Lands-/region- och språkval

MyTRUMPF

Följande dataskyddsanvisningar på fliken ”MyTRUMPF” gäller komplementärt för användningen av kundportalen MyTRUMPF. De allmänna hänvisningarna, särskilt de gällande rättigheterna, gäller även för användningen av MyTRUMPF.

Registrering för MyTRUMPF

För att kunna använda MyTRUMPF behöver du registrera dig på vår kundportal. Vid registreringen bearbetas de uppgifter som du lämnar till oss för registreringsprocessen. Alla uppgifter som krävs för registreringsprocessen är särskilt markerade. Utöver de obligatoriska uppgifterna kan du även lämna ytterligare information frivilligt.

Dina uppgifter används inom ramarna för aktivering av registreringen och för att kunna identifiera dig som kontaktperson hos en kund samt för att kunna visa kundspecifikt innehåll. Vid registreringen tilldelas du som person en av våra kunder. Genom denna tilldelning kan även andra anställda på ditt företag få åtkomst till uppgifter som finns sparade i MyTRUMPF. Undantag till detta är naturligtvis ditt valda lösenord som sparas som "hash-värde" och inte visas i klartext. För tredje part föreligger dock ingen åtkomstmöjlighet.

Om vi aktiverar funktionen MyTRUMPF användare-Admin för ditt företag kan företagets behöriga kund-administratör se uppgifterna som du lämnat under registreringen (se förtydligandet under ”MyTRUMPF användare-Admin”).

Innan kontot aktiveras kontrollerar vi alla affärspartners mot publicerade sanktionslistor. Kontrollen sker genom en tjänsteleverantör som vi har valt ut. Vid registreringen kontrolleras därmed det angivna namnet mot sanktionslistorna. Om vi upptäcker att namnet finns med på en sanktionslista spärras kontot av oss. På grund av regelbundet uppdaterade sanktionslistor görs regelbundna kontroller även efter registreringen. Status för kontrollen sparas av oss. Kontrollen utförs baserat på vårt berättigade intresse, artikel 6 avsnitt 1 punkt f DSGVO. Vårt berättigade intresse föreligger i att säkerställa att TRUMPF inte bedriver affärer med personer som finns med på någon sanktionslista. Ni får gärna kontakta vår dataskyddsrepresentant för att få reda på vilka listor som TRUMPF använder för kontrollen.

I vissa länder representeras TRUMPF av en representant. Om så är fallet får representanten åtkomst till alla personrelaterade data som du har lämnat. Med hjälp av avtal säkerställer vi att representanten bearbetar dina data på ett sätt som överensstämmer med datasäkerheten.

I övrigt bearbetas dina uppgifter uteslutande för att upprätthålla ditt MyTRUMPF-konto och raderas senast ett år efter att kontot har inaktiverats. Rättslig grund för bearbetningen av obligatoriska uppgifter är artikel 6, avsnitt 1 punkt b DSGVO. För uppgivande och bearbetning av dina frivilligt lämnade uppgifter baseras den rättsliga grunden på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 punkt a DSGVO.

Inloggning till MyTRUMPF

Användning av MyTRUMPF kräver inloggning. Inom ramarna för inloggningen bearbetar vi din e-postadress samt lösenordet som sparats som hash-värde för att kunna identifiera dig som vår kunds kontaktperson. Detta har som syfte att säkerställa att endast auktoriserade användare får åtkomst till vår plattform.

Inom ramarna för inloggningsprocessen kontrollerar vi status för den utförda sanktionslistekontrollen som vi har sparat i vårt system. Vid detta tillfälle görs ingen kontroll mot sanktionslistorna. Vi läser endast av behörighetsstatusen.

Rättslig grund för bearbetning av dina uppgifter för inloggningen är artikel 6 avsnitt 1 punkt b DSGVO. Statusjämförelsen med sanktionslistekontrollerna utförs baserat på vårt berättigade intresse, artikel 6 avsnitt 1 punkt f DSGVO.

Lösenordsåterställning

Med hjälp av funktionen för återställning av lösenord kan du återställa ditt lösenord. För detta måste du ange den e-postadress du använde i samband med registreringen. När du har angett e-postadressen får du en länk som du kan använda för att skapa ett nytt lösenord. Lösenordet som du har valt sparas som hash-värde och inte i klartext. För tredje part föreligger dock ingen åtkomstmöjlighet.

Rättslig grund för bearbetning av din e-postadress är artikel 6 avsnitt 1 punkt b DSGVO.

MyTRUMPF användare-Admin

Vi gör det möjligt för kunderna att själv administrera åtkomst till MyTRUMPF med funktionen ”MyTRUMPF användare-Admin”. MyTRUMPF användare-Admin aktiverar vi individuellt efter överenskommelse med våra kunder.

