Land-/regio- en taalkeuze
Bedrijfsvoering

Compliance

Compliance staat voor het naleven van wettelijke voorschriften en bedrijfsinterne bepalingen. Lees hier hoe compliance onze bedrijfscultuur vormgeeft en ons dagelijks handelen leidt. 

Hoe gaan we met compliance om?

Het vertrouwen dat onze zakenparters, medewerkers en  de maatschappij ons schenken, is zeer belangrijk voor ons. Dit vertrouwen hangt voor een groot deel af van ons gedrag - beginnend met de raad van bestuur via het management naar alle afzonderlijke medewerkers. Ons gedrag wordt daarom gekenmerkt door naleving van de wet, evenals de uitvoering van ethische normen. 

We hebben een sterk waardekompas - onze gedragscode.

Onze gedragscode geeft ons richting in het dagelijkse werk en in het bijzonder in kritieke situaties. Hij helpt ons wettelijk en verantwoordelijk te handelen. 

We gaan compliance met een systeem aan.

Ons Compliance Management System omvat alle structuren, processen en maatregelen bij TRUMPF, die specifiek zijn gericht op het bevorderen van naleving van wettig gedrag binnen de TRUMPF Groep en juridische schendingen vermijden.  

We zetten in op een goed georganiseerd team.

Achter de schermen van onze compliance-organisatie werken vele mensen samen. Zij zorgen voor de naleving van alle wettelijke voorschriften en staan te allen tijde ter beschikking als contactpersoon.  

We gaan transparant met compliance om.

We verzamelen alle compliance-relevante gegevens en incidenten, evalueren ze en reageren in individuele gevallen of leiden er algemene verbeteringen uit af.   

Compliance is een kwestie van houding. Wie de juiste instelling heeft, zal zich integer gedragen.

Christian Greger
General Counsel, Chief Compliance Officer & verantwoordelijke voor mensenrechten

Hebt u een vraag over compliance-kwesties of wilt u een vertrouwelijke tip geven? Neem contact met ons op via ons klokkenluiderssysteem - persoonlijk of anoniem.

Meer informatie

Hoe TRUMPF compliance concreet maakt

Voor de hele TRUMPF Groep bestaat een Compliance Management System (CMS). Het omvat alle structuren, processen en maatregelen die specifiek gericht zijn op het bevorderen van gedrag volgens de regels bij TRUMPF en om juridische schendingen te voorkomen. Dit moet alle managers en medewerkers sensibiliseren en in staat stellen om in hun dagelijkse werk het juiste te doen.  

Ons Compliance Management System bestaat uit zes bouwstenen die elkaar opvolgen. 

Compliance-cultuur: hoe we met compliance leven

Onze compliance-cultuur is het uitgangspunt en het doel van de compliance bij TRUMPF. Het wordt uitgedragen door onze Raad van Bestuur en aanzienlijk gevormd door de houding en het gedrag van de managers en medewerkers. Centraal element van de compliance-cultuur is onze gedragscode. 

Compliance-programma: hoe we compliance aansturen

Met ons compliance-programma sturen en regelen we de wereldwijde implementatie van compliance in de gehele TRUMPF Groep. Dit bestaat in wezen uit de TRUMPF compliance-richtlijn alsook uit ondergeschikte richtlijnen zoals de zogenaamde entertainmentrichtlijn - een richtlijn ter voorkoming van corruptie. 

Compliance-organisatie: hoe compliance bij TRUMPF is verankerd

Met de compliance-organisatie hebben we duidelijke verantwoordelijkheden en contactpersonen vastgesteld. Hierdoor houden we alle medewerkers via belangrijke compliance-onderwerpen op de hoogte en zorgen we preventief dat de medewerkers zich aan de wet houden. 

Compliance-communicatie: wie met wie praat

De compliance-communicatie garandeert dat er niet alleen gesensibiliseerd, maar ook geluisterd wordt en daardoor compliancerisico's vroegtijdig worden herkend en vermeden. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de voorbereiding van e-learning of presentatietrainingen voor managers en medewerkers, digitale nieuwsbrief en het gebruik van een klokkenluiderssysteem.  

Compliance Monitoring: hoe we de effectiviteit van onze compliance-activiteiten veiligstellen

De Compliance Monitoring verzamelt alle compliance-gerelateerde gegevens en analyseert deze. Het vormt de basis voor reguliere rapporten aan de TRUMPF Raad van Toezicht. 

Compliance-doelen: waarom we doelen stellen

Voor elk boekjaar stelt het centrale compliance-team doelen in coördinatie met de Chief Compliance Officer. Aan het einde van een boekjaar zetten we de doelen af tegen de resultaten en leiden daar nieuwe doelen uit af.  

De gedragscode als basis voor onze compliance-cultuur

Mensen omarmen metalen wereldbol

De TRUMPF-gedragscode is afgeleid van de ondernemingsprincipes en beschrijft de waarden en voorschriften die richting geven aan onze bedrijfsactiviteiten. Hiermee positioneren we ons ten opzichte van onderwerpen als anti-corruptie, gegevensbescherming of eerlijke concurrentie. 

De overkoepelende gedragsprincipes die daar zijn geformuleerd, vatten de basisregels samen die bij TRUMPF moeten worden waargenomen in termen van ethisch vlekkeloos gedrag in zakelijke transacties. 

