Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Vedenie podniku

Compliance

Compliance znamená dodržiavanie zákonných pravidiel a interných podnikových cieľov. Zistite, ako formuje Compliance a interná kontrola našu podnikovú kultúru a ako riadi naše každodenné činnosti. 

Ako zaobchádzame so systémom internej kontroly?

Dôvera, ktorú do nás vkladajú naši obchodní partneri, zamestnankyne a zamestnanci ale aj verejnosť, je pre nás mimoriadne dôležitá. Táto dôvera je vo vysokej miere závislá od nášho správania – počnúc predstavenstvom cez vedúcich pracovníkov až po každého jedného zamestnanca. Naše správanie sa preto vyznačuje dodržiavaním práva a zákonov ale aj spĺňaním etických noriem. 

Máme silný súbor hodnôt – náš etický kódex.

Náš etický kódex nám udáva smer v každodennom dianí ale najmä v kritických situáciách. Podporuje nás pri zákonnom a zodpovednom konaní. 

Pristupujeme ku internej kontrole Compliance systematicky.

Náš systém riadenia internej kontroly zahŕňa všetky štruktúry, procesy a opatrenia, ktoré sú špecificky zamerané na podporu správania v rámci skupiny TRUMPF podľa pravidiel a na predchádzanie porušovaniu zákona.  

Spoliehame sa na dobre organizovaný tím.

Za našou organizáciou internej kontroly sa skrýva veľa hláv. Starajú sa o dodržiavanie právnych predpisov a sú kedykoľvek k dispozícii ako konaktné osoby.  

Dodržiavanie pravidiel Compliance riešime transparentne.

Zaznamenávame všetky dáta a prípady týkajúce sa internej kontroly a Compliance, vyhodnocujeme ich a reagujeme v jednotlivých prípadoch alebo zavádzame všeobecné zlepšenia.   

Dodržiavanie prepisov je otázka postoja. Kto má správny postoj, bude sa správať čestne.

Christian Greger
Hlavný poradca & hlavný kontrolór dodržiavania predpisov

Máte otázku ku internej kontrole alebo by ste chceli poskytnúť dôverné informácie? Kontaktujte nás – osobne alebo anonymne.

Pozrite si viac

Ako sa presadzuje interná kontrola TRUMPF Compliance

Systém riadenia internej kontroly (CMS) sa používa v celej skupine TRUMPF. Zahŕňa všetky štruktúry, procesy a opatrenia, ktoré sú špecificky zamerané na podporu správania v TRUMPF-e podľa pravidiel a na predchádzanie porušovaniu zákona. Cieľom je zvýšiť vnímavosť našich vedúcich pracovníkov a zamestnancov a umožniť správne postupovať pri ich každodennej práci.  

Náš systém riadenia internej kontroly sa skladá zo šiestich pilierov, ktoré na seba nadväzujú. 

Kultúra internej kontroly: Ako žijeme s internou kontrolou

Naša kultúra internej kontroly je východzím bodom a cieľom internej kontroly firmy TRUMPF. Definovaná je našim predstavenstvom a výrazne formovaná prístupom a správaním sa vedúcich pracovníkov a zamestnancov. Hlavným článkom kultúry internej kontroly je etický kódex. 

Program internej kontroly: Ako riadime interné kontroly

Pomocou nášho programu internej kontroly riadime a regulujeme globálne zavádzanie internej kontroly v celej skupine TRUMPF. V podstate pozostáva zo smernice internej kontroly TRUMPF Compliance ako aj podriadených predpisov, ako napríklad takzvaného predpisu Entertainment – predpisu o predchádzaní korupcii. 

Organizácia internej kontroly: Ako je zakotvená interná kontrola vo firme TRUMPF

Pomocou organizácie internej kontroly sme jasne definovali zodpovednosti a kontaktné osoby. Týmto spôsobom pravidelne informujeme všetkých zamestnancov o dôležitých témach v oblasti internej kontroly a preventívne sa staráme o to, aby sa zamestnanci držali zákonných predpisov. 

Komunikácia internej kontroly: Kto s kým sa rozpráva

Komunikácia internej kontroly zabezpečuje nielen aktívne zvyšovanie vnímania, ale aj načúvanie a tým včasné identifikovanie a zabránenie vzniku rizík v oblasti internej kontroly. Patrí k tomu napríklad príprava online školení alebo prezenčné cvičenia pre vedúcich pracovníkov a zamestnancov, digitálne noviny ale aj používanie systému ochrany oznamovateľov.  

Monitoring internej kontroly: Ako sa zabezpečuje účinnosť našich aktivít v oblasti internej kontroly

Monitoring internej kontroly zhromažďuje všetky údaje týkajúce sa internej kontroly a vyhodnocuje ich. Je základom pre pravidelné správy pre predstavenstvo a dozornú radu TRUMPF. 

