Výběr země / regionu a jazyka

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost TRUMPF SE + Co. KG a její přidružené podniky, dále jen koncern TRUMPF, těší váš zájem o naše podniky, naše produkty a služby. Ochrana osobních údajů při zpracování během celého obchodního procesu je pro nás důležitým požadavkem.

Společnost TRUMPF SE + Co. KG je provozovatelem všech mezinárodních internetových stránek koncernu TRUMPF a přičleněných webových aplikací. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny webové stránky provozované koncernem TRUMPF a pro jiná zpracování osobních údajů v rámci koncernu TRUMPF. Webové stránky, ke kterým vedou naše externí odkazy, zde nejsou zahrnuty.

V následujícím textu je vysvětleno, jaké informace na našich webových stránkách během vaší návštěvy shromažďujeme a jak se tyto informace využívají. Dále zde naleznete všeobecné informace k zacházení s osobními údaji, např. v rámci procesu žádosti o místo, veletrhů, akcí, a také v rámci registrace k našim B2B portálům nebo při změně marketingových opatření.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je vám se svým týmem k dispozici v případě žádostí týkajících se ochrany údajů.

Směřujte prosím své žádosti na následující e-mailovou adresu: privacy@trumpf.com nebo na svou místní kontaktní osobu

Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou a identifikovatelnou fyzickou osobu. Spadají sem i informace jako např. vaše skutečné jméno, vaše adresa, vaše telefonní číslo a vaše datum narození. Informace, které nejsou přímo spojeny s vaší skutečnou identitou, jako např. oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů stránky, nejsou osobní údaje.

Vaše práva

Co se týče vašich osobních údajů, máte právo od nás požadovat zprávu, opravu, vymazání nebo omezení podle zákonných nařízení. Vaše údaje vám na vyžádání poskytneme mimo jiné také ve strukturovaném, běžném a strojové čitelném formátu. Pokud použijeme vaše údaje na základě vašeho souhlasu (například při přihlášení k odběru našeho newsletteru e-mailem), můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Po odvolání už vaše údaje k tomuto účelu nepoužijeme. Pokud bychom měli sledovat váš oprávněný zájem na zpracování vašich údajů, můžete se kvůli odvolání obrátit rovněž na nás. V takovém případě nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze v případě, že by vznikly naléhavé důvody vyžadující ochranu a důvody, u kterých převládají rozpory se zájmem pro další uložení, nebo pokud zpracování slouží ke sledování právních nároků. Pokud zpracováváme v aše osobní údaje pro přímou reklamu, můžete proti zpracování bez udání důvodů kdykoli vznést námitku. V takovém případě nebudeme údaje dále používat pro přímou reklamu. Samozřejmě můžete vždy také kontaktovat příslušné dozorčí úřady.

Doplňující informace podle čl. 13 DSGVO (Obecné nařízení k ochraně osobních údajů) naleznete níže.

Vymazání údajů

Pokud již nejsou vaše údaje potřebné pro zmíněné účely včetně vyúčtování, vymažou se. Pamatujte přitom, že se u každého vymazání údaje nejprve jen zablokují a vymažou se s konečnou platností teprve s časovým odstupem, abychom se vyhnuli vymazaní nedopatřením, event. úmyslnému poškození. Z technických důvodů se údaje duplikují příp. v záložních souborech a zrcadlení služeb. Takové kopie se vymažou také teprve s technicky podmíněným časovým odstupem.

Předání osobních údajů do třetích zemí

Pokud jste přes naše nastavení cookie dali souhlas s umisťováním a načítáním cookies, může dojít k předání vašich osobních údajů do třetích zemí. Následně naleznete přehled o používaných službách se sídlem ve třetí zemi a na jakém právním základě společnost TRUMPF předává vaše osobní údaje.

Společnost Třetí země, kterých se to týká Právní základ
Akamai Technologies, Inc. USA EU-US Data Privacy Framework Agreement
Fonticons , Inc USA Souhlas, čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR
Google LLC USA EU-US Data Privacy Framework Agreement
Hotjar UK Limited Spojené království Rozhodnutí o odpovídající ochraně
LinkedIn Corporation USA Standardní smluvní klauzule
Meta Platforms, Inc. USA Souhlas, čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR
Microsoft Corporation USA EU-US Data Privacy Framework Agreement
X Corp. USA Souhlas, čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR

Jednotlivosti k příslušným postupům zpracování naleznete dále níže v tomto prohlášení o ochraně údajů. Pokud je jako právní základ uveden „Souhlas, čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR“, upozorňujeme vás na to, že zpracování vašich osobních údajů probíhá ve třetí zemi, která Evropskou komisí není zařazena jako bezpečná třetí země. Zde existuje riziko, že vaše údaje mohou podléhat přístupu ze strany úřadů za účelem kontroly a dohledu, proti němuž nemusí být vymahatelná účinná právní ochrana ani dotčená práva. Můžete nastavením cookie zabránit tomu, aby vaše údaje byly předány těmto příjemcům.

Použití a šíření osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje používáme výlučně účelově, jako například k technické administraci webových stránek a ke splnění vašich přání a požadavků, takže zpravidla k vyřízení smlouvy, která s vámi byla uzavřena, nebo k zodpovězení vašich dotazů. Při registraci na našich B2B portálech se údaje používají k provedení přihlášení, a kromě toho, výlučně v zákonně přístupném rámci, k reklamním účelům. Toto reklamní použití můžete kdykoli odříci zasláním krátké zprávy na následující adresu: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

Nedochází k šíření, prodeji nebo jinému přenosu vašich osobních údajů osobám mimo koncern TRUMPF, pouze v případě, že je to nutné za účelem naplnění smlouvy nebo k provedení služby v rámci zpracování objednávky, nebo pokud jste to výslovně povolili.

Zjišťování a zpracování osobních údajů

V protokolových souborech, se přes vyhledávače a formuláře při používání naší webové stránky shromažďují údaje. Když navštívíte naši stránku, naše webové servery uloží, standardně trvale, datové spojení dotazovaného počítače za účelem systémové bezpečnosti, webové stránky, které u nás navštívíte, datum a délku návštěvy, údaje k rozpoznání použitého typu vyhledávače a operačního systému a také webovou stránku, ze které nás navštívíte. Z toho vycházející osobní údaje jako vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa se neevidují, pokud tyto údaje dobrovolně neposkytnete, např. v rámci registrace, dotazníku, soutěže, k realizaci smlouvy nebo žádosti o informaci. Uložené údaje se na webovém serveru použijí k ověření zneužití a následně se vymažou. Doba od posledního přihlášení se používá také v rámci reklamní komunikace, pokud je to zákonně přípustné.

