Wybór kraju/regionu i języka
Kierowanie przedsiębiorstwem

Zabezpieczenie danych

Nasi klienci, partnerzy biznesowi i pracownicy mogą nam zaufać, że odpowiedzialnie obchodzimy się z wszelkiego rodzaju informacjami. 

W jaki sposób w firmie TRUMPF dbamy o bezpieczeństwo danych?

Dane osobowe lub dane związane z działalnością firmy wymagają szczególnej ochrony. Zapewnienie bezpieczeństwa tych danych, a tym samym poszanowanie ochrony naszych klientów, partnerów biznesowych i pracowników, jest dla firmy TRUMPF najwyższym priorytetem. Dlatego ustanowiliśmy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w zakresie ochrony danych, bezpieczeństwa informacji i IT.

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych.

W dzisiejszych czasach ochrona danych osobowych jest niezwykle ważna. Wymóg ten spełniamy dzięki naszemu systemowi zarządzania ochroną danych. 

Podejmujemy działania mające na celu ochronę naszych systemów informatycznych i maszyn.

Podejmujemy kompleksowe środki ostrożności w celu zabezpieczenia poufności, integralności i dostępności informacji – oraz aktywnie chronimy siebie i nasze produkty przed cyberatakami. 

Mają Państwo pytanie dotyczące ochrony danych lub chcieliby przekazać poufną wskazówkę? Zapraszamy do kontaktu z nami – osobiście lub anonimowo.

Więcej informacji

Jak wdrażamy ochronę danych

Firma TRUMPF wdrożyła system zarządzania ochroną danych (DSMS). Zapewnia on ochronę danych osobowych poprzez różne środki, struktury i procesy. W ten sposób unikamy naruszeń prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nasz system zarządzania ochroną danych składa się z sześciu elementów, które wzajemnie się uzupełniają. 

Kultura ochrony danych: jak realizujemy ochronę danych

Nasza kultura ochrony danych stanowi integralną część naszej kultury Compliance i jest zakotwiczona w kodeksie postępowania firmy TRUMPF. Z wielką starannością szkolimy naszych pracowników, aby sumiennie obchodzili się z wszelkiego rodzaju danymi.  

Program ochrony danych: jak zarządzamy ochroną danych

Za pomocą naszego programu ochrony danych zapewniamy wdrożenie i przestrzeganie ochrony danych w firmie TRUMPF. Program określa zasady i podstawowe środki zapobiegania i ograniczania prawnych naruszeń ochrony danych osobowych. Jego trzon stanowi wytyczna firmy TRUMPF dotycząca ochrony danych. 

Organizacja ochrony danych: jak ochrona danych została wdrożona w firmie TRUMPF

Nasza organizacja ochrony danych składa się z około 60 osób. Gwarantują one, że wszyscy pracownicy są świadomi systemu zarządzania ochroną danych. Jednocześnie są one dostępne jako osoby kontaktowe dla naszych pracowników i dla zapytań publicznych. 

Komunikacja w zakresie ochrony danych: z jakich kanałów komunikacyjnych korzystamy

Komunikacja w zakresie ochrony danych zapewnia nie tylko aktywne podnoszenie świadomości, ale także jej słuchanie, co pozwala na wczesne rozpoznawanie i unikanie zagrożeń związanych z ochroną danych. Obejmują one na przykład zapewnienie e-learningu lub szkoleń bezpośrednich dla kierowników i pracowników. 

Monitoring ochrony danych: jak zapewniamy skuteczność naszych działań w zakresie ochrony danych

Za pomocą monitoringu ochrony danych zbieramy i oceniamy wszystkie dane istotne dla ochrony danych. Na podstawie wyników centralny zespół ds. ochrony danych w Ditzingen podejmuje działania mające na celu poprawę systemu zarządzania ochroną danych.  

Cele ochrony danych: dlaczego wyznaczamy sobie cele

Na każdy rok obrotowy centralny zespół ochrony danych, w porozumieniu z inspektorem ochrony danych grupy, wyznacza cele w zakresie zwiększenia efektywności systemu zarządzania ochroną danych. Raz w roku centralny zespół ds. ochrony danych porównuje cele z wynikami i wyznacza nowe cele.  

Nasza organizacja ochrony danych

Jak reagujemy na ryzyka związane z ochroną danych i jak zapewniamy, że nie wystąpią one w ogóle? Są to tematy, którymi zajmuje się pełnomocnik ds. ochrony danych koncernu (KDSB) wraz z zespołem ds. ochrony danych w Ditzingen i siecią ochrony danych. W ten sposób zapewniamy transfer systemu zarządzania ochroną danych z przepisami do wszystkich obszarów działalności i spółek córek, regularnie kontaktujemy się z lokalnymi osobami odpowiedzialnymi i wspólnie opracowujemy rozwiązania. 

Zarząd

Zarząd ponosi ogólną odpowiedzialność za ochronę danych w grupie TRUMPF i tworzy kulturę przedsiębiorstwa, w której przestrzegane są przepisy dotyczące ochrony danych.

Inspektor ochrony danych grupy

W firmie TRUMPF inspektor ochrony danych grupy wykonuje określone prawem zadania w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych. Wraz z centralnym zespołem ds. ochrony danych w Ditzingen nadzoruje on przestrzeganie przepisów o ochronie danych oraz naszych wytycznych dotyczących ochrony danych. Jest odpowiedzialny za rozpatrywanie zgłoszeń z zakresu ochrony danych osobowych oraz komunikację z organami nadzorującymi ochronę danych osobowych. Ponadto prowadzi on działania komunikacyjne i szkoleniowe. Doradza on również osobom odpowiedzialnym i departamentom we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych. 

