú výrobu obrobkov. Štruktúry obrobkov vytvárané aditívnym spôsobom sa pritom nanášajú na predlisok. Preform Basic je pritom predurčený najmä na jednoduchú manipuláciu pri výrobe nástrojov a foriem.

Výroba nástrojov pomocou predliskov a PBF

Vďaka doplnku predlisovaná podstava (preform) sa vyrába fréza sériovo na stroji TruPrint 5000 s úsporou nákladov a materiálu, pričom sa tlač realizuje len tam, kde to je skutočne potrebné. Preform Advanced umožňuje automaticky vysoko presné nastavenie polohy tlačených frézovacích hláv na bežne vyrábaných polotovaroch. Design by Paul Horn GmbH.

Bionicky optimalizovaný výmenník tepla

Vývoj efektívneho výmenníka tepla strednej veľkosti podporovaný počítačom, vďaka produktu Hyperganic. Pokles tlaku bol v porovnaní s bežným výmenníkom tepla zredukovaný o 50 %. Cieľom bolo minimalozovať pokles tlaku a zároveň dosiahnuť maximálny chladiaci výkon, čo bolo možné len konštrukciou dielca vhodnou pre 3D tlač. Výmenník tepla bol vytlačený z Ti6242. Designed by Hyperganic.

Implantát vytvorený pomocou TruPrint 1000

Lôžko bedrového kĺbu z titánu Ti6Al4V ELI

Rôzne konštrukcie mriežky na lôžku bedrového kĺbu vrátane detailov sú tlačené s vysokým rozlíšením na strojoch TruPrint. Vďaka predohrevu na 500 °C je možné výrazne znížiť počet podporných konštrukcií, možné je dokonca aj umiestnenie dielcov na seba. Obidva kroky pozitívne vplývajú na celkový reťazec procesov, pričom znižujú náklady na materiál a skracujú výrobný cyklus.

Držiak Star Tracker pre satelitnú kameru

Držiak na satelite

Oproti konvenčnej výrobe frézovaním z jedného bloku s 95 % úberom materiálu je 3D tlačou satelitnej štruktúry možné docieliť zníženie hmotnosti o 28 % ako aj zvýšenie tuhosti o 45 %.

Vtokový rozdeľovač vyrobený aditívnym spôsobom na strojoch TruPrint firmy TRUMPF

Výroba nástrojov a foriem

Pri tomto vtokovom rozdeľovači firmy Laupp GmbH optimalizovanom pomocou systému Powder Bed Fusion sa zmenšil počet krokov procesu z piatich na jeden ako aj eliminovali tesné miesta. Kanály kopírujúce geometriu sériového dielca vyrábaného z titánu pri doplnkovej výbave Predohrev 500 °C umožňujú efektívnejší výkon a zníženie prevádzkových nákladov.

Kardan vytlačený 3D tlačou s predohrevom 500 °C

Letectvo a kozmonautika

Ak sa vytlači kardanový záves alebo kardanové uloženie (angl. "gimbal") pomocou doplnkovej výbavy predohrev na 500 °C, výrazne sa zníži sa vnútorné napätie v obrobku z Ti6AI4V. Otvára to úplne nové možnosti v konštruovaní, najmä pri konštrukciách masívnejších obrobkov.

Leštené madlá

Výroba nástrojov a foriem

Výsledok tlače vysoko leštených jadier firmy Reinhard Bretthauer GmbH, ktoré boli vytlačené z H11 pomocou doplnkovej výbavy predohrev na 500 °C, je bez trhlín a má hustotu viac ako 99,9 %. Pritom vzniká vynikajúca možnosť leštenia - v porovnaní s bežnou výrobou nie je možné zbadať žiaden rozdiel. Chladiaci výkon je porovnateľný s meďou - Vďaka integrovaným chladiacim kanálom je možná stabilná výroba plastikových dielcov vstrekovaním a výrazne znížiť dobu cyklu.

Obežné lopatky turbín hnacieho agregátu pre odvetvie letectva a kozmonautiky

V prípade obežných lopatiek turbín, ktoré podliehajú opotrebovaniu, dochádza často k rozhodovaniu: vyhodiť alebo repasovať? Vďaka hybridnej výrobe s doplnkom Preform Basic ušetríte čas, náklady a materiál opätovného nákupu. Počas nej sa odfrézuje chybná časť obežnej lopatky turbíny; na pôvodný dielec sa potom procesom Powder Bed Fusion vytvorí 3D potlač. Výraznou výhodou je to najmä v napätých dodávateľských reťazcoch.