Informace o použití souborů cookie

Rozsah zpracování osobních údajů

Na různých stránkách integrujeme a používáme soubory cookie, abychom umožnili naší webové stránce určité funkce a integrovali externí webové služby. V případě tzv. souborů cookie se jedná o malé textové soubory, které může váš prohlížeč ukládat do vašeho počítače. Tyto textové soubory obsahují charakteristickou posloupnost znaků, která jednoznačně identifikuje prohlížeč, když se na naši webovou stránku vrátíte. Proces ukládání souborů cookie se označuje také jako „instalace cookie“. Soubory cookie mohou být přitom instalovány jak samostatnou webovou stránkou, tak i externími webovými službami.

Právní základ zpracování osobních údajů

Čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR (oprávněný zájem), resp. čl. 6 odst. 1 písm. a, resp. čl. 9 odst. 1 písm. a, resp. čl. 49 odst. 1 písm. a nařízení GDPR (souhlas).

Který právní základ platí, vyplývá z tabulky k souborům cookie uvedené níže v tomto bodě.

Obecně platí, že u souborů cookie, které se ukládají na základě oprávněného zájmu, spočívá náš oprávněný zájem v zaručení funkčnosti naší webové stránky a s tím spojených služeb (technické nezbytné soubory cookie). Navíc se může stát, že se zvýší uživatelská přívětivost souborů cookie a umožní tak individuálnější přístup. Oprávněný zájem rovněž trvá u souborů cookie, které zajišťují bezpečnost webové stránky a tím i vašich osobních údajů. U výše uvedených souborů cookie jsme uvážili mezi vašimi a našimi zájmy.

Pomocí technologie cookie můžeme jednotlivé návštěvníky webové stránky analyzovat a sledovat pouze tehdy, pokud návštěvník webové stránky souhlasil s využitím souborů cookie. I zobrazení individualizované reklamy je možné pouze se souhlasem.

Účel zpracování dat

Soubory cookie jsou instalovány naší stránkou, resp. externími webovými službami pro zachování plné funkčnosti naší webové stránky, pro zlepšení přívětivosti pro obsluhu nebo pro sledování účelu, k němuž byl udělen souhlas. Technologie cookie nám rovněž umožňuje rozpoznání jednotlivých návštěvníků za pomocí pseudonymů, např. pomocí individuálního nebo náhodného ID tak, abychom mohli nabídnout individuálnější služby. Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce.

Doba uchovávání

Níže uvedené soubory cookie se ukládají v prohlížeči po dobu, než je sami smažete nebo než uplyne doba uchovávání. V případě relace cookie se soubory cookie smažou, když relace uplyne. Podrobnosti jsou uvedeny v následujících tabulkách:

Popis souborů cookie

Trumpf.com und MyTrumpf.com

Název cookie Server Účel Právní základ Doba uchovávání Typ
_ga www.trumpf.com Tento soubor cookie přiřadí k uživateli ID, aby nástroj pro sledování webu mohl shromažďovat akce uživatele pod tímto ID. Souhlas 2 roky Sledování
PHPSESSID www.trumpf.com PHP relace cookie Oprávněný zájem Relace Relace
language_iso www.trumpf.com Jazyková preference uživatele Souhlas 6 měsíců Konfigurace
TrumpfCookiesAccepted www.trumpf.com Ukládá preference cookie uživatele Oprávněný zájem 6 měsíců Konfigurace
backlink_referrer www.trumpf.com Používá se, aby bylo možné nabídnout uživateli kvalifikovaný odkaz pro návrat na předtím navštívenou stránku. (vč. názvu předchozí stránky v teaseru) Souhlas Relace Konfigurace
fe_typo_user www.trumpf.com Ověření cookie pro TYPO3 přihlášení do rozhraní (aplikační relace cookie) Oprávněný zájem Relace Ověření
RT www.trumpf.com S tímto souborem cookie se prostřednictvím nástroje Akamai mPulse provádějí analýzy výkonnosti pro vytváření a vylepšování našich nabídek. Souhlas 1 týden Sledování
TrumpfPrivacySettings www.trumpf.com Ukládá preference cookie uživatele Oprávněný zájem 1 rok Konfigurace
Customer Identity Management für Single-Sign-On

Název cookie Server Účel Právní základ Doba uchovávání Typ
JSESSIONID identity.trumpf.com Java relace cookie Oprávněný zájem Relace Relace
NSC_WT-MCjefoujuz.usvnqg.dpn_OBU identity.trumpf.com Tento soubor cookie se používá, aby bylo možné se navzdory vyvažování zátěže dostat vždy k tomu správnému serveru. Oprávněný zájem 2 minut Technicky nezbytné
dlouhý identity.trumpf.com Jazyková preference uživatele Souhlas 3 dny Konfigurace
commonAuthId identity.trumpf.com Soubor cookie nezbytný pro identifikaci relace SSO, viz docs.wso2.com/display/IS550/Authentication+Session+Persistence Oprávněný zájem Relace Ověření
opbs identity.trumpf.com Relace cookie OpenID Provider (OP Browser state cookie). Nezbytné pro relaci Single Sign-On (jednotné přihlašování) na bázi OpenID Connect, viz medium.com/@piraveenaparalogarajah/openid-connect-sessionmanagement-dc6a65040cc Oprávněný zájem Relace Ověření
E-Shop Spotřební a originální díly

Název cookie Server Účel Právní základ Doba uchovávání Typ
RedirectURL www.shop.trumpf.com Relevantní pro přihlašování, obsahuje návrat URL po přihlášení Souhlas Relace Ověření
SecureSessionID-* www.shop.trumpf.com Zajišťuje relaci shopu Oprávněný zájem Relace Bezpečnost
activeAccountPanels www.shop.trumpf.com Obsahuje B2B specifickou logiku pro stránky Můj účet. Oprávněný zájem Relace Relace
pgid-TRUMPF-TNLSite www.shop.trumpf.com Tento soubor cookie ukládá, kterou stránku jste navštívili. Je to zapotřebí pro správnou navigaci v internetovém obchodě. Oprávněný zájem Relace Relace
sid www.shop.trumpf.com S tímto souborem cookie ukládáme, které produkty jste vložili do svého nákupního koše a zda jste ještě přihlášeni, pokud v internetovém obchodě navštívíte jinou stránku. Oprávněný zájem Relace Relace
userid www.shop.trumpf.com Uživatel cookie      
cc-<BasketBORepository> www.shop.trumpf.com Nákupní košík cookie      
ab-<ABTestUUID> www.shop.trumpf.com A/B test cookie      
rvdata-<DomainName> www.shop.trumpf.com Krátce prohlížené produkty      
CountrySelection www.shop.trumpf.com Výsledek dropdown výběru země   Relace  
TrumpfPrivacySettings www.shop.trumpf.com Výsledek potvrzení vrstvy Cookie Consent Layer   31536000s  
DoNotShowAddToWishlistHint www.shop.trumpf.com Odpovídající charakteristika není používána   2592000s  
Oseon Analytics

