Autorské a známkové právo

Veškeré texty, fotografie, grafiky, animace, videa, zvuky a ostatní obsah této webové stránky, jakož i jejich uspořádání jsou chráněny autorským právem a dalšími ochrannými právy. Nesmí být prováděno kopírování, změny nebo být používány uvedené obsahy v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez předchozího souhlasu společnosti TRUMPF GmbH + Co. KG a TRUMPF Praha, spol. s r. o.
Všechny ochranné značky jsou chráněny známkovým právem, pokud není uvedeno jinak, zvláště značky TRUMPF, loga, emblémy a typové štíky.


Na našich webových stránkách prezentované patenty a značky jsou duševním vlastnictvím společnosti TRUMPF GmbH + Co. KG.
Veškeré právní nároky nebo procesy, vyskytující se ve spojení s webovou stránkou nebo jejím užíváním, podléhají právu Spolkové republiky Německo, s výjimkou úprav mezinárodního soukromého práva.

Servis a kontakt

Close

Country/region and language selection
Please take note of

You have selected Czech Republic. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Czech Republic
United States

Or, select a country or a region.