Wybór kraju/regionu i języka
Kierowanie przedsiębiorstwem

Zapewnienie zgodności działalności z regulacjami

Compliance oznacza przestrzeganie przepisów prawnych i wewnętrznych regulacji firmy. Czas dowiedzieć się, jak Compliance kształtuje naszą kulturę korporacyjną i kieruje naszymi codziennymi działaniami. 

Jak radzimy sobie z Compliance?

Zaufanie, jakim obdarzają nas nasi partnerzy biznesowi, pracownicy i społeczeństwo, jest dla nas szczególnie ważne. To zaufanie zależy w dużej mierze od naszego postępowania – począwszy od Zarządu, poprzez kierowników, aż po każdego pracownika z osobna. Nasze postępowanie cechuje zatem zgodność z prawem i standardami etycznymi. 

Mamy silny kompas wartości – nasz kodeks postępowania.

Nasz kodeks postępowania wyznacza zasady właściwego postępowania w codziennym życiu, a zwłaszcza w sytuacjach krytycznych. Wspiera nas w działaniu w sposób zgodny z prawem i odpowiedzialny. 

Do kwestii Compliance podchodzimy systemowo.

Nasz system zarządzania Compliance obejmuje wszystkie struktury, procesy i środki w firmie TRUMPF, które mają na celu promowanie zgodnego z przepisami zachowania w grupie TRUMPF oraz zapobieganie naruszeniom prawa.  

Stawiamy na dobrze zorganizowany zespół.

Za naszą organizacją Compliance stoi wiele osób. Zapewniają one zgodność z wymogami prawnymi i są w każdej chwili dostępne jako osoby kontaktowe.  

Traktujemy Compliance w sposób transparentny.

Rejestrujemy wszystkie dane i incydenty związane z Compliance, oceniamy je i reagujemy w indywidualnych przypadkach lub wprowadzamy ogólne usprawnienia.   

Postępowanie zgodne z przepisami to kwestia nastawienia. Ci, którzy mają właściwe nastawienie, będą zachowywać się uczciwie.

Christian Greger
General Counsel & Chief Compliance Officer

Mają Państwo pytanie dotyczące Compliance lub chcą przekazać poufne zawiadomienie? Zapraszamy do kontaktu z nami – osobiście lub anonimowo.

Więcej informacji

Jak firma TRUMPF wdraża Compliance

W całej grupie TRUMPF funkcjonuje system zarządzania Compliance (CMS). Compliance obejmuje wszystkie struktury, procesy i środki mające na celu wspieranie zgodnego z przepisami postępowania w firmie TRUMPF i unikanie naruszeń prawa. Ma to na celu uświadomienie naszych kierowników i pracowników oraz umożliwienie im właściwego postępowania w codziennej pracy.  

Nasz system zarządzania Compliance składa się z sześciu elementów, które wzajemnie się uzupełniają. 

Kultura Compliance: jak żyjemy w zgodzie z Compliance

Nasza kultura Compliance jest punktem wyjścia i celem w firmie TRUMPF. Jest ona określana przez nasz Zarząd i w znacznym stopniu kształtowana przez postawę i zachowanie naszych kierowników i pracowników. Centralnym elementem kultury Compliance jest nasz kodeks postępowania. 

Program Compliance: jak zarządzamy kwestią Compliance

Za pomocą naszego programu Compliance kontrolujemy i regulujemy globalne wdrażanie Compliance w całej grupie TRUMPF. Zasadniczo program składa się z wytycznych dotyczących przestrzegania przepisów firmy TRUMPF oraz z podrzędnych wytycznych, jak np. tzw. wytycznych dotyczących rozrywki – wytycznych dotyczących zapobiegania korupcji. 

Organizacja Compliance: w jaki sposób temat Compliance został wdrożony w firmie TRUMPF

W organizacji Compliance określiliśmy jasny zakres odpowiedzialności i osoby kontaktowe. W ten sposób informujemy wszystkich pracowników o ważnych kwestiach związanych z przestrzeganiem przepisów i zapobiegawczo zapewniamy, że pracownicy przestrzegają wymogów prawnych. 

Komunikacja Compliance: kto rozmawia z kim

Komunikacja w zakresie Compliance zapewnia nie tylko aktywne podnoszenie świadomości wśród pracowników, ale także ich wysłuchiwanie, co pozwala na wczesne rozpoznawanie i unikanie zagrożeń związanych z Compliance. Obejmuje na przykład zapewnienie e-learningu lub szkoleń bezpośrednich dla kierowników i pracowników, biuletynów cyfrowych oraz stosowanie systemu ochrony przed nieprawidłowościami.  

Monitoring Compliance: jak zapewniamy skuteczność naszych działań w zakresie Compliance

Monitoring Compliance gromadzi i ocenia wszystkie dane istotne z punktu widzenia Compliance. Jest on podstawą regularnych sprawozdań dla zarządu i rady nadzorczej firmy TRUMPF. 

Cele Compliance: dlaczego wyznaczamy sobie cele

Na każdy rok obrotowy centralny zespół ds. Compliance ustala cele w porozumieniu z głównym dyrektorem ds. Compliance. Na koniec roku obrotowego porównujemy cele z osiągniętymi wynikami i wyznaczamy nowe cele.  

Kodeks postępowania jako podstawa naszej kultury Compliance

Ludzie obejmują globus z metalu

Kodeks postępowania firmy TRUMPF wywodzi się z zasad korporacyjnych i opisuje wartości i reguły, którymi kierujemy się w naszej działalności. Zawarte są w nim nasze zasady dotyczące takich tematów jak antykorupcja, ochrona danych czy uczciwa konkurencja. 

Sformułowane w kodeksie nadrzędne zasady postępowania podsumowują podstawowe reguły, których należy przestrzegać w firmie TRUMPF w odniesieniu do nienagannego pod względem etycznym postępowania w kontaktach biznesowych. 

  • Postępujemy w sposób zgodny z prawem. 

  • Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność społeczną. 

  • Zawsze działamy uczciwie. 

Nasza organizacja Compliance

Jak reagujemy na ryzyka związane z Compliance i jak zapewniamy, że nie wystąpią one w ogóle? To tematy, którymi zajmuje się główny dyrektor ds. Compliance wspólnie z zespołem ds. zgodności z przepisami w Ditzingen oraz siecią Compliance na całym świecie. W ten sposób zapewniamy transfer systemu zarządzania zgodności z przepisami do wszystkich obszarów działalności i spółek-córek, regularnie kontaktujemy się z lokalnymi osobami odpowiedzialnymi i wspólnie opracowujemy rozwiązania. 

Zarząd

Zarząd ponosi ogólną odpowiedzialność za Compliance w grupie TRUMPF. 

Główny dyrektor ds. Compliance

Główny dyrektor ds. Compliance jest odpowiedzialny za globalną organizację Compliance. Informuje on o bieżących wydarzeniach zarząd i radę nadzorczą grupy TRUMPF. Wraz z zespołem ds. Compliance jest on również odpowiedzialny za wstępną reakcję na wszelkie występujące incydenty związane z Compliance.

Komitet ds. Compliance

Komitet ds. Compliance doradza głównemu dyrektorowi ds. Compliance, dalej rozwija system zarządzania Compliance i podejmuje decyzje w przypadku istotnych podejrzeń dotyczących Compliance. Komitet składa się z głównego dyrektora ds. Compliance oraz innych przedstawicieli różnych działów, np. działu HR, działu prawnego czy finansowego.

Centralny zespół ds. Compliance w Ditzingen

Zespół ds. Compliance wspiera głównego dyrektora ds. Compliance we wszystkich sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów. Centralny zespół ds. Compliance odgrywa wiodącą rolę w wyjaśnianiu i rozpatrywaniu wszelkich zawiadomień i podejrzeń w tej kwestii.

Lokalni dyrektorzy ds. Compliance w spółkach zależnych

W naszych spółkach córkach lokalni dyrektorzy ds. Compliance również zapewniają globalną sieć organizacji. Lokalny dyrektor ds. Compliance jest odpowiedzialny za wdrożenie systemu zarządzania Compliance firmy TRUMPF w swoim oddziale i służy jako osoba pierwszego kontaktu na miejscu. Lokalny dyrektor ds. Compliance zgłasza naruszenia zgodności centralnemu zespołowi ds. Compliance i pomaga w rozpatrywaniu sprawy.

Nasz monitoring Compliance

W ramach monitoringu Compliance zbieramy wszystkie dostępne dane dotyczące działań związanych z przestrzeganiem przepisów w firmie TRUMPF. Na tej podstawie opracowujemy zalecenia dotyczące działań lub ulepszeń, które służą reagowaniu na poszczególne przypadki lub zasadniczemu dalszemu rozwojowi naszego systemu zarządzania Compliance.  

Posiedzenia komitetu ds. Compliance
na rok obrotowy
lokalny dyrektor ds. Compliance
globalnie
Kwartalne rozmowy z lokalnymi dyrektorami ds. Compliance
na rok obrotowy

Te tematy również mogą Państwa zainteresować

Sala konferencyjna z krzesłami, stołami i kilkoma akcesoriami na stole
Rada nadzorcza

Rada nadzorcza doradza zarządowi przy prowadzeniu przedsiębiorstwa. Pozostałe informacje na temat tego gremium znajdują się tutaj.

Zarząd

TRUMPF jest firmą rodzinną, działającą na rynku międzynarodowym. Przedstawiamy członków zarządu spółki holdingowej.

siedziba główna firmy TRUMPF w Ditzingen w Niemczech
Profil firmy

W profilu naszej firmy znajdą Państwo zwięzłe fakty i dane liczbowe oraz film o grupie TRUMPF.

Kontakt
Zespół ds. Compliance
E-mail
Hinweisgebersystem
Serwis i kontakt