Název cookie Server Účel Právní základ Doba uchovávání Typ
_ga oseon.my.trumpf.com/ Tento soubor cookie přiřadí k relaci ID, aby nástroj pro sledování webu mohl shromažďovat akce uživatele pod tímto ID. Souhlas 2 roky Sledování
ai_session oseon.my.trumpf.com/ Tento soubor cookie přiřadí k relaci ID, aby nástroj pro analýzu Azure Application Insights mohl shromažďovat chyby a akce relace pod tímto ID. Souhlas 30 minut (obnoveno při aktivitě, max 24 hodin) Sledování
ai_user oseon.my.trumpf.com/ Tento soubor cookie přiřadí k uživateli ID, aby nástroj pro analýzu Azure Application Insights mohl shromažďovat chyby a akce uživatele pod tímto ID. Souhlas 1 rok Sledování
ApplicationGatewayAffinity oseon.my.trumpf.com/ Tento soubor cookie přiřadí k poptávkám ID, aby po sobě následující poptávky mohly být zpracovávány stejnou instancí serveru a data byla konzistentní. Oprávněný zájem Relace Technicky nezbytné
ApplicationGatewayAffinityCORS oseon.my.trumpf.com/ Tento soubor cookie přiřadí k poptávkám ID, aby po sobě následující poptávky mohly být zpracovávány stejnou instancí serveru a data byla konzistentní. Oprávněný zájem Relace Technicky nezbytné
Docware katalog online

Název cookie Server Účel Právní základ Doba uchovávání Typ
JSESSIONID exploded-drawings.trumpf.com Java Session Cookie pro použití technických výkresů Oprávněný zájem Relace Relace
Docware_default_userId exploded-drawings.trumpf.com   Souhlas 2 roky Konfigurace
E-Shop Lisovací nástroje nástroje a E-Shop Originální díly

Název cookie Server Účel Právní základ Doba uchovávání Typ
JSESSIONID .mytrumpf.com Java relace cookie Oprávněný zájem Relace Relace
saplb_* .mytrumpf.com Ověření cookie pro SAP E-Shop Oprávněný zájem Relace Relace
_pk_id.* ecommerce.mytrumpf.com Tento soubor cookie slouží k rozpoznání návštěvníků (např. když návštěvník již má aktivní relaci) a pro výpočet jednoznačných návštěvníků. Souhlas 2 roky Sledování
_pk_ses.* ecommerce.mytrumpf.com Tento soubor cookie slouží pro výpočet počtu návštěv tak, že každému novému návštěvníkovi přidělí ID a návštěvníka jednoznačně přiřadí. Souhlas 2 roky Sledování
JSESSIONID ecommerce.mytrumpf.com Java relace cookie Oprávněný zájem Relace Relace
E-shop Ohýbací nástroje

Název cookie Server Účel Právní základ Doba uchovávání Typ
PHPSESSID www.mytrumpf.com PHP relace cookie Oprávněný zájem Relace Relace
_pk_id.* www.mytrumpf.com Tento soubor cookie slouží k rozpoznání návštěvníků (např. když návštěvník již má aktivní relaci) a pro výpočet jednoznačných návštěvníků. Souhlas 2 roky Sledování
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Tento soubor cookie slouží pro výpočet počtu návštěv tak, že každému novému návštěvníkovi přidělí ID a návštěvníka jednoznačně přiřadí. Souhlas 30 minut Sledování
_pk_ref.* www.mytrumpf.com Sledování cookie Piwik Souhlas 6 měsíců Sledování
Kalendář školení

Název cookie Server Účel Právní základ Doba uchovávání Typ
SKSID www.mytrumpf.com Relace cookie pro aplikaci kalendáře školení. Stará se o přiřazení nákupního koše. Oprávněný zájem 1 den Relace
_pk_id.* www.mytrumpf.com Tento soubor cookie slouží k rozpoznání návštěvníků (např. když návštěvník již má aktivní relaci) a pro výpočet jednoznačných návštěvníků. Souhlas 2 roky Sledování
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Tento soubor cookie slouží pro výpočet počtu návštěv tak, že každému novému návštěvníkovi přidělí ID a návštěvníka jednoznačně přiřadí. Souhlas 30 minut Sledování

Možnost vyslovení nesouhlasu, odvolání souhlasu a vymazání

Můžete svůj prohlížeč nastavit podle svých přání tak, že instalace souborů cookie bude obecně zakázána. V jednotlivých případech můžete pak rozhodnout o přijetí souborů cookie nebo soubory cookie v zásadě akceptovat nebo odmítnout. Soubory cookie lze používat k různým účelům, např. pro rozpoznání, že váš počítač je již spojen s naší webovou stránkou (trvalé soubory cookie) nebo pro ukládání naposledy zobrazených nabídek (soubory cookie relace). Pokud jste nám výslovně udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Upozorňujeme vás, že zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu nebude až do odvolání dotčena.

Svá nastavení souborů cookie můžete kdykoliv odvolat: Nastavení soukromí

Online meetingy prostřednictvím Microsoft Teams

Využíváme Microsoft Teams pro realizaci telefonických anebo video konferencí, webinářů a virtuálních prohlídek (společně „Online meetingy“). Microsoft Teams je součástí Microsoft 365 společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond 98052-6399, USA.

Informace k právnímu základu pro předání vašich osobních údajů do třetích zemí naleznete v kapitole „Předání osobních údajů do třetích zemí“ pod kartou „Obecné informace“.

Pokud budete ze strany společnosti TRUMPF pozváni na online meeting, mohou být zpracovány následující údaje: údaje o účastníkovi (jméno, příjmení, e-mailová adresa, profilová fotka, videoobrázek), údaje o online meetingu (téma, popis) a další údaje, které uvedete prostřednictvím funkce chatu aplikace Microsoft Teams během online meetingu. Pokud je to nezbytné, může společnost TRUMPF zaznamenávat protokoly chatu. V tomto případě jsou protokoly uchovávány tak dlouho, dokud nepomine účel vyhotovení protokolu.

