Lands-/region- och språkval
.NEW
Additiva tillverkningssystem

TruPrint 5000

Mycket produktiv 3D-printing för industriell serietillverkning.

Additiva tillverkningssystem

TruPrint 5000

Med optionen Preform kan du laga delar med hjälp av 3D-utskrift eller skriva ut hybrida komponenter i serie.

.NEW
Additiva tillverkningssystem

TruPrint 5000

TruPrint 5000 med optionen 500 °C-förvärmare för en hög komponentkvalitet och en robust LMF-process

Additiva tillverkningssystem

TruPrint 5000

TruPrint 5000 Green Edition

Snabbare till en högklassig 3D-komponent

Det mycket produktiva, delvis automatiserade 3D-printsystemet TruPrint 5000 gör dig redo för industriell serieproduktion. Med funktioner som en optional 500 °C-förvärmning och Fullfield Multilaser-utrustningen med tre 500 watt TRUMPF fiberlaser är du optimalt rustad för krävande, industriella tillämpningar. Maskinen tillverkar snabbt och tillförlitligt högklassiga komponenter av olika metallmaterial – och uppfyller då de höga kvalitetskraven inom verktygstillverkning och formbygge även med hjälp av 3D-utskrift på Preform-ämnen, inom flyg- och rymdindustrin samt inom medicinteknik. Optionalt kan hela processkedjan köras under skyddsgasatmosfär: siktning, printing, kylning, avpulvring. I kombination med den externa detalj- och pulverhanteringen och monitoring-lösningarna från TRUMPF är den predestinerad för industriell additiv serietillverkning.

Tack vare optionen Preform stöder TruPrint 5000 den hybrida komponentproduktionen. Komponenterna som tillverkas additivt förs då till et ämne. Den innovativa optionen är framför allt lämplig för enkel hantering inom verktyg- och formbygge.

Maximal produktivitet

Tack vare de högdynamiska scanningsstrategierna med SCANahead scannar tre 500 watt Fullfield Mutilaser hela byggvolymen och garanterar på så vis optimal ytkvalitet utan sömmar. Dessutom övervakas strålkällans position automatiskt och korrigeras vid behov.

Hög komponentkvalitet

Option Förvärmning av substratplattan till upp till 500 °C för hög komponentkvalitet och en robust LMF-process Alla viktiga processteg sker under skyddsgasatmosfär.

Automatisk processtart

Den automatiska processtarten möjliggör en snabb riggning och ger en hög processäkerhet.

Hybrid tillverkning tack vare Preform

Tack vare optionen Preform stöds den hybrida komponentproduktionen. Genom användningen av Preform-ämnen sparar du tid och kostnader och drar samtidigt nytta av fördelarna med additiv tillverkning.

Extern pulver- och detaljhantering

TruPrint 5000 möjliggör tidsparallellt arbete: riggningsprocessen optimeras och kontakten med pulver undviks.

Industriell övervakning

Du kan alltid vara koncentrerad på pulverapplicering, smältbad, maskinens tillstånd och produktivitet samt ha fullständig kontroll över komponentkvaliteten skikt för skikt.

TruPrint 5000 är en delvis automatiserad mycket produktiv 3D-printmaskin. Efter att byggcylindern har placerats i TruPrint 5000 tar maskinen över starten av LMF-processen med hjälp av den automatiska processtarten. Tack vare detta ersätts den annars manuella riggningen och processäkerheten ökar.
Med våra snabbväxlingsbara bygg- och pulvercylindrar förkortar du riggningstiderna och ökar samtidigt produktiviteten och maskinutnyttjandet. Den fortfarande heta komponenten kyls nämligen under skyddsgasatmosfär i sluten cylinder utanfr maskinen.
Optionen Preform för hybrid tillverkning
Högdynamiska scanningsstrategier förkortar processtiden
Vår AM-expert förklarar funktionerna i TruPrint 5000.
Vår AM-expert förklarar att ett optimalt gasflöde är avgörande för att åstadkomma en robust 3D-utskriftsprocess.
Mjukvara TruTops Print - dra nytta av enkel dataförberedelse med Build Processor och Multilaser Assistant från TRUMPF för TruPrint 5000.
Tidsjämförelse TruPrint 5000 Multilaser från TRUMPF
Maximal produktivitet med vår TRUMPF Fullfield Multilaser

Tack vare de högdynamiska scanningsstrategierna med SCANahead scannar tre 500 watt Fullfield Mutilaser hela byggvolymen och garanterar på så vis optimal ytkvalitet utan sömmar. Dessutom övervakas med Automatic Multilaser Alignment Plus strålkällans position automatiskt och korrigeras vid behov, för en reproducerbar komponentkvalitet.

