You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Podmínky užití | TRUMPF

Podmínky používání MyTRUMPF

I. Preambule

Společnost TRUMPF GmbH + Co KG (následně nazývaná TRUMPF) provozuje pro sebe a také pro společnosti s ní spojené ve smyslu § 15 akciového zákona a pro nabyvatele licencí nebo partnery Joint-venture tuto internetovou prezentaci.

Veškeré informace, dokumenty a grafická zobrazení, které jsou společností TRUMPF a společnostmi s ní spojenými uveřejňovány na internetu, jsou sestaveny podle nejlepšího vědomí a svědomí. Stále se snažíme rozšiřovat a aktualizovat nabídku na tomto serveru. Odkazy na jiné internetpvé publikace nemají být vnímány jako doporučení příslušné společnosti, jejích produktů nebo služeb.

Podmínky užití MyTRUMPF

I. Předmluva

Společnost TRUMPF GmbH + Co KG (dále jen TRUMPF) provozuje pro sebe a pro své partnerské společnosti ve smyslu § 15 zákona o akciových společnostech, jakož i pro uživatele nebo Joint Venture partnery tuto internetovou prezentaci.

Veškeré informace, dokumenty a grafické prvky, které jsou uveřejněny společností TRUMPF a jejími partnerskými společnostmi na internetu, byly shromážděny podle nejlepšího vědomí a svědomí, pečlivě přezkoumány a splňují platné právní předpisy. Neustále klademe důraz na rozšiřování a aktualizaci nabídky na tomto serveru. Odkazy na jiné internetové prezentace nejsou chápány jako doporučení pro příslušnou společnost, její produkty či služby.

II. Podmínky užití a autorské právo

Používání této internetové prezentace podléhá následujícím podmínkám užití. Svojí registrací [nebo pozdějším opakovaným přihlášením] vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Společnost TRUMPF může podmínky užití kdykoli aktualizovat nebo změnit. Příslušné znění podmínek je závazné. Uživatelé těchto webových stránek jsou povinni se informovat o těchto podmínkách užití při každé své návštěvě. Pokud by byla na těchto webových stránkách uvedena specifičtější ustanovení, mají přednost před ustanoveními těchto podmínek užití. 

Informace zveřejněné na těchto webových stránkách (text, obrázky, grafické prvky, animace, mediální objekty a také jejich uspořádání) podléhají ochraně autorského práva a dalším ochranným předpisům. Obsah těchto stránek nesmí být bez souhlasu společnosti TRUMPF pro komerční účely kopírován, upravován ani zpřístupňován třetím osobám. Upozornění na autorská práva společnosti TRUMPF musí být obsaženo na každé kopii našich publikací nebo jejich částí. Povoleno není zejména rozmnožování, překládání a ukládání a zpracování v jiných médiích. Některé stránky obsahují obrázky, texty nebo mediální objekty, které podléhají autorskému právu třetích osob.

III. Registrace

Všichni uživatelé se musí pro členství na této internetové platformě nejprve zaregistrovat. Za tímto účelem je nutné, aby uživatelé poskytli své osobní údaje. Uživatelé této platformy potvrzují, že veškeré údaje zadané při registraci jsou pravdivé a úplné. Přihlášení je možné vždy pouze pro jednotlivé, fyzické osoby.   Používání „skupinových účtů“ není povoleno. Každý uživatel se smí zaregistrovat pouze jednou a založit si jeden profil. S přístupovými údaji je nutné zacházet důvěrně. Převádění přístupových dat na třetí osoby, např. předávání uživatelských jmen a hesel, není povoleno.
Nárok na registraci a užívání této internetové platformy je vyloučen. Pro zacházení s daty zde naleznete prohlášení o ochraně dat.