Rozsah zpracování dat společností TRUMPF je závislý na tom, které údaje poskytnete.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů poskytnutých v rámci online meetingu je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR.

Záznam online meetingu zpravidla neprobíhá. Pokud je výjimečně online meeting zaznamenáván, jsou všichni účastníci před zahájením a při zahájení záznamu požádání o souhlas. Pouze v tomto případě probíhá záznam. Pokud společnost TRUMPF provádí se souhlasem účastníků záznam online meetingu, jsou záznamy smazány, jakmile pomine účel záznamu.

Právním základem pro zpracování v případě záznamu je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.

Další upozornění k ochraně údajů najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft zde https://docs.microsoft.com/cs-cz/microsoftteams/teams-privacy.

Google Analytics

Používáme Google Analytics pro účely analýzy využití webové stránky a statistického vyhodnocení. Získaná data používáme pro optimalizaci naší webové stránky a reklamní činnost.

Google Analytics je služba webové analýzy, kterou provozuje a poskytuje Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pro Evropu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

Právní základ

Zpracování vašich údajů probíhá na základě vámi uděleného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a, resp. čl. 49 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.

Typ osobních údajů

Během vaší návštěvy webové stránky se zaznamenávají mimo jiné následující údaje:

Údaje o návštěvníkovi

IP adresa (ve zkrácené formě, aby nebylo možné žádné jednoznačné přiřazení) ; původ (země a město); jazyk; operační systém; zařízení (počítač, tablet nebo chytrý telefon); prohlížeč a všechny používané doplňky; rozlišení počítače

Zdroje návštěvnosti

Zdroj původu vaší návštěvy (tzn. prostřednictvím které webové stránky, popř. kterého reklamního prostředku jste k nám přišli)

Chování uživatele

Které soubory byly staženy? Která videa byla zobrazena? Klikl uživatel na reklamní bannery? Kam uživatel šel? Klikl na další stránky portálu nebo jej zcela opustil? Jak dlouho se uživatel zdržel?

Dosažení cíle

Nákup produktu; uzavření předplatného; stahování souborů

Google zpracovává údaje o využití webové stránky na naši žádost a smluvně se zavazuje k opatřením pro zaručení důvěrnosti zpracovávaných údajů. Google zpracovává tyto údaje rovněž pro vlastní účely (např. pro profilování nebo propojení případných Google účtů). Údaje shromážděné na základě souborů cookie o vašem používání webových stránek se obvykle přenáší k analýze na server Google v USA a zde se ukládají.

Doba uchovávání

Google Analytics ukládá soubory cookie ve vašem internetovém prohlížeči po dobu dvou let od vaší poslední návštěvy. Tyto soubory cookie obsahují náhodně vygenerované ID uživatele, prostřednictvím něhož můžete být znovu rozpoznáni při svých budoucích návštěvách webové stránky.

Zaznamenané údaje se ukládají spolu s náhodně vygenerovaným ID uživatele, což umožňuje vyhodnocení pseudonymních uživatelských profilů. Tyto údaje související s uživatelem po 2 letech automaticky smažeme.

Anonymizace IP

Na této webové stránce se projevuje anonymizace IP (maskovací funkce „anonymizeIP“). ID adresa uživatelů se na území členských států EU a Evropského hospodářského prostoru zkracuje a přenáší se pouze anonymizovaně. Pouze ve výjimečných případech se úplná IP adresa přenáší na server Google v USA a tam se zkracuje. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude Google používat tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání webové stránky, pro vytvoření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek.

Předání osobních údajů do třetí země

Při zpracování vašich údajů může (časově omezeně) dojít k předání vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor např. do USA. Informace k právnímu základu pro předání vašich osobních údajů do třetích zemí naleznete v kapitole „Předání osobních údajů do třetích zemí“ pod kartou „Obecné informace“.

Odvolání/nesouhlas

Tomuto zpracování můžete zabránit následujícími opatřeními:

Váš prohlížeč je možné nastavit tak, aby se neukládaly žádné soubory cookie. To však může vést k tomu, že naše webová stránka nebude plně funkční.

Dále je zde možnost zabránit shromažďování údajů pomocí add-on prohlížeče od Google. Add-on naleznete zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Vedle použití funkce Browser-Add-On, například pokud používáte smartphone nebo tablety, můžete sběru dat nástrojem Google Analytics zabránit kliknutím  zde. Tím se použije soubor cookie, který zabraňuje shromažďování údajů. Pokud byste měli naši webovou stránku opět navštívit s jiným zařízením nebo prohlížečem, nebo pokud jste vymazali soubory cookie, musí se tento soubor cookie použít znovu.

Kromě toho můžete vaši aktivaci Google Analytics kdykoli odvolat v oblasti  Nastavení soukromí s účinkem do budoucna.

Google podléhá jako americká společnost tzv. CLOUD Act. Tento zákon dovoluje americkým státním úřadům získat přístup k datům uloženým prostřednictvím Google.

Další informace k ochraně údajů u Google naleznete zde https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs.

Google Adwords Remarketing

Používáme funkci Adwords Remarketing od Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pro Evropu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).

Google Remarketing nám umožňuje představit vám při návštěvě webových stránek, které patří k obsahové síti Google (GND), jen ty produkty, o které se opravdu zajímáte. Za tím účelem se prostřednictvím vašeho prohlížeče uloží soubory cookie, aby vás při návštěvě GND webových stránek opět rozpoznaly. Díky analýze vašeho používání webových stránek se vám poté budou zobrazovat reklamy na produkty, které jste si prohlíželi nebo které by pro vás mohly být zajímavé.

Při zpracování vašich údajů může (časově omezeně) dojít k předání vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor např. do USA. Informace k právnímu základu pro předání vašich osobních údajů do třetích zemí naleznete v kapitole „Předání osobních údajů do třetích zemí“ pod kartou „Obecné informace“.

Abyste zabránili uložení souborů cookie pro remarketing, můžete provést nastavení přes personalizovanou reklamu zde http://www.google.com/settings/ads. Případně můžete postupovat podle návodu na webové stránce NAI – Network Advertising Initiative  (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion-Tracking

Používáme sledovací funkci Adwords Conversion-Tracking od Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pro Evropu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).
Google Conversion-Tracking nám umožňuje sledovat, co se děje poté, co uživatel otevře náš inzerát. Abychom například poznali, zda se kupuje produkt nebo dochází k přihlášení k odběru našeho newsletteru. Kliknutím na náš inzerát na Google se na vašem přístroji uloží soubor cookie, aby tuto funkci umožnil. Žádné osobní údaje se přitom nevytvoří.

