Warunki użytkowania MyTRUMPF

I. Preambuła

Firma TRUMPF SE + Co. KG (holding) (zwana dalej TRUMPF) prowadzi witrynę internetową, realizując cele swoje i przedsiębiorstw powiązanych w rozumieniu § 15 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych oraz licencjobiorców lub partnerów joint venture.

Wszystkie informacje, dokumenty i grafiki, które są publikowane przez TRUMPF i jej spółki zależne w Internecie, są opracowywane zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem. Nieustannie dążymy do rozszerzania i aktualizacji treści publikowanych na tym serwerze. Odniesień do innych publikacji internetowych nie należy rozumieć jako zaleceń dla danej firmy, jej produktów lub usług.

II. Prawa użytkowania i prawa autorskie

Korzystanie z tej witryny podlega następującym warunkom. Rejestrując się [lub ponownie logując] użytkownik wyraża na nie zgodę. TRUMPF może w dowolnym momencie aktualizować lub zmieniać warunki korzystania. Zmiany warunków użytkowania zostaną Państwu przedstawione w formie pisemnej najpóźniej dwa miesiące przed proponowaną datą wejścia w życie. Zmiany mogą zostać przedstawione przez firmę TRUMPF również za pomocą informacji przy logowaniu. Zgoda na zmiany warunków użytkowania obowiązuje jako udzielona, jeśli nie sprzeciwią się Państwo obowiązywaniu aż do zaproponowanej daty wejścia w życie. Podczas wskazania zmiany warunków użytkowania firma TRUMPF wskaże efekt zgody.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej (tekst, zdjęcia, grafiki, animacje, obiekty medialne oraz ich ułożenie) podlegają ochronie prawa autorskiego i innych ustaw ochronnych. Treść tych stron nie może być kopiowana w celach komercyjnych, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody firmy TRUMPF. O ile firma TRUMPF zezwoliła na wykorzystywanie, odniesienie do prawa autorskiego firmy TRUMPF musi znajdować się na każdej kopii publikacji lub jej części. W szczególności powielanie, tłumaczenia i zapisywanie oraz przetwarzanie w innych mediach są niedozwolone. Niektóre strony zawierają zdjęcia, teksty lub obiekty mediów, do których prawa autorskie mają podmioty trzecie.

Przez przekazanie treści za pośrednictwem portalu użytkownik udziela firmie TRUMPF niewyłącznego, nieograniczonego po względem lokalizacji, treści i czasu prawa do wykorzystywania ich w oryginale lub w zmienionej, edytowanej lub przestawionej formie, to znaczy w szczególności do ciągłego lub tymczasowego zapisywania i ładowania oraz wyświetlania.

III. Rejestracja, ochrona danych osobowych

Każdy użytkownik musi się zarejestrować, aby stać się członkiem platformy internetowej. W tym celu konieczne jest przekazanie danych osobowych. Użytkownicy platformy zapewniają, że wszystkie dane podane podczas rejestracji są prawdziwe i kompletne. Rejestracja może nastąpić tylko dla jednej osoby fizycznej. Używanie „kont grupowych” jest niedozwolone. Każdy użytkownik może zarejestrować się tylko raz i stworzyć tylko jeden profil. Dane dostępu będą traktowane jako poufne. Przekazanie dostępu stronom trzecim, na przykład poprzez przekazanie nazwy użytkownika i hasła, nie jest dozwolone.

Nie istnieje prawo do rejestracji i korzystania ze strony internetowej. Szczegóły dotyczące postępowania z danymi osobowymi znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych. Firma TRUMPF ocenia dostępy w celach statystycznych bez podawania danych osobowych.

Firma TRUMPF jest uprawniona do tymczasowego lub trwałego wykluczenia członka z dalszego korzystania z platformy internetowej w szczególności, gdy przy rejestracji poda on nieprawdziwe dane, naruszy warunki użytkowania i/lub przepisy ustawowe. W takim przypadku dostęp do platformy internetowej jest zablokowany. Członek ma prawo w każdej chwili zrezygnować z rejestracji bez podania powodów. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej pod adres zawarty w zakładce Kontakt.

IV. Zamówienia online

W zakresie dostaw realizowanych w ramach oferty online, obowiązują wyłącznie warunki umowy TRUMPF, w szczególności ogólne warunki sprzedaży i dostaw (OWH TRUMPF) danego kraju w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Link do OWH znajduje się w stopce redakcyjnej na tej stronie. Firma TRUMPF umożliwia składanie zamówień w ramach oferty online, sprzedawcy są w każdym przypadku przedsiębiorstwami powiązanymi z TRUMPF. 

Państwa zamówienie w sklepie internetowym MyTRUMPF stanowi ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży złożoną przez Państwa firmie TRUMPF. Firma TRUMPF może przyjąć Państwa ofertę. Umowa kupna zostaje zawarta dopiero z chwilą wysłania przez TRUMPF potwierdzenia zlecenia lub z chwilą wysłania przez TRUMPF zamówionych towarów. Firma TRUMPF zazwyczaj najpierw wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania Państwa zamówienia. Niniejsza wiadomość e-mail nie stanowi przyjęcia Państwa oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

V. Odpowiedzialność

Firma TRUMPF nieustannie stara się rozszerzać ofertę informacyjną i ją aktualizować. Informacje na tej stronie internetowej służą jedynie prezentacji firmy TRUMPF, jej produktów i usług. Należy zwrócić uwagę na fakt, że informacje były aktualne w dniu ich publikacji, jednak mogą one być przestarzałe w momencie ich wyszukania. Z tego powodu należy sprawdzić informacje na tej stronie, zanim będą je Państwo wykorzystywać w jakiejkolwiek formie.

