Användarvillkor för MyTRUMPF

|. Inledning

TRUMPF GmbH SE + Co. KG (holdingbolag) (kallas TRUMPF nedan) ansvarar för denna Internetnärvaro för egen del samt för anslutna dotterbolag i enlighet med § 15 AktG samt för licenstagare eller Joint Venture-partners.

All information, alla dokument och all grafik som offentliggjorts av TRUMPF och anslutna dotterbolag på internet har sammanställts efter bästa förmåga. Vi eftersträvar ständigt att utöka och uppdatera utbudet på denna server. Hänvisningar till andra internetpublikationer utgör ingen rekommendation för respektive företag, produkt eller tjänster.

II. Användningsrätt och upphovsrätt

Användningen av denna webbplats regleras av nedan följande användarvillkor. Du godkänner dem genom din registrering [eller din senare förnyade inloggning]. TRUMPF kan när som helst uppdatera eller ändra användarvillkoren. Du informeras skriftligen om ändringar av dessa användarvillkor minst två månader före den föreslagna tidpunkten då de träder i kraft. TRUMPF kan även informera om ändringar vid inloggningen. Ditt godkännande av ändringar av dessa användarvillkor gäller om du inte motsätter dig giltigheten för det angivna ikraftträdandet. TRUMPF hänvisar dig till detta medgivande vid information om ändrande användarvillkor.

Den information som finns på denna webbsida (text, bilder, grafik, animationer, medieobjekt samt deras placering) omfattas av upphovsrättsskydd och andra skyddslagar. Innehållet på dessa sidor får inte kopieras, ändras eller göras tillgängligt för en tredje part för kommersiella ändamål utan samtycke från TRUMPF. Om TRUMPF har godkänt användningen måste information om TRUMPFs upphovsrätt anges på samtliga kopior av våra publikationer eller delar av dem. Mångfaldigande, översättningar samt lagring och bearbetning i andra medier är inte tillåtet. Vissa sidor innehåller bilder, texter eller medieobjekt som omfattas av tredje parts upphovsrätt.

Genom överföringen av innehåll via portalen garanterar användare TRUMPF en inte uteslutande, lokal, innehållsmässigt och tidsmässigt obegränsad rätt att använda detta i original eller i ändrad, bearbetad eller omgestaltad form, det vill säga i synnerhet spara och ladda det permanent eller temporärt och att visa det.

III. Registrering, skydd av personuppgifter

Alla användare måste registrera sig för att bli medlemmar på internetplattformen. I detta syfte måste användaren ange personuppgifter. Användarna av plattformen garanterar att alla uppgifter som angetts vid registreringen är korrekta och fullständiga. En registrering kan enbart avse en enskild person. Gruppkonton är inte tillåtna. Varje användare får bara registrera sig en gång och skapa en profil. Åtkomstdata ska behandlas konfidentiellt. En överföring av åtkomsten till tredje part, exempelvis genom att användarnamn och lösenord lämnas vidare, är inte tillåten.

Det föreligger inget anspråk på registrering och användning av internetplattformen. Du hittar information om hanteringen av dina personuppgifter i vår dataskyddsdeklaration. TRUMPF utvärderar åtkomsten för rent statistiska ändamål utan användning av personuppgifter.

TRUMPF har rätt att tillfälligt eller permanent utesluta medlemmar från vidare användning av internetplattformen, särskilt om de lämnade felaktig information vid registreringen eller om de bryter mot användarvillkoren och/eller lagstadgade bestämmelser. I detta fall blockeras åtkomsten till internetplattformen. Medlemmarna har rätt att när som helst avsluta registreringen utan att ange skäl. Uppsägningen måste skickas i textform till de uppgifter som lagras under Kontakt.

IV. Onlinebeställningar

För alla beställningar som görs inom ramen för onlineerbjudandet gäller TRUMPF:s avtalsvillkor exklusivt, särskilt de allmänna villkoren för försäljning och leverans (TRUMPF GTC) i respektive land i deras för befintliga giltiga version. En länk till de allmänna villkoren finns i redaktionsrutan på denna webbplats. TRUMPF möjliggör beställningar som en del av onlineerbjudandet; säljare är företag som är anslutna till TRUMPF. 

V. Ansvar

TRUMPF strävar efter att ständigt utöka och uppdatera detta informationsutbud. Informationen på denna webbplats är endast avsedd att presentera TRUMPF och dess produkter och tjänster. Denna information var korrekt på dagen för tillkännagivandet, men den kan vara föråldrad när du ser den. Därför ska du alltid kontrollera all information som du hittar på den här webbplatsen innan du använder den.