Materialmångfald och bättre komponentkvalitet genom förvärmning upp till 500 °C
Materialmångfald och bättre komponentkvalitet genom optionen Förvärmning upp till 500 °C

Med optionen Förvärmning upp till 500 °C uppnår du hos ett stort antal applikationer och material en betydligt bättre kvalitet på komponenter från branscherna verktyg- och formbygge, flyg- och rymdindustrin eller medicin. Du profiterar t.ex. av färre stödstrukturer och färre spänningsprickor i titan (Ti6AI4V). Med vissa material som H11 (1.2343) och H13 (1.2344) blir dessutom en bearbetning överhuvudtaget möjlig först vid en temperatur på 500 °C.

Hybrid tillverkning tack vare Preform

Skaffa dig en fördel genom den smarta 3D-kompatibla konstruktionen med kombinationen av tillverkningstekniker: Skriv ut din additiva struktur ovanpå prisvärda, konventionellt tillverkade Preform-ämnen. Med HMI positionerar du geometrin som ska skrivas ut på ämnen – manuellt eller automatiskt beroende på utbyggnadssteg. Via Powder Bed Monitoring kameran visualiserar du passningen. Utnyttja optionen för hållbar återtillverkning av enskilda komponenter eller för serieproduktion. Dra nytta av en kvalitativ, reproduceringsbar komponentkvalitet.

Melt Pool Monitoring
Melt Pool Monitoring

Dra nytta av en utförlig kvalitetskontroll och dokumentation skikt för skikt. På så sätt kan processavvikelser upptäckas tidigt och kritiska områden på komponenten visualiseras. Du kan dessutom utvärdera data till en referenskomponent automatiskt. Dessutom kan du enkelt övervaka alla smältbad parallellt.

Växelcylinderprincipen för TruPrint-maskiner från TRUMPF
Integrerad växelcylinderprincip

Snabbt utbytbara bygg- och pulverförrådscylindrar möjliggör riggning av cylindrarna, uppackning samt nerkylning av heta byggjobb parallellt med LMF-processen. Detta minskar stillestånds- och ställtiderna och ökar maskinens produktivitet.

Industriell pulver- och detaljhantering
Industriell pulver- och detaljhantering

Dra nytta av tidsparallell riggning och uppackning av en eller flera maskiner: Korta genomloppstider och slutet pulverkretslopp ger dig hög produktivitet och bra arbetsmiljö. De centrala komponenterna siktstation, uppackningsstation och pulversilo är grundstommen för en industriduglig serietillverkning. Optionalt kan hela processkedjan köras med skyddsgasatmosfär: siktning, 3D-printing, kylning, avpulvring.

Användarsnittställe Touchpoint Print

Touchpoint Print är det enkla snittstället för manövrering av ditt 3D-printstystem. Navigationen följer en intuitiv logik och kan manövreras med pekrörelser som att svepa. Alla vyer är reducerade till det viktigaste och verklighetstrogna 3D-visualiseringar underlättar riggningen av maskinen.

TruTops Print
TruTops Print

Dataförberedelsemjukvaran TruTops Print från TRUMPF stöder dig innovativt vid byggjobbsförberedelsen med Preform. Otaliga Downskin-instanser garanterar bästa detaljkvalitet och byggbarhet för alla byggdelsgeometrier. Så uppnår du de finaste strukturerna - även utan stöd.

Värmeväxlare

Inom flygindustrin kan 3D-metallskrivare producera stora delar utan sprickor eller delamineringsfel. Med TruPrint 5000 och optionen förvärmare 500 °C skriver du till exempel ut titan (Ti64) av hög kvalitet till ett fördelaktigt pris – utan kasserade detaljer eller materialslöseri.

Insprutningsdysring från Blasius GERG GmbH

Injektorring

Med TruPrint 5000 kan högeffektiva material i industriella produktionsmått bearbetas mycket produktivt. Flygindustrin, energisektorn och fordonskonstruktionen drar nytta av det nya materialet Ti6242, som kan bearbetas tillförlitligt och utan egen spänning i komponenten med TruPrint 5000 vid 500 °C, såsom injektorringen från Blasius GERG GmbH.

