Podmínky užití MyTRUMPF

I. Předmluva

Tuto internetovou prezentaci provozuje společnost TRUMPF SE + Co. KG (holding) (dále jen TRUMPF) pro sebe a pro své partnerské společnosti ve smyslu § 15 zákona o akciových společnostech a pro uživatele licence nebo Joint Venture partnery.

Veškeré informace, dokumenty a grafické prvky, které jsou uveřejněny společností TRUMPF a jejími partnerskými společnostmi na internetu, byly shromážděny podle nejlepšího vědomí a svědomí. Neustále klademe důraz na rozšiřování a aktualizaci nabídky na tomto serveru. Odkazy na jiné internetové prezentace nejsou chápány jako doporučení pro příslušnou společnost, její produkty či služby.

II. Podmínky užití a autorské právo

Používání této internetové prezentace podléhá následujícím podmínkám užití. Svojí registrací [nebo pozdějším opakovaným přihlášením] vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Společnost TRUMPF může podmínky užití kdykoli aktualizovat nebo změnit. Změna těchto podmínek užití vám bude nabídnuta v textové podobě nejpozději dva měsíce před navrženým okamžikem konce účinnosti. Změny může TRUMPF nabídnout i formou informace při přihlášení. Váš souhlas se změnami těchto podmínek užití je považován za udělený, pokud platnost neodmítnete do navrženého okamžiku konce účinnosti. Na toto schválení vás TRUMPF upozorní při nabídce ke změně podmínek užití.

Informace zveřejněné na těchto webových stránkách (text, obrázky, grafické prvky, animace, mediální objekty a také jejich uspořádání) podléhají ochraně autorského práva a dalším zákonným předpisům. Obsah těchto stránek nesmí být bez souhlasu společnosti TRUMPF pro komerční účely kopírován, upravován ani zpřístupňován třetím osobám Pokud bylo používání ze strany společnosti TRUMPF schváleno, musí každá kopie našich publikací nebo jejich částí obsahovat upozornění na autorská práva společnosti TRUMPF. Povoleno není zejména rozmnožování, překlad a ukládání a zpracování v jiných médiích. Některé stránky obsahují obrázky, texty nebo mediální objekty, které podléhají autorskému právu třetích osob.

Předáním obsahu přes portál poskytuje uživatel společnosti TRUMPF nevýhradní, místně, obsahově a časově neomezené právo využívat tento obsah v originální nebo upravené, zpracované nebo přepracovaní podobě, to znamená zejména jeho trvalé nebo dočasné ukládání, načítání a zobrazování.

III. Registrace, ochrana osobních údajů

Všichni uživatelé se musí pro členství na této internetové platformě nejprve zaregistrovat. K tomuto účelu je nutné, aby uživatelé poskytli své osobní údaje. Uživatelé platformy potvrzují, že veškeré údaje uvedené při registraci jsou pravdivé a úplné. Přihlášení je možné vždy pouze pro jednotlivé, fyzické osoby. Používání „skupinových účtů“ není povoleno. Každý uživatel se smí zaregistrovat pouze jednou a založit si jeden profil. S přístupovými údaji je nutné zacházet důvěrně. Převádění přístupových dat na třetí osoby, např. předávání uživatelských jmen a hesel, není povoleno.

Nárok na registraci a užívání této internetové platformy je vyloučen. Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost TRUMPF vyhodnocuje přístupy k čistě statistickým účelům bez osobních údajů.

Společnost TRUMPF je oprávněna dočasně nebo trvale zamezit členům v dalším používání této internetové platformy, zejména pokud tito uživatelé poskytli při přihlášení nesprávné údaje, porušili podmínky užití a/nebo zákonné předpisy. V takovém případě bude přístup k internetové platformě zablokován. Členové jsou oprávněni vypovědět svoji registraci kdykoli bez uvedení důvodů. Výpověď směřujte v textové podobě na kontaktní údaje uložené v části Kontakty.

IV. On-line objednávky

Pro všechny objednávky, které jsou učiněny v rámci on-line nabídky, platí výhradně smluvní podmínky společnosti TRUMPF, zejména Všeobecné prodejní a dodací podmínky (VOP TRUMPF) příslušné země v platném znění. Odkaz k VOP naleznete v tiráži této webové stránky. TRUMPF umožňuje objednávky v rámci online nabídky, prodejci jsou vždy firmy spojené se společností TRUMPF. 

Vaše objednávka v MyTRUMPF Webshop představuje nabídku od Vás společnosti TRUMPF na uzavření kupní smlouvy. Přijetí Vaší nabídky je na společnosti TRUMPF. Ke kupní smlouvě dojde teprve zasláním potvrzení zakázky společností TRUMPF nebo zasláním objednaného zboží společností TRUMPF. Společnost TRUMPF zasílá obvykle nejprve e-mail k potvrzení, že Vaše objednávka došla. Tento e-mail nepředstavuje ještě žádné přijetí Vaší nabídky na uzavření kupní smlouvy.

V. Ručení

Společnost TRUMPF se snaží tuto nabídku informací stále rozšiřovat a aktualizovat. Informace na těchto webových stránkách slouží pro prezentaci společnosti TRUMPF a jejích produktů a služeb. Respektujte prosím, že tyto informace byly aktuální v den jejich uveřejnění, k okamžiku vyvolání ale mohou být zastaralé. Z tohoto důvodu byste měli informace, na které na těchto webových stránkách narazíte, zkontrolovat, než je jakýmkoli způsobem použijete.

