You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Podmínky užití | TRUMPF

Podmínky užití MyTRUMPF

I. Předmluva

Společnost TRUMPF GmbH + Co KG (dále jen TRUMPF) provozuje pro sebe a pro své partnerské společnosti ve smyslu § 15 zákona o akciových společnostech, jakož i pro uživatele nebo Joint Venture partnery tuto internetovou prezentaci.

Veškeré informace, dokumenty a grafické prvky, které jsou uveřejněny společností TRUMPF a jejími partnerskými společnostmi na internetu, byly shromážděny podle nejlepšího vědomí a svědomí, pečlivě přezkoumány a splňují platné právní předpisy. Neustále klademe důraz na rozšiřování a aktualizaci nabídky na tomto serveru. Odkazy na jiné internetové prezentace nejsou chápány jako doporučení pro příslušnou společnost, její produkty či služby.

II. Podmínky užití a autorské právo

Používání této internetové prezentace podléhá následujícím podmínkám užití. Svojí registrací [nebo pozdějším opakovaným přihlášením] vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Společnost TRUMPF může podmínky užití kdykoli aktualizovat nebo změnit. Příslušné znění podmínek je závazné. Uživatelé těchto webových stránek jsou povinni se informovat o těchto podmínkách užití při každé své návštěvě. Pokud by byla na těchto webových stránkách uvedena specifičtější ustanovení, mají přednost před ustanoveními těchto podmínek užití. 

Informace zveřejněné na těchto webových stránkách (text, obrázky, grafické prvky, animace, mediální objekty a také jejich uspořádání) podléhají ochraně autorského práva a dalším ochranným předpisům. Obsah těchto stránek nesmí být bez souhlasu společnosti TRUMPF pro komerční účely kopírován, upravován ani zpřístupňován třetím osobám. Upozornění na autorská práva společnosti TRUMPF musí být obsaženo na každé kopii našich publikací nebo jejich částí. Povoleno není zejména rozmnožování, překládání a ukládání a zpracování v jiných médiích. Některé stránky obsahují obrázky, texty nebo mediální objekty, které podléhají autorskému právu třetích osob.

III. Registrace

Všichni uživatelé se musí pro členství na této internetové platformě nejprve zaregistrovat. Za tímto účelem je nutné, aby uživatelé poskytli své osobní údaje. Uživatelé této platformy potvrzují, že veškeré údaje zadané při registraci jsou pravdivé a úplné. Přihlášení je možné vždy pouze pro jednotlivé, fyzické osoby.   Používání „skupinových účtů“ není povoleno. Každý uživatel se smí zaregistrovat pouze jednou a založit si jeden profil. S přístupovými údaji je nutné zacházet důvěrně. Převádění přístupových dat na třetí osoby, např. předávání uživatelských jmen a hesel, není povoleno.
Nárok na registraci a užívání této internetové platformy je vyloučen. Pro zacházení s daty zde naleznete prohlášení o ochraně dat.

Společnost TRUMPF je oprávněna dočasně nebo trvale zamezit členům v dalším používání této internetové platformy, zejména pokud tito uživatelé poskytli nesprávné údaje při přihlášení, porušili podmínky užití a/nebo zákonné předpisy. V takovém případě bude přístup k této internetové platformě zablokován. Členové jsou oprávněni vypovědět svoji registraci kdykoli bez uvedení důvodu. Výpověď registrace směřujte v textové podobě na kontaktní adresu uloženou v sekci  Kontakty.

IV. On-line objednávky

Pro všechny objednávky, které jsou učiněny v rámci on-line nabídky, platí výhradně smluvní podmínky společnosti TRUMPF, zejména Všeobecné prodejní a dodací podmínky (TRUMPF VOP) příslušné země v platném znění. Odkaz na VOP naleznete v sekci Tiráž na této webové stránce.

