Lands-/region- och språkval
Företagsmanagement

Compliance

Compliance står för efterlevnad av lagstadgade regler och företagsinterna bestämmelser. Ta reda på hur Compliance präglar vår företagskultur och styr vårt dagliga agerande. 

Hur arbetar vi med Compliance?

Det förtroende som våra affärspartner, medarbetare samt allmänheten visar oss är särskilt viktigt för oss. Avgörande för detta förtroende är vårt uppträdande – med början hos styrelsen, följt av cheferna och ända till varje enskild medarbetare. Vårt uppträdande präglas därför av efterlevnad av lagar och förordningar samt av att etiska standarder uppfylls. 

Vi har en kraftfull värdekompass – vår uppförandekod.

Vår uppförandekod ger oss orientering i vardagen, och särskilt i kritiska situationer. Den bistår oss i att agera lagenligt och ansvarsmedvetet. 

Vi arbetar med Compliance enligt system.

Vårt Compliance-Management-System omfattar alla strukturer, processer och åtgärder hos TRUMPF som specifikt avser att främja uppträdande enligt regelverket och undvikande av lagöverträdelser inom TRUMPF Gruppe.  

Vi satsar på ett bra organiserat team.

Det finns många huvuden bakom vår Compliance-organisation. De ser till att lagstadgade riktlinjer efterlevs och finns alltid tillgängliga som kontaktpersoner.  

Vi hanterar Compliance transparent.

Vi registrerar alla Compliance-relevanta data och händelser, utvärderar dem och reagerar på enskilt fall, eller härleder allmänna förbättringar.   

Compliance är en fråga om attityd. Den som har rätt attityd uppträder även rättskaffens.

Christian Greger
General Counsel, Chief Compliance Officer & kommissionär för mänskliga rättigheter

Har du en fråga om Compliance eller vill du lämna en upplysning i förtroende? Kontakta oss via vårt upplysningssystem – personligen eller anonymt.

Ta reda på mer

Så här arbetar TRUMPF med Compliance

Ett Compliance-Management-System (CMS) används inom hela TRUMPF Gruppe. Det omfattar alla strukturer, processer och åtgärder som specifikt avser att främja uppträdande enligt regelverket hos TRUMPF och undvikande av lagöverträdelser. Det ska göra våra chefer och medarbetare medvetna och kvalificera dem för att göra det rätta under jobbvardagen.  

Vårt Compliance-Management-System består av sex moduler som bygger på varandra. 

Compliance-kultur: Så här lever vi Compliance

Vår Compliance-kultur är utgångspunkt och mål för Compliance hos TRUMPF. Den definieras av vår styrelse och präglas väsentligt av chefernas och medarbetarnas inställning och uppträdande. Vår uppförandekod är ett centralt element i Compliance-kulturen. 

Compliance-program: Så här styr vi Compliance

Med vårt Compliance-program styr och reglerar vi det globala genomförandet av Compliance inom hela TRUMPF Gruppe. Det består huvudsakligen av TRUMPF Compliance-principen samt underordnade riktlinjer som exempelvis den så kallade Entertainment-riktlinjen – en riktlinje för korruptionsbekämpning. 

Compliance-organisation: Så här är Compliance förankrat hos TRUMPF

Med Compliance-organisationen har vi lagt fast tydligt ansvar och kontaktpersoner. På detta sätt ser vi till att alla medarbetare är informerade om viktiga Compliance-teman och sörjer förebyggande för att medarbetarna håller sig till lagar och regler. 

Compliance-kommunikation: Vem pratar med vem

Compliance-kommunikationen säkerställer att man inte bara är aktivt medveten utan att man även lyssnar, och då tidigt upptäcker och undviker Compliance-risker. Hit hör exempelvis tillhandahållandet av E-Learning eller klassrumsutbildningar för-chefer och medarbetare, digitala nyhetsbrev samt användningen av ett visselblåsarsystem.  

Compliance-Monitoring: Så här säkerställer vi att våra Compliance-aktiviteter är effektiva

Compliance-Monitoring samlar alla Compliance-relevanta data och utvärderar dem. Detta är underlaget för periodrapporter till TRUMPF-styrelsen och företagsledningen. 

Compliance-mål: Därför sätter vi upp mål

Det centrala Compliance-teamet bestämmer tillsammans med Chief Compliance Officer mål för varje verksamhetsår. I slutet av verksamhetsåret jämför vi målen med de uppnådda resultaten och skapar nya mål utifrån detta.  

Uppförandekoden som bas för vår Compliance-kultur

Människor omfamnar en jordglob av metall

TRUMPF:s uppförandekod utgår från företagets grundprinciper och beskriver värden och regler som vi rättar vårt affärsmässiga agerande utifrån. Med den tar vi ställning till teman som anti-korruption, dataskydd eller rättvis konkurrens. 

De överordnade uppförandeprinciperna som är formulerade där sammanfattar grundreglerna som ska följas hos TRUMPF när det gäller etiskt felfritt uppträdande i affärsförbindelser. 

  • Vi följer lagen.​ 

  • Vi tar samhällsansvar. 

  • Vi agerar alltid med integritet. 

Principförklaring som bas för vår hållning när det gäller respekt för mänskliga rättigheter och skydd av klimat och miljö

Principförklaringen har stor betydelse för TRUMPF. Tillsammans med våra företagsprinciper och vår uppförandekod är det den som bestämmer vår företagskultur och våra dagliga handlingar.

Det övergripande ansvaret ligger på vår Chief Compliance Officer, Christian Greger, som vi även har utsett till ombudsman för mänskliga rättigheter.

Uppförandekod för leverantörer
Uppförandekod för leverantörer

En gemensam förståelse för socialt och ekologiskt ansvarsfullt agerande samt etisk affärsstrategi ser vi som en viktig grund. Vi baserar därför samarbetet på följande regler, som sammanfattas i vår uppförandekod för leverantörer.

TRUMPF principförklaring
TRUMPF principförklaring

Denna principförklaring dokumenterar TRUMPF:s hållning när det gäller respekt för mänskliga rättigheter och skydd av naturresurser.

TRUMPF arbetsordning
TRUMPF arbetsordning

I den här arbetsordningen är all information runt meddelande om en anvisning via anvisningssystemet hos TRUMPF sammanfattad.

Vår Compliance-organisation

Hur reagerar vi på Compliance-risker, eller hur ser vi till att de inte alls förekommer? Det är teman som sysselsätter Chief Compliance Officer tillsammans med Complianceteamet i Ditzingen samt det globala Compliance-nätverket. Så hanterar vi implementeringen av Compliance-Management-systemet i alla affärsområden och dotterbolag, kommunicerar regelbundet med lokala ansvarig person och gestaltar lösningar. 

Styrelse

Styrelsen bär det övergripande ansvaret för Compliance i TRUMPF Gruppe. 

Chief Compliance Officer

Ansvaret för den globala Compliance-organisationen vilar på Chief Compliance Officer. Han rapporterar om aktuella utvecklingar till styrelsen och företagsledningen hos TRUMPF Gruppe. Det är också han och Compliance-teamet som ska vara de första att reagera när det inträffar Compliance-fall. 

Compliance Committee

Compliance Committee ger Chief Compliance Officer råd, vidareutvecklar Compliance-Management-systemet och tar beslut vid väsentliga Compliance-misstankar. Denna Committee består av Chief Compliance Officer samt andra representanter från de mest varierande fackområden, exempelvis Group HR, Legal, Finance.

Centralt Compliance Team i Ditzingen

Compliance-teamet bistår Chief Compliance Officer vid alla Compliance-relevanta sakförhållanden. Vid uppklarande och bearbetning av upplysningar gällande Compliance-misstankar har det centrala Compliance-teamet en central roll. 

Lokal Compliance Officer hos dotterbolagen

Hos våra dotterbolag sörjer även lokala Compliance Officer för en globalt sammansluten organisation. Denna lokala Compliance Officer ansvarar för genomförandet av TRUMPF Compliance-Management-System i sitt dotterbolag och fungerar som första kontaktperson direkt på plats. Den lokala Compliance Officern anmäler Compliance-överträdelser till det centrala Compliance-teamet och bistår vid bearbetningen av fallet.

Vår Compliance-Monitoring

Med Compliance-Monitoring samlar vi all tillgänglig data från Compliance-verksamheten hos TRUMPF. Därifrån härleder vi handlingsrekommendationer eller förbättringar som används till reaktion på enskilda fall, eller till principiell vidareutveckling av vårt Compliance-Management-System.  

Compliance Committee-möten
per verksamhetsår
lokal Compliance Officer
globalt
Quarterly Calls med lokala Compliance Officers
per verksamhetsår

* Ett anonymt meddelande kan lämnas via vår externa underleverantör EQS Integrity Line. System Integrity Line säkerställer din anonymitet tekniskt, även vid chattkommunikation. För att tillvarata visselblåsarens anonymitet drivs kommunikationsplattformen inte på TRUMPF:s servrar utan på en säker server som tillhör EQS Integrity Line. Hosting av data sker i Tyskland. EQS Integrity Line är ISO 27001-certifierad, EU DSGVO-konform och uppfyller kraven i EU-Whistleblower-direktivet. Informationen som lämnas skickas krypterat till Compliance-teamet i Ditzingen och kan inte spåras. 

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Konferensrum med stolar, bord och lite tillbehör på bordet
Supervisory Board

The Supervisory Board advises the Management Board on running the company. Further information on this Board can be found here.

Styrelse

TRUMPF är ett familjeföretag som verkar internationellt. Lär känna medlemmarna i holdingbolagets styrelse.

huvudkontorsbyggnaden för TRUMPF i Ditzingen, Tyskland
Företagsprofil

Vår företagsprofil ger kortfattad information om fakta och siffror, samt en film om TRUMPF-koncernen.

Kontakt
Service och kontakt