TruPrint 5000
Objem priestoru inštalácie (valec) Priemer 300 mm x 400 mm Výška
Efektívny objem pracovného priestoru (keď predohrev >200 °C) Priemer 290 mm x 400 mm Výška
Spracovávané materiály Zvárateľné kovy v práškovej forme, ako napr.: nereze, nástrojové ocele, zliatiny na báze hliníka, niklu alebo titánu. Aktuálna dostupnosť materiálov a parametrov na požiadanie.
Predohrev (štandard) Až do 200 °C
Predohrev (doplnková výbava) Až do 500 °C
Maximálny výkon lasera na obrobku (vláknový laser TRUMPF) 500 W
Priemer lúča (štandard) 80 μm
Hrúbka vrstvy 30 - 150 μm
Miera rastu 5 - 180 cm³/h 1
Minimálny merateľný obsah kyslíka Až do 100 ppm
Prípojka a spotreba  
Elektrická prípojka (napätie) 400 V
Elektrická prípojka (prúdové zaťaženie) 32 A
Elektrická prípojka (frekvencia) 50 Hz
Ochranný plyn Dusík, argón
Konštrukcia  
Hmotnosť (vr. filtra, rozvodnej skrine, prášku) 7085 kg
Rozmery (vr. filtra, rozvodnej skrine) (Š x V x H) 4616 mm x 1645 mm x 2038 mm
Rozmery (vr. filtra, rozvodnej skrine) (Š x H x V) s doplnkovou výbavou predohrev 500 °C 5266 mm x 1645 mm x 2038 mm

TruTops Print

Softvérom TruTops Print ponúka TRUMPF vhodné softvérové riešenie na vyťaženie toho najlepšieho zo strojov TruPrint. Moderná ovládacia plocha obsahuje prehľadne všetky funkcie a umožňuje rýchly prístup k všetkým funkciám. Vďaka vysokej flexibilite a individuálnym možnostiam spracovania údajov, ako napríklad z-segmentovanie, ako aj vďaka intuitívnemu a prehľadnému manažmentu parametrov s úplne dostupnými parametrami, je zaručená najvyššia efektivita a produktivita s najvyššou kvalitou tlače a opakovateľnosťou ako aj možnosťou vytvárania previsov s menším množstvom podpier. Vysokú kvalitu vytvorených vektorových súborov vo formáte WZA je možné overiť pomocou integrovaného prehliadača BuildJob.

TruTops Print Multilaser Assistant

Aby bolo možné optimálne využívať tri multi lasery pre celé pole (fullfield multilaser) zariadenia TruPrint 5000, vyžaduje si to inteligentné a flexibilnú možnosť riadenia. Ponúka to sprievodca nastavením Multilaser Assistant integrovaný v softvéri TruTops Print, v ktorom sa konfiguruje rozdelenie lasera pre optimalizáciu programu pre tlač s ohľadom na produktivitu alebo kvalitu. Okrem toho je možné vizualizovať poradie obrábania a predpovedať dobu výroby.

Príprava dát vhodných pre Váš priebeh výroby

Aby sa zabezpečil bezproblémový priebeh prípravy údajov, TruTops Print je už prepojený s množstvom systémov CAD/CAM. To Vám poskytuje najvyššiu možnú flexibilitu pri výbere softvéru na spracovanie dát. Rozhodnite sa sami, ktoré riešenie najviac vyhovuje Vašim výrobným procesom.

Doplnková výbava Stierka s profilom tvaru X

Dosiahnite perfektný, jednotný nános prášku a profitujte vďaka štyrom využiteľným, rôznym stranám profilu z vysokej životnosti nanášacieho prípravku s X profilom a robustného procesu.
Upozornenie: Táto doplnková výbava je kompatibilná pre predohrev až do 200 °C.

Doplnková výbava Stierka s karbónovou kefkou

Teplovzdorná karbónová kefka umožňuje rýchly a odolný nános prášku, najmä pri teplotách predohrevu od 200 °C.

Doplnková výbava Predohrev až do 500 °C

Vysoká kvalita obrobkov je dosiahnutá vďaka doplnkovému predohrevu podkladovej platne na teplotu až do 500 °C. Umožňuje to dosiahnuť odolný proces laserovej 3D tlače pre množstvo materiálov - ideálne pre odvetvia s vysokými požiadavkami na ich aplikovanie (predohrev základného stroja až do 200 °C). Vďaka priemyselnému systému výmenných valcov v kombinácii s chladiacou stanicou je možné ochladzovanie horúcich obrobkov súbežne s hlavným výrobným časom. Tak zvýšite produktivitu Vašej 3D tlačiarne.

Doplnková výbava Predlisok (preform)

Pomocou doplnkovej výbavy Preform Basic budete tlačiť len na tom mieste, kde to je pre vyrábaný dielec skutočne potrebné. Okrem času tlače to šetrí aj náklady na stroj a prášok a podporuje udržateľnú hybridnú výrobu ako aj opätovné spracovanie chybných komponentov.

Automatické a senzorické riešenie pomocou lokalizačných značiek vytvoríte doplnkovou výbavou Preform Advance. Dosiahnete tak opakovateľné a vysoko presné výsledky pri sériovej výrobe.