V. Ručení

  1. Společnost TRUMPF shromáždila informace, které naleznete na těchto webových stránkách, z interních a externích zdrojů podle nejlepšího vědomí a svědomí a s profesionální důkladností. Neustále klademe důraz na stálé rozšiřování a aktualizaci této informační nabídky. Informace na těchto webových stránkách slouží pro prezentaci společnosti TRUMPF a jejích produktů a služeb. Mějte prosím na paměti, že tyto informace byly platné v den svého uveřejnění, nyní však mohou být již neaktuální. Z tohoto důvodu byste měli informace, na které na těchto webových stránkách narazíte, přezkoumat, než je jakýmkoli způsobem použijete.
  2. Poradenství na těchto webových stránkách neosvobozuje od vlastního prostudování našich aktuálních upozornění k poradenství a našich produktů v ohledu na jejich vhodnost pro zamýšlené metody a účely. Potřebujete-li ohledně svých produktů nebo služeb speciální poradenství nebo instrukce, bezprostředně se na nás, prosím, obraťte.
  3. Společnost TRUMPF ani její partnerské společnosti nepřebírají žádnou záruku ani ručení v souvislosti s jakýmkoli použitím těchto webových stránek nebo se správností a úplností informací, které jsou v nich obsaženy. Záruka není přebírána zejména za škody jakéhokoli druhu ohledně úplnosti a správnosti údajů. Celá informace je podána tak, „jak je uvedena“, bez jakéhokoli výslovného, konkludentního nebo skrytého ručení za závady. To zahrnuje zejména ručení za běžnou kvalitu, vhodnost pro určitý účel nebo vyloučení negativního vlivu, pokud to zákonné předpisy povolují. To platí rovněž pro možné škody, které vzniknou v souvislosti se stahováním jakýchkoli souborových formátů z našich internetových stránek. Uživatelé tímto vyjadřují svůj souhlas s přístupem na tyto webové stránky a s jejich obsahem na vlastní riziko.
  4. Tyto webové stránky jsou určeny pro mezinárodní použití. Společnost TRUMPF nepřebírá žádnou záruku, že informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou celosvětově správné, zejména, že jsou produkty a služby dostupné po celém světě ve stejném druhu a za stejných podmínek. Při načtení těchto webových stránek a/nebo stahování jejich obsahu nesete osobní zodpovědnost za to, že jsou tyto stránky nebo obsah slučitelné s místně platnými zákony v místě vašeho pobytu. Na těchto webových stránkách jsou poskytnuty odkazy na internetové stránky třetích osob, které je vytvořily na vlastní zodpovědnost. Při použití odkazů opouštíte webové stránky společnosti TRUMPF a přecházíte na stránky, jejichž obsah již nespravuje společnost TRUMPF a za něž společnost TRUMPF již nepřebírá žádnou zodpovědnost. Spojení je navázáno výhradně za účelem informace a jako dodatečná služba pro uživatele. Obsah umístěný na takových stránkách není nijak spjat s naší společností. Za škody, které vzniknou z používání obsahu těchto stránek, nepřebírá společnost TRUMPF ani její partnerské společnosti žádnou záruku.
  5. Komentáře k výrobkům nebo produktům zanechané návštěvníky těchto internetových stránek, ani vyjádření jiných návštěvníků (blog) nepředstavují nutně mínění nebo názor společnosti TRUMPF, nýbrž pouze autora takové informace. Komentáře na těchto webových stránkách jsou pravidelně kontrolovány ohledně nápadných jevů, jako např. urážlivá vyjádření, chyby, pomluvy, obscénní, podněcující, rasistické nebo pornografické materiály. Provozovatel si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úplné smazání veškerého obsahu těchto webových stránek. Každý návštěvník těchto webových stránek je povinen upozornit provozovatele na protizákonný nebo urážlivý obsah. Přivlastňování cizího obsahu z titulu poskytovatele obsahu ve smyslu § 7 zákona o telekomunikacích je vyloučeno.
  6. Jako uživatel těchto webových stránek jste povinen zabránit škodám společnosti TRUMPF vyplývajícím z jakýchkoli právních nároků, ztrát, ručení, soudních žalob a správního řízení a nákladům, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti s používáním diskusí, chatů, rozesílání materiálů, přenosu materiálů, s nástěnkami a podobnými záležitostmi, které jsou obsaženy na těchto webových stránkách, k jejichž vzniku by mohlo dojít v důsledku porušení tohoto prohlášení. Takové právní nároky obsahují zejména právní nároky na základě zneužití značek, obchodních názvů, autorských práv a patentů, ředění značek, protiprávního nesouladu se smluvními nebo budoucími obchodními vztahy, nekalé soutěže, pomluv nebo poškození dobrého jména, nesprávné prezentace nebo porušení povinnosti ručení nebo jakéhokoli negativního ovlivnění či poškození obchodní činnosti.

VI. Souhlas

Používáním/načtením stávajících internetových stránek vyjadřuje uživatel svůj souhlas se zde uvedenými podmínkami užití. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas s vyhodnocováním svého přístupu za čistě statistickými účely bez osobních údajů. Společnost TRUMPF si vyhrazuje právo na používání jakýchkoli informací zprostředkovaných prostřednictvím těchto webových stránek, a to včetně zde obsažených námětů, vynálezů, konceptů, metod nebo obsaženého know-how za jakýmkoli účelem, například pro oznámení třetím osobám a/nebo vývoj, výrobu a/nebo distribuci produktů nebo služeb na trh, pokud to zákonné předpisy povolují.

VII. Závěrečná ustanovení

Společnost TRUMPF si vyhrazuje výslovné právo na změnu, doplňování, smazání částí těchto stránek nebo celé nabídky nebo publikaci dočasně či trvale pozastavit, a to bez jakékoli předchozího ohlášení. Na tyto Všeobecné podmínky užití a veškeré povinnosti, které z nich vyplývají, se vztahují německé zákony, a sice s vyloučením kolizního práva nebo obchodního práva OSN (CISG) či jejich částí. Soudní příslušnost má město Stuttgart. Společnost TRUMPF si vyhrazuje právo na podání žaloby v jakémkoli jiném povoleném místě soudní příslušnosti.

Servis a kontakt