Råden på den här webbplatsen befriar dig inte från egen kontroll av våra aktuella rekommendationer och våra produkter med avseende på deras lämplighet för det avsedda ändamålet. Om du behöver särskilda råd eller anvisningar kring våra produkter eller tjänster ska du kontakta oss omgående.

TRUMPF och dess anslutna dotterbolag lämnar ingen garanti och tar inget ansvar i samband med användning av denna webbplats eller för riktigheten och fullständigheten hos den information som webbplatsen innehåller. I synnerhet påtas inget ansvar för skada av något slag med avseende på informationens fullständighet och riktighet. All information lämnas ”i befintligt skick”, utan något uttryckligt, underförstått eller underförstått ansvar för brister. Detta inkluderar i synnerhet garantin för kommersiell kvalitet, lämpligheten för ett visst ändamål eller en icke-intrång, så långt det är juridiskt tillåtet i varje enskilt fall. Detta gäller även eventuella skador som uppstår i samband med nedladdning av alla typer av filer från vår webbplats. Användarna förklarar att de samtycker till att få åtkomst till denna webbplats och dess innehåll på egen risk.

Denna webbplats är avsedd för internationellt bruk. TRUMPF tar dock inget ansvar för att informationen som presenteras på denna webbplats är korrekt över hela världen, framför allt att produkter och tjänster är tillgängliga över hela världen på samma sätt och under samma villkor. Om du besöker denna webbplats och/eller laddar ned innehåll är du ansvarig för att se till att detta är förenligt med de lokala lagar som gäller på din ort. Denna webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som de har skapat på eget ansvar. När du använder länkarna lämnar du TRUMPF-webbplatsen och går till sidor vars innehåll inte längre hanteras av TRUMPF och för vilka TRUMPF inte tar något ansvar. Länkar tillhandahålls endast i informationssyfte och som en extra tjänst för användare. Innehållet som skapas där är inte på något sätt relaterat till vårt företag. TRUMPF och dess anslutna företag tar inget ansvar för skada som uppstår genom användning av innehållet på denna webbplats.

Kommentarer om artiklar eller produkter från besökare på webbplatsen eller uttalanden från andra besökare (blogg) representerar inte nödvändigtvis TRUMPFs åsikter, utan endast skribentens åsikter. TRUMPF har rätt och skyldighet, om TRUMPF får kännedom om innehåll som är olagligt eller bryter mot dessa användarvillkor, eller om det finns en sådan misstanke, att radera eller blockera detta innehåll helt eller delvis utan ytterligare meddelande till användaren. Varje besökare på webbplatsen måste uppmärksamma operatören på olagligt eller kränkande innehåll.

Som användare av webbplatsen är du skyldig att hålla TRUMPF skadeslöst från eventuella rättsliga anspråk, förluster, ansvar, rättegångar, rättsliga eller administrativa förfaranden och kostnader som uppstår från eller i samband med olaglig användning av diskussioner, chattar, utskick, överföringar, anslagstavlor och liknande som finns på denna webbplats, inklusive sådana som kan bero på en överträdelse av denna förklaring. Sådana rättsliga anspråk omfattar i synnerhet rättsliga anspråk som bygger på missbruk av varumärken, handelsnamn, upphovsrätt och patent, utspädning av varumärken, brott mot avtalsenliga eller förväntade affärsförbindelser, orättvis konkurrens, ärekränkande eller skada på rykte, oriktig uppvisning eller kränkning av garantiskyldighet eller annan försämring eller skada på verksamheten.

VI. Samtyckesförklaring

Genom att använda/öppna denna webbplats förklarar användaren sitt samtycke till de användarvillkor som formuleras här. TRUMPF förbehåller sig rätten att använda all information som överförs via denna webbplats, inklusive alla idéer, uppfinningar, koncept, metoder eller know-how som finns däri för alla ändamål, till exempel för utlämnande till tredje part och/eller utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

VII. Avslutsbestämmelser

TRUMPF förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, lägga till eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet eller att tillfälligt eller permanent avbryta publiceringen utan föregående meddelande. Tysk lag gäller för dessa allmänna användarvillkor och alla skyldigheter som uppstår därav, med undantag för lagkonflikten och FN:s försäljningskonvention (CISG) eller delar därav. Jurisdiktionen är Stuttgart. TRUMPF förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid alla andra tillåtna jurisdiktionsställen.

Service och kontakt