Při zpracování vašich údajů může (časově omezeně) dojít k předání vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor např. do USA. Informace k právnímu základu pro předání vašich osobních údajů do třetích zemí naleznete v kapitole „Předání osobních údajů do třetích zemí“ pod kartou „Obecné informace“. 

Abyste zabránili uložení souborů cookie pro funkci sledování Conversion-Tracking, můžete provést odpovídající nastavení na svém prohlížeči.

Další informace k funkci sledování Conversion-Tracking naleznete zde https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=cs.

Social Media Wall

Na naší webové stránce poskytujeme Social Media Wall. Používáme k tomu plugin/widget společnosti Walls.io GmbH, Schönbrunner Straße 213/215, 1120 Vídeň, Rakousko. Jakmile se plugin/widget načte vaším prohlížečem, budou vaše IP adresa, navštívená webová stránka a další specifické informace o zařízení poskytnuty společnosti Walls.io GmbH.

Integrace pluginů sociálních médií

Prostřednictvím Social Media Wall jsou integrovány pluginy sociálních médií sítí LinkedIn, Instagram, X, Facebook a YouTube. Přitom se provozovatelům výše uvedených služeb poskytují vaše osobní údaje (IP adresa, navštívená webová stránka a další specifické informace o zařízení). Pokud jste při návštěvě naší webové stránky současně přihlášeni k osobnímu účtu příslušné sociální sítě, může provozovatel této sítě propojit tyto údaje přímo s vaší osobou. Při zpracování vašich údajů může (časově omezeně) dojít k předání vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor. Informace k právnímu základu pro předání vašich osobních údajů do třetích zemí naleznete v kapitole „Předání osobních údajů do třetích zemí“ pod kartou „Obecné informace“.

Na zpracování vašich údajů provozovatelem sociální sítě nemáme žádný vliv. Informace o nakládání s vašimi osobními údaji příslušným provozovatelem sociální sítě naleznete zde:

LinkedIn, Instagram, X, Facebook, YouTube (klikněte prosím).

Právní základ

Zpracování vašich údajů probíhá na základě vámi uděleného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a, resp. čl. 49 odst. 1 písm. a nařízení GDPR, pokud příjemce nemá žádné sídlo v bezpečné třetí zemi, příp. není certifikován pod EU-US Data Privacy Framework Agreement.

Odvolání

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat provedením příslušných nastavení v našem Nastavení soukromí.

Controlling webové stránky pomocí WiredMinds

Za účelem marketingu a optimalizace se na této webové stránce používají produkty a služby společnosti wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/). Přitom se shromažďují, zpracovávají a ukládají údaje, ze kterých se pod pseudonymem vytváří uživatelské profily. Kde je to možné a vhodné, se uživatelské profily zcela anonymizují. Zde je možné použít soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči návštěvníka stránky a slouží k opětovnému rozpoznání internetového prohlížeče. Shromážděné údaje, které mohou obsahovat i osobní údaje, se zprostředkují společnosti wiredminds nebo se shromáždí přímo u společnosti wiredminds. Informace, které se zachovaly po návštěvě na webové stránce, smí společnost wiredminds používat k vytváření anonymizovaných uživatelských profilů. Údaje, které se při tom získají, se bez zvláštního uděleného souhlasu příslušné osoby nepoužijí k identifikaci návštěvníka webové stránky a nespojí se s osobními údaji přes zřizovatele pseudonymu. Jakmile se shromáždí IP adresy, ihned se poté anonymizují vymazáním posledních skupin čísel. Shromažďování, zpracování a ukládání údajů je možné kdykoli rozporovat s účinností do budoucna.

Content-Delivery-Network, mPulse

Používáme službu "Content Delivery Network" (CDN), nabízenou Akamai Technologies, Inc., 145 Broadway, Cambridge, Massachusetts, USA. CDN je služba, s jejíž pomocí lze rychleji vydávat obsahy našich online nabídek, zejména velké soubory médií jako grafiky nebo skripta pomocí regionálního rozdělovače a serveru připojeného přes internet.

Přitom používáme službu poskytovanou společností Akamai „Web Application Protector“ . Pomocí této služby je každý požadavek testován na možná bezpečnostní rizika. Tím chráníme naši webovou stránku před útoky zvenčí. Abychom to zajistili, je každý datový tok mezi vámi a námi veden přes server a IT infrastrukturu společnosti Akamai. Podle vlastních vyjádření přitom společnost Akamai neukládá žádné osobní údaje.

Navíc na naší webové stránce používáme „mPulse“. Přitom se do vašeho koncového zařízení uloží soubor cookie, s jehož pomocí můžeme měřit a kontrolovat rychlost odezvy naší webové stránky. Přitom může dojít k předání získaných dat společnosti Akamai.

Abychom v MyTRUMPF mohli pro naše produkty nabídnout aktualizace ke stažení, používáme produkt "Download Delivery“ společnosti Akamai. Ani zde nemůžeme vyloučit, že společnost Akamai zpracuje vaše osobní údaje.

Při zpracování vašich údajů může, jak je zobrazeno výše (časově omezeně), dojít k předání vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor např. do USA. Informace k právnímu základu pro předání vašich osobních údajů do třetích zemí naleznete v kapitole „Předání osobních údajů do třetích zemí“ pod kartou „Obecné informace“.

Další informace najdete pod odkazem https://www.akamai.com/legal/privacy-statement

Právním základem pro zpracování vašich údajů v rámci CDN je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR. Pro zpracování údajů v rámci mPulse je právním základem souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR. Předávání údajů společnosti Akamai probíhá na základě vhodných záruk, které poskytují dotčeným osobám vymahatelná práva a účinnou právní ochranu. To jsme zajistili prostřednictvím tzv. standardních smluvních doložek EU pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost

Koncern TRUMPF činí všechna důležitá technická a organizační bezpečnostní opatření pro ochranu vašich osobních údajů před ztrátou a zneužitím. Vaše údaje jsou tak ukládány do bezpečného provozního prostředí, které není přístupné veřejnosti. V určitých případech se vaše osobní údaje při předávání zakódují díky tzv. technologii Transport Layer Security (TSL). To znamená, že komunikace u údajů chráněných pomocí TSL mezi vaším počítačem a naším serverem probíhá za použití osvědčeného kódovacího procesu, pokud váš prohlížeč podporuje funkci TSL. Díky Ingenico Payment Services GmbH (https://www.ingenico.com/epayments) vám nabízíme absolutní bezpečnost vašich údajů na kreditní kartě. Ty se neukládají na našich serverech, ale zpracovávají se přímo u odpovídající platební instituce. Pokud nás chcete kontaktovat prostřednictvím e-mailu, upozorňujeme vás, že není zaručena diskrétnost přenášených informací. Obsah e-mailů mohou prohlížet třetí osoby. Proto vám doporučujeme, abyste nám důvěrné informace zasílali výhradně poštou.