Doplnková výbava Powder Bed Monitoring

Vďaka integrovanej kamere v komore zariadenia TruPrint a automatickému spracovaniu obrazu môžete automaticky sledovať práškové lôžko. Týmto spôsobom získate kedykoľvek prehľad o stave obrobku a dokážete po vrstvách analyzovať parametre kvality. Chýbajúci prášok sa zistí pomocou doplnkovej výbavy automatického doplnenia vrstvy a daná vstva sa automaticky doplní novým nanesením prášku.

Doplnková výbava Melt Pool Monitoring

Odchýlky v procese tavenia laserom je možné pomocou snímačov včasne rozpoznať a vizualizovať kritické oblasti na obrobku. Všetky taveniny troch Fullfield Multilaserov je možné sledovať paralelne.

Doplnky pre kalibráciu

Pre Váš TruPrint 5000 je k dispozícii doplnková výbava Laser Power Measurement. Kedykoľvek skontrolujte výkon lasera a zaistite si tak optimálny proces. Okrem toho tým plníte potenciálne povinnosti spätného odsledovania.

Monitoring TruPrint

Vďaka inteligentným riešeniam monitorovania firmy TRUMPF môžete jednoducho pozorovať, analyzovať a kalibrovať proces laserovej 3D tlače v strojoch TruPrint - vďaka tomu môžete vyrábať ešte efektívnejšie a dosahovať vyššiu kvalitu dielcov. Profesionálny monitoring umožňuje zobrazenie a vyhodnocovanie údajov podporovaných snímačmi. Ponuka zahŕňa riešenia pre monitorovanie procesu, kondície ako aj výkonu. Výsledky monitorovania je možné prehliadať priamo na grafickej ovládacej ploche stroja TruPrint alebo offline vyhodnocovať pomocou softvéru Monitoring Analyzer. Pomocou softvéru TruTops Monitor získate okrem prehľadu aj možnosť prístupu na diaľku cez PC alebo tablet. Interface OPC UA Vám okrem toho poskytuje úplnú flexibilitu s pripojením do vlastného softvérového riešenia. Pomocou dodatočne dostupných funkcií kalibrácie skontrolujete pred začiatkom práce charakteristické veličiny podstatné v procese pre vytvorenie optimálnych podmienok výroby.

Rozhodujúcim pre sériovú výrobu pripravenú pre priemysel je optimálna manipulácia s práškom a obrobkami. Priemyselná automatizácia 3D tlače firmy TRUMPF umožňuje osadzovanie a rozbaľovanie na jednom alebo viacerých strojoch súbežne s hlavným výrobným časom – zvyšuje to produktivitu a hospodárnosť u našich zákazníkov. Štandardné prípojky a stavebnicová konštrukcia pritom garantujú najvyššiu flexibilitu.

Kovový prášok TRUMPF pre aditívny spôsob výroby (3D tlač)

Prášok a parametre

Vysoko kvalitný kovový prášok je základom spoľahlivých podmienok procesu pri aditívnom spôsobe výroby. Kombinácia odporúčaných typov prášku a správnych parametrov vedie k vysoko kvalitným vlastnostiam materiálu pri obrobkoch vytvorených 3D tlačou.

V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.

Poznámky pod čiarou
  • Skutočná miera nanášania, ktorá sa skladá z expozície a nanesenia vrstvy. V závislosti od konfigurácie zariadenia, parametrov procesov, materiálu a stupňa naplnenia.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

TruPrint 5000 Green Edition

TruPrint 5000 Green Edition je systém 3D tlače stredného formátu na spracovanie materiálov odrážajúcich svetlo, ako napr. meď. Vďaka tomu otvára stroj na 3D tlač nové spôsoby aditívnej výroby veľkých obrobkov, indukčných cievok alebo komponentov pre náročné aplikácie chladenia, napr. pre výkonovú a optoelektroniku.

História úspechu: Siemens Energy podporuje pomocou 3D tlače čisté dodávky energie

Firma Siemens Energy úspešne integrovala zariadenie TruPrint 5000 do aditívneho reťazca procesov. Doplnková výbava Predohrev 3D tlač na 500 °C umožňuje podniku efektívnu výrobu komponentov plynových turbín, ktoré nezaťažujú životné prostredie, z vysokoteplotných zliatin.

História úspechu: Siemens Energy podporuje pomocou 3D tlače čisté dodávky energie

Firma Siemens Energy úspešne integrovala zariadenie TruPrint 5000 do aditívneho reťazca procesov. Doplnková výbava Predohrev 3D tlač na 500 °C umožňuje podniku efektívnu výrobu komponentov plynových turbín, ktoré nezaťažujú životné prostredie, z vysokoteplotných zliatin.

Zažite naživo
Predvádzacia miestnosť aditívneho spôsobu výroby Zistite viac
Služby
Financovanie Zistite viac Školenia Zistite viac Použité stroje Zistite viac Technický zákaznícky servis Zistite viac Optimalizácia procesu Zistite viac Monitoring & analýza Zistite viac Zmluvy o údržbe Zistite viac Podpora kvalifikácie IQ/OQ Zistite viac
Na stiahnutie
Servis & Kontakt