Výběr země / regionu a jazyka
Vedení firmy

Bezpečnost dat

Naši zákazníci, obchodní partneři a pracovnice a pracovníci se mohou spolehnout na to, že s informacemi všeho druhu zacházíme odpovědně. 

Jak se u společnosti TRUMPF staráme o bezpečnost dat?

Osobní údaje nebo data obsahující firemní údaje podléhají zvláštní ochraně. Zaručit bezpečnost těchto dat a tím také dbát na ochranu našich zákazníků, obchodních partnerů a pracovníků, má pro společnost TRUMPF nejvyšší prioritu. Proto jsme pro ochranu dat, informační bezpečnost a IT bezpečnost etablovali vhodná organizační a technická opatření.  

Klademe velký důraz na ochranu dat.

Dnes má ochrana osobních údajů velký význam. S naším Management systémem ochrany dat dostojíme těmto nárokům. 

Zavádíme opatření na ochranu našich IT systémů a strojů.

K zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací činíme rozsáhlá preventivní opatření – a chráníme nás a naše produkty aktivně před kybernetickými útoky. 

Máte dotazy k ochraně dat nebo byste chtěli podat důvěrné oznámení? Kontaktujte nás – osobně nebo anonymně.

Další podrobnosti

Tak uskutečňujeme ochranu dat

Společnost TRUMPF implementovala Management systém ochrany dat (DSMS). Tento systém prostřednictvím různých opatření, struktur a procesů zajišťuje ochranu osobních údajů. Tím zabráníme porušování práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Náš Management systém ochrany dat sestává ze šesti základních modulů, které jsou vzájemně propojeny. 

Kultura ochrany dat: Jak žijme s ochranou dat

Naše kultura ochrany dat je pevnou součástí kultury compliance a je zakotvena v kodexu chování společnosti TRUMPF. S velkou pečlivostí školíme naše pracovnice a pracovníky, jak svědomitě zacházet s daty všeho druhu.  

Program ochrany dat: Jak řídíme ochranu dat

S naším programem ochrany dat zajišťujeme uskutečňování a dodržování ochrany dat u společnosti TRUMPF. Tento program stanovuje zásady a základní opatření k prevenci a omezení porušování práva proti ochraně dat. Základ tvoří směrnice k ochraně dat u společnosti TRUMPF. 

Organizace ochrany dat: Jak je ochrana dat zakotvena u společnosti TRUMPF

Naše organizace ochrany dat sestává z asi 60 kontaktních osob. Zajišťují, že je všem pracovnicím a pracovníkům znám Management systém ochrany dat. Současně jsou k dispozici jako kontaktní osoba pro naše pracovnice a pracovníky a také pro veřejné poptávky. 

Komunikace ochrany dat: Které komunikační způsoby používáme

Komunikace ochrany dat zajišťuje, aby bylo nejenom aktivně citlivě vnímáno, ale také nasloucháno a tím byla včas rozpoznána rizika ochrany dat a bylo jim zabráněno. K tomu patří například příprava E-learningu nebo prezenčního tréninku pro vedoucí pracovníky a zaměstnance. 

Monitoring ochrany dat: Jak zajistíme účinnost našich aktivit ochrany dat

Pomocí monitoringu ochrany dat vybíráme veškerá relevantní data ochrany dat a vyhodnocujeme je. Z výsledků potom odvodí centrální tým ochrany dat v Ditzingenu opatření ke zlepšení Management systému ochrany dat.  

Cíle ochrany dat: Proč si stanovujeme cíle

Pro každý hospodářský rok stanovuje centrální tým ochrany dat po odsouhlasení s pracovníkem koncernu pověřeným ochranou dat cíle, které mají zvýšit účinnost Management systému ochrany dat. Jednou za rok centrální tým ochrany dat porovná cíle s dosaženými výsledky a odvodí nové cíle.  

Naše organizace ochrany dat

Jak reagujeme na rizika ochrany dat nebo se postaráme o to, aby vůbec nenastala? To jsou témata, o která se stará pracovník koncernu pověřený ochranou dat (KDSB) společně s týmem ochrany dat v Ditzingenu a sítí ochrany dat. Tímto způsobem zajišťujeme, že je Management systém ochrany dat integrován do všech obchodních oblastí a dceřiných společností, pravidelně komunikujeme s lokálními zodpovědnými osobami a ve spolupráci s nimi nalézáme řešení. 

Představenstvo

Představenstvo přebírá hlavní odpovědnost za ochranu dat v koncernu TRUMPF a vytváří firemní kulturu, ve které jsou dodržována ustanovení k ochraně dat.

Pracovník koncernu pověřený ochranou dat (KDSB)

Zákonem definované úlohy k dodržování předpisů k ochraně dat má u společnosti TRUMPF na starost pracovník koncernu pověřený ochranou dat. Společně s centrálním týmem ochrany dat v Ditzingenu kontroluje, zda jsou dodržovány zákony na ochranu dat a naše směrnice na ochranu dat. Odpovídá za zpracování stížností týkajících se ochrany dat a za komunikaci s úřady zabývajícími se ochranou dat. Dále také provádí komunikační a školicí opatření. Kromě toho radí ohledně všech otázek ochrany dat odpovědným osobám a oborům činnosti. 

