You have selected Nederland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Gebruiksvoorwaarden | TRUMPF

Gebruiksvoorwaarden MyTRUMPF

I. Preambule

TRUMPF GmbH + Co KG (hierna TRUMPF genoemd) bedrijft deze website voor zichzelf en voor de verbonden ondernemingen in de zin van § 15 AktG (vennootschapswet) en voor licentienemers of Joint Venture Partners.

Alle gegevens, documenten en grafieken, die door TRUMPF en de met haar verbonden ondernemingen op het internet worden gepubliceerd, zijn naar beste weten en te goeder trouw samengesteld. We blijven ons inspannen om het aanbod op deze server uit te breiden en te actualiseren. Verwijzingen naar andere internetpublicaties moeten niet als aanbeveling voor de betreffende onderneming, zijn producten of dienstleveringen worden opgevat.

Gebruiksvoorwaarden MyTRUMPF

I. Preambule

TRUMPF GmbH + Co KG (hierna te noemen TRUMPF) exploiteert deze website voor zichzelf en gelieerde ondernemingen in de zin van § 15 AktG (Duitse vennootschapswet) en voor licentienemers of jointventurepartners.

Alle informatie, documentatie en afbeeldingen die door TRUMPF en zijn gelieerde ondernemingen op internet worden geplaatst, zijn naar eer en geweten samengesteld, zorgvuldig gecontroleerd en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Wij zullen het aanbod op deze server steeds verder uitbreiden en bijwerken. Verwijzingen naar andere internetpublicaties moeten niet geïnterpreteerd worden als aanbeveling voor het betreffende bedrijf of producten en diensten daarvan.

II. Gebruiksrecht en auteursrecht

Het gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door uzelf te registreren (en later bij het inloggen) stemt u in met deze voorwaarden. TRUMPF kan deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bijwerken of wijzigen. Deze zijn steeds bindend in de huidige vorm. Gebruikers van de website zijn verplicht om de gebruiksvoorwaarden bij elk bezoek te lezen. Indien er op deze website speciale regelingen van toepassing zijn, krijgen die voorrang over deze gebruiksvoorwaarden.

De op deze website geplaatste informatie (tekst, afbeeldingen, grafieken, animaties, media-objecten en hun indeling) wordt beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetgeving. De inhoud van deze website mag niet zonder toestemming van TRUMPF voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gewijzigd of aan derden worden verstrekt. Op elke publicatie of gedeelten daarvan moet een verwijzing naar het auteursrecht van TRUMPF staan. In het bijzonder zijn vermenigvuldiging, vertaling en opslag en verwerking op andere media niet toegestaan. Sommige pagina’s bevatten afbeeldingen, teksten of media-objecten die worden beschermd door het auteursrecht van derden.

III. Registratie

Alle gebruikers moeten zich eerst registreren om lid van het internetplatform te worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gebruiker persoonlijke gegevens opgeeft. De gebruikers van het platform zorgen ervoor dat alle gegevens zoals ingevuld bij de registratie waar en volledig zijn. Een aanmelding kan alleen voor één natuurlijk persoon worden gedaan. Het gebruik van groepsaccounts is niet toegestaan. Elke gebruiker mag zich slechts eenmaal registreren en slechts één profiel aanmaken. De toegangsgegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld. Het overdragen van toegang aan derden, bijv. door het doorgeven van gebruikersnaam en wachtwoord, is niet toegestaan.
Recht op registratie en gebruik van het internetplatform bestaat niet. Informatie over hoe wij met gegevens omgaan, kunt u in de privacyverklaring lezen.

TRUMPF heeft het recht om leden tijdelijk of permanent te weren van het internetplatform, in het bijzonder als deze foutieve gegevens hebben gebruikt bij het aanmelden of zich niet houden aan de gebruiksvoorwaarden en/of wet- en regelgeving. In zulke gevallen wordt de toegang tot het internetplatform geblokkeerd. De leden hebben het recht om het lidmaatschap op elk gewenst moment, zonder opgaaf van reden, te beëindigen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het onder Contact aangegeven adres.

IV. Online bestellingen

Voor alle online bestellingen gelden uitsluitend de contractvoorwaarden van TRUMPF, in het bijzonder de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (Algemene Voorwaarden van TRUMPF) van het betreffende land in de op dat moment geldige versie. In de colofon van deze website vindt u de link naar de Algemene Voorwaarden.