  • We houden ons aan de wet. 

  • We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

  • We handelen altijd integer. 

De beleidsverklaring als basis van ons standpunt met betrekking tot respect voor de mensenrechten en de bescherming van het klimaat en het milieu

De beleidsverklaring heeft grote betekenis voor TRUMPF. Samen met onze bedrijfsprincipes en onze gedragscode bepaalt het hoogste niveau van de regelgeving onze bedrijfscultuur en ons dagelijks handelen.

De overkoepelende verantwoordelijkheid ligt bij onze Chief Compliance Officer, Christian Greger, die we ook hebben aangesteld als mensenrechtenfunctionaris.

TRUMPF gedragscode
TRUMPF gedragscode

In deze gedragscode staan de basisregels met betrekking tot ethisch correct gedrag in het dagelijkse zakelijk verkeer. Wij verwachten dat alle medewerkers van TRUMPF zich hieraan houden.

Beleidsverklaring TRUMPF
Beleidsverklaring TRUMPF

Deze beleidsverklaring documenteert het standpunt van TRUMPF met betrekking tot respect voor de mensenrechten en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen.

TRUMPF-reglement
TRUMPF-reglement

Dit reglement vat alle informatie samen over het melden van een opmerking via het klokkenluiderssysteem bij TRUMPF.

Onze compliance-organisatie

Hoe reageren we op compliancerisico's of hoe voorkomen we dat ze zich überhaupt voordoen? Dit zijn de twee belangrijkste onderwerpen waar de Chief Compliance Officer zich, samen met het Compliance Team in Ditzingen en het wereldwijde Compliance Network, mee bezighoudt. Op deze manier zorgen wij voor de transfer van het compliancemanagementsysteem naar alle bedrijfseenheden en dochterondernemingen, communiceren wij regelmatig met de plaatselijke leidinggevenden en helpen wij oplossingen uit te werken. 

Raad van Bestuur

De raad draagt de verantwoordelijkheid voor compliance in de TRUMPF Groep. 

Chief Compliance Officer

De Chief Compliance Officer is verantwoordelijk voor de wereldwijde compliance-organisatie. Hij rapporteert over actuele ontwikkelingen aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de TRUMPF Groep. De eerste reactie is ook de verantwoordelijkheid van hem en het compliance-team voor compliance-incidenten. 

Compliance Committee

De Compliance Committee adviseert de Chief Compliance Officer, ontwikkelt het Compliance Management System en neemt beslissingen in wezenlijke Compliance-incidenten. De commissie bestaat uit de Chief Compliance Officer en andere vertegenwoordigers van een breed scala aan afdelingen, bijvoorbeeld HR van de Groep, Legal, Finance.

Centraal compliance-team in Ditzingen

Het compliance-team ondersteunt de Chief Compliance Officer bij alle compliance-relevante feiten. Het centrale compliance-team speelt een belangrijke rol bij de verduidelijking en verwerking van informatie over vermoedens van compliance-gevallen. 

Lokale Compliance Officer bij dochterondernemingen

Bij onze dochterondernemingen zorgt de lokale Compliance Officer voor een wereldwijd verbonden organisatie. De lokale Compliance Officer is verantwoordelijk voor de implementatie van de TRUMPF Compliance Management System in zijn dochteronderneming en dient als eerste aanspreekpunt ter plaatse. De lokale Compliance Officer meldt compliance-schendingen aan het centrale compliance-team en ondersteunt hen bij de verwerking van het incident.

Onze Compliance Monitoring

Met de Compliance Monitoring verzamelen we alle ter beschikking staande gegevens van de compliance-activiteiten bij TRUMPF. Hieruit leiden we aanbevelingen af ​​voor actie of verbeteringen die dienen om te reageren op individuele gevallen of de basisontwikkeling van ons Compliance Management System.  

Vergaderingen Compliance Committee
per boekjaar
lokale Compliance Officer
wereldwijd
Driemaandelijks gesprek met lokale Compliance Officers
per boekjaar

* Het maken van een anonieme melding is mogelijk via onze externe dienstverlener EQS Integrity Line. Het systeem Integrity Line stelt uw anonimiteit technisch veilig, ook bij de communicatie via een chatfunctie. Daarom staat het communicatieplatform niet op servers van TRUMPF, maar op een beveiligde server van EQS Integrity Line. De hosting van de data gebeurt in Duitsland. EQS Integrity Line is ISO 27001-gecertificeerd, is conform de Europese AVG en voldoet aan de eisen van de EU-klokkenluidersrichtlijn. De opgegeven aanwijzing komt versleuteld en niet navolgbaar aan bij het Compliance Team in Ditzingen. 

Deze onderwerpen vindt u misschien ook interessant

Vergaderruimte met stoelen, tafels en een aantal spullen op tafel
Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht adviseert de Raad van Bestuur bij het leiden van het bedrijf. Meer informatie over dit orgaan vindt u hier:

Raad van Bestuur

TRUMPF is een internationaal opererend familiebedrijf. Maak kennis met onze leden van de Raad van Bestuur van de holdingmaatschappij.

Hoofdkantoor van TRUMPF in Ditzingen, Duitsland
Bedrijfsprofiel

Ons bedrijfsprofiel brengt u in het kort op de hoogte van de TRUMPF Groep – met feiten en cijfers, en een film.

Contact
Service & contact