Gebruiksvoorwaarden MyTRUMPF

I. Preambule

TRUMPF SE + Co. KG (holding) (hierna te noemen TRUMPF) exploiteert deze website voor zichzelf en gelieerde ondernemingen in de zin van § 15 AktG (Duitse vennootschapswet) en voor licentienemers of jointventurepartners.

Alle informatie, documentatie en afbeeldingen die door TRUMPF en zijn gelieerde ondernemingen op internet worden geplaatst, zijn naar eer en geweten samengesteld. Wij zullen het aanbod op deze server steeds verder uitbreiden en bijwerken. Verwijzingen naar andere internetpublicaties moeten niet geïnterpreteerd worden als aanbeveling voor het betreffende bedrijf of producten en diensten daarvan.

II. Gebruiksrecht en auteursrecht

Het gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door uzelf te registreren (en later bij het inloggen) stemt u in met deze voorwaarden. TRUMPF kan deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bijwerken of wijzigen. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden worden uiterlijk twee maanden voor de voorgestelde ingangsdatum in schriftelijke vorm kenbaar gemaakt. TRUMPF kan wijzigingen ook bij het inloggen kenbaar maken via een melding. U wordt geacht akkoord te zijn met wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden indien u hiertegen voor de voorgestelde ingangsdatum geen bezwaar heeft gemaakt. TRUMPF zal u bij een kennisgeving van wijziging van de gebruiksvoorwaarden wijzen op dit rechtsgevolg.

De op deze website geplaatste informatie (tekst, afbeeldingen, grafieken, animaties, media-objecten en hun indeling) wordt beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetgeving. De inhoud van deze website mag niet zonder toestemming van TRUMPF voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gewijzigd of aan derden worden verstrekt. Indien gebruik door TRUMPF is toegestaan, moet op elke publicatie of gedeelten daarvan een verwijzing naar het auteursrecht van TRUMPF staan. In het bijzonder zijn vermenigvuldiging, vertaling en opslag en verwerking op andere media niet toegestaan. Sommige pagina’s bevatten afbeeldingen, teksten of media-objecten die worden beschermd door het auteursrecht van derden.

Door inhoud via het portaal te versturen, verleent de gebruiker TRUMPF een niet-exclusief en wat betreft locatie, inhoud en tijd onbeperkt recht om deze inhoud in de originele of in gewijzigde, bewerkte of aangepaste vorm te gebruiken, d.w.z. in het bijzonder om deze permanent of tijdelijk op te slaan en te laden en deze weer te geven.

III. Registratie, bescherming van persoonsgegevens

Alle gebruikers moeten zich eerst registreren om lid van het internetplatform te worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gebruiker persoonlijke gegevens opgeeft. De gebruikers van het platform zorgen ervoor dat alle gegevens zoals ingevuld bij de registratie waar en volledig zijn. Een aanmelding kan alleen voor één natuurlijk persoon worden gedaan. Het gebruik van groepsaccounts is niet toegestaan. Elke gebruiker mag zich slechts eenmaal registreren en slechts één profiel aanmaken. De toegangsgegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld. Het overdragen van toegang aan derden, bijv. door het doorgeven van gebruikersnaam en wachtwoord, is niet toegestaan.

Recht op registratie en gebruik van het internetplatform bestaat niet. Informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u in onze privacyverklaring lezen. TRUMPF analyseert de toegang voor puur statistische doeleinden zonder persoonsgegevens.

TRUMPF heeft het recht om leden tijdelijk of permanent te weren van het internetplatform, in het bijzonder als deze foutieve gegevens hebben gebruikt bij het aanmelden of zich niet houden aan de gebruiksvoorwaarden en/of wet- en regelgeving. In zulke gevallen wordt de toegang tot het internetplatform geblokkeerd. De leden hebben het recht om het lidmaatschap op elk gewenst moment, zonder opgaaf van reden, te beëindigen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het onder Contact aangegeven adres.

IV. Online bestellingen

Voor alle online bestellingen gelden uitsluitend de contractvoorwaarden van TRUMPF, in het bijzonder de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (Algemene Voorwaarden van TRUMPF) van het betreffende land in de op dat moment geldige versie. Een link naar de algemene voorwaarden vindt u in het colofon van deze website. TRUMPF maakt bestellingen mogelijk in het kader van het online aanbod, verkopers zijn altijd bedrijven die aan TRUMPF verbonden zijn. 

V. Aansprakelijkheid

TRUMPF zal dit informatieaanbod steeds verder uitbreiden en bijwerken. De informatie op deze website dient alleen voor de weergave van TRUMPF en zijn producten en services. Houd er rekening mee dat de informatie op de dag van publicatie actueel was, maar inmiddels verouderd kan zijn. Op grond hiervan moet u informatie die u op deze website vindt, controleren voordat u deze, in welke vorm dan ook, gaat gebruiken.

De informatie op deze website impliceert niet dat u onze actuele adviezen en onze producten niet meer zelf hoeft te controleren op de geschiktheid voor de geplande processen en doeleinden. Indien u speciaal advies of aanwijzingen nodig hebt met betrekking tot onze producten of services, vragen wij u contact met ons op te nemen.

TRUMPF en zijn gelieerde ondernemingen geven geen garantie voor de correctheid en volledigheid van de informatie op deze website en kunnen dus ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enig gebruik van de informatie op de website. In het bijzonder aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat als gevolg van het al dan niet volledig of correct zijn van de gegevens. Alle informatie wordt gegeven “as is”, zonder enige expliciete, impliciete of stilzwijgende aansprakelijkheid. Dit omvat in het bijzonder de garantie van een in de handel verkrijgbare kwaliteit, de geschiktheid voor een bepaald doel of onverminderde toepasbaarheid, voor zover wettelijk toegestaan. Dit geldt ook voor mogelijke schade die ontstaat door het downloaden van eventuele bestanden van onze website. De gebruiker verklaart ermee akkoord te gaan dat gebruik van deze website en zijn inhoud volledig op eigen risico is.

Deze website is bestemd voor internationaal gebruik. TRUMPF accepteert echter geen aansprakelijkheid voor de wereldwijde correctheid van de informatie op deze website, in het bijzonder voor het in dezelfde vorm en tegen dezelfde voorwaarden wereldwijd verkrijgbaar zijn van de producten en services. Indien u deze website bezoekt en/of inhoud downloadt, bent u er zelf voor verantwoordelijk dat dit in overeenstemming is met de in uw verblijfsplaats geldende lokale wetten. Op deze website worden links aangeboden naar websites van derden, die deze onder eigen verantwoordelijkheid hebben gemaakt. Door gebruik te maken van deze links verlaat u de website van TRUMPF en gaat u naar pagina’s waarvan de inhoud niet meer door TRUMPF wordt beheerd en waarvoor TRUMPF geen enkele verantwoordelijk kan nemen. De links zijn er uitsluitend voor informatiedoeleinden en om extra service te bieden aan de gebruiker. De daar gepubliceerde inhoud staat in geen enkele verbinding met ons bedrijf. Voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website, aanvaarden TRUMPF en zijn gelieerde ondernemingen geen aansprakelijkheid.

De commentaren van bezoekers van deze website bij artikelen of producten, of uitspraken van andere bezoekers (blogs) zijn geen afspiegeling van de mening of opvatting van TRUMPF, maar alleen van degene die het geschreven heeft. TRUMPF is gerechtigd en verplicht om bij kennisneming van inhoud die onrechtmatig is of die deze gebruiksvoorwaarden schendt of waarbij een dergelijke verdenking bestaat, deze inhoud zonder nader bericht aan de gebruiker volledig of gedeeltelijk te verwijderen of te blokkeren.  Elke bezoeker van de website is verplicht om de exploitant op onrechtmatige of aanstootgevende inhoud te wijzen.

U bent als gebruiker van de website verplicht om TRUMPF te vrijwaren van enige claims, verliezen, aansprakelijkheid, aanklachten, gerechtelijke of administratieve procedures en kosten die het gevolg zijn van het onrechtmatige gebruik van discussies, chats, verzendingen, overdrachten, bulletin boards en dergelijke, zoals aanwezig op deze website, met inbegrip van deze die kunnen ontstaan als gevolg van het schenden van deze verklaring. Zulke rechtsvorderingen omvatten in het bijzonder claims op grond van misbruik van merken, handelsnamen, auteursrechten en patenten, merkverwatering, schending van contractuele en voorzienbare handelsbetrekkingen, oneerlijke concurrentie, laster of reputatieschade, onjuiste weergave of schending van de garantieplicht of andere negatieve invloeden op het bedrijf of bedrijfsschade.

VI. Akkoordverklaring

Door het gebruik/het openen van de onderhavige websites verklaart de gebruiker zich akkoord met de hier geformuleerde gebruiksvoorwaarden. TRUMPF behoudt zich het recht voor om alle informatie op deze website en alle daarop staande ideeën, uitvindingen, concepten, methoden of kennis voor elk doel te gebruiken, bijvoorbeeld voor het bekendmaken aan derden en/of de ontwikkeling, productie en/of het op de markt brengen van producten of diensten, voor zover wettelijk toegestaan.

VII. Slotbepalingen

TRUMPF behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om delen van de website of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of permanent te stoppen. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle verplichtingen die hieruit voortkomen, is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag (CISG) of delen daarvan. Bevoegde rechtbank is Stuttgart. TRUMPF behoudt zich het recht voor om eventuele geschillen voor te leggen aan enige andere bevoegde rechtbank.

Service & contact