Centrální tým ochrany dat v Ditzingenu

Centrální tým ochrany dat v Ditzingenu je součástí centrální oblasti Corporate Law, Integrity & Risk a podporuje pracovníka koncernu pověřeného ochranou dat jako ústřední místo ve všech případech relevantní ochrany dat.

Lokální kontaktní osoby v záležitosti dat v našich dceřiných společnostech

Téma ochrany dat řešíme také prostřednictvím lokálních kontaktních osob v dceřiných společnostech a centrálních oblastech, které jsou aktivní na místě. Podporují stávající management při uplatňování požadavků ochrany dat.  

Náš monitoring ochrany dat

S monitoringem ochrany dat vybíráme měřitelná data a indikátory výkonu z činnosti ochrany dat u společnosti TRUMPF. Pro případ porušení ochrany osobních údajů jsme etablovali proces hlášení. Ten zaručuje rychlou reakci na datové závady a porušení a zajistí, že ochrana osobních údajů bude co nejrychleji obnovena. 

Kromě toho provádí centrální tým ochrany dat audity u dceřiných společností, aby také tam byla pravidelně překontrolována úroveň ochrany dat. 

Audity ochrany dat
za hospodářský rok
Lokální kontaktní osoby pro ochranu dat
celosvětově
Poptávky určené centrálnímu týmu ochrany dat
za hospodářský rok

Jak zajišťujeme informační bezpečnost a IT bezpečnost u společnosti TRUMPF

S naší IT bezpečností a informační bezpečností chceme odvrátit škody u společnosti TRUMPF, našich obchodních partnerů, zákazníků a také pracovnic a pracovníků. Proto jsme zavedli vhodná organizační a technická opatření. Tím chráníme veškeré informace a také naše technické systémy a produkty před kybernetickými útoky a tím podmíněnými výpadky. Certifikační proces dle ISO27001 jsme již zahájili.

Kultura bezpečnosti: Jak žijeme s bezpečností

Řídíme se jasnými zásadami, například Need-to-know, Least Privilege nebo Security by Design. Pomocí směrnic a procesů konsekventně uplatňujeme tyto principy. 

Bezpečnostní program: Jaká kritéria a pravidla si stanovujeme

Náš management systém pro informační bezpečnost (ISMS) je odvozen z mezinárodních standardů, jako je norma ISO 27001. Kromě toho pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme naše předpisy a procesy. Mimo jiné se cíleně zabýváme následujícími tématy: 

  • Bezpečný vývoj softwaru a bezpečnost produktu: Bezpečnost při používání produktů a služeb TRUMPF má pro nás nejvyšší prioritu. Proto platí pro náš vývoj softwaru přísné směrnice. Abychom chránili stroje a systémy našich zákazníků, identifikujeme bezpečnostní rizika, informujeme o tom naše zákazníky a dáváme jim k dispozici potřebné bezpečnostní aktualizace. Všechny aktuální informace a aktualizace naleznete zde přehledně uvedené. 

  • Jasné požadavky na dodavatele: Naši dodavatelé musejí splňovat požadavky ohledně IT bezpečnosti a informační bezpečnosti. Tyto požadavky smluvně zajišťujeme, mimo jiné dohodami o zachování mlčenlivosti. Tak zajistíme, že externí zboží a služby odpovídají našim bezpečnostním směrnicím.  

  • Bezpečnost sítě, bezpečnost dat a procesy obnovení: Veškeré sítě průběžně kontrolujeme a cíleně provádíme správu přístupu.  

  • Ochrana před škodlivým software: Prostřednictvím rozsáhlých opatření rozpoznáme škodlivý software a chráníme nás před ním. Mimo jiné jsme regulovali zacházení pracovnic a pracovníků s veškerými datovými nosiči. 

  • Přístup na systémy: Pomocí vysokých bezpečnostních standardů a schvalovacích procesů chráníme všechny naše informační systémy před neoprávněným přístupem. Tak stanovujeme vysoké požadavky na hesla a autentizaci. 

  • Bezpečnostní události: Prošetřujeme (potenciální) bezpečnostní události a zacházíme s nimi odpovídajícím způsobem, abychom zabránili možným bezpečnostním rizikům.

Bezpečnostní organizace: Jaká je u nás organizace

Naše pracovnice a pracovníci jsou si vědomi své odpovědnosti při zacházení s informacemi s IT systémy. Mají k dispozici dobře organizovanou síť více než 80 informačních bezpečnostních koordinátorů, která je zásobuje pravidly a směrnicemi. Kromě toho zajišťujeme chování v souladu s pravidly nezávislými audity.

Bezpečnostní komunikace: Jak se učíme

Provádíme pravidelně rozsáhlá školení k IT bezpečnosti a informační bezpečnosti, například k bezpečnému vývoji softwaru.

Kontakt
Tým ochrany dat
E-mail
Servis a kontakt