You have selected Slovensko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Tepelnovodivé zváranie | TRUMPF

Tepelnovodivé zváranie

Teplovodivé zváranie pomocou laserov TRUMPF a 3D zváracích zariadení

Pri tepelnovodivom zváraní taví laserový lúč spájacie prvky pozdĺž miesta spojenia. Taveniny sa zlievajú do seba tuhnú na zvar. Tepelnovodivé zváranie sa používa pre spájanie tenkostenných častí, napríklad pre rohové zvary na pohľadových hranách telies. Ďalšie použitia nachádzajú uplatnenia v elektronike. Laser vytvára hladký, zaoblený zvar, ktorý nie viac potrebné dodatočne opracovať. Pre uvedené použitia sa hodia pulzné lasery tuhej fázy alebo lasery tuhej fázy s trvalým signálom. Energia sa pri tepelnovodivom zváraní dostáva do obrobku len prostredníctvom vedenia tepla. Preto dosahuje hĺbka zvaru len niekoľko desatín milimetra až do 1 milimetra. Tepelná vodivosť materiálu obmedzuje maximálnu hĺbku zvaru. Šírka zvaru je vždy väčšia ako hĺbka zvaru. Ak sa nemôže teplo dostatočne rýchlo uvoľniť, stúpa teplota opracovania nad teplotu odparovania. Vznikajú kovové výpary, skokovito narastá hĺbka privárania a proces prechádza do hĺbkového zvárania.