Voľba krajiny/regiónu a jazyka

Autorské práva a ochranná známka

Všetky texty, grafiky, animácie, videá, zvuky a ostatné obsahy tejto webstránky, ako aj ich rozmiestnenie sú chránené autorským právom a inými zákonmi na ochranu. Bez predošlého súhlasu spoločnosti TRUMPF SE + Co. KG sa nesmie uskutočňovať žiadne rozmnožovanie, zmena alebo používanie uvedených obsahov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách. Všetky ochranné známky sú, pokiaľ to nie je uvedené inak, chránené známkovým právom, najmä známky, logá, emblémy a typové štítky TRUMPF. Patenty a známky uvedené na tejto stránke sú duševným vlastníctvom spoločnosti TRUMPF SE + Co. KG. Akékoľvek právne nároky alebo procesy vznikajúce v súvislosti so stránkou alebo jej používaním podliehajú z hľadiska výkladu Spolkovej republike Nemecko, s výnimkou predpisov Medzinárodného súkromného práva.

Servis & Kontakt