Som MyTRUMPF användare-Admin kan det bjudas in flera andra medarbetare av företaget. För detta krävs att deras e-postadresser anges. De inbjudna medarbetarna får därefter ett e-postmeddelande med en länk för aktivering av kontot. Om länken för aktivering av kontot inte används inom 30 dagar raderas kontot som väntar på aktivering automatiskt.  MyTRUMPF användare-Admin får åtkomst till personrelaterade data för organisationens medlemmar. Användare från andra organisationer har däremot inte åtkomst till personrelaterade data.

MyTRUMPF användare-Admin är dessutom behörig att aktivera eller avvisa medlemmar i den egna organisationen.

Rättslig grund för bearbetningen är artikel 6 avsnitt 1 punkt b DSGVO.

Uppladdning av innehåll

Du kan ladda upp ritningar eller bilder med hjälp av ditt MyTRUMPF-konto. Det uppladdade innehållet kan visas av alla MyTRUMPF-konton i samma organisation. Uppladdat innehåll sparas av TRUMPF tills det raderas av dig eller när affärsförhållandet upphör. I och med uppladdningen deklarerar du att du har alla rättigheter som krävs för detta.

Rapportera servicefall

I vår kundportal MyTRUMPF kan du rapportera servicefall gällande dina TRUMPF-produkter. Uppgifter som lämnats vid rapporteringen samt den efterföljande kommunikation under bearbetningen av fallet via MyTRUMPF lagras. Obligatoriska fält är markerade. Omfattningen av sparade data är beroende av dina uppgifter. Dina uppgifter bearbetas av TRUMPF för analys och åtgärd av det rapporterade servicefallet. Observera att personrelaterade data som lämnats i samband med rapporteringen av servicefallet är synlig för andra medlemmar i företaget.

Om ett servicefall rapporteras via TRUMPF serviceapp gäller motsvarande hänvisningar för TRUMPF serviceapp i tillägg.

Om lagringen av dina uppgifter inte längre krävs för ovan nämnda syfte, inkluderat avräkning, eller på grund av andra lagstadgade riktlinjer kommer de att raderas.

Rättslig grund för bearbetningen är artikel 6 avsnitt 1 punkt b DSGVO.

Beställningar i e-shopen

I ditt MyTRUMPF-konto har du åtkomst till TRUMPFs e-shop. Uppgifter som lämnas vid beställningar i e-shopen används för att genomföra beställningen och sparas därefter enligt de lagstadgade bestämmelserna gällande lagringstid – till exempel under tio år för skattetekniska syften. Vidare används uppgifterna för kommersiella syften av TRUMPF-koncernen, om detta är tillåtet utan den berörda partens samtycke. Denna användning kan du när som helst återkalla genom att använda ovan angivna kontaktinformation.

SAMTYCKE:

TRUMPF analyserar användarens orderprocess för eventuella avbrott av orderprocessen. Dessa uppgifter utvärderas därefter av TRUMPF. TRUMPF kommer därmed att använda de inhämtade uppgifterna för att kontakta en användare. Du intygar att du godkänner att TRUMPF utför den den ovan beskrivna analysen och att TRUMPF får använda de erhållna kunskaperna för att kontakta dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Information om hur du återkallar finns i denna dataskyddsförklaring under ”Dina rättigheter”.

Rättslig grund för bearbetningen av uppgifter som lämnats vid beställningen är artikel 6 avsnitt 1 punkt b DSGVO. För den beskrivna utvärderingen är den rättsliga grunden ditt lämnade samtycke, artikel 6 avsnitt 1 punkt a DSGVO

För beställningar med vår Easy Order App gäller dataskyddsanvisningar som kan hämtas i appen.

Bokning av utbildningar

Via ditt MyTRUMPF-konto kan du boka utbildningar som erbjuds av TRUMPF. Förutsättning för bokningen är ett aktivt MyTRUMPF-konto. Uppgifterna som lämnas vid bokning av utbildningarna bearbetas för förberedelse och genomförande av utbildningarna samt för att ta kontakt med deltagarna. Under utbildningen erbjuder vi en prestationskontroll. Om du deltar i prestationskontrollen sparas och utvärderas de därvid lämnade uppgifterna. Därefter fastställs ett testresultat med hjälp av dessa data. Testresultatet överlämnas till deltagarens arbetsgivare efter prestationskontrollen.

Vid bokning av utbildningar kan du frivilligt ladda upp ett foto på dig. Om det utifrån fotot går att härleda särskilda kategorier av personrelaterade data (t.ex. glasögonanvändning) så gäller ditt samtycke uttryckligen även för dessa uppgifter.

Om du vid bokningen av en utbildning samtycker till det kommer dina kontaktuppgifter att användas för att informera dig om andra erbjudanden från TRUMPF.

Rättslig grund för bearbetningen av uppgifter som lämnats vid bokningen av utbildningar är artikel 6 avsnitt 1 punkt b DSGVO. Ditt frivilligt uppladdade foto bearbetar vi baserat på ditt samtycke enligt artikel 6 avsnitt 1 punkt a DSGVO samt artikel 9 avsnitt 2 punkt a DSGVO.

Service och kontakt