Výběr země / regionu a jazyka
Vedení firmy

Shoda

Compliance se zasazuje o dodržování zákonných pravidel a interních firemních ustanovení. Zjistěte, jak compliance utváří naši firemní kulturu a řídí naše každodenní jednání. 

Jak zacházíme s compliance?

Důvěra, kterou nám projevují naši obchodní partneři, pracovnice a pracovníci a také veřejnost, je pro nás zvláště důležitá. Tato důvěra závisí v rozhodující míře na našem chování - počínaje u představenstva přes vedoucí pracovníky až po každého jednotlivého pracovníka. Naše chování je proto utvářeno dodržováním práva a zákona a také naplňováním etických standardů. 

Máme silný kompas hodnot – náš kodex chování.

Náš kodex chování nám poskytuje orientaci v každodenní činnosti a především v kritických situacích. Podporuje nás při tom, abychom jednali v souladu s právními předpisy a s vědomím odpovědnosti. 

Ke compliance přistupujeme se systémem.

Náš Compliance Management System zahrnuje všechny struktury, procesy a opatření, která jsou specificky zaměřena na to, aby bylo v koncernu TRUMPF podporováno chování v souladu s pravidly a zabráněno porušování práva.  

Sázíme na dobře organizovaný tým.

Za naší organizací compliance se skrývá mnoho hlav. Starají se o dodržování právních předpisů a jsou kdykoli k dispozici jako kontaktní osoba.  

S compliance postupujeme transparentně.

Zaznamenáváme veškerá relevantní data a události compliance, vyhodnocujeme je a reagujeme v jednotlivém případě nebo odvodíme obecná zlepšení.   

"Compliance u společnosti TRUMPF znamená společné poznání, přesvědčit díky příkladné kvalitě našich služeb – aniž by byla porušována platná pravidla. Cílem naší kultury compliance je, vytvořit atmosféru, ve které naši pracovníci zcela samozřejmě dodržují pravidla a odváží se, kdykoli volně vyjádřit otázky a pochybnosti týkající se tématu compliance."

Peter Bokelmann
Head of Corporate Law, Integrity & Risk Chief Compliance Officer

Máte dotazy ke compliance nebo byste chtěli podat důvěrné oznámení? Kontaktujte nás – osobně nebo anonymně.

Další podrobnosti

Jak společnost TRUMPF uskutečňuje compliance

Pro celý koncern TRUMPF je používán Compliance Management System (CMS). Zahrnuje všechny struktury, procesy a opatření, která jsou specificky zaměřena na to, aby bylo u společnosti TRUMPF podporováno chování v souladu s pravidly a zabráněno porušování práva. Má u našich vedoucích pracovníků a zaměstnanců zvýšit citlivost vůči těmto otázkám a poskytnout jim oporu, aby v každodenní praxi jednali správně.  

Náš Compliance Management System sestává ze šesti základních modulů, které jsou vzájemně propojeny. 

Kultura compliance: Jak žijeme s compliance

Naše kultura compliance je výchozím bodem a cílem compliance u společnosti TRUMPF. Je definována naším představenstvem a zásadně utvářena nastavením a chováním vedoucích pracovníků a zaměstnanců. Centrálním prvkem kultury compliance je náš kodex chování. 

Program compliance: Jak řídíme compliance

S naším programem compliance řídíme a regulujeme globální uplatňování compliance v celém koncernu TRUMPF. V zásadě sestává z hlavní směrnice compliance společnosti TRUMPF a také z doplňujících směrnic, jako je například takzvaná směrnice Entertainment – směrnice k prevenci korupce. 

Organizace compliance: Jak je compliance zakotvena u společnosti TRUMPF

S organizací compliance jsme stanovili jasné odpovědnosti a kontaktní osoby. Díky tomu jsou všichni pracovníci informováni o důležitých tématech compliance a preventivně se starají o to, aby všichni pracovníci dodržovali zákonné požadavky. 

Komunikace compliance: Kdo s kým hovoří

Komunikace compliance zajišťuje, aby bylo nejenom aktivně citlivě vnímáno, ale také nasloucháno a tím byla včas rozpoznána rizika compliance a bylo jim zabráněno. K tomu patří například příprava E-learningu nebo prezenčního tréninku pro vedoucí pracovníky a zaměstnance, digitální newsletter a také používání ochranného systému pro oznamovatele.  