Google Maps

Na naší webové stránce používáme Google Maps (službu Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) k obrazovému znázornění našich stanovišť v Google Maps Plug-In. Při používání Google Maps jsou předávány dále údaje nutné k používání a další údaje. Při zpracování vašich údajů může (časově omezeně) dojít k předání vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor. Informace k právnímu základu pro předání vašich osobních údajů do třetích zemí naleznete v kapitole „Předání osobních údajů do třetích zemí“ pod kartou „Obecné informace“.

To mohou být například informace vztahující se k produktu, protokolové údaje ze serverů vč. IP adresy nebo data z webového úložiště prohlížeče. Společnost Google k tomu píše: „Eventuálně spojíme osobní údaje z jedné služby s informacemi a osobními údaji z jiné služby společnosti Google.“

Další informace a detaily naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů pro služby společnosti Google (https://policies.google.com/privacy?hl=cs).

Font Awesome

Na těchto internetových stránkách se používá externí typ písma Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, USA). Napojení těchto webových fontů se děje vyvoláním serveru, zpravidla serveru Font Awesome v USA. Tím se na server přenesou údaje o tom, jakou naši webovou stránku jste navštívili. Také se uloží IP adresa prohlížeče koncového přístroje návštěvníka těchto internetových stránek Font Awesome. 

Při zpracování vašich údajů může (časově omezeně) dojít k předání vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor. Informace k právnímu základu pro předání vašich osobních údajů do třetích zemí naleznete v kapitole „Předání osobních údajů do třetích zemí“ pod kartou „Obecné informace“.

Bližší informace naleznete v pokynech k ochraně osobních údajů Font Awesome, které otevřete zde: https://fontawesome.com/privacy 

Hotjar

Namátkově analyzujeme pohyb, klikání nebo mazání na našich webových stránkách pro zlepšení jejich struktury. K tomu používáme službu Hotjar, která náhodně zaznamenává malou část relací. Hotjar ukládá tyto informace v pseudonymizovaném uživatelském profilu. Při zpracování vašich údajů může (časově omezeně) dojít k předání vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor. Informace k právnímu základu pro předání vašich osobních údajů do třetích zemí naleznete v kapitole „Předání osobních údajů do třetích zemí“ pod kartou „Obecné informace“.

Ani Hotjar, ani my nepoužíváme tyto informace k identifikaci jednotlivých uživatelů. Údaje se anonymizují, uloží a po 365 dnech se vymažou.

Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

E-mail marketing (mailing)

Abychom se mohli optimálně zabývat vašimi přáními a zájmy, využívají různé podniky koncernu TRUMPF vaši e-mailovou adresu pro reklamní komunikaci. Pomocí newsletterů a dalších e-mailů vás informujeme o naší společnosti a našich nabídkách. Vaše údaje se používají uvnitř koncernu pro efektivní správu našeho e-mailového marketingu.

Jakmile se přihlásíte na naši webovou stránku, zajistíme vaši identitu pomocí funkce double opt-in přes potvrzovací e-mail.

Odebírání mailingů můžete kdykoli upravit nebo s okamžitým účinkem ukončit, a to bez udání důvodů. Za tímto účelem klikněte na odkaz „Osobní profil“, který najdete na konci každého e-mailu nebo pošlete e-mail na info@cz.trumpf.com. Na svém osobním profilu můžete odebírání e-mailů úplně zrušit nebo své údaje přizpůsobit a doplnit. Kromě toho můžete upravovat nebo zrušit odebírání informací k jednotlivým zájmovým oblastem.

Pro naše e-mailové procesy používáme nástroj Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo). Díky sledovacím pixelům se při otevření našich e-mailů vyvolají informace, které nám umožňují vyhodnocení chování při používání (otevření e-mailu, e-mailová adresa, čas, IP adresa). Odkazy v našich e-mailech jsou vytvořeny tak, že můžeme sledovat, zda se na ně kliklo. Podle těchto informací můžeme naše nabídky ještě více přizpůsobit vašim zájmům.

Poradce k produktům

Na naší webové stránce používáme online poradce k produktům. Poradce k produktům umožňuje zobrazení vhodných a odpovídajících produktů, které jsou zobrazovány na základě zodpovězení vybraných otázek. Nabízejícím poradenského řešení k produktům je společnost excentos Software GmbH, Reiterweg 1, 14469 Potsdam (následně „excentos“).

Pokud jste nám udělili souhlas, budou k účelům optimalizace uplatněny vybrané možnosti odpovědí, navigační činnosti a případné koupě. Tato data zpracováváme za účelem poradenství zákazníkům a k vytvoření nabídky.

Poradce k produktům lze používat bez dalšího uvedení osobních údajů. Teprve když je požadován vzorový díl nebo nabídka, je prostřednictvím formuláře dotazováno na další osobní údaje.

Zpracování vašich údajů probíhá na základě vámi uděleného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR

Mimo to jsou možnosti odpovědí, navigační činnosti a případné koupě anonymizovaně ukládány v systému webové analýzy provozovaném společností excentos. Kromě toho odstraňují nutné služby infrastruktury (jako Cloudflare) v rámci odůvodněného uvážení zájmu IP adresu a aktivity uživatelů při používání, aby se zabránilo kybernetickým útokům. To je nutné bezpečnostní opatření, aby bylo možné nabízet služby poradenství k produktům. Tato data jsou pouze dočasně (až 4 hodiny) zachována, aby bylo možné identifikovat potenciální vzory útoku. Během tohoto období je za určitých okolností možné nepřímé přiřazení aktivit při používání na základě časové značky. Po uplynutí tohoto období budou IP adresy včetně všech Logdat úplně vymazány společností excentos.