Ciele internej kontroly: Prečo si stanovujeme ciele

Centrálne oddelenie internej kontroly stanovuje po konzultácii s hlavným kontrolórom ciele pre každý obchodný rok. Na konci obchodného roka porovnáme ciele s dosiahnutými výsledkami a vyvodíme nové ciele.  

Etický kódex ako základ našej kultúry internej kontroly

Ľudia okolo kovovej zemegule

Etický kódex TRUMPF je odvodený od zásad spoločnosti a popisuje hodnoty a pravidlá, podľa ktorých sa riadia naše obchodné činnosti. Vďaka nemu sa staviame k témam ako je boj proti korupcii, ochrana údajov alebo férová hospodárska súťaž. 

Základné etické princípy, ktoré sú tam formulované, sumarizujú základné pravidlá, ktoré sa musia vo firme TRUMPF dodržiavať vo vzťahu k eticky bezchybnému správaniu pri obchodných transakciách. 

  • Správame sa v súlade so zákonmi.​ 

  • Preberáme spoločenskú zodpovednosť. 

  • Vždy konáme čestne. 

Naša organizácia internej kontroly

Ako reagujeme na riziká internej kontroly alebo ako sa staráme o to, aby k nim vôbec nedochádzalo? To sú témy, ktoré má na starosti hlavný kontrolór spoločne s s oddelením internej kontroly v Ditzingene a celosvetovou sieťou internej kontroly. Takto zaručujeme prenos systému riadenia Compliance do všetkých obchodných divízií a dcérskych spoločností, pravidelne komunikujeme s lokálne zodpovednými osobami a spoločne vytvárame riešenia. 

Predstavenstvo

Predstavenstvo nesie celkovú zodpovednosť za internú kontrolu v skupine TRUMPF. 

Hlavný kontrolór

Zodpovednosť za globálnu organizáciu internej kontroly prináleží hlavnému kontrolórovi. Podáva predstavenstvu a dozornej rade správu o aktuálnom vývoji skupiny TRUMPF. Jemu a tímu internej kontroly takisto prináleží zodpovednosť za prvé reakcie v prípade porušenia pravidiel internej kontroly. 

Výbor pre internú kontrolu

Výbor pre internú kontrolu je poradným orgánom hlavného kontrolóra, pracuje na vývoji systému riadenia internej kontroly a prijíma rozhodnutia v prípade závažných podozrení. Členmi výboru je hlavný kontrolór a ďalší zástupcovia z najrozličnejších odborných oblastí, napríklad z oddelení Group HR, Legal, Finance.

Centrálny tím internej kontroly v Ditzingene

Tím internej kontroly podporuje hlavného kontrolóra vo všetkých veciach týkajúcich sa internej kontroly. Centrálny tím internej kontroly zohráva kľúčovú úlohu pri vyjasňovaní a spracovávaní upozornení na podozrivé prípady porušovania pravidiel. 

Lokálny interný kontrolór v dcérskych spoločnostiach

Lokálni kontrolóri v našich dcérskych spoločnostiach sa okrem toho starajú o organizáciu celosvetovo zapojenú do siete. Lokálny kontrolór je zodpovedný za realizáciu systému riadenia TRUMPF Compliance vo svojej dcérskej spoločnosti a je prvou kontaktnou osobou priamo na mieste. Lokálny kontrolór hlási previnenia v oblasti internej kontroly centrálnemu tímu internej kontroly a podporuje ho pri spracovaní prípadu.

Náš monitoring internej kontroly

Pomocou monitoringu internej kontroly zhromažďujeme všetky dostupné údaje z činností týkajúcich sa internej kontroly vo firme TRUMPF. Odvodzujeme z toho návrhy odporúčaní postupov alebo vylepšení, ktoré slúžia na reakciu na jednotlivé prípady alebo na zásadný ďalší vývoj nášho systému riadenia internej kontroly.  

Zasadnutia výboru pre internú kontrolu
za obchodný rok
lokálny kontrolór
celosvetovo
Kvartálne rozhovory s lokálnymi kontrolórmi
za obchodný rok

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Zasadacia miestnosť so stoličkami, stolmi a príslušenstvom na stole
Dozorná rada

Dozorná rada radí predstavenstvu pri vedení spoločnosti. Viac informácií o tomto grémiu nájdete tu.

Predstavenstvo

TRUMPF je rodinný podnik, pôsobiaci na medzinárodných trhoch. Spoznajte našich členov predstavenstva holdingovej spoločnosti.

budova sídla firmy TRUMPF v meste Ditzingen, Nemecko
Profil spoločnosti

Náš firemný profil Vás v stručnosti informuje o číslach, a faktoch, pozrite si aj film o skupine TRUMPF.

Kontakt
Tím Compliance
E-mail
Servis & Kontakt