Porady podane na tej stronie nie zwalniają z własnych testów naszych aktualnych rekomendacji i naszych produktów pod względem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Jeśli potrzebują Państwo szczególnych porad lub poleceń dotyczących produktów i usług, prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

TRUMPF oraz jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem niniejszej strony internetowej ani odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność informacji zawartych na niej. W szczególności firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, związane z kompletnością i dokładnością informacji. Wszystkie informacje są dostarczane "w obecnej formie", bez jakiejkolwiek wyraźnej, domniemanej lub dorozumianej odpowiedzialności za wady. Obejmuje to w szczególności zapewnienie jakości handlowej, przydatności do określonego celu lub nieingerencji, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Odnosi się to również do ewentualnej szkody powstałej w związku z pobraniem jakiegokolwiek pliku z naszej strony internetowej. Użytkownicy wyrażają zgodę na dostęp do tej witryny i jej zawartości na własne ryzyko.

Ta strona jest przeznaczona do użytku międzynarodowego. Firma TRUMPF nie przejmuje jednak odpowiedzialności za to, że informacje zaprezentowane na stronie internetowej są prawidłowe na całym świecie, w szczególności że na całym świecie dostępne są produkty i usługi tego samego rodzaju i w tych samych warunkach. Jeśli uruchamiają Państwo tę stronę i/lub pobierają treści, są Państwo sami odpowiedzialni za to, że jest to zgodne z lokalnymi ustawami, obowiązującymi w Państwa miejscu pobytu. Na tej stronie internetowej przedstawiane są linki do stron internetowych podmiotów trzecich, które utworzyły je na własną odpowiedzialność. Skorzystanie z łącza oznacza opuszczenie strony internetowej TRUMPF i przejście do strony internetowej, której zawartość nie jest zarządzana przez TRUMPF, i za którą TRUMPF nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Połączenie realizowane jest wyłącznie w celach informacyjnych i stanowi dodatkową usługę dla użytkowników. Utworzona tam zawartość nie ma żadnego związku z naszą firmą. Za szkody wynikające z wykorzystywania treści tej strony TRUMPF oraz jej spółki zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

Komentarze gości dotyczące wyrobów lub produktów, lub wypowiedzi innych użytkowników (blog) nie muszą stanowić opinii TRUMPF, są one wyłącznie poglądami autora. W przypadku uzyskania wiedzy o treściach, które są niezgodne z prawem lub naruszają warunki użytkowania lub co do których istnieje takie podejrzenie, firma TRUMPF jest uprawniona i zobowiązana, aby treści te częściowo usunąć lub zablokować bez dalszego informowania użytkownika. Każdy odwiedzający stronę internetową jest zobowiązany zwrócić uwagę operatora na niezgodne z prawem lub obraźliwe treści.

Osoba będąca użytkownikiem strony ma obowiązek zwolnić TRUMPF od jakichkolwiek prawnych roszczeń, strat, zobowiązań, działań, postępowań sądowych lub administracyjnych oraz kosztów wynikających z lub w związku z niezgodnym z prawem korzystaniem z dyskusji, rozmowy, komentarza, przekładu, tablic ogłoszeniowych oraz innych zawartych na tej stronie, w tym takich, które mogą wyniknąć z naruszenia niniejszych zasad. Takie roszczenia prawne dotyczą w szczególności roszczeń prawnych z powodu naruszenia praw do znaków towarowych, nazw handlowych, praw autorskich i patentów, niezgodnej z prawem sprzeczności z warunkami umowy lub konfliktu z przewidywalnymi relacjami biznesowymi, nieuczciwej konkurencji, zniesławienia lub pomówienia, wprowadzenia w błąd lub naruszenia gwarancji lub innych szkód handlowych.

VI. Zgoda

Wraz z użyciem/otwarciem niniejszej witryny, użytkownik zgadza się na sformułowane tutaj warunki jej użytkowania TRUMPF zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich informacji przekazanych za pośrednictwem tej strony, w tym wszelkich pomysłów w nich zawartych, wynalazków, koncepcji, techniki lub know-how w dowolnym celu, na przykład, do ujawnienia osobom trzecim i / lub rozwoju, produkcji i/lub wprowadzenia do obrotu produktów lub usług, w zakresie dozwolonym przez prawo.

VII. Postanowienia końcowe

Firma TRUMPF wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez specjalnej zapowiedzi lub do czasowego lub trwałego zawieszenia publikacji. W przypadku tych warunków użytkowania i wszystkich zobowiązań, które z tego wynikają, zastosowanie znajduje prawo niemieckie, i to z wyłączeniem prawa kolizyjnego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) lub jej części. Właściwością miejscową sądu jest Stuttgart. Firma TRUMPF zastrzega sobie prawo wniesienia powództwa w każdej innej dopuszczalnej jurysdykcji.

Serwis i kontakt