Избор на държава/регион и език
Управление на компанията

Съответствие

Съответствието гарантира спазването на законовите правила и вътрешните разпоредби в компанията. Научете как съответствието формира корпоративната ни култура в решаваща степен и ръководи дейността ни всеки ден. 

Как процедираме със съответствието?

Доверието, което проявяват към нас нашите бизнес партньори, служители и обществеността, е особено важно за нас. Това доверие зависи изключително от нашето поведение – започвайки от управителния съвет, през ръководителите и до всеки отделен служител. Затова нашето поведение се отличава със спазването на правото и закона, както и с изпълнението на етични стандарти. 

Имаме мощен компас за ценностите – нашия кодекс за поведение.

Нашият кодекс за поведение ни дава ориентир в ежедневието и особено в критични ситуации. Той ни подпомага с това да действаме в съответствие със законодателството и съзнавайки отговорността си. 

Ние подхождаме към съответствието със система.

Нашата система за управление на съответствието обхваща всички структури, процеси и мерки в TRUMPF, които са специфично насочени към това да насърчават в група TRUMPF поведение, съответстващо на правилата и да предотвратяват правонарушения.  

Ние залагаме на добре организиран екип.

Много специалисти стоят зад нашата организация за съответствие. Те се грижат за спазването на законовите предписания и винаги са на разположение като лица за връзка.  

Ние процедираме прозрачно със съответствието.

Ние регистрираме всички важни за съответствието данни и инциденти, анализираме ги и реагираме в отделния случай или извеждаме общи подобрения.   

Съответствието е въпрос на отношение. Който има правилно отношение, ще се държи безупречно.

Кристиан Грегер
Главен юрисконсулт и главен директор по съответствието

Имате въпрос относно съответствието или искате да предоставите поверителна информация? Свържете се с нас – лично или анонимно.

Научете повече

Как се реализира съответствието в TRUMPF

За цялата група TRUMPF се използва система за управление на съответствието (CMS). Тя обхваща всички структури, процеси и мерки, които са специфично насочени към това, да насърчават поведение, съответстващо на правилата в TRUMPF и да предотвратяват правонарушения. Тя трябва да повиши чувствителността на нашите ръководители и служители, както и да им помогне да действат по правилния начин в работното си ежедневие.  

Нашата система за управление на съответствието се състои от шест модула, които надграждат един върху друг. 

Култура на съответствието: Как прилагаме в живота съответствието

Нашата култура на съответствието е изходна точка и цел на съответствието в TRUMPF. Тя се дефинира от нашия управителен съвет и се формира чрез нагласата и поведението на ръководителите и служителите. Централен елемент от културата на съответствието е нашият кодекс за поведение. 

Програма за съответствие: Как управляваме съответствието

С нашата програма за съответствие ние управляваме и регулираме глобалното внедряване на съответствието в цялата група TRUMPF. Тя се състои основно от принципите на съответствието, както и второстепенните правила, като напр. т. нар. правила Entertainment – правила за превенция на корупцията. 

Организация на съответствието: Как е утвърдено съответствието в TRUMPF

С организацията на съответствието ние сме определили ясни отговорности и лица за връзка. С нея държим в течение всички служители по важни теми относно съответствието и се грижим превантивно служителите да се придържат към законовите предписания. 

Комуникация, свързана със съответствието: кой с кого разговаря

Комуникацията, свързана със съответствието, гарантира, че не само ще се повиши чувствителността, но и ще се слуша внимателно, за да се разпознаят своевременно рисковете за съответствието и да бъдат избегнати. Към нея спадат например предоставянето на електронни или присъствени обучения за ръководителите и служителите, цифрови информационни бюлетини, както и използването на система за защита при подаване на сигнали.  

Мониторинг на съответствието: Как гарантираме ефективността на нашите активности, свързани със съответствието

Мониторингът на съответствието събира всички данни, важни за съответствието, и ги анализира. То е основата за редовните отчети към управителния и надзорния съвет на TRUMPF. 

Цели на съответствието: Защо си поставяме цели

Централният екип по съответствие, съгласувано с главния директор по съответствието, определя цели за всяка финансова година. В края на финансовата година съпоставяме целите с получените резултати и извеждаме нови цели.  

Кодексът за поведение като основа на нашата култура на съответствието

Хора обръщат земното кълбо от метал

Кодексът за поведение на TRUMPF се базира на принципите на дейността на компанията и описва ценностите и правилата, по които се ориентира нашата бизнес дейност. С него заемаме позиция по теми като антикорупция, защитата на личните данни или честна конкуренция. 

Формулираните там принципи на поведение от по-високо ниво обхващат основните правила, които е необходимо да се съблюдават в TRUMPF по отношение на безукорното етично поведение в бизнеса. 

  • Ние спазваме законите.​ 

  • Ние поемаме обществена отговорност. 

  • Ние винаги действаме безупречно. 

Нашата организация на съответствието

Как реагираме на свързани със съответствието рискове или полагаме грижи дори ги предотвратяваме? Това са теми, за които се грижи главният директор по съответствието заедно с екипа по съответствие в Дитцинген и с глобалната мрежа за съответствие. По този начин гарантираме трансфера на системата за управление на съответствието във всички бизнес сфери и дъщерни дружества, общуваме редовно с местните отговорни лица и заедно създаваме решения. 

Управителен съвет

Управителният съвет носи цялата отговорност за съответствието в група TRUMPF. 

Главен директор по съответствието

Отговорността за глобалната организация на съответствието е задължение на главния директор по съответствието. Той докладва за актуалното развитие на управителния и надзорния съвет на група TRUMPF. Негово и на екипа по съответствие задължение е и първата реакция при възникнали инциденти със съответствието. 

Комитет по съответствието

Комитетът по съответствието съветва главния директор по съответствието, усъвършенства системата за управление на съответствието и взема решения при съществени подозрителни случаи. Комитетът по съответствието се състои от главния директор по съответствието, както и от представители на най-различни отдели, напр. човешки ресурси на групата, правен, финанси.

Централен екип по съответствие в Дитцинген

Екипът по съответствие подпомага главния директор по съответствието при всички важни обстоятелства. При изясняването и обработката на указания за подозрителни случаи за съответствието, централният екип по съответствие играе основната роля. 

Локални директори по съответствието в дъщерните дружества

Освен това в нашите дъщерни дружества локални директори по съответствието се грижат за свързана в мрежа организация по цял свят. Локалният директор по съответствието отговаря за внедряването на системата за управление на съответствието на TRUMPF в своето дъщерно дружество и служи като първо лице за връзка на място. Локалният директор по съответствието докладва на централния екип по съответствие за нарушения и го подпомага при критичната преценка на случая.

Нашият мониторинг на съответствието

С мониторинга на съответствието събираме всички налични данни от дейността, свързана със съответствието в TRUMPF. От тях извеждаме препоръки за действие или подобрения, които служат за реакция в отделни случаи или за принципно усъвършенстване на нашата система за управление на съответствието.  

Заседания на комитета по съответствието
за финансова година
локални директори по съответствието
по целия свят
Тримесечни конферентни разговори с локални директори по съответствието
за финансова година

Вероятно и следните теми са Ви интересни

Зала за срещи със столове, маси и някои принадлежности на масата
Надзорен съвет

Надзорният съвет консултира управителния съвет при управлението на компанията. Допълнителна информация за този орган ще намерите тук.

Управителен съвет

TRUMPF е семейна компания с международна дейност. Запознайте се с нашите членове на управителния съвет на холдинговата компания.

Централата на TRUMPF в Дитцинген, Германия
Профил на компанията

Фирменият ни профил ви информира накратко с числа и факти, както и филм за групата TRUMPF.

Контакт
Екип по съответствието
Имейл
Сервиз и контакти