Compliance monitoring: Jak zajistíme účinnost našich aktivit compliance

Compliance monitoring shromažďuje veškerá relevantní data compliance a vyhodnocuje je. Je to základ pro pravidelné zprávy představenstvu společnosti TRUMPF a dozorčí radě. 

Cíle compliance: Proč si stanovujeme cíle

Pro každý hospodářský rok centrální tým compliance stanovuje cíle po dohodě s Chief Compliance Officer. Na konci hospodářského roku porovnáme cíle s dosaženými výsledky a odvodíme nové cíle.  

Kodex chování jako základ naší kultury compliance

Lidé objímají kovový glóbus

Kodex chování společnosti TRUMPF je odvozen z firemních zásad a popisuje hodnoty a pravidla, podle kterých řídíme naše obchodní chování. S ním zaujímáme postoje k tématům jako antikorupce, ochrana dat nebo férová konkurence. 

Tam formulované hlavní zásady chování shrnují základní pravidla, která je třeba dodržovat u společnosti TRUMPF s ohledem na eticky bezvadné chování v obchodním styku. 

  • Chováme se v souladu se zákony.​ 

  • Přebíráme společenskou odpovědnost. 

  • Jednáme vždy poctivě. 

Naše organizace compliance

Jak reagujeme na rizika porušení pravidel compliance nebo se postaráme o to, aby vůbec nenastala? To jsou témata, o která se stará Chief Compliance Officer společně s týmem compliance v Ditzingenu a celosvětovou sítí compliance. Tímto způsobem zajišťujeme, že je Compliance-Management-System integrován do všech obchodních oblastí a dceřiných společností, pravidelně komunikujeme s lokálními zodpovědnými osobami a ve spolupráci s nimi nalézáme řešení. 

Představenstvo

Představenstvo nese celkovou odpovědnost za compliance v koncernu TRUMPF. 

Chief Compliance Officer

Odpovědnost za globální organizaci compliance nese Chief Compliance Officer. Informuje o aktuálním vývoji představenstvo a dozorčí radu koncernu TRUMPF. Jemu a týmu compliance přísluší také první reakce při vyskytujících se událostech compliance. 

Compliance Committee

Compliance Committee radí Chief Compliance Officer, dále rozvíjí Compliance Management System a vyhlašuje rozhodnutí u zásadních případů podezření porušení compliance. Committee sestává z Chief Compliance Officer a také dalších zástupců z nejrůznějších oborů činnosti, například Group HR, Legal, Finance.

Centrální tým compliance v Ditzingenu

Tým compliance podporuje Chief Compliance Officer při všech relevantních událostech compliance. Při objasnění a zpracování oznámení na případy podezření porušení compliance-přebírá centrální tým compliance zásadní úlohu. 

Lokální Compliance Officer v dceřiných společnostech

V našich dceřiných společnostech se navíc lokální Compliance Officer starají o organizaci zasíťovanou po celém světě. Lokální Compliance Officer je odpovědný za uplatňování Compliance Management System společnosti TRUMPF v dceřiné společnosti a slouží jako první kontaktní osoba na místě. Lokální Compliance Officer hlásí porušení compliance centrálnímu týmu compliance a podporuje při vyřizování případu.

Náš compliance monitoring

S compliance monitoring shromažďujeme veškerá dostupná data z činnosti compliance u společnosti TRUMPF. Z toho odvozujeme doporučení k jednání nebo zlepšení, které slouží k reakci na jednotlivé případy nebo k zásadnímu dalšímu rozvoji našeho Compliance Management-System.  

Relace Compliance Committee
za hospodářský rok
lokální Compliance Officer
celosvětově
Kvartálně hovory s lokálními Compliance Officers
za hospodářský rok

Také by vás mohla zajímat tato témata

Meeting room with chairs, tables and some accessories on the table
Supervisory Board

The Supervisory Board advises the Management Board on running the company. Further information on this Board can be found here.

Managing Board

TRUMPF is an internationally active family company. Get to know our members of the holding company's Managing Board.

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen Germany
Company profile

Our company profile provides you with brief information in facts and figures, and a video about the TRUMPF Group.

Kontakt
Tým compliance
E-mail
Servis a kontakt