Additivt tillverkade slider

Hybrit verktygs- och formbygge med Preform och 3D-utskrift

Den additiva tillverkningen möjliggör processäker tillverkning av gjutgods med djupa flänsar. Genom kylning nära konturen undviks överhettning av kupolformade geometriområden för slider effektivt vilket gör att kortare cykeltider kan realiseras. Samtidigt förbättras dessutom gjutgodsets mikrokristallina struktur vilket gör att den kan belastas högre. Tack vare optionen Preform stöder TruPrint 5000 den hybrida komponentproduktionen. Komponenterna som tillverkas additivt förs då till et ämne. Preform Basic är då framför allt lämplig för enkel hantering inom verktyg- och formbygge.

Verktygsproduktion med hjälp av Preform och PBF

Med optionen Preform serietillverkas fräsen med TruPrint 5000 vilket både är prisvärt och sparar material eftersom utskrift bara sker där det verkligen är nödvändigt. Preform Advanced möjliggör automatiskt en exakt positionering av fräshuvudena som ska tryckas på de konventionellt tillverkade ämnena. Design by Paul Horn GmbH.

Bioniskt optimerad värmeväxlare

Datastödd utveckling av en effektiv medelstor värmeväxlare med hjälp av Hypergenic. Tryckförlusten reducerades med 50 % i jämförelse med vanliga värmeväxlare. Målet var att minimera tryckförlusten och samtidigt nå den maximala kyleffekten vilket bara är möjligt på grund av den additiva designen. Värmeväxlaren har skrivits ut i Ti6242. Designed by Hyperganic.

Implantat som konstruerats med TruPrint 1000

Höftkula av titan Ti6Al4V ELI

De olika gallermönsterna på en höftkula har tryckts på TruPrint-maskinerna med hög detaljupplösning. Genom en förvärmning till 500 °C kan mängden stödstruktur minskas starkt så att det till och med är möjligt att stapla delar. Båda stegen har en positiv effekt på hela processkedjan eftersom det sänker materialkostnader och förkortar produktionscykeln.

Star Tracker – fäste för en satellitkamera

Hållare vid satelliten

I motsats till konventionell tillverkning genom fräsning av ett block med 95 % materialavdrag kan additiv tillverkning av satellitstrukturen realisera en viktreduktion med 28 % och en ökning av styvheten med 45 %.

Generativt tillverkad ingjutsfördelare med TruPrint-maskiner från TRUMPF

Tillverkning av gjut- och formverktyg

För ingjutsfördelaren Laupp GmbH reducerades, efter optimering för Powder Bed Fusion, processtegen från fem till ett och tätningsställen eliminerades. Tempereringskanaler som ligger nära konturen av titan och optionen förvärmare 500 °C tillverkad seriedel möjliggör högre prestanda och lägre driftkostnader.

3D-printad balansring med optionen Förvärmning 500 °C

Flyg- och rymdindustri

Om en kardanupphängning eller en kardanlagring (engelska "gimbal") printas med option Förvärmning 500 °C reduceras egenspänningen i Ti6AI4V-komponenten avsevärt. Detta öppnar för helt nya möjligheter vid design, i synnerhet vid konstruktion av mera massiva komponenter.

Polerade handtag

Tillverkning av gjut- och formverktyg

Utskriftsresultatet hos Reinhard Bretthauer GmbH av högglanspolerad kärna, som skrivits ut med option Förvärmning 500 °C med H11, är sprickfri och har en densitet på mer än 99,9 %. Polerbarheten är motsvarande hög – man kan inte se en skillnad jämfört med konventionell tillverkning. Kylförmågan är likvärdig med koppar – tack vare de inbyggda kylkanalerna kan man kontinuerligt producera plastdetaljer med formsprutning och cykeltiden kan reduceras avsevärt.

Turbinblad för motorer inom flygindustrin

När ett turbinblad drabbas av slitage måste man ofta välja mellan att slänga det eller reparera det. Tack vare den hybrida tillverkningen med optionen Preform Basic sparar du kostnader, material och tid som hade krävts vid en ersättning. För att göra detta måste den defekta delen av turbinbladet fräsas bort; på den befintliga delen görs en 3D-utskrift med Powder Bed Fusion. Detta är en betydande fördel, särskilt vid långa leveranskedjor.

