Voľba krajiny/regiónu a jazyka
skupina zamestnancov firmy TRUMPF sa rozpráva
Sociálne veci a spoločnosť

Zamestnanci

Naše zamestnankyne a zamestnanci sú najdôležitejšími piliermi nášho podnikateľského úspechu. Vytvárame pre nich bezpečné a príjemné pracovné prostredie. 

Čo je pre nás dôležité pri jednaní s našimi zamestnankyňami a zamestnancami?

Chceli by sme poskytnúť našim zamestnankyniam a zamestnancom pracovné prostredie v ktorom radi pracujú, vďaka čomu dlhodobo zabezpečujú náš podnikateľský úspech. Preto si ceníme individuálnu tvorivú slobodu a bezpečné pracovné prostredie.

Vytvárame príjemné pracovné prostredie.

Vďaka individuálnemu vytváraniu pracovného času, miesta práce a voľného času chceme umožňiť našim zamestnankyniam a zamestnancom väčšiu flexibilitu.  

Berieme vážne našu povinnosť starostlivosti.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia na pracovisku sú pre nás samozrejmosťou. Zabezpečujeme pohodu našich zamestnancov pomocou bezpečnostných štandardov platných na celom svete.

Podporujeme vývoj a ďalšie vzdelávanie.

Neustále vzdelávanie a rozvoj kompetencií pre nás hrá dôležitú úlohu. Preto ponúkame našim zamestnancom rozsiahly program školení, postupného a ďalšieho vzdelávania. 

Žijeme rozmanitosťou a rovnosťou šancí

Ceníme si rozmanitosť a rovnosť príležitostí našich zamestnancov. Pomáhajú nám zaujať nové uhly pohľadu a byť inovatívni.  

Žvot a povolanie

Mladý otec a jeho dcéra v budove TRUMPF

Pracovné prostredie vo firme TRUMPF je ovplyvňované flexibilným, individuálnym vytváraním pracovného času a miesta, oblasťami úloh s vlastnou zodpovednosťou, čestnosťou a vysoko hodnoteným spolunažívaním. Patria k tomu modely špecifické podľa lokalít, ktoré umožňujú napríklad mobilnú a flexibilnú prácu našich zamestnankýň a zamestnancov. Okrem toho odbremeňujeme rodičov pomocou rôznych ponúk starostlivosti o deti.

Kvalifikácia a vývoj

Zamestnanci firmy TRUMPF stúpajú nahor

Dobre kvalifikované a vysoko motivované zamestnankyne a zamestnanci sú zárukou našej konkurencieschopnosti a inovatívnej sily. Základom toho je široká ponuka neustále sa rozširujúcich možností vývoja a ďalšieho vzdelávania, ktoré sú ušité na mieru príslušným zamestnancom. Využívame pritom aj inovatívne metódy učenia. Náš cieľ: Vybudovať a posilniť zručnosti našich tímov. 

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Muž s ochrannými prostriedkami (okuliare, rukavice, ochrana sluchu)

Pohoda našich zamestnankýň a zamestnancov je pre nás veľmi dôležitá. Preto venujeme všetku potrebnú pozornosť a energiu na dosiahnutie cieľa - na zabezpečenie bezpečnosti zamestnancov ako aj udržanie ich zdravia a motivácie.

"Každej nehode sa dá vyhnúť" – To sú naše zásady

Prevencia je pre nás chlieb každodenný

Každému pracovnému úrazu a každej chorobe z povolania sa dá predísť. Žijeme kultúrou bezpečnosti práce a ochrany zdravia založenej na prevencii. Ak to je potrebné, zabezpečíme rýchlu a primeranú reakciu.

Vytvárame bezpečné pracovné systémy orientované na zamestnancov.

TRUMPF je garantom inovácií produktov najvyššej kvality. S rovnakými požiadavkami na kvalitu vytvárame naše pracoviská, pracovné miesta a procesy. Mimoriadne dôležitá je pre nás pritom bezpečnosť a ergonómia. Naše plánovanie riadi aktuálny stav techniky v príslušnej prevádzke. Do procesu zmien aktívne zapájame okrem toho aj kolegyne a kolegov. Naše rozsiahle posudzovanie rizík a opatrenia, ktoré z nich vyplývajú, zabezpečujú vysoký bezpečnostný štandard v podniku.

Zdravie každého jednotlivca je pre nás najvyššou prioritou.

Pomocou preventívnej pracovnej medicíny chceme včas odhaľovať zdravotné riziká podmienené prácou a choroby z povolania. Venujeme pozornosť náznakom zdravotných problémov a v prípade potreby podporujeme naše zamestnankyne a zamestnancov. Okrem toho vytvárame ponuky zdravého životného štýlu.

Naši vedúci manažéri idú príkladom.

Vedúci manažéri zodpovedajú za bezpečnosť práce a ochranu zdravia vo svojej oblasti. Konajú príkladne a vedú svoje zamestnankyne a zamestnancov k bezpečnému správaniu sa.

Zamestnanci TRUMPF konajú v súlade s bezpečnosťou.

Naše zamestnankyne a zamestnanci prispievajú k tvorbe dobrých a bezpečných pracovných podmienok, dodržiavajú bezpečnostné pravidlá a neohrozujú ani seba ani ostatných.

Rozmanitosť a rovnosť šancí

Rozmanitosť a rovnosť šancí

TRUMPF ponúka pracovné prostredie, ktoré sa zakladá na rôznorodosti, rovnosti a začleňovaní. Pomáha nám to zaujať nové uhly pohľadu a byť inovatívni. Kategoricky odmietame každú formu nerovnakého zaobchádania. Okrem toho sa považujeme za poskytovateľa príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím tým, že pre nich vytvárame pracoviská integrované do prevádzky. Naša agentúra pre ťažko zdravotne postihnutých (SBV) a náš povereník pre začleňovanie presadzujú podporu a začlenenie ľudí s hendikepom v podniku a sú pripravení im poradiť. 

Tieto témy by mohli zaujímať aj Vás

Zamestnanci firmy TRUMPF sa zhovárajú pred obrazom
Umenie a kultúra

Spájame ešte viac ľudí našim angažovaním sa v oblasti umenia a kultúry a vytvárame inšpiratívne pracovné prostredie. Zistite viac o rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré podporujeme.

Zodpovednosť, CSR,
Sociálne veci a spoločnosť

Ako rodinný podnik by sa chcel TRUMPF aktívne podieľať na vytváraní spoločnosti. Zistite, vďaka ktorými projektmi a iniciatívami sa angažujeme a preberáme zodpovednosť – za našich zamestnancov a za spoločnosť.

Zamestnanec TRUMPF s dcérou
Vzdelávanie a výskum

Ako podnik zameraný na špičkové technológie žije TRUMPF z nových impulzov. Katalyzátorom toho je vzdelanie a výskum. Zistite, pomocou ktorých projektov a iniciatív pripravujeme naše odvetvie na budúcnosť. 

Kontakt
Na stiahnutie
Servis & Kontakt