Společnost TRUMPF je oprávněna dočasně nebo trvale zamezit členům v dalším používání této internetové platformy, zejména pokud tito uživatelé poskytli nesprávné údaje při přihlášení, porušili podmínky užití a/nebo zákonné předpisy. V takovém případě bude přístup k této internetové platformě zablokován. Členové jsou oprávněni vypovědět svoji registraci kdykoli bez uvedení důvodu. Výpověď registrace směřujte v textové podobě na kontaktní adresu uloženou v sekci  Kontakty.

IV. On-line objednávky

Pro všechny objednávky, které jsou učiněny v rámci on-line nabídky, platí výhradně smluvní podmínky společnosti TRUMPF, zejména Všeobecné prodejní a dodací podmínky (TRUMPF VOP) příslušné země v platném znění. Odkaz na VOP naleznete v sekci Tiráž na této webové stránce.

V. Ručení

  1. Společnost TRUMPF shromáždila informace, které naleznete na těchto webových stránkách, z interních a externích zdrojů podle nejlepšího vědomí a svědomí a s profesionální důkladností. Neustále klademe důraz na stálé rozšiřování a aktualizaci této informační nabídky. Informace na těchto webových stránkách slouží pro prezentaci společnosti TRUMPF a jejích produktů a služeb. Mějte prosím na paměti, že tyto informace byly platné v den svého uveřejnění, nyní však mohou být již neaktuální. Z tohoto důvodu byste měli informace, na které na těchto webových stránkách narazíte, přezkoumat, než je jakýmkoli způsobem použijete.
  2. Poradenství na těchto webových stránkách neosvobozuje od vlastního prostudování našich aktuálních upozornění k poradenství a našich produktů v ohledu na jejich vhodnost pro zamýšlené metody a účely. Potřebujete-li ohledně svých produktů nebo služeb speciální poradenství nebo instrukce, bezprostředně se na nás, prosím, obraťte.
  3. Společnost TRUMPF ani její partnerské společnosti nepřebírají žádnou záruku ani ručení v souvislosti s jakýmkoli použitím těchto webových stránek nebo se správností a úplností informací, které jsou v nich obsaženy. Záruka není přebírána zejména za škody jakéhokoli druhu ohledně úplnosti a správnosti údajů. Celá informace je podána tak, „jak je uvedena“, bez jakéhokoli výslovného, konkludentního nebo skrytého ručení za závady. To zahrnuje zejména ručení za běžnou kvalitu, vhodnost pro určitý účel nebo vyloučení negativního vlivu, pokud to zákonné předpisy povolují. To platí rovněž pro možné škody, které vzniknou v souvislosti se stahováním jakýchkoli souborových formátů z našich internetových stránek. Uživatelé tímto vyjadřují svůj souhlas s přístupem na tyto webové stránky a s jejich obsahem na vlastní riziko.
  4. Tyto webové stránky jsou určeny pro mezinárodní použití. Společnost TRUMPF nepřebírá žádnou záruku, že informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou celosvětově správné, zejména, že jsou produkty a služby dostupné po celém světě ve stejném druhu a za stejných podmínek. Při načtení těchto webových stránek a/nebo stahování jejich obsahu nesete osobní zodpovědnost za to, že jsou tyto stránky nebo obsah slučitelné s místně platnými zákony v místě vašeho pobytu. Na těchto webových stránkách jsou poskytnuty odkazy na internetové stránky třetích osob, které je vytvořily na vlastní zodpovědnost. Při použití odkazů opouštíte webové stránky společnosti TRUMPF a přecházíte na stránky, jejichž obsah již nespravuje společnost TRUMPF a za něž společnost TRUMPF již nepřebírá žádnou zodpovědnost. Spojení je navázáno výhradně za účelem informace a jako dodatečná služba pro uživatele. Obsah umístěný na takových stránkách není nijak spjat s naší společností. Za škody, které vzniknou z používání obsahu těchto stránek, nepřebírá společnost TRUMPF ani její partnerské společnosti žádnou záruku.
  5. Komentáře k výrobkům nebo produktům zanechané návštěvníky těchto internetových stránek, ani vyjádření jiných návštěvníků (blog) nepředstavují nutně mínění nebo názor společnosti TRUMPF, nýbrž pouze autora takové informace. Komentáře na těchto webových stránkách jsou pravidelně kontrolovány ohledně nápadných jevů, jako např. urážlivá vyjádření, chyby, pomluvy, obscénní, podněcující, rasistické nebo pornografické materiály. Provozovatel si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úplné smazání veškerého obsahu těchto webových stránek. Každý návštěvník těchto webových stránek je povinen upozornit provozovatele na protizákonný nebo urážlivý obsah. Přivlastňování cizího obsahu z titulu poskytovatele obsahu ve smyslu § 7 zákona o telekomunikacích je vyloučeno.
  6. Jako uživatel těchto webových stránek jste povinen zabránit škodám společnosti TRUMPF vyplývajícím z jakýchkoli právních nároků, ztrát, ručení, soudních žalob a správního řízení a nákladům, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti s používáním diskusí, chatů, rozesílání materiálů, přenosu materiálů, s nástěnkami a podobnými záležitostmi, které jsou obsaženy na těchto webových stránkách, k jejichž vzniku by mohlo dojít v důsledku porušení tohoto prohlášení. Takové právní nároky obsahují zejména právní nároky na základě zneužití značek, obchodních názvů, autorských práv a patentů, ředění značek, protiprávního nesouladu se smluvními nebo budoucími obchodními vztahy, nekalé soutěže, pomluv nebo poškození dobrého jména, nesprávné prezentace nebo porušení povinnosti ručení nebo jakéhokoli negativního ovlivnění či poškození obchodní činnosti.

VI. Souhlas

Používáním/načtením stávajících internetových stránek vyjadřuje uživatel svůj souhlas se zde uvedenými podmínkami užití. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas s vyhodnocováním svého přístupu za čistě statistickými účely bez osobních údajů. Společnost TRUMPF si vyhrazuje právo na používání jakýchkoli informací zprostředkovaných prostřednictvím těchto webových stránek, a to včetně zde obsažených námětů, vynálezů, konceptů, metod nebo obsaženého know-how za jakýmkoli účelem, například pro oznámení třetím osobám a/nebo vývoj, výrobu a/nebo distribuci produktů nebo služeb na trh, pokud to zákonné předpisy povolují.

VII. Závěrečná ustanovení

Společnost TRUMPF si vyhrazuje výslovné právo na změnu, doplňování, smazání částí těchto stránek nebo celé nabídky nebo publikaci dočasně či trvale pozastavit, a to bez jakékoli předchozího ohlášení. Na tyto Všeobecné podmínky užití a veškeré povinnosti, které z nich vyplývají, se vztahují německé zákony, a sice s vyloučením kolizního práva nebo obchodního práva OSN (CISG) či jejich částí. Soudní příslušnost má město Stuttgart. Společnost TRUMPF si vyhrazuje právo na podání žaloby v jakémkoli jiném povoleném místě soudní příslušnosti.

II. Práva používání a autorské právo

Používání této webové stránky podléhá následujícím podmínkám používání. S Vaší registrací [nebo s Vaším pozdějším opětovným přihlášením] s nimi souhlasíte. Společnost TRUMPF může podmínky používání kdykoli aktualizovat nebo změnit. Změny těchto podmínek používání Vám budou nabídnuty v textové formě nejdéle dva měsíce před navrhovanou dobou účinnosti. Změny může společnost TRUMPF nabízet také prostřednictvím informace při přihlášení. Váš souhlas se změnami těchto podmínek používání je považován za udělený, pokud platnost nebudete rozporovat do navrhované doby účinnosti. Na tuto účinnost schválení Vás společnost TRUMPF upozorní při nabídce změny podmínek používání.

Na této webové stránce poskytnuté informace (text, obrázky, grafická zobrazení, animace, mediální objekty a také jejich uspořádání) podléhají ochraně autorského práva a jiných zákonů na ochranu. Obsah těchto stránek nesmí být bez souhlasu společnosti TRUMPF kopírován ke komerčním účelům, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám. Pokud bylo povoleno používání ze strany TRUMPF, musí být upozornění na autorské právo TRUMPF obsaženo na každé kopii našich publikací nebo jejich dílů. Především není povoleno rozmnožování, překlady a ukládání a zpracování v jiných médiích. Některé stránky obsahují obrázky, texty nebo mediální objekty, které podléhají autorskému právu třetích osob.

III. Registrace, ochrana osobních údajů

Všichni uživatelé se musejí nejdříve registrovat, aby se stali členy internetové platformy. K tomuto účelu je nutné, aby uživatelé poskytli osobní údaje. Uživatelé platformy zaručují, že veškeré údaje uvedené při registraci jsou pravdivé a kompletní. Přihlášení je možné provést vždy pouze pro jednotlivou fyzickou osobu.   Používání „skupinových účtů“ není přípustné. Každý uživatel se smí registrovat pouze jednou a založit jeden profil. S přístupovými údaji je potřeba zacházet důvěrně. Není přípustný přenos přístupů na třetí osoby např. předáním uživatelského jména a hesla.

Neexistuje žádný nárok na registraci a používání internetové platformy. Podrobnosti k zacházení s Vašimi osobními údaji naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů. TRUMPF vyhodnocuje přístupy pouze k čistě statistickým účelům bez osobních údajů.

Společnost TRUMPF je oprávněna členy předběžně nebo trvale vyloučit z dalšího používání internetové platformy, především když při přihlášení uvedli chybné údaje, porušili podmínky používání a/nebo zákonné předpisy. V tomto případě bude přístup k internetové platformě zablokován. Členové jsou oprávněni registraci kdykoli vypovědět bez údání důvodů. Vypovězení je třeba v textové formě směrovat na osoby, jejichž údaje jsou uvedené v kontaktu.

IV. Online objednávky

Pro všechny objednávky, které se uskuteční v rámci online nabídky, platí výhradně smluvní podmínky společnosti TRUMPF, především Všeobecné prodejní a dodací podmínky (TRUMPF AGB) příslušné země v jejich právě platné formě. Odkaz na tyto podmínky (AGB) naleznete v impressu této webové stránky.

V. Ručení

Společnost TRUMPF se snaží stále rozšiřovat a aktualizovat tuto informační nabídku. Informace na této webové stránce slouží pouze k prezentaci společnosti TRUMPF a jejích produktů a služeb. Vezměte prosím v úvahu, že tyto informace byly aktuální v den jejich uveřejnění, v dobu jejich vyvolání ale mohou být zastaralé. Z tohoto důvodu byste měli informace, které obdržíte na této webové stránce, nejdříve překontrolovat, než je - jakýmkoli způsobem - použijete.

Poradenství na této webové stránce Vás neosvobozuje od Vaší vlastní kontroly našich aktuálních poradenských údajů a také kontroly produktů ohledně jejich vhodnosti rpo zamýšlené postupy a účely. Pokud potřebujete speciální rady nebo návody ohledně našich produktů nebo služeb, okamžitě nás prosím kontaktujte.

Společnost TRUMPF a s ní spojené společnosti nepřebírají žádnou záruku a žádné ručení v souvislosti s jakýmkoli používáním této webové stránky, nebo za správnost a úplnost informací na ní obsažených. Zejména nebude převzato žádné ručení za škody jakéhokoli druhu ohledně kompletnosti a správnosti údajů. Veškeré informace jsou sdělovány „tak jak jsou uvedeny“, bez jakékoli výslovné, konkludentní nebo mlčenlivé odpovědnosti za vady. To zahrnuje zejména záruku obvyklé kvality, vhodnost k určitému účelu nebo nepoškozování, pokud je to vždy zákonně přípustné. To platí stejně tak pro možné škody, které vzniknou v souvislosti se stahováním jakýchkoli forem souborů z našich internetových stránek. Uživatelé prohlašují, že souhlasí s tím, že tuto webovou stránku a její obsah používají na vlastní riziko.

Tato webová stránka je určena pro mezinárodní používání. Společnost TRUMPF však nepřebírá žádné ručení za to, že informace prezentované na této webové stránce jsou celosvětové správné, především za to, že produkty a služby jsou celosvětově dostupné stejným způsobem a za stejných podmínek. Pokud si otevřete tuto webovou stránku a/nebo si stáhnete obsah, tak jste sami zodpovědni za to, že to je v souladu s lokálními zákony platnými ve Vašem místě pobytu. Na této webové stránce jsou uvedeny odkazy na internetové stránky třetích stran, které je vytvořily na vlastní zodpovědnost. Při používání odkazů opouštíte webovou stránku TRUMPF a dostanete se na stránky, jejichž obsahy již nebudou spravovány TRUMPF a za které TRUMPF nepřebírá odpovědnost. Spojení se uskutečňuje výhradně za účelem informace a jako dodatečná služba pro uživatele. Tam vytvořené obsahy nemají žádnou souvislost s naší společností. Za škody, které vzniknou z používání obsahů těchto stránek společnost TRUMPF a s ní spojené společnosti nepřebírají žádnou záruku.

Komentáře uvedené návštěvníky internetové stránky k výrobkům nebo produktům, nebo výpovědi jiných návstěvníků (blog) nepředstavují nutně názor nebo náhled TRUMPF, nýbrž pouze názor jejich tvůrce. Společnost TRUMPF je oprávněna a povinna při získání znalostí u obsahů, které jsou protiprávní nebo porušují tyto podmínky používání příp. u nichž existuje takové podezření, tyto obsahy bez další zprávy uživateli zcela nebo částečně smazat nebo zablokovat.  Každý uživatel webové stránky je nabádán, aby provozovatele upozornil na nezákonné nebo pohoršlivé obsahy.

Vy jste jako uživatel webové stránky povinni, TRUMPF ušetřit jakýchkoli právních nároků, ztrát, ručení, stížností, soudních nebo správních postupů a nákladů, které vzniknou z a nebo v souvilosti s protiprávním používáním diskusí, chatů, zasílání, předávání, Bulletin Boards a podobných, které jsou obsaženy v této webové stránce, včetně těch, které by mohly vzniknout z porušení tohoto prohlášení. Takové právní nároky obsahují především právní nároky na základě zneužití značek, obchodních značek, autorských práv a patentů, snížení hodnoty značek, protoprávní kolize se smluvními nebo pravoděpodobnými obchodními vztahy, nekalé konkurence, pomluv nebo poškození dobré pověsti, chybného prezentování nebo porušování povinnosti záruky nebo jiných obchodních porušení nebo škod.

VI. Prohlášení o souhlasu

S používáním/otevřením uvedených webových stránek vyjadřuje uživatel svůj souhlas se zde formulovanými podmínkami používání. TRUMPF si vyhrazuje, veškeré informace předané přes tuto webovou stránku včetně veškerých v ní obsažených nápadů, vynálezů, konceptů, metod nebo obsaženého know-how používat pro každý účel, například pro sdělení třetím osobám a/nebo vývoj, výrobu a/nebo uvedení produktů nebo služeb na trh, pokud je to zákonně přípustné.

VII. Závěrečná ustanovení

TRUMPF si výslovně vyhrazuje právo bez zvláštního oznámení měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo obsah celé nabídky nebo uveřejnění pozastavit dočasně či s konečnou platností. Na tyto Všeobecné podmínky používání a veškeré povinnosti, které z toho vyplývají, se vztahuje německé právo, a to sice s vyloučením kolizního práva a kupního práva UN (CISG) nebo jeho částí. Sídlo soudu je Stuttgart. TRUMPF si vyhrazuje právo podání žaloby na každém jiném přípustném sídle soudu.

Servis a kontakt