TruPrint 5000
Konstruktionsvolym (cylinder) Diameter 300 mm x 400 mm Höjd
Effektiv konstruktionsvolym (vid förvärmning >200 °C) Diameter 290 mm x 390 mm Höjd
Användbara material Svetsbara metaller i pulverform, till exempel rostfritt stål, verktygsstål, aluminium-, nickelbas-, titanlegeringar. Aktuell material- och parametertillgänglighet på förfrågan.
Förvärmning (standard) Upp till 200 °C
Förvärmning (tillval) Upp till 500 °C
Maximal lasereffekt vid arbetsstycket (TRUMPF fiberlaser) 500 W
Stråldiameter (standard) 80 μm
Skikttjocklek (individuellt inställbar) 30 - 150 μm
Uppbyggnadshastighet 5 - 180 cm³/h 1
Lägsta mätbara syrehalt Upp till <<1000 ppm
Anslutning och förbrukning  
Elanslutning (spänning) 400 V
Elanslutning (strömstyrka) 32 A
Elanslutning (frekvens) 50 Hz
Skyddsgas Kvävgas, argon
Modell  
Vikt (inkl. filter, styrskåp, pulver) 7085 kg
Mått (inkl. filter, styrskåp) (B x H x D) 4616 mm x 1645 mm x 2038 mm
Mått (inkl. filter, styrskåp) (B x D x H) förvärmning 500 °C som tillval 5266 mm x 1645 mm x 2038 mm

TruTops Print

Med TruTops Print erbjuder TRUMPF den mjukvarulösning som är bäst anpassad för att få ut mesta möjliga av TruPrint-maskiner. Det moderna användargränssnittet ger en god översikt av alla funktionaliteter och möjliggör snabb åtkomst till alla funktioner. Genom den höga flexibiliteten och de individuella möjligheterna för dataförberedning, exempelvis z-segmenteringen, samt den intuitiva och översiktliga parameterhanteringen med fullständigt tillgängliga parametrar, uppnås högsta effektivitet och produktivitet med bästa tryckkvalitet och reproducerbarhet samt supportreducerad överhängsbyggbarhet. Den höga kvaliteten på skapade vektordata i WZA-format kan verifieras med den integrerade BuildJob Viewer.

TruTops Print Multilaser Assistant

För att kunna utnyttja de tre Multilaser i TruPrint 5000 optimalt behövs det en intelligent och flexibel styrmöjlighet. Detta erbjuds den i TruTops Print integrerade Multilaser Assistant, där laseruppdelningen konfigureras för att optimera byggjobbet med hänseende till produktivitet eller kvalitet. Dessutom kan bearbetningssekvensen visualiseras och tillverkningstiden förutsägas.

Förberedelse av data anpassat till ert arbetsflöde

För sömlös förberedelse av data i arbetsflödet är TruTops Print redan anslutet till en mängd CAD/CAM-system. Detta ger dig största möjliga flexibilitet när du väljer programvara för databeredning. Bestäm själv vilken lösning som passar bäst till ditt arbetsflöde.

Option beläggarmedium X-profil

Uppnå en perfekt, enhetlig pulverapplicering och dra nytta av en lång livslängd för beläggarmediet med X-profil och en robust process tack vare de fyra användbara, olika profilsidorna.
Tips: Denna option är kompatibel upp till en förvärmning på 200 °C.

Option beläggarmedium karbonfiberborste

Den värmebeständiga carbonborsten möjliggör en snabb och robust pulverapplicering, i synnerhet vid förvärmningstemperaturer från 200 °C.

Option förvärmare upp till 500 °C

Option Förvärmning av substratplattan upp till 500 °C gör att en hög komponentkvalitet uppnås. Detta möjliggör en robust LMF-process för ett stort antal material – idealisk för branscher med höga krav på sin applikation (förvärmning grundmaskin upp till 200 °C). Med den industriella växelcylinderprincipen i kombination med kylstationen möjliggörs tidsparallell kylning av det heta byggjobbet. På detta sätt ökar du din 3D-printers produktivitet.

Optionen Preform

Med optionen Preform Basic skriver du bara ut på det stället där det verkligen är nödvändigt för komponenten. På så vis sparar du förutom tid även maskin- och pulverkostnader och stöder en långsiktig hybrid tillverkning samt återtillverkning av defekta komponenter.

För en automatisk och sensorbaserad lösning via markörer, använd alternativet Preform Advanced. Så når du reproducerbara och exakta resultat vid serieproduktionen.

Option Powder Bed Monitoring

Med en kamera som är integrerad i TruPrint-processkammaren och den automatiska bildbehandlingen kan du övervaka pulverbädden automatiskt. På detta sätt har du alltid översikt över komponentstatus och kan analysera kvalitetsparametrarna skikt för skikt. Saknat pulver detekteras med hjälp av optionen automatisk efterbeläggning och det berörda skiktet korrigeras automatiskt med en ny pulverbeläggning.