Poradenství na těchto webových stránkách nezbavuje nutnosti prostudovat naše aktuální upozornění k poradenství a naše produkty s ohledem na jejich vhodnost pro zamýšlené metody a účely. Potřebujete-li speciální poradenství nebo instrukce k našim produktům nebo službám, tak se na nás prosím kdykoli obraťte.

Společnost TRUMPF ani její partnerské společnosti nepřebírají žádnou záruku ani ručení v souvislosti s jakýmkoli použitím těchto webových stránek nebo se správností a úplností informací, které jsou v nich obsaženy. Záruka není přebírána zejména za škody jakéhokoli druhu ohledně úplnosti a správnosti údajů. Celá informace je podána tak, „jak je uvedena“, bez jakéhokoli výslovného, konkludentního nebo skrytého ručení za závady. To zahrnuje zejména ručení za běžnou kvalitu, vhodnost pro určitý účel nebo vyloučení negativního vlivu, pokud to zákonné předpisy povolují. To platí rovněž pro možné škody, které vzniknou v souvislosti se stahováním jakýchkoli souborových formátů z našich internetových stránek. Uživatelé tímto vyjadřují svůj souhlas s přístupem na tyto webové stránky a s jejich obsahem na vlastní riziko.

Tyto webové stránky jsou určeny pro mezinárodní použití. Společnost TRUMPF nepřebírá žádnou záruku, že informace uveřejněné na těchto webových stránkách jsou celosvětově správné, zejména, že jsou produkty a služby dostupné po celém světě ve stejném rozsahu a za stejných podmínek. Pokud tyto webové stránky vyvoláte a/nebo stáhnete obsah, jste sami zodpovědní za to, že to je slučitelné s lokálními zákony platnými v místě vašeho pobytu. Na těchto webových stránkách jsou nabízeny odkazy na internetové stránky třetích stran, které je vytvořily na vlastní zodpovědnost. Při použití odkazů opouštíte webové stránky společnosti TRUMPF a přecházíte na stránky, jejichž obsah již nespravuje společnost TRUMPF a za něž společnost TRUMPF nepřebírá žádnou zodpovědnost. Spojení je navázáno výhradně za účelem informace a jako dodatečná služba pro uživatele. Obsah umístěný na takových stránkách není nijak spjat s naší společností. Za škody, které vzniknou z používání obsahu těchto stránek, nepřebírá společnost TRUMPF ani její partnerské společnosti žádnou záruku.

Komentáře k výrobkům nebo produktům zanechané návštěvníky těchto internetových stránek, ani vyjádření jiných návštěvníků (blog) nepředstavují nutně mínění nebo názor společnosti TRUMPF, nýbrž pouze autora takové informace. Společnost TRUMPF je oprávněna a povinna při zjištění obsahu, který je protiprávní a nebo porušuje tyto podmínky užití, popř. u něj existuje takovéto podezření, tento obsah bez dalšího oznámení uživatelům zcela nebo částečně vymazat nebo zablokovat.  Každého uživatele webových stránek žádáme, aby provozovatele upozornil na nezákonný nebo závadný obsah.

Jako uživatel těchto webových stránek jste povinni zabránit škodám společnosti TRUMPF vyplývajícím z jakýchkoli právních nároků, ztrát, ručení, soudních žalob a správního řízení, a nákladům, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti s protiprávním používáním diskusí, chatů, rozesílání materiálů, přenosu materiálů, s nástěnkami a podobnými záležitostmi, které jsou obsaženy na těchto webových stránkách, k jejichž vzniku by mohlo dojít v důsledku porušení tohoto prohlášení. Takové právní nároky obsahují zejména právní nároky na základě zneužití značek, obchodních názvů, autorských práv a patentů, ředění značek, protiprávního nesouladu se smluvními nebo budoucími obchodními vztahy, nekalé soutěže, pomluv nebo poškození dobrého jména, nesprávné prezentace nebo porušení povinnosti ručení nebo jakéhokoli negativního ovlivnění či poškození obchodní činnosti.

VI. Souhlas

Používáním/otevřením těchto webových stránek vyjadřuje uživatel souhlas se zde formulovanými podmínkami užití. Společnost TRUMPF si vyhrazuje právo na využití informací zprostředkovaných prostřednictvím těchto webových stránek, a to včetně všech zde obsažených námětů, vynálezů, konceptů, metod nebo obsaženého know-how k jakémukoli účelu, například pro oznámení třetím osobám a/nebo vývoj, výrobu a/nebo distribuci produktů nebo služeb na trh, pokud to zákonné předpisy povolují.

VII. Závěrečná ustanovení

Společnost TRUMPF si vyhrazuje výslovné právo na změnu, doplňování, smazání částí těchto stránek nebo celé nabídky nebo zveřejnění dočasně či trvale pozastavit. Na tyto Všeobecné podmínky užití a veškeré povinnosti, které z nich vyplývají, se vztahují německé zákony, a to s vyloučením kolizního práva nebo obchodního práva OSN (CISG) či jejich částí. Soudní příslušnost je Stuttgart. Společnost TRUMPF si vyhrazuje právo na podání žaloby v jakémkoli jiném povoleném místě soudní příslušnosti.

Servis a kontakt