Účast na hře o ceny

Účastí ve hře o ceny účastník výslovně prohlašuje, že je srozuměn s tím, že koncern TRUMPF ukládá požadované údaje po dobu hry, a kromě toho k provedení hry o ceny. Účastníci dále souhlasí s tím, že budou v případě výhry zveřejněna jejich celá jména na zúčastněných internetových stránkách. Nevzniká nárok na zveřejnění. Údaje získané při hře o ceny se kromě toho používají v zákonně přípustném rozsahu pro produktovou reklamu koncernu TRUMPF. Nedochází k předání třetí straně.

Vytvoření dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře

Na mnoha místech našich webových stránek nabízíme návštěvníkům pod položkou „Kontakt“ možnost směřovat dotazy týkající se našich produktů na nás. Kliknutím na tlačítko „Poslat“ souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a použitím vašich údajů. Údaje se zpracují, uloží a použijí při zpracování vašeho dotazu, a také se v případě dotazů z obchodního prostředí (B2B) použijí k reklamním účelům, pokud je to přípustné bez souhlasu. S tímto použitím můžete kdykoliv vyslovit nesouhlas zaslaným na výše uvedené kontaktní údaje. Po zpracování vašeho dotazu se údaje spotřebitelů u nás vymažou.

Friendly Captcha

Na naší webové stránce používáme službu Friendly Captcha společnosti Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee. Friendly Captcha je začleněna v našich kontaktních formulářích a slouží k rozlišování legitimních poptávek od lidí od automatizovaných a zneužívaných poptávek od počítačových programů. Účelem zpracování dat je minimalizace zneužívaných poptávek přes naše kontaktní formuláře. Jakmile vyvoláte náš kontaktní formulář, jsou poskytnuta následující osobní data: Informace o Vámi používaném prohlížeči a operačním systému, původ a referenční ID, kryptografické zakódování, verze Friendly Captcha widget a časové razítko. Kromě toho ukládá Friendly Captcha anonymizované počítadlo pro dynamické úpravy u kryptografické úlohy. IP adresy jsou anonymizovány prostřednictvím hodnoty hash. Data jsou zaslána na server Friendly Captcha. Server nám hlásí zpět, zda byla poptávka zaslána člověkem nebo počítačovým programem a uvolní kontaktní pole pro poptávky od lidí. Čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR ("Oprávněný zájem"). Náš oprávněný zájem spočívá v oddělování legitimních poptávek od lidí od zneužívaných poptávek, které jsou generovány počítačovými programy. Po zpracování vaší poptávky jsou poskytnutá data neprodleně vymazána, pokud neexistují žádné zákonné lhůty pro uschování. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Friendly Captcha pod: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Upload obsahu přes webovou stránku / e-mail

Na naší webovou stránku můžete stahovat výkresy nebo vyobrazení nebo je nechat nahrát naším oddělením prodeje. Nahraný obsah se s ukončením obchodního vztahu vymaže. Nahráním nebo předáním společnosti TRUMPF prohlašujete, že k tomu vlastníte veškerá potřebná práva.

Přihlášení k digitálním akcím

Máte možnost rezervovat si přes naše webové stránky digitální akce. Údaje poskytnuté při rezervaci digitálních akcí se zpracovávají za účelem přípravy a realizace akcí. Vámi uvedené přihlašovací údaje (e-mailová adresa a vámi nastavené heslo) se uloží pro budoucí rezervace. Uložení hesla neprobíhá samozřejmě v podobě nekódovaného textu, ale jako hodnota hash. Vaše údaje budou uloženy tak dlouho, dokud nám nesdělíte, že byste je chtěli vymazat. Pokud neproběhne delší dobu žádná rezervace, údaje automaticky vymažeme.

MyTRUMPF

Následující upozornění týkající se ochrany údajů zobrazené v kartě „MyTRUMPF“ platí doplňkově pro používání našeho zákaznického portálu MyTRUMPF. Všeobecná upozornění, týkající se zejména vašich práv, platí i pro používání aplikace MyTRUMPF.

Registrace do MyTRUMPF

Abyste mohli používat aplikaci MyTRUMPF, je nutná registrace do našeho zákaznického portálu. V rámci registrace zpracováváme údaje, které jste poskytli v rámci procesu registrace. Všechny údaje nezbytné pro proces registrace jsou speciálně označeny. Nad rámec nezbytných údajů můžete dobrovolně přidat další údaje.

Vaše údaje používáme v rámci schválení vaší registrace, pro vaši identifikaci jako kontaktní osoby zákazníka a pro zobrazení obsahů podle specifikace zákazníka. V rámci registrace budete jako osoba přiřazeni k jednomu z našich zákazníků. Díky tomuto přiřazení mají jiní zaměstnanci vaší společnosti přístup k údajům uloženým do aplikace MyTRUMPF. Z toho je samozřejmě vyloučeno vámi zvolené heslo, které ukládáme jako hash hodnotu a nelze ho zobrazit v nekódovaném textu. Třetí osoby však nemají možnost přístupu.

Pokud pro vaši společnost schválíme funkci uživatelský admin MyTRUMPF, může ve vaší společnosti oprávněný zákaznický admin zobrazit údaje, které jste poskytli v rámci registrace (viz výklady v části „Uživatelský admin MyTRUMPF“).

Od schválení účtu ověřujeme všechny obchodní partnery ve veřejných sankčních seznamech. Kontrola probíhá prostřednictvím námi vybraného poskytovatele. Přitom je v sankčních seznamech ověřeno jméno uvedené v rámci registrace. Pokud zjistíme, že jméno je uvedeno v sankčním seznamu, účet zablokujeme. V souladu s pravidelně aktualizovanými sankčními seznamy probíhá ověřování pravidelně i po registraci. Stav ověřování ukládáme. Ověřování provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naše oprávněné zájmy spočívají v zajištění, aby společnost TRUMPF neprováděla operace s takovými osobami, které jsou uvedeny na sankčním seznamu. Beze všeho se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který vám sdělí, které konkrétní seznamy společnost TRUMPF prověřuje.

V každé zemi reprezentuje společnost TRUMPF zástupce. V tomto případě má zástupce přístup k vámi poskytnutým osobním údajům. Se zastoupením zajišťujeme prostřednictvím smluvních ujednání zpracování vašich údajů v souladu s ochranou údajů.

Vaše údaje se zpracovávají výlučně za účelem existence vašeho účtu v aplikaci MyTRUMPF a jsou smazány nejpozději jeden rok po deaktivaci účtu. Právním základem pro zpracování údajů označených jako nutné je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR. Pro uvedení a zpracování vašich dobrovolných údajů je právním základem váš souhlas čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.

