Lands-/region- och språkval
Industriell pulver- och detaljhantering
Industriell pulver- och detaljhantering
Additiva tillverkningssystem

Industriell pulver- och detaljhantering

Optimal pulverhantering för högsta tänkbara produktivitet

Additiva tillverkningssystem

Industriell pulver- och detaljhantering

TruPrint 2000 med förberedningsstation för pulver

TruPrint-komponenter för pulver- och detaljhantering

Optimal hantering av pulvret och komponenterna är avgörande för en industriellt mogen, additiv serietillverkning. Med den industriella pulver- och detaljhanteringen från TRUMPF ökar du produktiviteten och lönsamheten eftersom den möjliggör tidsparallell riggning och uppackning av en eller flera TruPrint-maskiner.

Tack vare standardsnittställena och den modulära uppbyggnaden drar du fördel av högsta tänkbara flexibilitet. Utöver uppacknings- och avpulvringsstationen är sikt- och pulverförberedningsstationen och pulversilos centrala komponenter.

Dessa lämpar sig för flera maskiner samtidigt och kan användas både för maskiner i TruPrint-serien och komplettera hela din industriella produktionslina. Kan enkelt användas för att göra pulver-, tillverknings- och delprocesserna parallella.

Hög produktivitet

Tack vare tidsparallell riggning och uppackning arbetar du mer produktivt och ekonomiskt.

Renhet i produktionen.

Tack vare ett slutet pulverkretslopp arbetar du alltid i en ren och säker produktionsmiljö.

Korta genomloppstider

Dra nytta av hög automatiseringsgrad och hög kapacitet – även vid stora pulvervolymer.

Hög flexibilitet

På grund av den modulära uppbyggnaden och standardsnittställena får du maximal flexibilitet i din tillverkning.

Pulverhantering under skyddsgas

Den inerta pulverhanteringen uppfyller mycket höga krav på kvalitet och uppfyller dokumentationskraven.

Industriell pulver- och detaljhantering för TruPrint-maskiner från TRUMPF
Med hjälp av bytescylinderprincipen kan du sänka stillestånds- och ställtiderna för ditt additiva tillverkningssystem och samtidigt öka din produktion.
Med våra snabbväxlingsbara bygg- och pulvercylindrar förkortar du riggningstiderna och ökar samtidigt produktiviteten och maskinutnyttjandet. Den fortfarande heta komponenten kyls nämligen under skyddsgasatmosfär i sluten cylinder utanfr maskinen.
Modulär komplettering av din additiva tillverkning med TRUMPF-produkter för pulver- och detaljhantering.
Modulär komplettering av dina TruPrint-maskiner

Alla komponenter till den industriella pulver- och detaljhantering kan du välja modulärt. Beroende på industriellt tillverkningsscenario kan du på detta sätt skapa den perfekta kombinationen av maskin och komponenter för pulver- och detaljhantering, som option även med skyddsgas. Vi hjälper dig gärna att välja rätt kombination av TruPrint-maskiner och den industriella pulver- och detaljhanteringens olika produktvarianter.

Parallella processer tack vare industriell pulver- och detaljhantering från TRUMPF
Gör dina processer parallella

Pulver-, tillverknings- och detaljprocesserna kan enkelt göras parallella. Enheterna i den industriella processen för hantering av detaljer och pulver bidrar till ett slutet pulverkretslopp. Tack vare detta får du en ren och säker produktionsmiljö och sparar dessutom tid.

Separering av bygg- och pulverprocessen.

Dra nytta av en säker hantering tack vare enkel separering av pulver- och produktionsområden för din industriella serietillverkning. Enheterna i den industriella processen för hantering av detaljer och pulver kand u använda till flera TruPrint-maskiner.

Växelcylinderprincipen för TruPrint-maskiner från TRUMPF.
Växelcylinderprincip

Utnyttja din maskin optimalt: Tack vare integrerad växelcylinderprincip blir dina riggningstider kortare och samtidigt ökar du produktiviteten. Under tiden som TruPrint-maskinen printar komponenter kan pulver skiktas i förrådscylindern och byggcylindern kan riggas. Efter färdigställandet av byggjobbet byts byggcylindern och förrådscylindern ut mot de förberedda cylindrarna – maskinen fortsätter att tillverka direkt. Byggcylindern, inklusive alla i pulverbädden befintliga komponenter, placeras i uppackningsstationen där pulvret avlägsnas ergonomiskt.

Dubbellocksprincipen

Reducera tid och kostnader tack vare en kontinuerligt inert maskin: Innan bygg- respektive förrådscylindern tas ut ur maskinen tätas cylindern med cylinderlocket. För att processkammaren ska förbli inert vid öppningen och uttagningen används ytterligare ett lock – byggrumslocket – för tätningen. Därmed kan byggprocessen fortsätta omgående efter att en ny cylinder har placerats i maskinen.

Kort översikt        
Omfattning

Uppackningsstation för säker, extern uppackning av komponenterna i en handskbox genom utsugning av pulvret.

Vibrationssiktmaskin med ultraljudsrengöring inkl. vakuumtransportör, våg och styrskåp för påfyllning av pulverförrådscylindern

Standardiserad lager- och transportbehållare

Pulverförberedningsstation för inmatning och siktning av pulvret.

Innehåll

Handskbox med handskgrepp
Belysning av arbetsområdet
Elektrisk lyftaxel
Vridlager
Styrning

Siktmaskin
Våg
Styrskåp
Syrgassensor (option)

Pulversilo inkl. rörkrök med lufttillförsel
Kan byggas ut modulärt
Syrgassensor (option)

Siktmaskin
Våg
Pulverskyddshuv

Kompatibilitet

TruPrint 3000
TruPrint 5000

TruPrint 2000
TruPrint 3000
TruPrint 5000

TruPrint 3000
TruPrint 5000

TruPrint 2000
TruPrint 3000
TruPrint 5000

Drivning Elektriskt lyft, manuell vridning - - -
Effektdata        
Sikteffekt - upp till cirka 100 l/h, cirka 400 kg/h 2 - upp till cirka 15 l/h, ~ 50 kg/h 2
Siktinsats - Siktyta 2800 cm2; 63 μm maskvidd 3 - Siktyta 600 cm2; 63 μm maskvidd 3
Transporteffekt upp till ca. 100 l/h 1 upp till ca. 100 l/h 1 upp till ca. 100 l/h 1 -
Pulverbehållarnas volym - - Silostorlek: 30/80/130/180 l -
Anslutning och förbrukning        
Elanslutning (spänning) 325 - 525 V 208 - 550 / 230 - 400 V - 100 - 230 V
Elanslutning (strömstyrka) 16 A 16 A - 7,5 / 3,5 A
Elanslutning (nätfrekvens) 50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz - 50 Hz / 60 Hz
Tryckluft 7 bar 6 bar 6 bar -
Skyddsgas - Argon, kvävgas (option) Argon, kvävgas (option) Argon, kvävgas (option)
Modell        
Arbetsområde (B x H x D) 990 mm x 965 mm x 990 mm - - -
Mått (B x H x D) 1100 mm x 2100 mm x 1000 mm 2000 mm x 2300 mm x 1000 mm 670 mm x 1600 mm x 600 mm 1008 mm x 2090 mm x 755 mm
Vikt 750 kg 500 kg max. 800 kg 4 400 kg

Avpulvringsstation

Med hjälp av vår avpulvringsstation med hydraulisk lyft- och manuell sväng- och rotationsaxel kan du avpulvra komponenterna säkert utanför maskinen. Du profiterar av såväl hög maskintillgänglighet som av hög rengöringsgrad av byggjobbet, även vid komplexa geometrier, tack vare vibrationsstöd. Operatörsinsatsen är reducerad. Som option finns avpulvring under skyddsgas inklusive monitoring och reglering av skyddsgasförloppet.

Uppackningsstation, TruPrint 3000

Uppackningsstation

Med uppackningsstationen tillförs nytt metallpulver till 3D-printkretsloppet utan att operatören kommer i kontakt med pulvret. Dessutom kan komponenter separeras från pulverbädden utan pulverkontakt utanför maskinen vilket förbättrar maskintillgängligheten. TruPrint-maskinernas växelcylinderprincip (TruePrint 3000 och TruPrint 5000) gör att byggcylindern enkelt kan placeras i uppackningsstationen direkt efter LMF-processen. Till och med komplexa komponenter är enkla att rengöra med optimerade sugmunstycken som hanteras med handskar. På detta sätt undviks direkt pulverkontakt. Tack vare den vridbara byggcylinder och en elektrisk lyftmotor är stationen dessutom optimalt tillgänglig.

Siktstation med vakuumtransportör, TruPrint 3000

Siktstation med vakuumtransportör

Siktstationen möjliggör en mycket produktiv, automatisk siktprocess med ultraljudsrengöring för industriell bearbetning av metallpulvret. Tack vare den höga automatiseringsgraden kan stationen köras obemannat. Tack vare den stora siktytan och den automatiserade pulvermatningen med hjälp av vakuumtransportören uppnås ett högt pulverflöde i siktstationen – med konstant pulverkvalitet. Med den integrerade vakuumtransportören kan du dessutom sikta från valfria behållare och fylla på efter behov i önskade behållare med hjälp av invägningsfunktionen. Stora pulvermängder sugs upp eller tillförs enkelt med vakuumtransportören som snabbt kan monteras på siktstationen. Ett integrerat HEPA-extrafilter (high efficiency-particular airfilter) garanterar en mycket hög säkerhet för operatören och miljön. För kunder med extra höga krav på pulverhantering är dessutom siktning under skyddsgas (inert) möjlig – alternativt med argon eller kvävgas med 1 %, 3 % eller 5 % restsyre. För detta levereras ett installationskit som innehåller en syrgassensor och en utökning av användarsnittstället för reglering och monitoring av skyddsgasförloppet under siktprocessen. Tack vare den modulära kringutrustningen kan du installera optionen vid en senare tidpunkt.

Silos för lagring av pulver, kringutrustning TruPrint-produkter

Pulversilo

Med hjälp av pulversilon transporterar och fyller du på stora pulvermängder säkert och effektivt i en standardbehållare. Volymen kan du då anpassa individuellt och välja mellan tre olika storlekar (30, 80 och 130 liter). Pulversilon anpassas flexibelt efter respektive applikationsbehov. Det är enkelt att öka basisbehållarens volym med hjälp av snabbfästen. För rengöringen är det enkelt att ta bort snabbfästena. Med standardhandtrucken är det dessutom lätt att transportera pulversilon. Vakuumtransportören går att fästa på pulversilon för att suga upp eller tillföra större mängder pulver enkelt och säkrare. Optionalt kan pulvret lagras under skyddsgas. Under lagringen kan skyddsgasnivån kontrolleras och regleras. Upp till tre silor kan då övervakas parallellt med hjälp av kontrollprotokoll. På grund av den modulära kringutrustningen är det okomplicerat att installera optionen vid en senare tidpunkt.

Pulverförberedningsstation

Det inerta maskinkonceptet för TruPrint 2000 med förberedningsstation för pulver möjliggör en mycket enkel pulver- och detaljhantering under skyddsgas. Med hjälp av den slutna kretsen undviks pulverkontakt effektivt och en god arbetsmiljö och högt arbetarskydd möjliggörs. Dessutom degraderas materialet inte på grund av den minimala kontakten med syre. Pulverförberedningsstationen kan användas för flera maskiner i TruPrint-serien samtidigt.

Kylstation

Vår separata kylstation för tidsparallell kylning av byggcylindern efter ett byggjobb på 500 °C ger dig många fördelar: Den reducerar stilleståndstiden för din maskin och ger en jämn kvalitet eftersom den inerta processkedjan effektivt förhindrar oxidation av pulvret under kylningen. Pulvret kan återanvändas enkelt. Du får kylstationen med optionen Förvärmning 500 °C.

Slutet pulverkretslopp

Rätt pulver för din användning

Komponenterna i pulver- och detaljhanteringen bidrar till ett slutet pulverkretslopp. Parallellisera på så vis din hantering av pulver, bygge och delar och skapa en ren och säker produktionsomgivning.

TRUMPF metallpulver för industriell tillverkning inom området Additive Manufacturing

TRUMPF erbjudandet omfattar till exempel pulver från områdena rostfritt stål, verktygsstål eller titan. Passande till din applikation erbjuder TRUMPF det riktiga metallpulvret och de passande parametrarna.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Fotnoter
  • tillsammans med vakuumtransportör
  • beroende på materialet
  • ytterligare maskinvidd på förfrågan (80 µm, 100 µm)
  • tillåten fyllnadsvikt; tom vikt 35 kg

Detta kan också vara intressant för dig

TruPrint 3000, flexibel lösning för industriell 3D-utskrift
TruPrint 3000

Har du komplexare komponenter som du ändå vill serietillverka? Upptäck då TruPrint 3000 från TRUMPF med automatisering och integrerad pulver- och detaljhantering.

TruPrint 5000
TruPrint 5000

TruPrint 5000 gör dig redo för industriell serieproduktion. Tack vare mycket produktiva, delvis automatiserade LMF-processer kan ni tillverka 3D-komponenter snabbare.

toolcrafts framgångsberättelse

3D-utskrift möter hightech-branscher! TRUMPF-kunden toolcraft använder additiv tillverkning för tillverkning av komponenter för branscher som fordonstillverkning, halvledare eller medicinteknik. Läs hur TRUMPF helhetslösning hjälper till.

Kontakt
Upplev live
Additive Manufacturing Showroom Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt