Lands-/region- och språkval
en grupp TRUMPF-medarbetare samtalar

Medarbetare

Våra medarbetares know-how och engagemang är avgörande för vårt företags framgång. Därför svarar vi för ramvillkor som möjliggör arbete i en säker miljö. Hit hör ett utjämnat förhållande mellan liv och arbete, det yrkesmässiga välbefinnandet samt ett målinriktat främjande av mångafalden i arbetsstyrkan.

Arbets- och hälsoskydd

Man med arbetsskydd (glasögon, handskar, hörselskydd)

Våra medarbetares välbefinnande ligger oss varmt om hjärtat. Därför ägnar vi oss med all den uppmärksamhet och energi som krävs åt målet att garantera medarbetarnas säkerhet samt att de ska ha kvar sin hälsa och motivation.

"Varje olycka går att undvika" – Det är vår princip

Prevention är vardag för oss.

Varje arbetsolycka och varje sjukdom som beror på arbetet går att undvika. Vi lever enligt en säkerhets- och hälsokultur som är inriktad på prevention. Vid behov garanterar vi en snabb och lämplig reaktion.

Vi utformar arbetssystem säkert och medarbetarorienterat

TRUMPF står som innovationsgaranti för produkter av högsta kvalitet. Vi utformar våra arbetsställen, arbetsplatser och arbetsprocesser med samma krav och med tanke på säkerhet och ergonomi. Redan vid planeringen tar vi hänsyn till den aktuella regionala tekniska utvecklingsnivån. Vi tar med våra medarbetare aktivt i utformningsprocessen. Med riskbedömningar och de åtgärder som dessa föranleder ger vi en hög säkerhetsstandard.

Vars och ens hälsa har högsta prioritet för oss

Vi vill upptäcka arbetsrelaterade hälsorisker och sjukdomar tidigt med hjälp av arbetsmedicinska försiktighetsåtgärder. Vi är uppmärksamma på tecken på hälsoproblem och stöttar våra medarbetare vid behov. Som ett komplement lämnar vi erbjudanden för en sund livsföring.

Våra chefer uppträder föredömligt.

Cheferna är ansvariga för arbetssäkerheten och hälsoskyddet i sitt område. De agerar föredömligt och handleder sina medarbetare när det gäller ett uppträdande som är riktigt för säkerheten.

TRUMPF medarbetare agerar med medvetande om säkerheten.

Medarbetare bidrar vid utformningen av goda och säkra arbetsförhållanden, tar hänsyn till säkerhetsregler och utsätter inte sig själva eller andra för risker.

Kvalificering och utveckling

TRUMPF-anställda går upp för trappor

Väl utbildade och mycket motiverade medarbetare är en garanti för vår konkurrenskraft och innovationskraft. Jordmånen för detta utgörs av en kontinuerlig kvalificering och vidareutveckling under eget ansvar. Vi orienterar oss då exakt efter våra målgruppers behov och erbjuder skräddarsydda utvecklings- och kvalificeringsprogram.

Familj och yrke

A young father and his daughter in the TRUMPF building

Flexibel, individuell utformning av arbetstid och arbetsplats, uppgiftsområden under eget ansvar, rättvisa och en uppskattad samvaro präglar TRUMPF:s arbetsmiljö. Hit hör platsspecifika modeller, som gör det möjligt för våra medarbetare att  exempelvis arbeta mobilt och flexibelt . Vi avlastar dessutom föräldrar genom ett omfattande barnomsorgserbjudande.

Mångfald och lika möjligheter

Mångfald och lika möjligheter

Samvaron mellan barn och föräldrar, kvinnor och män, människor av olika nationaliteter samt olika personliga och yrkesmässiga förmågor gör vårt team starkt. Vi främjar denna mångfald för att gynna idérikedom och skapa en miljö som gör rättvisa åt alla människors behov. TRUMPF skapar företagsintegrerade arbetsplatser och ser sig som en facilitator för personer med funktionsnedsättning. Representanten för svårt funktionsnedsatta personer engagerar sig för främja och integrera människor med funktionshinder i företaget och står vid deras sida med goda råd. Dessutom skänker TRUMPF regelbundet utsorterad maskinvara till det allmännyttiga IT-företaget AfB och tar på detta sätt för närvarande hand om fadderskapet för två arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning.

Corporate Volunteering

Corporate Volunteering

Ansvaret går dessutom utanför företagets gränser hos TRUMPF. Våra medarbetare kan engagera sig som multiplikator för ett visst antal timmar per år under arbetstiden. Projekten är inte bara begränsade till utbildning av barn och ungdomar utan omfattar exempelvis även projekt för förberedelse av flyktingar eller personer med funktionshinder för arbetsmarknaden. Bytet av perspektiv är då en verklig win-win-situation: Å ena sidan får medarbetarna nämligen chansen att få nya kreativa impulser och inblickar i andra arbetssätt och å andra sidan ökar kopplingen till företaget tack vare det attraktiva erbjudandet.

Kulturprogram hos TRUMPF

Medarbetare samlas framför en målning

Vårt omfattande kulturprogram för medarbetare erbjuder en kreativ miljö för innovationer och byte av perspektiv. Friska impulser av konst, litteratur och musik inspirerar desutom kreativiteten i arbetsmiljön. Samtidigt främjar evenemangen sammanhållningen och utbytet av medarbetare som helst vill komma mindre i kontakt i sin arbetsvardag.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

TRUMPF-medarbetare samtalar framför en tavla
Kultur

Att agera socialt hör till vår kultur som familjeföretag. Vi vill låta andra få del av våra ekonomiska framgångar och skapa mervärde för samhället. Vi bidrar ekonomiskt eller genom medlemskap, idéer, kunskap och tid.

TRUMPF-medarbetare med dotter
Utbildning

Som högteknologiföretag lever TRUMPF av friska idéer och impulser. Utbildning av hög kvalitet lägger därmed grunden för innovativt tänkande: det fungerar som en katalysatorn för sociala och ekonomiska framgångar.

Kollegor hos TRUMPF står bredvid varandra
Samhälle och politik

Inget företag agerar i ett vakuum: Som familjeföretag är vi en del av samhället och handlar därför efter en fast övertygelse: företag måste ta ansvar för ett gemensamt värdesystem och aktivt leva upp till det.

Kontakt
Företagsansvar
E-post
Nerladdningar
Service och kontakt