Option Melt Pool Monitoring

Avvikelser i lasersmältprocessen kan upptäckas tidigt med hjälp av sensorer och kritiska områden på komponenten kan visualiseras. Alla smältpoler från Fullfield Multilaser kan övervakas parallellt.

Option till Calibration

För din TruPrint 5000 finns optionen Laser Power Measurement. Du kan när som helst kontrollera lasereffekten och säkerställa en optimal process. Dessutom uppfyller du härmed potentiella skyldigheter att tillhandahålla bevis.

Övervakning TruPrint

Med de intelligenta övervakningslösningarna från TRUMPF kan du enkelt övervaka, analysera och kalibrera TruPrint-maskinernas LMF-process och på så vis tillverka ännu effektivare och nå en högre komponentkvalitet. Den professionella övervakningen möjliggör visning och utvärdering av sensorbaserad data. Erbjudandet omfattar lösningar för Process Monitoring, Condition Monitoring och Performance Monitoring. Övervakningsresultaten kan visas direkt på TruPrint-maskinens HMI eller utvärderas offline med hjälp av Monitoring Analyzer. Med TruTops Monitor får du utöver transparensen även möjlighet till fjärråtkomst via dator eller surfplatta. OPC UA-gränssnittet ger full flexibilitet att ansluta till en egen programvarulösning. Med de extra tillgängliga calibration funktionerna kontrollerar du före byggjobbets början de processrelevanta märkvärdena för ett optimalt produktionsvillkor.

Optimal hantering av pulvret och komponenterna är avgörande för en industriellt mogen serietillverkning. Den industriella pulver- och detaljhanteringen från TRUMPF möjliggör tidsparallell riggning och uppackning av en eller flera maskiner – detta ökar produktiviteten och lönsamheten för våra kunder. Standardsnittställen och en modulär uppbyggnad garanterar då högsta tänkbara flexibilitet.

TRUMPF metallpulver för additiv tillverkning

Pulver och parametrar

Metallpulver av hög kvalitet utgör grunden för tillförlitliga processvillkor vid additiv tillverkning. Kombinationen av rekommenderade pulver och rätt parametrar leder till förstklassiga materialegenskaper hos 3D-utskrivna komponenter.

Produktutbudet kan variera mellan olika länder och avvika från dessa uppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar gällande teknik, utrustning, pris och tillbehörsutbud. Kontakta din kontaktperson på plats för att få reda på om produkten finns tillgänglig i ditt land.

Fotnoter
  • Den faktiska uppbyggnadshastigheten består av exponering och beläggning. Beroende på anläggningens konfiguration, processparameter, material och fyllnadsgrad.

Whitepaper

PDF - 946 KB
Preform Alignment TruPrint 5000
Denna vitbok ger insikter om möjligheterna med hybridtillverkning av metalldelar och fördelarna med att kombinera additiv tillverkning med konventionell tillverkningsteknologi på TruPrint 5000.
PDF - 2 MB
Evaluation of mechanical properties for Ti6Al4V on the TruPrint 5000 according to aviation requirements
Detta whitepaper ger information om hur toolcraft & TRUMPF genomförde en första kvalificering av Ti6Al4V-testbyggjobb på en produktinnovation från TRUMPF, TruPrint 5000.

Detta kan också vara intressant för dig

Erfolgsgeschichte: Vom Technologiesprung zum neuen Standbein

H&B Electronic erweitert mit Additive Manufacturing sein Portfolio im Werkzeugbau und setzt auf die TruPrint 5000 von TRUMPF

Tillval förvärmning 500 °C: Rätt första gången

Med TruPrint 5000 och optionen förvärmning 500 °C skriver du ut komponenter av Ti64, H11 eller H13 av hög kvalitet till fördelaktigt pris – utan kasserade detaljer eller materialslöseri.

TruPrint 5000 Green Edition

TruPrint 5000 Green Edition är medelformat-3D-trycksystemet för bearbetning av reflekterande material som koppar. Tack vare detta erbjuder 3D-skrivaren ett nytt sätt för additiv tillverkning av stora komponenter, induktionsspolar eller komponenter till krävande kyltillämpningar, t.ex. för effekt- och optoelektronik.

Kontakt
Upplev live
Additive Manufacturing Showroom Ta reda på mer
Tjänster
Finansiering Ta reda på mer Utbildning Ta reda på mer Begagnade maskiner Ta reda på mer Teknisk Service Ta reda på mer Processoptimering Ta reda på mer Monitoring & Analysis Ta reda på mer Service avtal Ta reda på mer Flyer kvalificeringsstöd IQ/OQ Ta reda på mer
Nerladdningar
Service och kontakt