You have selected Sverige. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Samhället | TRUMPF
Kollegor hos TRUMPF står bredvid varandra

Samhället

Inget företag agerar i ett vakuum: Just som familjeföretag är vi en del av samhället och agerar därför efter den fasta övertygelsen att företag måste ta ansvar för vårt gemensamma värdesystem och fylla det med liv. Denna vilja att utforma återspeglas i vårt företags inre och yttre förhållande: Vi har fastställt enhetliga förhållningsregler för alla våra medarbetare över hela världen och vi engagerar oss i många olika samhällspolitiska och vetenskapliga projekt och initiativ. Vi tänker långsiktigt och vi är med och utformar ramvillkoren för vårt företag aktivt.

Politisk dialog

Deltagare i en konferens sitter vid ett bord

TRUMPF söker dialog med politiska beslutsfattare och intressegrupper. På detta sätt är både våra chefer och vår företgagsledning aktiva i arbetskretsar, nätverk och föreningar samt medverkar därigenom konstruktivt vid utformningen av utvecklingen av framtidsteman som den digitala transformationen av tillverkningsindustrin. I talrika lokala, nationella kommittéer arbetar vi för att förbättra förståelsen för vår branschs behov samt förbättra utbytet av ekonomi och politik.

Nätverk och kommittéer

Kolleger samtalar

För våra positioner som företagare går vi in i medlemsskap i intresseföreningar och medverkar på detta sätt till utformningen av samhällspolitiska, ekonomiska och vetenskapliga ramvillkor. Vi uppmuntrar våra medarbetare att koppla upp sig och att medverka långsiktigt i yrkesföreningar och arbetskretsar.

Socialt

Två medarbetare samtalar och gestikulerar

Vårt engagemang för sociala projekt beror på de aktuella samhälleliga kraven i de regioner där TRUMPF är aktivt. Vi uppmuntrar våra medarbetare uttryckligen att engagera sig i samhället och utforma ramvillkoren för sitt personliga engagemang. Regionalt satsar medarbetare i dotterbolagen på sin anläggnings intressen. Dessutom samarbetar TRUMPF i partnerskap med inriktning på människor med funktionshinder samt med andra sociala institutioner.

På detta sätt tar TRUMPF ansvar i och för samhället.

JOBLINGE
TRUMPF-lärlingar står på en trappa, gruppbild

Sedan 2017 främjar TRUMPF i samarbete med initiativet JOBLINGE integration av unga flyktingar. Under titeln "JOBLINGE meets TRUMPF – together for diversity" erbjuder företaget en tredagars praktisk utbildning. . Inom ramen för olika moduler lär de unga människorna känna TRUMPF och får reda på sådant som är värt att veta om arbetskulturen i Tyskland. Dessutom får ungdomarna en utbildning i jobbansökan. Många medarbetare bidrar till projektet genom att de utför enstaka moduler.

Efterlevnad

Kolleger står framför en tavla

Vi håller ett öga på att nationella bestämmelser och lagar följs. TRUMPF strävar efter att samma värden efterlevs över hela gruppen och att varje medarbetare uppträder föredömligt. Därför har vi infört ett program för efterlevnad som gäller över hela världen och antagit ett uppförandekodex. Där anger vi konkreta anvisningar om uppträdandet och gynnar principiellt känsligheten för problematiskt uppträdande.

Kris- och katastrofhjälp

Människor omfamnar en jordglob av metall

Vi hjälper till på platser där TRUMPF finns eller medarbetare har drabbats av katastrofer. Vi stöttar exempelvis regionala hjälporganisationer genom att skänka pengar, friställa medarbetare för katastrofskyddet och med apparater och verktyg utan kostnad.

Donationer och sponsring

Människor pekar på dokument på ett bord

TRUMPF lägger stort värde på att främja meningsfulla projekt och institutioner i samhället (ekonomiskt). Därför har även donations- och sponsringsåtgärder stor betydelse. Vi stöttar relevanta fack- och framtidsteman som är nära förbundna med vårt företagsmässiga agerande och stämmer överens med våra tyngdpunkter.

Dessa teman kan kanske också intressera dig

Service och kontakt