Voľba krajiny/regiónu a jazyka

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len  „Zákon“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť) a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov je podľa tohto zákona povinný určiť zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa uvedeného zákona.

Spoločnosť v súvislosti s uvedeným zákonom vypracovala interný dokument, ktorý upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov o protispoločenskej činnosti, ako aj o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi.  

Podnety možno podávať:

  • písomne,
  • ústne do záznamu,
  • elektronickou poštou.  

Písomný podnet sa podáva priamo zodpovednej osobe alebo na sekretariát riaditeľa spoločnosti na 1. poschodí v sídle spoločnosti, ktorý je povinný doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe. Podanie podnetu je možné urobiť v pracovné dni v čase od 7,30 do 16,00 hod. Podnety v obálke by mali byť označené „Neotvárať – podnet pre zodpovednú osobu“.  

Podanie elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: ivana.tkacova@trumpf.com. Podnety prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť  na vybavenie zodpovednej osobe. Podanie podnetu elektronickou poštou je možné uskutočniť 24 hodín denne.

Servis & Kontakt