Voľba krajiny/regiónu a jazyka
Logo firmy TRUMPF na hlavnom vchode do budovy sídla

Firemné princípy skupiny TRUMPF

Sme rodinný podnik s jasným hodnotovým rebríčkom po celé veky

Ako takí nesieme osobitnú zodpovednosť voči našim zákazníkom, partnerom, zamestnancom a spoločnosti. Stanovujeme si na seba a na naše konanie najvyššie nároky – vnútri podniku ale aj smerom von. Sme o tom presvedčení: TRUMPF bude dlhodobo úspešný vtedy, ak budeme čo najlepšie napĺňať očakávania a želania našich zákazníkov, zamestnancov a majiteľov a naše sociálne prostredie budeme vnímať ako súčasť našej podnikateľskej činnosti.
Tak, ako to od nepamäti robíme, bez toho, aby sme sa prispôsobovali duchu doby.

Zákazníci, zamestnanci, majitelia, spoločnosť – piliere našich princípov

Podnikové princípy, ktoré sú nižšie uvedené, ilustrujú naše hodnoty a ciele založené na štyroch výrazných pilieroch firmy TRUMPF.
 

Naši zákazníci

Jednanie s našimi zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi sa vyznačuje dôverou, férovým prístupom a umiernenosťou.

Do snahy podávať stále špičkové výkony zapájame aj našich obchodných partnerov. Dôsledne pritom postupujeme podľa princípov „slušného obchodovania“.

Ponúkame našim zákazníkom portfólio riešení, ktoré je na špičke v celosvetovom meradle.

Naše produkty a riešenia sú na technicky najvyššej úrovni, vyznačujú sa efektivitou, bezpečnosťou a stabilitou – vytvárajú tak našim zákazníkom jednoznačné výhody voči konkurencii.

Náš podnikateľský úspech je do značnej miery závislý od úspechov našich zákazníkov.

Rozhodujúcou hnacou silou našich postupov je, presvedčiť našich zákazníkov pomocou našich strojov a riešení. Musíme byť pre nich zárukou inovácií a zároveň spoľahlivým partnerom.
 

Hovoríme rečou našich zákazníkov.

Aby sme mohli podporiť úspechy našich zákazníkov, musíme poznať ich požiadavky a potreby. Našim cieľom je, byť prítomný v priamej blízkosti našich zákazníkov vo všetkých regiónoch sveta, kde sa nachádzajú.

Naši zamestnanci

Staráme sa po celom svete o bezpečnosť práce.

Vo všetkých prevádzkach skupiny TRUMPF uplatňujeme najvyššie nároky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Opatrné zaobchádzanie s duševným a materiálnym vlastníctvom spoločnosti, ktoré si vysoko si ceníme a chránime, je pre nás všetkých samozrejmosťou.

Pri vzájomnom jednaní je pre nás nevyhnutný vzájomný rešpekt, ocenenie a dôvera.

Žijeme kultúrou otvorenej spätnej väzby, zaujímame jasné stanoviská a konáme na rovnakej úrovni. Pritom je pre nás veľmi dôležitá mnohotvárnosť v každom ohľade, v neposlednom rade preto, aby sme sa vedeli presadiť v súťaži o zákazníkov, technológie a talenty. Striktne odmietame akúkoľvek formu diskriminácie.
 

Vytvárame v podniku prostredie, ktoré nám zamestnancom umožňuje mať zodpovednosť a individuálnu slobodu - a vďaka tomu realizovať kreatívne riešenia.

Pritom kladieme dôraz aj na estetické pracovné prostredie. Naše postupy sú motivované našou význačnou tvorivosťou. Podporujeme osobné a odborné kompetencie našich zamestnancov prostredníctvom širokej škály príležitostí pre rozvoj a ďalšie vzdelávanie.

Naše vysoké nároky na výkon a kvalitu platia aj pre našich zamestnancov.

Lojalita voči firme TRUMPF a plné nasadenie v záujme podniku sú pre nás samozrejmosťou. Každý zamestnanec nás reprezentuje vnútri aj smerom von – a tak sa stáva veľvyslancom podniku. Od našich manažérov okrem toho očakávame, že budú vzorom pre svojich zamestnancov, povedú svoje tímy k úspechom a budú sa podieľať na strategickom vývoji firmy TRUMPF.
 

Naši majitelia

Zasadzujeme sa za udržateľnosť.

Ako spoločník rodinného podniku dávame všetko, čo robíme, do služieb zachovania budúcej konkurencieschopnosti a ziskovosti, ale aj do hodnotovej orientácie nášho podniku. Do nášho hodnotového systému patrí aj náš výrazný spoločenský a kultúrny záväzok.

Nezávislosť je pre nás dôležitá.

Snažíme sa pritom o neustály nadpriemerný rast ale aj o primeranú ziskovosť, vďaka ktorým dokážeme z vlastných zdrojov pokrývať vysoké náklady na výskum a vývoj, na našu orientáciu na zákazníkov a zamestnancov.

Vytvárame dlhodobé firemné hodnoty a tým spôsobom zabezpečujeme udržateľný hospodársky úspech.

Pri našich podnikateľských rozhodnutiach neustále zohľadňujeme oddanosť našim prevádzkam a zamestnancom.
 

Spoločenské prostredie

Považujeme sa za súčasť spoločnosti a chceli by sme, aby mali z nášho úspechu úžitok aj iní.

Cielene pritom podporujeme projekty, ktoré podporujú spoluprácu na rôznych úrovniach. Vážime si to, keď sa naši zamestnanci
zapájajú do spoločnosti.

Ako rodinnému podniku je pre nás mimoriadne dôležitá ekonomická ale aj ekologická udržateľnosť ako základ životaschopnosti ďalších generácií

Cítime sa byť zaviazaní k vysokej miere ochrany prírodných zdrojov, podporovaním inovácií pritom pevne veríme vo
formovanie sveta k lepšiemu. Pritom hľadáme technicky a organizačne efektívne riešenia, ktoré zodpovedajú najlepšie dostupným štandardnom našej doby – a to všetko už 100 rokov.

Komunikácia s relevantnými tvorcami verejnej mienky, ako napr. médiami, politikou, vedou alebo združeniami je súčasťou našich podnikateľských aktivít.

Pritom hľadáme otvorený a vecný dialóg a aktívne sa na ňom podieľame. Striktne odmietame akúkoľvek formu politického radikalizmu.

Zaviazali sme sa k dodržiavaniu základného poriadku podporujúceho slobodu, k sociálnemu trhovému hospodárstvu a k voľnej hospodárskej súťaži.

Pridržiavame sa zákonov krajín v ktorých pôsobíme a rešpektujeme príslušné kultúrne prostredie.

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Predstavenstvo

TRUMPF je rodinný podnik, pôsobiaci na medzinárodných trhoch. Spoznajte našich členov predstavenstva holdingovej spoločnosti.

Udržateľnosť vo firme TRUMPF

Udržateľnosť je súčasťou podnikateľskej stratégie firmy TRUMPF. Preberáme zodpovednosť za ochranu klímy a životného prostredia, so sociálnym a spoločenským záväzkom a zodpovedným vedením podniku. Zistite viac o týchto cieľoch, opatreniach a projektoch.

100 rokov TRUMPF: História inovácií

V našom jubilejnom špeciáli precestujeme storočím priemyselnej histórie, ale pozrieme sa aj do budúcnosti a porozprávame sa s vedcami, politikmi a manažérmi.

Kontakt
Na stiahnutie
Servis & Kontakt