V. Aansprakelijkheid

  1. TRUMPF heeft de informatie die u op deze website kunt vinden naar eer en geweten en met grote zorgvuldigheid samengesteld op basis van zowel interne als externe bronnen. Wij zullen dit informatieaanbod steeds verder uitbreiden en bijwerken. De informatie op deze website dient alleen voor de weergave van TRUMPF en zijn producten en services. Houd er rekening mee dat de informatie op de dag van publicatie actueel was, maar inmiddels verouderd kan zijn. Op grond hiervan moet u informatie die u op deze website vindt, controleren voordat u deze, in welke vorm dan ook, gaat gebruiken.
  2. De informatie op deze website impliceert niet dat u onze actuele adviezen en onze producten niet meer zelf hoeft te controleren op de geschiktheid voor de geplande processen en doeleinden. Indien u speciaal advies of aanwijzingen nodig hebt met betrekking tot onze producten of services, vragen wij u contact met ons op te nemen.
  3. TRUMPF en zijn gelieerde ondernemingen geven geen garantie voor de correctheid en volledigheid van de informatie op deze website en kunnen dus ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enig gebruik van de informatie op de website. In het bijzonder aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat als gevolg van het al dan niet volledig of correct zijn van de gegevens. Alle informatie wordt gegeven “as is”, zonder enige expliciete, impliciete of stilzwijgende aansprakelijkheid. Dit omvat in het bijzonder de garantie van een in de handel verkrijgbare kwaliteit, de geschiktheid voor een bepaald doel of onverminderde toepasbaarheid, voor zover wettelijk toegestaan. Dit geldt ook voor mogelijke schade die ontstaat door het downloaden van eventuele bestanden van onze website. De gebruiker verklaart ermee akkoord te gaan dat gebruik van deze website en zijn inhoud volledig op eigen risico is.
  4. Deze website is bestemd voor internationaal gebruik. TRUMPF accepteert echter geen aansprakelijkheid voor de wereldwijde correctheid van de informatie op deze website, in het bijzonder m.b.t. producten en services die in dezelfde vorm en tegen dezelfde voorwaarden wereldwijd verkrijgbaar zijn. Indien u deze website gebruikt en inhoud downloadt, bent u er zelf verantwoordelijk voor dat dit voldoet aan de toepasselijke lokale wet- en regelgeving van de plek waar u zich bevindt. Op deze website bevinden zich links naar internetpagina’s van derden, die deze onder eigen verantwoording hebben opgesteld. Door gebruik te maken van deze links verlaat u de website van TRUMPF en gaat u naar pagina’s waarvan de inhoud niet meer door TRUMPF wordt beheerd en waarvoor TRUMPF geen enkele verantwoordelijk kan nemen. De links zijn er uitsluitend voor informatiedoeleinden en om extra service te bieden aan de gebruiker. De daar gepubliceerde inhoud staat in geen enkele verbinding met ons bedrijf. Voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website, aanvaarden TRUMPF en zijn gelieerde ondernemingen geen aansprakelijkheid.
  5. De commentaren van bezoekers van deze website bij artikelen of producten, of uitspraken van andere bezoekers (blogs) zijn geen afspiegeling van de mening of opvatting van TRUMPF, maar alleen van degene die het geschreven heeft. De informatie op de website wordt regelmatig gecontroleerd op bijzonderheden, zoals offensief taalgebruik, fouten, laster, obsceen materiaal, opruiende teksten, racistisch of pornografisch materiaal. De exploitant behoudt zich het recht voor om alle inhoud van de website in te korten of volledig te verwijderen. Elke bezoeker van de website wordt verzocht om onrechtmatige of aanstootgevende inhoud te melden aan de exploitant. Het zich eigen maken van deze externe inhoud als content provider in de zin van § 7 TMG (Duitse telecommunicatiewet) wordt uitgesloten.
  6. U bent als gebruiker van de website verplicht om TRUMPF te vrijwaren van enige claims, verliezen, aansprakelijkheid, aanklachten, gerechtelijke of administratieve procedures en kosten die gevolg zijn van het gebruik van discussies, chats, verzendingen, overdrachten, bulletin boards en dergelijke, zoals aanwezig op deze website, met inbegrip van deze die kunnen ontstaan als gevolg van het schenden van deze verklaring. Zulke rechtsvorderingen omvatten in het bijzonder claims op grond van misbruik van merken, handelsnamen, auteursrechten en patenten, merkverwatering, schending van contractuele en voorzienbare handelsbetrekkingen, oneerlijke concurrentie, laster of reputatieschade, onjuiste weergave of schending van de garantieplicht of andere negatieve invloeden op het bedrijf of bedrijfsschade.

VI. Akkoordverklaring

Door het gebruik/openen van de betreffende websites verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de hier vermelde gebruiksvoorwaarden. Tegelijkertijd verklaart hij/zij akkoord te gaan met het analyseren van zijn toegang voor puur statistische doeleinden zonder persoonlijke gegevens. TRUMPF behoudt zich het recht voor om alle informatie op deze website en alle daarop staande ideeën, uitvindingen, concepten, methoden of kennis voor elk doel te gebruiken, bijvoorbeeld voor het bekendmaken aan derden en/of de ontwikkeling, productie en/of het op de markt brengen van producten of diensten, voor zover wettelijk toegestaan.