Přihlašování do MyTRUMPF

Používání aplikace MyTRUMPF je možné pouze po realizaci přihlašovacího procesu. V rámci přihlašování zpracováváme e-mailovou adresu a heslo uložené jako hash hodnota, abychom vás mohli identifikovat jako kontaktní osobu našeho zákazníka. Tento postup zajišťuje, že přístup do naší platformy získají pouze autorizovaní uživatelé.

V rámci přihlašovacího procesu ověřujeme stav kontroly sankčních seznamů srovnáním s údaji v našem systému. Tímto nedochází ke srovnání se sankčními seznamy. Je zjištěn pouze stav oprávnění.

Právním základem pro zpracování vašich údajů v rámci přihlašování je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR. Srovnání stavu kontroly sankčních seznamů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.

Obnovení hesla

Za pomoci funkce obnovení hesla můžete své heslo obnovit. K tomu je nezbytné zadání vaší e-mailové adresy, kterou jste použili při registraci. Po zadání e-mailové adresy od nás obdržíte odkaz, pomocí něhož můžete vytvořit nové heslo. Vámi zvolené heslo uložíme jako hash hodnotu a nikoliv v nekódovaném textu. Třetí osoby však nemají možnost přístupu.

Právním základem pro zpracování vaši e-mailové adresy je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR.

Uživatelský admin MyTRUMPF

Umožňujeme zákazníkům vlastní administraci přístupů do aplikace MyTRUMPF v rámci funkce „Uživatelský admin MyTRUMPF“. Funkci Uživatelský admin MyTRUMPF schvalujeme individuálně po konzultaci s našimi zákazníky.

Jako uživatelské adminy MyTRUMPF je možné do aplikace MyTRUMPF pozvat další členy společnosti. Za tímto účelem je nutné zadání e-mailových adres dalších členů společnosti. Pozvaní členové následně obdrží e-mail s odkazem pro schválení účtu. Pokud nebude odkaz ke schválení účtu využit do 30 dní po odeslání, bude následně účet čekající na schválení automaticky smazán.  Uživatelský admin MyTRUMPF má přístup k osobním údajům členů vlastní organizace. Přístup k osobním údajům uživatelů z jiných organizací naopak není možný.

Uživatelský admin MyTRUMPF je navíc oprávněn schvalovat či odmítat členy vlastní organizace.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR.

Nahrání obsahu

Prostřednictvím svého účtu MyTRUMPF můžete stahovat výkresy nebo vyobrazení. Stažený obsah je možné prohlížet ze všech účtů MyTRUMPF stejné organizace. Stažený obsah bude společnost TRUMPF uchovávat uložený tak dlouho, dokud ho nevymažete nebo nebude ukončen obchodní vztah. Se stahováním prohlašujete, že vlastníte veškerá potřebná práva.

Hlášení servisních případů

Na našem zákaznickém portálu MyTRUMPF můžete nahlásit servisní případy týkající se produktů TRUMPF. Údaje uvedené při hlášení i následující komunikace, která proběhne v rámci zpracování případu prostřednictvím MyTRUMPF, se uloží. Povinná pole jsou přitom označena. Rozsah uložených údajů závisí na vaší specifikaci. Vaše údaje zpracovává společnost TRUMPF za účelem analýzy a odstranění nahlášených servisních případů. Upozorňujeme, že je možné zobrazit osobní údaje poskytnuté dalšími členy vaší společnosti v rámci hlášení servisního případu.

Pokud nahlásíte servisní případ prostřednictvím servisní aplikace TRUMPF, platí doplňkově příslušné pokyny týkající se servisní aplikace TRUMPF.

Pokud již není archivace vašich údajů potřebná pro výše uvedené účely včetně vyúčtování nebo na základě jiných zákonných požadavků, údaje se vymažou.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR.

Objednávky v E-Shopu

V rámci vašeho účtu v aplikaci MyTRUMPF máte přístup k E-Shopům společnosti TRUMPF. Údaje zadané v rámci objednávek v E-Shopech se použijí k provedení objednávky a uloží se následně podle zákonných lhůt pro uložení – například k daňovým účelům po dobu 10 let. Koncern TRUMPF dále používá údaje k reklamním účelům, pokud je to legálně přípustné bez souhlasu dotčené osoby. Toto použití můžete kdykoli odmítnout využitím výše uvedených kontaktních údajů.

SOUHLAS:

Společnost TRUMPF analyzuje proces objednávky uživatele z hlediska případného zrušení objednávky. Tyto údaje společnost TRUMPF následně vyhodnocuje. Společnost TRUMPF využije takto získané údaje k tomu, aby navázala s uživatelem kontakt. Vyslovujete souhlas s tím, že společnost TRUMPF provede výše uvedenou analýzu a že smí získané poznatky využít pro navázání kontaktu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Informace k odvolání souhlasu najdete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Vaše práva“.

Právním základem pro zpracování údajů poskytnutých v rámci objednávky je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR. Pro popsané vyhodnocení je právním základem vámi udělený souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR

Pro objednávky provedené prostřednictvím naší aplikace easy order platí prohlášení o ochraně údajů dostupné v aplikaci.

Rezervace školení

Prostřednictvím svého účtu v aplikaci MyTRUMPF můžete rezervovat školení nabízená společností TRUMPF. Předpokladem pro rezervaci je aktivní účet v aplikaci MyTRUMPF. Údaje poskytnuté při rezervaci školení jsou zpracovávány za účelem přípravy a realizace školení a pro navázání kontaktu s účastníky. V rámci našich školení nabízíme kontrolu výkonu. Pokud se zúčastníte kontroly výkonu, jsou údaje poskytnuté v jejím rámci uloženy a vyhodnoceny. Následně je za pomoci těchto údajů zjištěn výsledek testování. Výsledky testování jsou po ukončení kontroly výkonu předány zaměstnavateli účastníka.

Při rezervaci školení můžete dobrovolně nahrát svoji fotku. Pokud se z fotografie dá usuzovat na zvláštní kategorie osobních údajů (např. používání brýlí), vztahuje se váš souhlas výslovně i na tyto údaje.

Pokud s tím budete při rezervaci školení souhlasit, použijí se vaše kontaktní údaje pro upozornění na další nabídky společnosti TRUMPF.

Právním základem pro zpracování údajů poskytnutých v rámci rezervace školení je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR. Vaši dobrovolně nahranou fotografii zpracujeme na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR resp. čl. 9 odst. 2 písm. a nařízení GDPR.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt