Lands-/region- och språkval
TRUMPF-loggan vid huvudingången till huvudkontoret

Företagsprinciperna hos TRUMPF Gruppe

Vi är ett familjeföretag med en tydlig värdegrund i föränderliga tider

Vi har därför ett särskilt ansvar gentemot våra kunder, partner, medarbetare och samhället. Vi ställer högsta krav på oss – och vårt agerande så väl inåt som utåt. Detta är vi övertygade om: TRUMPF kommer kontinuerligt att vara framgångsrikt om vi uppfyller våra kunders, medarbetares och ägares förväntningar och önskemål på bästa möjliga sätt och betraktar vår samhälleliga miljö som en del av företagsverksamheten
. Så, som vi alltid har gjort, utan att anpassa oss till tidsandan.

Kunder, medarbetare, ägare, samhälle – våra principers Stakeholder

Företagsprinciperna som följer här förtydligar våra värden och mål med hjälp av dessa fyra väsentliga Stakeholder hos TRUMPF.
 

Våra kunder

Vi bemöter våra kunder, partner och leverantörer med förtroende, rättvisa och måtta.

Vår ambitionsnivå att alltid prestera på topp är något vi även vill se hos våra affärspartner. Vi agerar därför konsekvent enligt principerna för "ansvarsfulla deltagare i affärslivet".

Vi erbjuder våra kunder en lösningsportfölj som är värdsledande.

Våra produkter och lösningar har högsta tekniska nivå och är effektiva, säkra och hållbara – och möjliggör därför tydliga konkurrensfördelar för våra kunder.

Våra kunders framgång spelar en stor roll för vårt företags framgång.

Det avgörande motivet för vårt agerande är att vi vill övertyga våra kunder med våra produkter och lösningar. För våra kunder måste vi vara en innovationsgarant och likafullt en tillförlitlig partner.
 

Vi talar våra kunders språk.

Om vi ska kunna göra våra kunder framgångsrika måste vi känna till deras krav och behov. Vi strävar efter att finnas i direkt närhet till våra kunder i de olika regionerna i världen.

Våra medarbetare

Arbetarskydd är viktigt för oss, runt om i hela världen.

Högsta standard inom arbets- och hälsoskydd gäller hos alla verksamhetsorter inom TRUMPF Gruppe. Att handskas varsamt, bevarande och respektfullt med företagets immateriella och materiella egendom är en självklarhet för oss alla.

Det är viktigt för oss att vi bemöter varandra med ömsesidig respekt, uppskattning och förtroende.

Vi har en öppen återkopplingskultur, är tydliga i vårt ställningstagande och agerar jämlikt. Mångfald är viktig för oss i alla avseenden, inte minst för att vi ska kunna hävda oss i konkurrensen om kunder, teknologier och talanger. Vi avvisar bestämt all form av diskriminering.
 

Vi ser till att företagsmiljön ger medarbetare möjlighet att få uppleva ansvar och individuella frizoner och på detta sätt realisera kreativa lösningar.

Vi värdesätter även en tilltalande arbetsmiljö. Vårt agerande motiveras av vår starka kreativa vilja. Vi främjar våra medarbetares personliga och yrkesmässiga kompetenser genom att tillhandahålla ett brett utvecklings- och vidareutbildningssystem.

Våra höga prestations- och kvalitetskrav gäller även för våra medarbetare.

Lojalitet mot TRUMPF och full insats i företagets intresse är självklart för oss. Varje medarbetare representerar oss inåt och utåt – och är därför en ambassadör för företaget. Av våra chefer förväntar vi oss dessutom att de ska vara en förebild för sina medarbetare, leda sina team till framgång och vidareutveckla TRUMPF strategiskt.
 

Våra ägare

Vi står för framtidsmöjlgheter.

Som delägare i ett familjeföretag fokuserar vi i vårt agerande alltid på att bibehålla den framtida konkurrensförmågan och lönsamheten och även värdeorienteringen för vårt företag. Till vårt värdesystem som delägare hör också vårt uttalade engagemang inom samhälle och kultur.

Det är viktigt för oss att vara oberoende.

Vi eftersträvar därför en kontinuerlig tillväxt över genomsnittet samt en rimlig lönsamhet så att vi av egen kraft kan klara våra höga utgifter för forskning och utveckling, vår kund- och medarbetarorientring.

Vi skapar långfristiga företagsvärden och säkrar på detta sätt långsiktig, ekonomisk framgång.

När beslut tas i företaget tar vi alltid hänsyn till lojaliteten mot våra verksamhetsorter och medarbetare.
 

Samhällelig miljö

Vi ser oss som en del av samhället och vill att andra får del av vår framgång.

Vi stöder riktat projekt som främjar "alla tillsammans" på olika nivåer. Vi värdesätter när våra medarbetare
engagerar sig i samhället.

Som familjeföretag är det extra viktigt för oss med ekonomisk och ekologisk långsiktighet, för framtida generationers levnadsförhållanden

Vi ser det som vår plikt att skydda naturtillgångarna i stor utsträckning och tror samtidigt fast på en innovationsmotiverad
utformning av världen i positiv riktning. Därför söker vi efter tekniskt så väl som organisatoriskt effektiva lösningar som motsvarar de bästa tillgängliga standarderna för vårt mål – och detta sedan 100 år.

Utbytet med relevanta, offentliga opinionsbildare som t.ex. medier, politik, vetenskap eller förband ingår i vårt företagsengagemang.

Vi söker därför öppen och saklig dialog och är aktiva i utformningen. Vi avvisar all form av politisk radikalitet.

Vi är anhängare av frihetlig grundordning, social marknadsekonomi och fri konkurrens.

Vi följer lagarna i de länder där vi är verksamma och respekterar den aktuella, kulturella miljön.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Styrelse

TRUMPF är ett familjeföretag som verkar internationellt. Lär känna medlemmarna i holdingbolagets styrelse.

Hållbarhet hos TRUMPF

Hållbarhet är en del av företagsstrategin hos TRUMPF. Vi tar ansvar inom klimat- och miljöskydd, med socialt och samhälleligt engagemang och ansvarsfullt företagsmanagement. Ta reda på mer om våra mål, åtgärder och projekt.

huvudkontorsbyggnaden för TRUMPF i Ditzingen, Tyskland
Företagsprofil

Vår företagsprofil ger kortfattad information om fakta och siffror, samt en film om TRUMPF-koncernen.

Kontakt
Nerladdningar
Service och kontakt