VII. Slotbepalingen

TRUMPF behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om delen van de website of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of permanent te stoppen. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en alle verplichtingen die hieruit voortkomen, is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag (CISG) of delen daarvan. Bevoegde rechtbank is Stuttgart. TRUMPF behoudt zich het recht voor om eventuele geschillen voor te leggen aan enige andere bevoegde rechtbank.

II. Gebruiksrechten en auteursrechten

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Met uw registratie [of uw latere hernieuwde aanmelding] gaat u hiermee akkoord. TRUMPF kan de gebruiksvoorwaarden op elk moment actualiseren of wijzigen. Wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden worden u uiterlijk twee maanden vóór de voorgestelde inkrachttreding in tekstvorm aangeboden. Wijzigingen kunnen ook door TRUMPF via een bericht bij het aanmelden worden aangegeven. Uw toestemming voor de wijzigingen van deze gebruiksvoorwaarden geldt als zijnde verstrekt, voor zover u hier tot aan de voorgestelde inkrachttredingsdatum geen bezwaar tegen hebt gemaakt. TRUMPF zal u bij een aanbod voor de gewijzigde gebruiksvoorwaarden wijzen op deze toestemmingsregeling.

De op deze website ter beschikking gestelde informatie (tekst, afbeeldingen, grafieken, animaties, media-objecten met bijbehorende indeling) zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere beschermingswetgeving. De inhoud van deze pagina's mag niet zonder toestemming van TRUMPF voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, veranderd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Voor zover het gebruik door TRUMPF is vrijgegeven, moet op elke kopie van onze publicaties, of delen daarvan, een verwijzing naar het auteursrecht van TRUMPF worden vermeld. Met name verveelvoudigingen, vertalingen en het opslaan en verwerken in andere media zijn niet toegestaan. Sommige pagina's bevatten afbeeldingen, teksten of media-objecten die zijn onderworpen aan het auteursrecht van derden.

III. Registratie, bescherming van persoonsgegevens

Elke gebruiker moet zich registreren voordat hij of zij lid van het internetplatform kan worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat deze gebruikers hun persoonsgegevens ter beschikking stellen. De gebruikers van het platform verzekeren dat alle tijdens de registratie verstrekte gegevens waar en volledig zijn. Uitsluitend afzonderlijke, natuurlijke personen kunnen zich aanmelden. Het gebruik van „Groepaccounts“ is niet toegestaan. Elke gebruiker mag zich slechts eenmaal registreren en slechts één profiel maken. De toegangsgegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld. De overdracht van toegangsgegevens aan derden, bijvoorbeeld het doorgeven van gebruikersnaam en wachtwoord, is niet toegestaan.

Er bestaat geen aanspraak op registratie en op het gebruik van het internetplatform. Details over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring. TRUMPF beschouwt de toegang voor zuiver statistische doeleinden zonder persoonsgegevens als akkoord.

TRUMPF is gerechtigd om leden het voortgezette gebruik van het internetplatform voorlopig of permanent te ontzeggen, met name als betreffende leden tijdens de aanmelding onjuiste gegevens hebben verstrekt of als deze de gebruiksvoorwaarden en/of wettelijke voorschriften hebben geschonden. In dergelijke gevallen wordt de toegang tot het internetplatform geblokkeerd. De leden hebben het recht om hun registratie op elk moment en zonder opgaaf van redenen op te zeggen. De opzegging moet in tekstvorm worden gericht aan de bij Contact vermelde gegevens.

IV. Online-bestellingen

Voor alle bestellingen die worden gedaan in het kader van het online-aanbod gelden uitsluitend de contractvoorwaarden van TRUMPF, met name de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (TRUMPF AGB) van het betreffende land in de betreffende geldende versie. Een link naar de AGB vindt u in het impressum van deze website.

V. Aansprakelijkheid

TRUMPF spant zich in om het informatieaanbod continu uit te breiden en te actualiseren. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om TRUMPF en haar producten en diensten te tonen. Houd er rekening mee dat deze informatie op de publicatiedatum actueel waren, maar dat deze ten tijde van het oproepen verouderd kunnen zijn. Daarom moet u informatie op deze website controleren voordat u deze – ongeacht op welke manier – gaat gebruiken.

De advisering op deze website ontslaat u niet van uw verplichting om onze adviesaanwijzingen en onze producten zelf te controleren met het oog op de geschiktheid voor het voorgenomen gebruiksdoel. Indien u speciale adviezen of aanwijzingen met betrekking tot onze producten of diensten nodig hebt, vragen wij u om onmiddellijk contact met ons op te nemen.