Centralny zespół ochrony ds. danych w Ditzingen

Centralny zespół ds. ochrony danych w Ditzingen jest częścią działu prawa spółek i zarządzania spójnością i&jako jednostka pracownicza wspiera inspektora ochrony danych grupy we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych.

Lokalne osoby do kontaktu w zakresie ochrony danych w naszych spółkach zależnych

W celu zarządzania kwestią ochrony danych polegamy również na lokalnych osobach do kontaktu, które są aktywne na miejscu w filiach i oddziałach centralnych. Osoby te wspierają miejscowe kierownictwo w realizacji wymagań dotyczących ochrony danych.  

Nasz monitoring ochrony danych

W ramach monitoringu ochrony danych zbieramy wymierne dane i wskaźniki wydajności z działań związanych z ochroną danych w firmie TRUMPF. Ustanowiliśmy proces zgłaszania w przypadku naruszenia danych osobowych. Zapewnia to szybką reakcję na błędy i naruszenia danych oraz gwarantuje, że ochrona danych osobowych zostanie przywrócona tak szybko, jak to możliwe. 

Ponadto centralny zespół ds. ochrony danych przeprowadza audyty w spółkach zależnych, aby regularnie sprawdzać poziom ochrony danych również tam. 

Audyty ochrony danych
na rok obrotowy
Lokalne osoby kontaktowe do spraw ochrony danych
globalnie
Zapytania do centralnego zespołu ds. ochrony danych
na rok obrotowy

Jak zapewniamy bezpieczeństwo informacji i IT w firmie TRUMPF?

Dzięki bezpieczeństwu informatycznemu i informacyjnemu chcemy zapobiec szkodom wobec firmy TRUMPF, naszych partnerów handlowych, klientów i pracowników. W tym celu wdrażamy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne. W ten sposób chronimy wszelkiego rodzaju informacje, jak również nasze systemy techniczne i produkty przed cyberatakami i wynikającymi z nich awariami. Rozpoczęliśmy też proces certyfikacji ISO27001.

Kultura bezpieczeństwa: jak radzimy sobie z bezpieczeństwem

Przestrzegamy jasnych zasad, np. need-to-know, least privilege czy security by design. Konsekwentnie wdrażamy te zasady poprzez odpowiednie polityki i procesy. 

Program bezpieczeństwa: jakie normy i zasady sami sobie wyznaczamy

Nasz System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) wywodzi się z międzynarodowych standardów, takich jak ISO 27001. Regularnie dokonujemy również przeglądu i aktualizacji naszych przepisów i procesów. Między innymi w szczególności poruszamy następujące tematy: 

  • Bezpieczne tworzenie oprogramowania i bezpieczeństwo produktów: bezpieczeństwo korzystania z produktów i usług firmy TRUMPF jest naszym najwyższym priorytetem. Dlatego też mamy ścisłe wytyczne dotyczące rozwoju naszego oprogramowania.  Aby chronić maszyny i systemy naszych klientów,  identyfikujemy luki w zabezpieczeniach, informujemy o nich naszych klientów  i dostarczamy im niezbędne aktualizacje zabezpieczeń. Wszystkie aktualne informacje i aktualizacje można znaleźć tutaj.

  • Jasne wymagania wobec dostawców: nasi  dostawcy muszą spełniać wymagania dotyczące naszego IT i bezpieczeństwa informacji. Zabezpieczamy się kontraktowo, m.in. umowami o zachowaniu poufności. W ten sposób zapewniamy, że zewnętrzne towary i usługi są zgodne z naszymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.  

  • Bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo danych i procesów odzyskiwania: monitorujemy wszystkie sieci i zarządzamy dostępem w sposób ukierunkowany.  

  • Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem: wykrywamy i chronimy się przed złośliwym oprogramowaniem za pomocą daleko idących środków. Między innymi uregulowaliśmy postępowanie z wszelkimi nośnikami danych przez naszych pracowników. 

  • Dostęp do systemów: chronimy wszystkie nasze systemy informacyjne przed nieuprawnionym dostępem poprzez wysokie standardy bezpieczeństwa i procesy zatwierdzania. W ten sposób wdrażamy wysokie wymagania dotyczące haseł i uwierzytelniania. 

  • Incydenty związane z bezpieczeństwem: badamy (potencjalne) incydenty związane z bezpieczeństwem i odpowiednio się nimi zajmujemy, aby uniknąć ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa.

Organizacja bezpieczeństwa: jak wygląda organizacja u nas

Nasi pracownicy są świadomi swojej odpowiedzialności w zakresie postępowania z informacjami i systemami informatycznymi. Są oni wspierani przez dobrze zorganizowaną sieć ponad 80 koordynatorów ds. bezpieczeństwa informacji, którzy dostarczają im zasad i wytycznych. Zapewniamy również zgodne z przepisami postępowanie dzięki niezależnym audytom.

Komunikacja w zakresie bezpieczeństwa: jak się uczymy

Regularnie prowadzimy kompleksowe szkolenia z zakresu IT i bezpieczeństwa informacji, na przykład z bezpiecznego tworzenia oprogramowania.

Kontakt
Zespół ds. ochrony danych
E-mail
Serwis i kontakt