TRUMPF en de met haar verbonden ondernemingen geven geen garanties en zijn niet aansprakelijk voor elk gebruik van deze website of voor de juistheid en volledigheid van de op de website aanwezige informatie. In het bijzonder bestaat er geen aansprakelijkheid voor schade, ongeacht van welke soort, met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de gegevens. De volledig informatie wordt weergegeven "zoals deze er staat", zonder elke uitdrukkelijke, impliciete of stilzwijgende aansprakelijkheid voor gebreken. Dit is in het bijzonder inclusief de garantie op een commercieel gebruikelijk kwaliteit, de geschiktheid voor een bepaald doel of een niet-inmenging, voor zover elk wettelijk toegestaan. Dit geldt eveneens voor schades die ontstaan in samenhang met het downloaden van elke bestandsvorm van onze websites. De gebruikers verklaren zich akkoord met het op eigen risico openen van deze website met bijbehorende inhoud.

De website is bedoeld voor internationaal gebruik. TRUMPF is echter niet aansprakelijk voor de wereldwijde juistheid van de op deze website gepresenteerde informatie, met name voor het feit of de producten en diensten in elke vorm en tegen dezelfde voorwaarden wereldwijd verkrijgbaar zijn. Indien u deze website bezoekt en/of bijbehorende inhoud downloadt, bent u zelf verantwoordelijk voor de controle of deze inhoud in overeenstemming is met de lokale wetgeving van uw verblijfplaats. Op deze website worden links naar websites van derden aangeboden, die deze onder eigen verantwoordelijkheid hebben gemaakt. Als u deze links gebruikt, verlaat u de wegsite van TRUMPF en komt u op websites waarvan de inhoud niet meer door TRUMPF wordt beheerd en waarvoor TRUMPF niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Deze koppelingen dienen uitsluitend voor informatieve doeleinden en als extra service voor de gebruiker. De daar weergegeven inhoud staat in geen enkel verband met onze onderneming. Voor schade die ontstaat uit het gebruik van de inhoud van deze websites is TRUMPF en de met haar verbonden ondernemingen niet aansprakelijk.

De door bezoekers van de website gegeven commentaren op artikelen of producten, of de uitspraken van andere bezoekers (blog) geven niet noodzakelijkerwijs de mening of inzichten van TRUMPF weer, doch uitsluitend die van de schrijver. TRUMPF is gerechtigd en verplicht om bij kennisneming van inhoud, die onrechtmatig is of die deze gebruiksvoorwaarden schendt of waarbij een dergelijke verdenking bestaat, deze inhoud zonder nader bericht aan de gebruiker volledig of gedeeltelijk te verwijderen of te blokkeren. Elke bezoeker van de website is verplicht om de exploitant op onrechtmatige of aanstootgevende inhoud te wijzen.

U bent als gebruiker van de website verplicht om TRUMPF kwijtschelding te verlenen voor elke juridische aanspraak, verlies, aansprakelijkheid, klacht, gerechtelijke en juridische procedure en kosten, die uit of in samenhang met het onrechtmatig gebruik van discussies, chats, verzendingen, overdrachten, bulletin boards en dergelijke ontstaan, die in deze website zijn opgenomen, inclusief die zouden kunnen ontstaan uit een schendig van deze verklaring. Dergelijke juridische aanspraken omvatten in het bijzonder juridische aanspraken op grond van misbruik van merken, handelsnamen, auteursrechten en patenten, merkverwatering, onrechtmatige conflictering met contractuele of toekomstige zakelijke relaties, oneerlijke concurrentie, laster of aantasting van de goede naam, foutieve weergave of schending van de garantieplicht of andere negatieve effecten of schades voor de onderneming.

VI. Toestemmingsverklaring

Door het gebruik/het openen van de onderhavige websites verklaart de gebruiker zich akkoord met de hier geformuleerde gebruiksvoorwaarden. TRUMPF behoudt zich het recht voor om alle via deze website overgedragen informatie, inclusief alle daarin opgenomen ideeën, uitvindingen, concepten, methoden of opgenomen kennis, voor elk doel te gebruiken, bijvoorbeeld voor de bekendmaking aan derden en/of de ontwikkeling/fabricage en/of distributie van producten of dienstleveringen, voor zover wettelijk toegestaan.

VII. Slotbepalingen

TRUMPF behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of van het volledige aanbod zonder separate aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief op te schorten. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en op alle daaruit ontstane verplichtingen is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het collisierecht en het UN-kooprecht (CISG) of onderdelen daarvan. De bevoegde rechtbank is gevestigd in Stuttgart (Duitsland). TRUMPF behoudt zich het recht voor om beroep in te stellen bij elke andere bevoegde rechtbank.

Service & contact